Umubatizo w'amazi.

<< ibanjirije

rukurikira >>

  Bagendera Umukristo.

Iyi ni yo nzira mube ari yo mukomeza.

Yesaya 55:6-7,
6 Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi.
7 Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka na we aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe.

Kubera ko twese turi abanyabyaha.

Abaroma 3:23,
kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana.

Abaroma 3:10,
...Nta wukiranuka n’umwe.

Tugomba bose kwihana.

Luka 13:3
...ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese.

Ibyakozwe n’intumwa 3:19,
Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mmwami Imana,

Ndetse n'amatorero agomba kwihana.

Ibyahishuwe 2:1,5,
1 Wandikire marayika w’Itorero ryo muri Efeso uti...
5 Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri, nkūre igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo nutihana.

Ibyahishuwe 3:19,
Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane.

Tugomba kubatizwa.

Mariko 16:16,
Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.

1 Petero 3:21,
Na n’ubu amazi ni yo akibakiza namwe mu buryo bw’igishushanyo cyo kubatizwa, icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry’umutima uticīra urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo.

...no kwibiza mu mazi.

Yohana 3:23,
Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw’i Salimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa,

Ibyakozwe n’intumwa 8:36-39,
36 Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti “Dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki?”
37 Filipo arayisubiza ati “Niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka.” Na yo iti “Nizeye Yesu Kristo ko ari Umwana w’Imana.”
38 Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi Filipo n’inkone, arayibatiza.
39 Bavuye mu mazi Umwuka w’Imana ajyana Filipo inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe.

Ukurikije icyitegererezo cy'Intumwa.

1 Samweli 15:22,
...Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by’amasekurume y’intama.

Luka 24:45-49,
45 Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n’ibyanditswe,
46 ati “ Ni ko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu,
47 kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu.
48 Ni mwe bagabo b’ibyo.
49 Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru.”

Ibyakozwe n’intumwa 2:36-39,
36 “Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose, nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye, Imana yamugize Umwami na Kristo.”
37 Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n’izindi ntumwa bati “Bagabo bene Data, mbese tugire dute?”
38 Petero arabasubiza ati “Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera,
39 kuko isezerano ari iryanyu n’abana banyu n’abari kure bose, abazahamagarwa n’Umwami Imana yacu.”

Abatari kubatizwa mu izina ukuri,
bategetswe kongera kubatizwa.

Ibyakozwe n’intumwa 8:14-17,
14 Nuko intumwa zari i Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry’Imana, zibatumaho Petero na Yohana, 15 na bo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe Umwuka Wera, 16 kuko hari hataragira n’umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry’Umwami Yesu. 17 Nuko babarambikaho ibiganza, bahabwa Umwuka Wera.

Ibyakozwe n’intumwa 19:1-6,
1 Apolo ari i Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe.
2 Arababaza ati “Mwahawe Umwuka Wera, mutangiye kwizera?” Baramusubiza bati “Ntabwo twari twumva yuko Umwuka Wera yaje.”
3 Arababaza ati “Mwabatijwe mubatizo ki?” Baramusubiza bati “Umubatizo wa Yohana.”
4 Pawulo ati “Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu.”
5 Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry’Umwami Yesu.
6 Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza Umwuka Wera abazaho, bavuga izindi ndimi barahanura.

Ibyakozwe n’intumwa 10:48,
Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo...

Ni irihe torero nkwiye kwinjiramo?
Nta n'umwe muri bo. Korera Yesu Kristo.

Yohana 3:3,
Yesu aramusubiza ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri, atabasha kubona ubwami bw’Imana.”

Abagalatiya 1:8,
Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe.

Ndetse n'umuhanuzi ntagomba kutemeranya n'ibyanditswe.

1 Abakorinto 14:37,
Nihagira umuntu wibwira ko ari umuhanuzi cyangwa ko afite Umwuka, amenye ibyo mbandikiye yuko ari itegeko ry’Umwami wacu.

Tugomba kwakira Umwuka Wera.

Ibyakozwe n’intumwa 1:4-5,
4 Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu ati “Ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye:
5 kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera.”

Ibyakozwe n’intumwa 5:32,
Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n’Umwuka Wera, uwo Imana yahaye abayumvira.

Yohana 16:7-14,
7 “Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda Umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. 8 Ubwo azaza azatsinda ab’isi, abemeze iby’icyaha n’ibyo gukiranuka n’iby’amateka;
9 iby’icyaha, kuko batanyizeye,
10 n’ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona,
11 n’iby’amateka kuko umutware w’ab’iyi si aciriweho iteka.
12 “Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira.
13 Uwo Mwuka w’ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva ni byo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho.
14 Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira.

Ibyakozwe n’intumwa 1:8,
Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n’i Yudaya yose n’i Samariya, no kugeza ku mpera y’isi.

Abaroma 8:9-11,
9 Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab’Umwuka niba Umwuka w’Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira Umwuka wa Kristo ntaba ari uwe.
10 Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima ku bwo gukiranuka.
11 Ariko niba Umwuka w’Iyazuye Yesu aba muri mwe, Iyazuye Kristo Yesu izazura n’imibiri yanyu ipfa ku bw’Umwuka wayo uba muri mwe.

Ibyakozwe n’intumwa 10:44-48,
44 Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira abumvise ayo magambo bose.
45 Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n’abanyamahanga na bo bahawe Umwuka Wera akaba abasutsweho,
46 kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati
47 “Aba ngaba bahawe Umwuka Wera nkatwe, ni nde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa?”
48 Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo...

Tugomba kugendera mu mucyo w'Ijambo.

1 Yohana 1:5-7,
5 Ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we tukabubabwira, yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke.
6 Nituvuga yuko dufatanije na yo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri,
7 ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk’uko na yo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu Umwana wayo atwezaho ibyaha byose.

Itegure gusanganira Imana yawe... Amosi 4:12

Kuva mu gatabo... Iyi ni yo nzira mube ari yo mukomeza.
na S.E. Johnson.


Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Kiriya gihe i Kaluvari.

Ikimenyetso.

Ubumana bwasobanuye.

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y’ijuru ryahawe abantu, dukwiriye gukirizwamo.

Ibyakozwe n’intumwa 4:12


Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Icyongereza)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Icyongereza)

Mbere...

Nyuma...

Amateka Y'Ubuzima
Bwanjye
W. Branham.
(PDF)

Uko Malayika
Yansanze,
N'Ubutumwa BWE
(PDF)


Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.