ಬಿಳಾಮನ ಬೋಧನೆ.

  ರಿವೆಲೆಶನ್ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕ.

ಬಿಳಾಮನ ಬೋಧನೆ.


ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ರಾನ್ಹಾಮ್.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓದಿ (ಕನ್ನಡ)...
ಪರ್ಗಾಮೊಸ್ ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸು.

ಪ್ರಕಟನೆ 2:14,
"ಆದರೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನನಗಿವೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ದಕ್ಕೂ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ ಬೇಕೆಂದು ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು"

Now you just can't have a Nicolaitane set-up in the church and not have this other doctrine come in, too. You see, if you take away the Word of God and the moving of the Spirit as a means of worship (they that worship Me must worship Me in Spirit and in truth) then you will have to give the people another form of worship as a substitute, and substitution spells Balaamism.

If we are going to understand what the doctrine of Balaam is in the New Testament church we had better go back and see what it was in the Old Testament church and apply it to that third age and then bring it up to the present.

The story is found in Numbers Chapters 22 through 25. Now we know that Israel was the chosen people of God. They were the Pentecostals of their day. They had taken refuge under the blood, they had all been baptized in the Red Sea and they came up out of the waters singing in the Spirit and dancing under the energy of the Holy Ghost, while Miriam, the prophetess, played her tambourine. Well, after a certain time of journeying these children of Israel came to Moab. You remember who Moab was. He was the son of Lot by one of his own daughters, and Lot in turn was a nephew of Abraham, so Israel and Moab were related. I want you to see that. The Moabites knew the truth, whether they lived up to it or not.

So Israel came up to the borders of Moab and sent messengers to the king saying, "We are brothers. Let us pass through your land. If our people or our animals eat or drink anything, we will gladly pay for it." But King Balak got very excited. That head of that Nicolaitane bunch was not about to let the church come through with its signs and wonders and divers manifestations of the Holy Ghost, with their faces shining with the glory of God. It was too risky, as he might lose some of his crowd. So Balak refused to let Israel pass through. In fact, so great was his fear of them, that he went to an hireling prophet called Balaam and asked him to mediate between him and God and petition the Almighty to curse Israel, and render them impotent. And Balaam, being eager to take part in political affairs and become a great man, was only too glad to do so. But seeing that he had to approach to, and receive an audience from God to get the people cursed as he could not do it by himself, he went to ask God if he could have His permission to go. Now isn't that just like the Nicolaitanes we have with us today? They curse everyone that won't go their way.

When Balaam asked God for permission to go, God turned him down. My that stung! But Balak insisted, promising him even greater rewards and honor. So Balaam went back to God. Now one answer from God should have been enough. But not for self-willed Balaam. When God saw his perversity, He told him to get up and go. Quickly he saddled the donkey and away he went. He should have realized that this was simply God's permissive will and he wouldn't be able to curse them if he went twenty times and tried twenty times. How like Balaam are people today! They believe in three Gods, get baptized in three titles instead of the NAME, and yet God will send the Spirit upon them as He did upon Balaam, and they will go on believing that they are exactly right, and here they are actually perfect Balaamites. See, the doctrine of Balaam. Go ahead anyway. Do it your way. They say, "Well, God has blessed us. It must be all right." I know He has blessed you. I don't deny that. But it's the same organizational route that Balaam took. It's defiance to God's Word. It's false teaching. So Balaam went wildly down the road until an angel from God stood in his way. But that prophet (bishop, cardinal, chairman, president and general overseer) was so blinded to Spiritual things by the thought of honor and glory and money that he could not see the angel standing with drawn sword. There he stood to block the mad prophet. The little donkey saw him and dodged back and forth until he finally crushed Balaam's foot against a stone wall. The ass stopped and would not go on. He could not. So Balaam jumped off and began beating him. The donkey then began to talk to Balaam. God let that donkey speak in a tongue. That donkey was no hybrid; he was original seed. He said to the blinded prophet, "Am I not your donkey, and haven't I carried you faithfully?" Balaam replied, "Yes, yes, you are my donkey and you have carried me faithfully until now; and if I can't get you going, I'm going to kill you... whoa! what's this, talking to a donkey? That's funny, I thought I heard the donkey talking and I was answering it back."

God has always spoken in a tongue. He spoke at Belshazzar's feast and then at Pentecost. He is doing it again today. It's a warning of soon coming judgment.

Then the angel was made visible to Balaam. He told Balaam that except for the donkey he would be dead even now for tempting God. But when Balaam promised to go back, he was sent on with the admonition to say only what God gave him.

So Balaam went down and set up seven altars for the clean beasts of sacrifice. He killed a ram signifying the coming of the Messiah. He knew what to do to approach unto God. He had the mechanics just right; but not the dynamics; same as now. Can't you see it Nicolaitanes? There was Israel down there in the valley offering the same sacrifice, doing the same things but only one had the signs following. Only one had God in their midst. Form won't get you anywhere. It can't take the place of Spirit-manifestation. That is what happened at Nicaea. They put over Balaam's doctrine, not the doctrine of God. And they stumbled; yea they fell. They became dead men.

After the sacrifice was made, Balaam was ready to prophesy. But God tied his tongue up and he could not curse them. He blessed them.

Balak was very angry, but there was nothing that Balaam could do about the prophecy. It had been spoken by the Holy Ghost. So Balak told Balaam to go down below, into the valley, and look upon their back parts to see if there wasn't possibly some way he could curse them. The tactics that Balak used are the same tactics they use today. The big denominations look down at the little groups, and anything they find amongst them to make out a scandal they bring it out and shout it. If the moderns live in sin, no one says anything about it; but let one of the elect get into trouble and every paper blasts it across the country. Yes, Israel had her back (carnal) parts. They had their side that wasn't praise-worthy; but in spite of their imperfections, by the purpose of God that works through election, by grace and not by works, THEY HAD THE CLOUD BY DAY AND THE PILLAR OF FIRE BY NIGHT, THEY HAD THE SMITTEN ROCK, THE BRAZEN SERPENT AND THE SIGNS AND WONDERS. They were vindicated-- not in themselves, but in God.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓದಿ (ಕನ್ನಡ)... ಪರ್ಗಾಮೊಸ್ ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್).   Godhead Explained


   ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ...

ಓ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು.

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6:4


ರಿವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕ.
ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
(ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಜೆಬೆಲ್.)


ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್.

ರಿವೆಲೆಶನ್ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕ.

ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಅಲೌಕಿಕ ಮೋಡ.

ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.
ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು.

ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳು.

 
 

ದಿ ಗಾಡ್ಹೆಡ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಏಳು ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸಿನ.

ದಿ ಸೆವೆನ್ ಸೀಲ್ಸ್.

ಮೂಲ ಸಿನ್.
ಇದು ಒಂದು ಸೇಬು ವಾಸ್?

ಬಿಳಾಮನ ಬೋಧನೆ.

ಅದುಮಹಿಳೆ ಈಜೆಬೆಲ.

ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಲಾವೊಡಿಸಿಯ.

ತನ್ನದೇ ಚರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ.

ನಿಕೊಲಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು.

ಪ್ಯಾಟ್ಮೋಸ್ ವಿಷನ್.

ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


Acts of the Prophet.

(PDF ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ
ಪೊದೆ ಚೀನಾ ರಲ್ಲಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ.

ಬೆಂಕಿಯ ಲಿಲೀಸ್.

ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್.
- ಹೂಸ್ಟನ್ 1950.

ಪಿರಮಿಡ್ ರಾಕ್ ಅತಿಂದ್ರೀಯ
ಬೆಳಕಿನ.

ದೇವರು ಹೊಂದಿದೆ
ಅನೇಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ...
ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ಒಂದು ಮಾನವ ಹೆಸರು.
ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರು
ಇದೆಯೇಸು.



ಸಂದೇಶ ಕೇಂದ್ರ... ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಬ್ರಾನ್ಹಾಮ್ನಿಂದ ಉಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.