Ny Asan’Ilay Mpaminany


   Fampidirana...

Ny taona 1969, Reverend Pearry Green tao Tucson Tabernacle, (Arizona, USA.) dia nitory teny fohifohy maromaro, manazàva ny fahatsapany manokana sy ny tranga samihafa teo amin’ny fianana sy asa fanompoan’i William Branham.

Ireo toriteny mandresy lahatra ireo taty aoriana dia natao an-tsoratra, ary lasa boky izay fantatra amin’ny anarana hoe “Ny asan’Ilay Mpaminany”.

Namaky io boky io aho tamin’ny 1970 ary resy lahatra ny amin’ny fahamarinan’ireo zavatra ireo. Tena lova mahagaga no navelan’I Rahalahy Green ho antsika, ary hisaoraka an’ny Tompo sady Mpamonjy ahy dia Jesosy Kristy izany.

Webmaster.


   Ampidiro...

  Hoy ny Soratra Masina...

Ary ny mpianany nanontany Azy ka nanao hoe: Nahoana ary no ilazan'ny mpanora-dalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha?

Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Elia dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra.

Matio 17:10,11


  Toko ampahany.

Tsindrio amin’ny sary mba ahazoana lehibebe amin'ny PDF.


Toko 14
- Harambaton'i Sabino

(PDF)

Ny Tombokase Fito.

 

Teo aloha...

Avy eo...

William Branham
Life Story.

(PDF Anglisy)

How the Angel came
to me.

(PDF Anglisy)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Anglisy)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Anglisy)

Marriage and Divorce.

(PDF Anglisy)

Tsy misy zavatra
tonga ho azy.
Ny programa tsy afaka
manoratra ny tenany.
Ny fiainana tsy tonga
avy amin'ny Tsy Fiainana.
Mila fahiratan-tsaina.Hafatra maharevo... Safidio ny fiteny, dia alaivo maimaimpoana, avy any amin'ny Rahalahy William Branham ireo Hafatra ireo.


Ny Misiterin'i Kristy.

Anglisy gazetikely vohikala.

Ny Bokin’ny Fanambarana.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Arkaeolojia.

Tonga ny Fampakarana.

 
 

Ireo fampianarana lehibe ao amin’ny hafatra.

Ny vaovao Mahfaly.
maty nohon'ny fahotanao Jesosy.

Batisan’ny Rano.

 
 

Ilay Rahona tsy azo hazavaina.

Andry Afo.

 

Ny Voninahitra Shekinah
an’Andriamanitra.

Foana ny fasana,
velona IZY.

 

Ilay Mpialoha Lalana.

 

Andriamanitra dia Mazava.

Voazava ny momban’Andriamanitra.

Ny Asan’Ilay Mpaminany.

Ny Taom-piangonana Fito.

Ny Tombokase Fito.

Andriamanitra sy ny andian-dahatsoratra
ara-tantàra - Daniela.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Fiovàna.

Noely
andian-dahatsoratra.

Andian-teny velona.

 

Anaran’Andriamanitra.

Sambo Fiaran’i Noa.

Ny Fisarihana Fahatelo.

 

Ny feon'ny Famantarana.

Nipoitra ilay Anjely.

Ota tany
am-piandohana.
Paoma ve ilay izy?

Angano.

Haibolantany Biblika.

Izany vehivavy Jezebela izany.

Vanim-potoanantsika Laodikia.

Kristy Ivelan'ny Fiangonana.

Fotopampianaran’ny Nikolaita.

Fahafatesana.
Inona ary?

Babylona Misitery.

 

Andriamanitra sy ny Siansa.
Zavamiaina bitika.

Andriamanitra sy ny Siansa.
- Kôsmôlojia.

Andriamanitra sy ny Siansa. Angano momba ny Dinôzôro.

Fanamarinana Mpaminany.

 

Fitsarana amin’ny
Horohoron-tany.

Aramagedona.

 

Fanasitranana Mahagaga.

Arkaeolojia.
Sodoma sy Gomora.

Anio no
Ahatanterahan’ity
Soratra Masina ity.

Ny Firafitry ny
Masoandrontsika dia
tanora.