Bautismo sa Tubig.

<< kaniadto

sunod >>

  Kristohanong paglakaw serye.

Kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana.

Isaias 55:6-7,
Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa; sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol: Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarung ang iyang mga hunahuna; ug pabalika siya kang Jehova, ug siya malooy kaniya; ug sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud.

Tungod kay kitang tanan mga makasasala.

Roma 3:23,
Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios.

Roma 3:10,
...Walay matarung, wala, bisan usa.

Kinahanglan kitang tanan maghinulsol.

Lucas 13:3
Except ye repent, ye shall all likewise perish.

Mga Buhat 3:19,
Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabut gikan sa atubangan sa Ginoo.

Bisan ang mga iglesia kinahanglan maghinulsol.

Gipadayag 2:1,5,
Ngadto sa manolunda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini:...
Busa hinumdomi diin ka gikan mahulog, paghinulsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kon dili man, anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandiliro gikan sa iyang dapit, gawas kon magahinulsol ka.

Gipadayag 3:19,
Ako nagabadlong ug nagapanton sa akong mga gihigugma; busa kinahanglan magmadasigon ka ug maghinulsol.

Kita kinahanglan nga magpabunyag.

Marcos 16:16,
Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa silot.

1 Pedro 3:21,
Agig hulad niini, ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo,

Pinaagi sa pagpaunlod diha sa tubig.

Juan 3:23,
Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig; ug ang mga tawo nangadto ug gibautismohan sila.

Mga Buhat 8:36-39,
Ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw nahiabut silag tubig, ug ang eunoco miingon, "Tan-awa, anaay tubig! Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo?" Ug si Felipe miingon, "Kon ikaw nagatoo uban sa tibuok mong kasingkasing, mahimo." Ug siya mitubag, "Ako nagatoo nga si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Dios." Ug misugo siya sa pagpahunong sa kalisa ug silang duha, si Felipe ug ang eunoco, nanaug ngadto sa tubig ug iyang gibautismohan siya. Ug sa nakahaw-as na sila gikan sa tubig, si Felipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo; ug ang eunoco wala na makakita kaniya, ug sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon.

Sumala sa sumbanan sa Apostolik.

1 Samuel 15:22,
...Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero.

Lucas 24:45-49,
Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan, ug miingon kanila, "Sa ingon niini nahisulat, nga ang Cristo kinahanglan gayud magaantus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay, ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem. Kamo mao ang mga saksi niining mga butanga. Ug tan-awa, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong Amahan; apan pabilin una kamo sa siyudad hangtud nga masul-oban na kamog gahum gikan sa kahitas-an."

Mga Buhat 2:36-39,
Busa, ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayud sa tininuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Cristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus." Ug sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasingkasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, "Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?" Ug si Pedro mitubag kanila, "Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios."

Kadtong wala nabunyagan sa tinuod nga Ngalan
gisugo nga mabunyagan pag-usab.

Mga Buhat 8:14-17,
Ug unya sa pagkadungog sa mga apostoles didto sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipaadtoan sila ni Pedro ug ni Juan, nga sa ila nang paghiabut, nanag-ampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo; kay wala pa man kanilay hingkunsaran niini, ug sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Jesus. Ug sila gipandungan nilag mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo.

Mga Buhat 19:1-6,
Ug samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo, tapus niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabut sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, "Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mitoo na kamo?" Ug sila miingon kaniya, "Wala. Wala man gani kami makadungog nga aduna diay Espiritu Santo." Ug siya nangutana kanila, "Ngadto ba diay sa unsa ang pagbautismo kaninyo?" Sila mitubag kaniya, "Ngadto sa bautismo ni Juan." Ug si Pablo miingon, "Si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niadtong moabut sa ulahi kaniya, sa ato pa, kang Jesus." Ug sa ilang pagkadungog niini, sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Jesus. Ug sa napandongan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila, ug sila nanagpanulti sa laing mga pinulongan ug nanaghimog mga profesiya.

Mga Buhat 10:48,
Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo.

Unsa nga denominasyon ang angay nakong apilan?
Wala. - Pagserbisyo kang Jesus Cristo.

Juan 3:3,
Ug si Jesus mitubag kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios."

Galacia 1:8,
Apan bisan pa kon kami, o usa ba ka manolunda nga gikan sa langit, magawali kaninyog Maayong Balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya.

Bisan ang usa ka propeta dili kinahanglan nga dili mouyon sa kasulatan.

1 Corinto 14:37,
Kon adunay maghunahuna nga siya profeta, o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo.

Kinahanglan atong dawaton ang Balaang Espiritu.

Mga Buhat 1:4-5,
Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kondili sa pagpaabut sa gisaad sa Amahan, nga, matud pa niya, "inyong nadungog gikan kanako, kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo."

Mga Buhat 5:32,
Ug kami maoy mga saksi niining mga butanga, ug maingon man ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanila nga mga nagasugot kaniya.

Juan 16:7-14,
Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako, kay kon dili ako mopahawa ang Manlalaban dili moanha kaninyo; apan kon mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarung ug sa hukom; mahitungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako; mahitungod sa pagkamatarung, kay ako moadto man sa Amahan ug dili na kamo makakita kanako; ug mahitungod sa hukom, kay ang punoan niining kalibutan gihukman na man. "Daghan pa akog igsusulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaug sa pagdala niini karon. Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulot-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabut iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.

Mga Buhat 1:8,
Apan kamo magadawat hinoon ug gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.

Roma 8:9-11,
Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa anaa kamo sa Espiritu kon tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Cristo dili iya ni Cristo. Apan kon anaa si Cristo sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarung. Kon nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa mga patay magahatag usab ug kinabuhi nganha sa inyong mga kamatayong mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo.

Mga Buhat 10:44-48,
Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Ug ang mga magtotoong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diay diha sa mga Gentil. Kay sila nakabati man sa mga Gentil nga nanaglitok sa laing mga pinulongan ug nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon, "Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato?" Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo. Ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa ug pipila ka adlaw.

Kinahanglan kita maglakaw diha sa kahayag sa Pulong.

1 Juan 1:5-7,
Ang gipahibalo nga among nadungog gikan kaniya ug karon among ginamantala kaninyo mao kini: nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayuy kangitngit. Kon kita magaingon nga may pakig-ambitay kita uban kaniya, apan nagalakaw usab kita diha sa kangitngit, nan, kita nagabakak ug wala magkinabuhi subay sa kamatuoran; apan kon kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan, kita may pakig-ambitay ang usa sa usa, ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.

...pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. Amos 4:12

Gikan sa tract...
Kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana.
pinaagi sa S.E. Johnson.


Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Mga Buhat sa Propeta.

(PDFs)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Iningles)

Sa wala pa...

Human sa...

William Branham
Life Story.

(PDF Iningles)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Iningles)

Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter
website.

Ang basahon sa
Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang
sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa
umaabot.

 

Mga pangunang
pagtulun-an sa
mensahe.

Ang Supernatural
panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya
sa Dios.

Ang lubnganan walay
sulod. Siya mao buhi.

Ang mga buhat sa
propeta.

Serye Buhi Pulong.

Ang pagka-Dios
gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang mga nag-una.

 

Ang Dios mao ang
Kahayag.

Pito ka mga
Kapanahonan sa
Simbahan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong
Geolohiya.

Kristohanong paglakaw
serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Katapusang
Panahon.

Nagpakita ang Anghel.

Ang Tingog sa Ilhanan.

Dios ug Kasaysayan
Serye Index - Daniel.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Ang bindikasyon sa
usa ka propeta.

 

Karong adlawa kini
nga Kasulatan
Natuman na.

Paghukom sa linog.

 
 

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita.

Mga Buhat 4:12Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.