Ny Tombokase Fito.


   Boky misy Fanambarana mifanesy


William Branham.

Ampidiro ny andianà.

Rahalahy Branham notorin'i andian-dahatsoratra ity, taorian'ny nanambara ny hiverina any Jeffersonville, avy any Arizona.
(Jereo ny Mihoatra ny natoraly Rahona famariparitana)
Ampidiro ny Hafatra 'ny Ny Tombokase Fito, araka notorin'i alalan'ny Rahalahy Branham. (Anglisy)

God - hidden and revealed in simplicity
Breach between the 7 Church Ages and the Seals
First Seal - Mpitaingina ny soavaly fotsy.
Second Seal - Mpitaingina ny soavaly mena.
Third Seal - Mpitaingina ny soavaly mainty.
Fourth Seal - Mpitaingina soavaly hatsatra.
Fifth Seal - Fanahinareo ambanin'ny alitara.
Sixth Seal - Fahoriana Lehibe.
Questions and Answers on the Seals.
Seventh Seal - Fahanginana.

   Famintinana ny tombo-kase fito.

Ny Tombokase Fito.

Ny Tombokase voalohany.

Rahalahy Branham dia nampianatra fa ny mpitaingina azy dia mampiseho ny fanahin’ny antikristy. Ny soavaly fotsy dia mpamitaka (sandoka). Ny mpitaingina dia mody miseho ho olo-marina mba hiditra mangingina eo anivon'ny fiangonana. Ny soavaly fotsy dia mampiseho fa tsy amim-pahadisoana no hanombohan’izany rehetra izany. Ao amin'ny iray amin'ireo taratasin'i Jaona, dia nilaza ny fiangonana voalohany izy tany fa ny fanahin’ny antikristy efa eto an-tany. Izy dia mpamitaka. Tsy manana hery ara-panahy izy. Mampiasa fitaka i Satana hilalaovany ny hery ara-politika.

Tombo-kase faharoa.

Rehefa avy namaky ny tombo-kase faharoa , dia nanazava ny fanambarana Rahalahy Branham. Ny mpitaingina ny soavaly mena, io dia tsy miova fa ilay nitaingina ny soavaly fotsy ihany. Mbola Satana ihany izany, izany hoe, manova ny tetik’adiny hanohitra ny fiangonana. Ny soavaly mena dia mampiseho ny ràn'ny maritiora Kristianina izay ho fatin’ ny sabatry ny mpaminany sandoka voalohany (Damaskosy, 304 ho 384 taorian'i Kristy), ary mpaminany sandoka nifandimby, toy ny papa, kardinaly, ary ireo evekan’ny fiangonana Kristianina mpaneso.

Tombo-kase fahatelo.

Rahalahy Branham dia nampianatra fa ireo nitaingina soavaly fotsy sy mena dia, niova soavaly fanintelony. Ny soavaly mainty dia mampiseho ny fahamaizinana syny tsy fahlalana ara-panahy. Tahaka ny mpitaingina soavaly ny mainty dia Raha vao nanomboka nitainginany soavaly mainty izy, dia maizina ny fotoana ho an'ny ny zanak 'Andriamanitra. Nisy feo avy eo afovoan'ny zava-manan'aina efatra izay manodidina ny seza fiandrianana. Io dia ny feon 'ny Zanak'ondry, nanao hoe: "Tandremonao tsy manimba ny diloilo sy ny divay." Ny menaka maneho ny Fanahy Masina. Ny divay maneho ny fahatairana avy amin’ny ny fanambarana izay entin’ny fanahin'Andriamanitra.

Tombo-kase fahefatra.

Rahalahy Branham dia nanazava ny fomba hoe nahoana ny mpitaingina io soavaly hatsatra io ihany no mpitaingina ny soavaly telo eo anoloany. Ny loko hatsatra eo amin’ny hodiny dia mampiseho fifangaroan'ny ny fotsy, mena, ary ny soavaly mainty, mampifangaro fivavahana, politika, ary ny herin’ny demonia amin'ny andro farany. Mariho fa ilay mpitaingi-tsoavaly saro-patarina dia tsy nisy anarana tamin’ireo soavaly telo voalohany. Tsy Manana Anarana amin'ny alalan'ny soavaly telo voalohany. Ankehitriny,eo amin’ ity soavaly hatsatra ity, ny mpitaingina azy dia hoe Fahafatesana. Ny helo no nanaraka Azy.

Tombo-kase fahadimy.

Iza moa ireo olona ireo izay asehon’ny tombo-kase fahadimy mitsangana manodidina ny alitara tao an-danitra ? Tsy ireo maritiora Kristianina maty izy ireo araka ny fihevitr’ireo mpampianatra Baiboly. Tsy misy hifandraisany amin'i Jesosy Kristy ny nahafaty azy ireo; fa kosa, maty maritiora nohon’ny "Tenin'Andriamanitra izy ireo, ary ny fijoroana vavolombelona nataony." Ireo olona ireo dia Jiosy izay nijanona marina ny lalàn 'i Mosesy.

Tombo-kase fahenina.

Ny tombo-kase fahenina dia fanapahana ny fampandehanana fandaminana ny tontolo voajanahary. Izany dia manomboka amin'ny horohoron-tany lehibe , arahina fipoahana volkano, ady nokleary, sy loza be. Eo amin’ny fotoanan’ny tombo-kase fahenina dia mitranga ny anjomara fito, ny loza telo, ary ny loza fito farany voalaza ao amin'ny Apokalypsy toko faha- 8 hatramin’ny faha 17.

Tombo-kase fahafito.

Na dia tsy nisy niteny na nihetsika aza tany an-danitra, i Jaona dia nahay nanavaka ny fandehan’ny fotoana. Rahalahy Branham dia nanazava fa nisy fahanginana tany an-danitra, satria io tombo-kase io dia tsy maintsy hijanona ho zava-miafina. Raha nahafantatra an’io Satana dia efa nohezahany navadika io araka izay efa fanaony hatramin’izay. Mba hisorohana ny mba tsy hitrangan'izany, ny tombo-kase fahafito dia tsy maintsy mijanona ho zava-miafina.

... Nadika sombiny avy "Mihoatra ny natoraly -Book 6"
amin'ny alalan'ny Owen Jorgensen


   Hoy ny Soratra Masina...

Ary hitako fa, indro, nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito, teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.

Ary hitako fa, indro, nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe: Iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny?

Ary tsy nisy tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra ny boky na nahajery azy.

Apokalipsy 5:1-3


   Hoy ny Webmaster ...

Ity famintinana ity dia efa voangona avy amin'ny boky "Mihoatra ny natoraly -Book 6" ary fohy dia fohy. Tsy araky ny ny andian-dahatsoratra notorian’ny Rahalahy Branham, na ny boky nosoratan'i Owen Jorgensen. Mamporisika izahay amin’ny fahazoan-dalana tanteraka «downloading» ny andian-dahatsoratra rehetra. - WebmasterNy Bokin’ny Fanambarana
Mitohy tamin'ny pejy manaraka.
(Angano - Ny Loharano, Babylona.)


Tsindrio ny sary mba ahazoana lehibebe amin'ny PDF.


Daniel Afisy

Disponible avy: Mailaka:
ronmillevo@yahoo.com

Ny Taom-piangonana
Fito - Afisy

Disponible avy: Mailaka:
ronmillevo@yahoo.com

Revelation Afisy

Disponible avy:
Ron Millevo Mailaka:
ronmillevo@yahoo.com


Ny Taom-piangonana
Fito.
Afisy - Ny Tombokase
Fito.
Mailaka:
ronmillevo@yahoo.com


Supernatural Book 6
(Anglisy)

amin'ny alalan'ny
Owen Jorgensen.

Disponible avy:


Supernatural
Christian Books.

Ny Misiterin'i Kristy.

Anglisy gazetikely vohikala.

Ny Bokin’ny Fanambarana.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Arkaeolojia.

Tonga ny Fampakarana.

 
 

Ireo fampianarana lehibe ao amin’ny hafatra.

Ny vaovao Mahfaly.
maty nohon'ny fahotanao Jesosy.

Batisan’ny Rano.

 
 

Ilay Rahona tsy azo hazavaina.

Andry Afo.

 

Ny Voninahitra Shekinah
an’Andriamanitra.

Foana ny fasana,
velona IZY.

 

Ilay Mpialoha Lalana.

 

Andriamanitra dia Mazava.

Voazava ny momban’Andriamanitra.

Ny Asan’Ilay Mpaminany.

Ny Taom-piangonana Fito.

Ny Tombokase Fito.

Andriamanitra sy ny andian-dahatsoratra
ara-tantàra - Daniela.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Fiovàna.

Noely
andian-dahatsoratra.

Andian-teny velona.

 

Anaran’Andriamanitra.

Sambo Fiaran’i Noa.

Ny Fisarihana Fahatelo.

 

Ny feon'ny Famantarana.

Nipoitra ilay Anjely.

Ota tany
am-piandohana.
Paoma ve ilay izy?

Angano.

Haibolantany Biblika.

Izany vehivavy Jezebela izany.

Vanim-potoanantsika Laodikia.

Kristy Ivelan'ny Fiangonana.

Fotopampianaran’ny Nikolaita.

Fahafatesana.
Inona ary?

Babylona Misitery.

 

Andriamanitra sy ny Siansa.
Zavamiaina bitika.

Andriamanitra sy ny Siansa.
- Kôsmôlojia.

Andriamanitra sy ny Siansa. Angano momba ny Dinôzôro.

Fanamarinana Mpaminany.

 

Fitsarana amin’ny
Horohoron-tany.

Aramagedona.

 

Fanasitranana Mahagaga.

Arkaeolojia.
Sodoma sy Gomora.

Anio no
Ahatanterahan’ity
Soratra Masina ity.

Ny Firafitry ny
Masoandrontsika dia
tanora.


Hafatra maharevo... Safidio ny fiteny, dia alaivo maimaimpoana, avy any amin'ny Rahalahy William Branham ireo Hafatra ireo.