Nauk Bileama.


  Knjiga Otkrivenja serije.

Nauk Bileama.


William Branham.

Otkrivenje 2, 14:
"Imaš nekih što drže doktrinu Bileama, koji je poučio Balaka da postavi kamen spoticanja pred sinove Izraelove te su jeli žrtvovano idolima i bludničili."

Dakle, jednostavno ne možete imati nikolaitsko ustrojstvo u crkvi i da takoñer ne uñe ova druga doktrina. Vidite, ako uklonite Riječ Božju i kretanje Duha kao način proslavljanja (oni koji Me proslavljaju trebaju Me proslavljati u Duhu i istini) onda ćete ljudima kao zamjenu morati dati drugi oblik proslavljanja, a zamjena znači bileamizam.

Ako hoćemo razumjeti što je doktrina Bileama u novozavjetnoj crkvi, trebamo se vratiti i vidjeti što je ona bila u starozavjetnoj crkvi i primijeniti ju na to treće doba i zatim ju dovesti do sadašnjosti.

Priča se nalazi u Brojevima, od 22. do 25. poglavlja. Dakle, znamo da je Izrael bio Božji izabrani narod. Oni su bili pentekostalci svoga dana. Sklonili su se pod krv, svi su se krstili u Crvenom moru i izišli su iz voda pjevajući u Duhu i plešući pod energijom Duha Svetoga dok je Mirjam, proročica, svirala svoj bubanj. Pa, nakon odreñenog vremena putovanja ovi su sinovi Izraelovi došli do Moaba. Vi se sjećate tko je bio Moab. Bio je Lotov sin s jednom od njegovih vlastitih kćeri, a Lot je sa svoje strane bio Abrahamov nećak, tako su Izrael i Moab bili u rodu. Želim da to vidite. Moabci su znali istinu, živjeli po njoj ili ne.

Tako je Izrael došao do moapskih granica i poslao glasnike kralju govoreći: "Mi smo braća. Pusti nas da proñemo kroz tvoju zemlju. Ako naši ljudi ili naše životinje išta pojedu ili popiju, rado ćemo za to platiti." Ali kralj se Balak vrlo uzrujao. Ta glava te nikolaitske skupine nije bila spremna pustiti da crkva proñe sa svojim znamenjima, i čudesima i raznovrsnim očitovanjima Duha Svetoga, sa svojim licima koja su sjala Božjom slavom. Bilo je previše riskantno jer je mogao izgubiti neke iz svog mnoštva. Tako je Balak odbio pustiti da Izrael proñe. Zapravo, njegov strah od njih bio je toliko velik da je otišao k proroku plaćeniku zvanom Bileam i tražio ga da posreduje izmeñu njega i Boga i zaiska Svemogućeg da prokune Izrael i onesposobi ih. A Bileam, budući da je bio željan sudjelovati u političkim stvarima i postati velik čovjek, bio je presretan da to učini. Ali vidjevši da mora pristupiti i biti saslušan od Boga da bi dobio da ljudi budu prokleti, jer sam to nije mogao učiniti, otišao je pitati Boga može li dobiti Njegovo dopuštenje da ode. Dakle, nije li to baš poput nikolaita koje imamo danas s nama? Oni proklinju svakog tko ne želi ići njihovim putem.

Kad je Bileam tražio Boga dopuštenje da ode, Bog ga je odbio. O, to je zaboljelo! Ali Balak je insistirao obećavajući mu čak i veće nagrade i čast. Tako se Bileam vratio Bogu. Dakle, jedan je odgovor od Boga trebao biti dovoljan. Ali ne samovoljnom Bileamu. Kad je Bog vidio njegovu tvrdoglavost, rekao mu je da ustane i ode. Brzo je odsedlao magarca i otišao. Trebao je shvatiti da je ovo naprosto bila Božja dopustiva volja i da ih ne bi mogao prokunuti da je išao dvadeset puta i dvadeset puta pokušavao. Kako su ljudi danas poput Bileama! Vjeruju u tri Boga, krste se u tri titule umjesto IMENA, a ipak će Bog na njih poslati Duha kao što je poslao na Bileama i oni će nastaviti vjerovati da su sasvim ispravni, a ovdje su zapravo savršeni bileamisti. Vidite, doktrina Bileama. Idi dalje bez obzira. Napravi to na svoj način. Kažu: "Pa, Bog nas je blagoslovio. Mora da je u redu." Znam da vas je blagoslovio. Ne poričem to. Ali to je ista organizacijska ruta kojom je išao Bileam. To je prkošenje Božjoj Riječi. To je lažno učenje.

Tako je Bileam divljački išao cestom dok mu na put nije stao anñeo od Boga. Ali taj je prorok (biskup, kardinal, predsjedatelj, predsjednik i generalni nadglednik) bio toliko zaslijepljen za duhovne stvari mišlju časti, i slave i novca da nije mogao vidjeti anñela koji je stajao s isukanim mačem. Stajao je tamo da bi spriječio ludog proroka. Mali ga je magarac vidio i izmicao se amo-tamo dok naposljetku nije pritisnuo Bileamovu nogu o kameni zid. Magarac je stao i nije htio ići dalje. Nije mogao. Tako je Bileam skočio s njega i počeo ga tući. Tada je magarac počeo govoriti Bileamu. Bog je tom magarcu dopustio da govori u jeziku. Taj magarac nije bio hibrid, bio je originalno sjeme. Rekao je zaslijepljenom proroku: "Zar ja nisam tvoj magarac i nisam li te vjerno nosio?" Bileam je odgovorio: "Da, da, ti si moj magarac i do sada si me vjerno nosio. I ako te ne mogu pokrenuti, ubit ću te... Opa! Što je ovo, razgovaranje s magarcem? To je čudno, čini mi se da sam čuo magarca da govori, a ja sam na to odgovarao."

Bog je uvijek govorio u nekom jeziku. Govorio je na Baltazarevoj gozbi i zatim na Pedesetnici. On to ponovno čini danas. To je upozorenje o sudu koji uskoro dolazi.

Tada je anñeo Bileamu postao vidljiv. Rekao je Bileamu da nije bilo magarca sada bi već bio mrtav zbog iskušavanja Boga. Ali kad se Bileam obećao vratiti, poslan je dalje s upozorenjem da kaže samo ono što mu je Bog dao.

Tako je Bileam otišao dolje i podigao sedam žrtvenika za čiste žrtvene životinje. Ubio je ovna označavajući dolazak Mesije. Znao je što učiniti da pristupi Bogu. Imao je sasvim ispravnu mehaniku, ali ne dinamiku, isto kao i sada. Ne možete li to vidjeti nikolaiti? Izrael je tamo dolje u dolini prinosio istu žrtvu čineći iste stvari, ali samo je jedan imao prateće znamenje. Samo je jedan imao Boga u svojoj sredini. Forma vas nikamo neće dovesti. Ona ne može uzeti mjesto očitovanja Duha. Upravo se to dogodilo u Niceji. Uspjeli su u Bileamovoj doktrini, ne u Božjoj doktrini. I spotakli su se, da, pali su. Postali su mrtvi ljudi.

Nakon što je žrtva bila prinešena, Bileam je bio spreman prorokovati. Ali Bog mu je vezao jezik i on ih nije mogao prokunuti. Blagoslovio ih je. Balak je bio jako ljut, ali Bileam s proroštvom nije mogao učiniti ništa. Ono je bilo izgovoreno po Duhu Svetom. Tako je Balak rekao Bileamu da ode dolje u dolinu i da pogleda na njihove stražnje dijelove da vidi ne postoji li možda neki način na koji ih može prokunuti. Taktika koju je koristio Balak ista je taktika koju oni koriste danas. Velike denominacije omalovažavaju male skupine i što god nañu meñu njima da naprave skandal oni objavljuju i razglašavaju. Ako moderni žive u grijehu, o tome nitko ne kaže ništa, ali neka jedan od izabranih zapadne u nepriliku i sve se novine okome na to diljem zemlje. Da, Izrael je imao svoje stražnje (tjelesne) dijelove. Imali su svoju stranu koja nije bila hvalevrijedna, ali usprkos njihovim nesavršenostima, prema naumu Božjem koji djeluje kroz izabranje, po milosti i ne po djelima, IMALI SU OBLAK DANJU I OGNJENI STUP NOĆU, IMALI SU UDARENU STIJENU, MJEDENU ZMIJU I ZNAMENJE I ČUDESA. Bili su potvrñeni - ne u sebi, nego u Bogu.

Pročitajte cijeli račun u...
Pergamsko Crkveno Doba.


   Kaže Pismo...

Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!

Ponovljeni zakon 6:4


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i
ružin bokor snijegom
u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.


Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Ta Žena Jezabela.)

Bog ima
mnogo naslova...
ali samo on ima
jedna ljudska ime.
I to ime
je Isus.Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.