Ko e me'a fakama'u 'e fitu.


  Book of Revelation series.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.
Download 'a e ngaahi hokohoko.


William Branham.

Na'e malanga'i 'e Misa Branham 'a e fakahokohoko ko 'eni, hili hono fakaha ke foki ki he Jeffersonville, mei 'Alesona.
(Vakai, fakamatala ki he "'Ao taukakapa").
Download e (PDF Lea faka-Pilitania) ngaahi tohi tufa 'i he fakahokohoko ko 'eni:

God - hidden and revealed in simplicity
Breach between the 7 Church Ages and the Seals
First Seal - hoosi hinehina rider.
Second Seal - hoosi lanu kulokula rider.
Third Seal - hoosi 'uli'uli rider.
Fourth Seal - Ko e hoosi tea rider.
Fifth Seal - Ko e ngaahi laumalie 'i lalo 'i he 'esi-feilaulau.
Sixth Seal - lahi 'o e faingata'a.
Questions and Answers on the Seals.
Seventh Seal - fakalongolongo.

   Fakamatala fakanounou 'o e me'a fakama'u 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

Me'a fakama'u 'uluaki.

Na'e ako'i 'e Misa Branham 'oku fakafofonga'i 'e he e tokotaha heka 'a e Laumalie 'o e fili 'o Kalaisi. E hoosi hinehina ko ha fakapuli. Ko e fakangalingali 'a e tokotaha heka ke ma'oni'oni kae lava ke infiltrate 'a e Siasi. 'Oku fakataipe fefe tonuhia e hoosi hinehina ne kamata kotoa 'eni. 'I he taha 'o e ngaahi tohi 'a Sione, na'a ne fakamatala ki he fuofua Siasi 'oku 'osi 'a e Laumalie 'o e fili 'o Kalaisi 'i he mamani. 'Oku ne ha lilifa. 'Oku ne ma'u ha malohi fakalaumalie. 'Oku faka'aonga'i 'e Setane 'a e kakaa ke kakaa'i e malohi fakapolitikale.

Me'a fakama'u hono ua.

Hili hono lau 'o e me'a fakama'u hono ua, na'e fakamatala'i ai 'e Misa Branham 'ene fakahaa. 'Oku tatau ha taha na'e heka atu he hosi hinehina 'a e tokotaha heka 'o e hosi kulokula ni. Ko Setane toe liliu pe 'a e fanga hosi, 'a ia ko e pehe, liliu 'a e fotunga 'o hono 'ohofi 'a e Siasi mo'oni ia. 'Oku fakataipe 'e he hoosi lanu kulokula 'a e toto 'o e kau mate fakama'ata faka-Kalisitiane 'a ia 'e mate 'i he heletaa 'a e 'uluaki palofita loi (Tamasusi, 304 ke 384 ta'u t.s.), mo e kau palofita loi kimui ai, 'a ia ko e popes, cardinals, mo e kau pisope 'o e ngaahi siasi faka-Kalisitiane mock ha.

Me'a fakama'u hono tolu.

Na'e ako'i 'e Misa Branham 'oku liliu 'a e fanga hosi 'a e tokotaha heka tatau na'e heka kimu'a e fanga hoosi hinehina mo e lanu kulokula, ka ko hono tu'o tolu. 'Oku fakataipe 'e he hoosi 'uli'uli e fakapo'uli 'o e ta'e 'ilo fakalaumalie. 'I he kamata 'a e tokotaha heka 'i he hosi 'uli'uli 'ene heka, ko ha taimi faingata'a mo'oni ki he fanau 'a e 'Otua. Na'e hoko mai ha le'o mei he lotolotonga 'o e fanga manu 'e fa 'oku nau 'akilotoa e 'afio'anga. Ko e le'o 'o e Lami, 'o pehe, "Vakai, te ke fakamamahi'i 'a e 'ikai ko e lolo mo e uaine." 'Oku fakataipe 'e he e lolo 'a e Laumalie Ma'oni'oni 'a e 'Otua. 'Oku fakataipe 'e he e uaine e ngaahi holi fakaesino 'o e fakaha 'oku 'omi 'e he Laumalie 'a e 'Otua.

Me'a fakama'u hono faa.

Na'e fakamatala'i 'e Misa Branham 'a e founga na'e 'ave ai 'e he hoosi tea ko 'eni 'a e tokotaha heka tatau pe hange ko e fanga hoosi 'e toko tolu kimu'a ai. 'Oku fakataipe 'a e lanu tea 'o hono fufuu'i fefiofi 'o e hoosi hinehina, lanu kulokula mo e lanu 'uli'uli, 'a ia 'oku tuifio 'a e ngaahi malohi 'o e tui fakalotu, fakapolitikale, mo e Laumalie 'uli 'i he ngaahi 'aho faka'osi. Fakatokanga'i 'a e founga e tokotaha heka fakamisiteli kei nofo pe tangata 'o fakafou 'i he fanga hosi 'uluaki 'e toko tolu. Ko 'eni, 'i he hosi tea ni, e tokotaha heka 'oku ui ko e Mate. 'Oku muimui 'a e heli 'iate ia.

Me'a fakama'u hono nima.

Ko hai 'a e kakai ko 'eni 'oku fakahaa'i 'e he me'a fakama'u hono nima tu'u takai ha 'olita Hevani? 'Oku 'ikai ke nau fakapoongi e kau Kalisitiane, 'o hange ko ia 'oku ma'u 'a e totonu 'a e kau faiako tokolahi 'a e Tohi Tapu. 'Oku 'ikai ke nau tamate'i ia koe'uhi ko ha fa'ahinga fehokotaki ki he ko Sisu Kalaisi; Ka, 'oku nau fakapoongi ia ki he "folofola 'a e 'Otua, pea ko e fakamo'oni 'oku nau fai." Ko e kakai ko 'eni ko e kau Siu na'e nofo 'i he tu'u ma'u 'i he ngaahi fono 'a Mosese.

Me'a fakama'u hono ono.

Ko ha motuhia 'i he 'ota ngaue lelei 'o e mamani 'oku fakanatula 'a e me'a fakama'u hono ono. 'Oku kamata 'aki ia ha mofuike lahi, 'a ia 'oku muimui atu 'i he ngaahi mo'unga afi erupting, ivi faka'atomi tau, mo e ngaahi mahaki faka'auha fakalilifu. Hoko 'a e talupite 'e fitu, e ngaahi fakamala'ia 'e toko tolu, mo e he mahaki faka'auha faka'osi 'e fitu 'oku lau ki ai 'i he fakaha 'a e vahe 8 ki he 17 'i he malumalu 'o e angatotonu 'o e taimi 'a e me'a fakama'u hono ono.

Me'a fakama'u hono fitu.

Neongo 'oku 'ikai ha taha 'e lea pe hiki 'i he langi, na'e 'afio'i lelei pe 'a e 'alu 'a e taimi 'a Sione. Na'e fakamatala'i 'e Misa Branham na'e fakalongolongo 'i he langi koe'uhi he kuo pau ke nofo 'a e fakama'u ko 'eni ha fakapulipuli. Kapau 'oku 'ilo'i 'e Setane e me'a tokoto 'i lalo 'i he ko e sila ko 'eni te ne feinga ke fakakehe'i ia 'o hange ko ia kuo ne fai ma'u pe 'i he kuohili. Ke ta'ofi 'ene hoko, kuo pau ke tauhi ai 'a e me'a fakama'u hono fitu hono natula fakamisiteli.

Liliu 'o e ngaahi konga mei he "Supernatural Book 6"
'i he Owen Jorgensen.


  Na'e pehe 'e he folofola...

Pea ne u mamata ʻi he nima toʻomataʻu ʻo ia naʻe nofo ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻae tohi kuo tohi ʻi loto mo tuʻa, pea fakamaʻu ʻaki ʻae meʻa fakamaʻu ʻe fitu.

Pea ne u mamata ki ha ʻāngelo mālohi, ʻoku kalanga ʻaki ʻae leʻo lahi, “Ko hai ʻoku taau ke toʻo ʻae tohi, mo vete hono ngaahi meʻa fakamaʻu ʻo ia?”

Pea naʻe ʻikai ha tokotaha ʻi he langi, pe ʻi māmani, pe ʻi lalo ʻi māmani, ʻoku faʻa fai ke toʻo ʻae tohi, pe ke mamata ki ai.

Fakahaa 5:1-3


  'Oku pehe 'e he Webmaster...

Kuo fakatahataha'i matala ko 'eni mei he tohi "Taukakapa - Tohi 6" pea ko e nounou ia. 'Oku 'ikai ai ke fai 'a e fakamaau totonu ki he ngaahi malanga 'aki 'e Misa Branham, pe ke e tohi na'e hiki 'e he Owen Jorgensen. 'Oku mau fokotu'u hono download 'o e ngaahi hokohoko kakato. (Kole fakamolemole - tau 'e lava ke 'ikai 'oange ia kiate kinautolu 'i he lea faka-Tonga 'i he tu'unga ko 'eni.)
- Webmaster.Ko e tohi 'o e Fakahaa.
'Oku hokohoko atu 'i he peesi hono hoko.
(Armageddon.)


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'i he fakatataa.


Taniela Pousita

'Oku lava ke ma'u mei he.
Email:
ronmillevo@yahoo.com

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e
fitu -Pousita

'Oku lava ke ma'u mei he.
Email:
ronmillevo@yahoo.com

Fakahaa Pousita

'Oku lava ke ma'u mei he.
Ron Millevo Email:
ronmillevo@yahoo.com


Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.
Pousita - Ko e me'a
fakama'u 'e fitu.

Email:
ronmillevo@yahoo.com


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'i he fakatataa.


Supernatural Book 6
(Lea faka-Pilitania)
i he Owen Jorgensen.

'Oku lava ke ma'u mei he.Supernatural
Christian Books.


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.