Ko e ongoongolelei.


'Oku 'ofa 'a e 'Otua 'iate koe.

Sione 3:16 He naʻe ʻofa pehē ʻae ʻOtua ki māmani, naʻa ne foaki hono ʻAlo pe taha naʻe fakatupu, koeʻuhi ko ia kotoa pē ʻe tui kiate ia ke ʻoua naʻa ʻauha, kae maʻu ʻae moʻui taʻengata.

'Oku 'e he kakai kotoa pe 'a e kau angahala.

Loma 3:10 ʻO hangē ko ia kuo tohi, “ʻOku ʻikai ha tokotaha ʻoku māʻoniʻoni, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha:
Loma 3:23 He kuo fai angahala kotoa pē, pea tomui ʻi he fakamālō mei he ʻOtua.

Sisu 'a e Lami haohaoa 'o e 'Otua.

Sione 1:29 Pea ko e ʻaho naʻa na feholoi, naʻe mamata ʻa Sione kia Sisu ʻoku ʻalu ange kiate ia, pea ne pehē, “Vakai ki he Lami ʻae ʻOtua, ʻaia ʻoku ne ʻave ʻae angahala ʻa māmani.
Sione 1:36 Pea ne sio fakamamaʻu kia Sisu, ʻi heʻene ʻeveʻeva, pea pehē ʻe ia, “Vakai ki he Lami ʻae ʻOtua!”

Na'a ne pekia ma'a e ngaahi angahala 'a e mamani.

1 Sione 2:2 Pea ko e feilaulau totongi ia ʻi heʻetau ngaahi angahala: pea ʻikai ʻatautolu pe, ka koeʻuhi ko māmani kotoa pē.
Kaletia 1:4 ʻAia naʻa ne foaki ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi angahala, koeʻuhi ke ne fakamoʻui ʻakitautolu mei he maama kovi ni, ʻo fakatatau ki he finangalo ʻoe ʻOtua ko ʻetau Tamai:

Na'a ne tupu hake mei he mate ke fakamo'oni'i 'a e lava ke ne fakamolemole'i 'a e ngaahi angahala.

Loma 10:9 Koeʻuhi kapau te ke fakahā ʻaki ho ngutu ʻae ʻEiki ko Sisu, pea ke tui ʻi ho loto kuo fokotuʻu ia ʻe he ʻOtua mei he mate, ʻe fakamoʻui koe.
Loma 6:9 ʻI heʻetau ʻilo kuo fokotuʻu ʻa Kalaisi mei he pekia, pea ʻe ʻikai toe pekia ia; ʻe ʻikai toe puleʻi ia ʻe he mate.
Kau ʻAposetolo 4:10 Ke ʻilo ʻekimoutolu kotoa pē, pea mo e kakai kotoa pē ʻo ʻIsileli, ko e huafa ʻo Sisu Kalaisi ʻo Nāsaleti, ʻaia ne mou tutuki ki he ʻakau, ka kuo fokotuʻu ia ʻe he ʻOtua mei he mate, ko ia pe kuo tuʻu ai ʻae tangata ni ʻi homou ʻao kuo haohaoa.

Kuo pau ke tui mo tali 'a 'ene feilaulau.

Kau ʻAposetolo 16:31 Pea naʻa na pehē, “Tui ki he ʻEiki ko Sisu Kalaisi, pea te ke moʻui, mo ho fale.”
Kau ʻAposetolo 15:11 Ka ʻoku tau pehē, ko e meʻa ʻi he ʻaloʻofa pē ʻae ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻe moʻui ʻakitautolu, ʻo hangē ko kinautolu.”

Ko e fakamolemole 'o e angahala 'i hono huafa (papitaiso 'i he vai).

Kau ʻAposetolo 2:38 Pea toki pehē ʻe Pita kiate kinautolu, “Fakatomala, pea mou taki taha papitaiso ʻi he huafa ʻo Sisu Kalaisi, ke fakamolemole ai ʻae angahala, pea te mou maʻu mo e foaki ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni.

Kole kiate ia ke ha'u 'o 'ene mo'ui 'i he koe.

Loma 8:11 Pea kapau ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu ʻe he Laumālie ʻo ia naʻa ne fokotuʻu ʻa Sisu mei he pekia, pea ko ia naʻa ne fokotuʻu ʻa Kalaisi mei he pekia, te ne fakaake foki mo homou sino matengofua ʻaki hono Laumālie ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu.


Ko e lea...

Ko 'eni, pehe 'e Paula, 'i he taimi hoko mai mo 'omi 'a e ki'i me'a si'i ai 'a e tokotaha 'oku lotu ki he... Kapau te ne fai hala, na'a ne ha'u mo e ki'i lami. Ko 'eni, sio ia 'e he taula'eiki lahi atu, e taula'eiki na'e, mamata ki ai na'e 'ikai ha me'a ia 'e fehalaaki 'i he Lami, faka'ilonga'i ia hake, vakai kapau 'e sai pe ia; pea kapau na'e hoko, pea na'a ne fakatoka 'a e ki'i lami 'i he 'olita. Pea ha'u heni 'a e tangata ko me'a fai hala; Na'a ne pehe, "ko 'eni, 'oku ou ma'u kuo kaiha'a. Pea 'oku ou 'ilo he taimi ni 'oku ou mo'ulaloa ki he mate, koe'uhi he 'oku 'i ai ha'aku fehalaaki na'e fai. 'Ikai fie ma'u 'e he 'Otua kiate au ke kaiha'a; 'Ikai 'oku pehe 'a 'ene fekau...

Ko 'eni, te u hilifaki hoku nima ki he ki'i lami. Pea na'e pehe 'a e ngaahi fekau 'a e 'Otua, ''Oua na'a ke kaiha'a', pea 'oku kaiha'asi. Ko ia 'oku ou 'Oku ou 'ilo 'oku ou mo'ulaloa ki he mate. Ha me'a kuo pau ke tali ki he 'eku angahala,] 'oku kaiha'asi. Pea folofola 'a e 'Otua he 'aho ko ia 'oku ou kai, 'e 'aho te u mate. Ko ia ne u totolo atu. Pea folofola 'a e 'Otua, 'te ke kaiha'asi, na'a ke mate koe'uhi ko ia.' Koe'uhi na'a ne fie ma'u kapau 'oku 'ikai ke u fie mate, kuo pau ke u 'omi 'a e Lami. Koe'uhi na'e tokoto e Lami hifo 'i heni; Na'a ku hili hoku ongo nima 'i he 'ulu 'o e ki'i tamasi'i ko 'eni, pea ko ia pe tangi mo 'alu 'i he. Pea 'oku ou pehe, ' 'Eiki ko e 'Otua, 'oku ou kole fakamolemole 'i he'eku kaiha'asi. Ne u vete mo palomesi atu he 'ikai ke u kaiha'a toe kapau te ke tali pe au he taimi ni. Pea koe'uhi ko 'eku feilaulau, pea ki he'eku mate, 'a e ki'i lami ko 'eni ke mate 'i hoku tu'unga.

Liliu mei he... Law or Grace (1954)


  Na'e pehe 'e he folofola...

“Ko ia ke ʻilo pau ʻe he fale kotoa pē ʻo ʻIsileli, kuo fakanofo ʻe he ʻOtua ʻae Sisu ko ia, ʻaia naʻa mou tutuki ki he ʻakau, ko e ʻEiki mo e Kalaisi.”

Pea ʻi heʻenau fanongo eni, naʻe mahuhuhuhu honau loto, pea naʻa nau pehē kia Pita mo hono toe ʻoe kau ʻaposetolo, ʻae kau tangata mo e kāinga, “Ko e hā te mau fai?”

Pea toki pehē ʻe Pita kiate kinautolu, “Fakatomala, pea mou taki taha papitaiso ʻi he huafa ʻo Sisu Kalaisi, ke fakamolemole ai ʻae angahala, pea te mou maʻu mo e foaki ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni.

He ko e talaʻofa eni kiate kimoutolu, mo hoʻomou fānau, pea mo kinautolu kotoa pē ʻoku mamaʻo, ʻaia kotoa pē ʻe ui ʻe he ʻEiki ko hotau ʻOtua.”

Kau ʻAposetolo 2:36-39


  Talitali lelei ki he uepisaiti 'a e BNL.

Kapau 'oku 'ikai ko ha Kalisitiane koe, peesi ko 'eni 'o tala atu e ongoongo fakafiefia pe.

Kapau 'oku ha Kalisitiane ka kuo te'eki ai ke papitaiso 'i he huafa 'o e 'Eiki ko Sisu Kalaisi, ko e peesi ko 'eni ma'au.

Kapau te ke ko ha Kalisitiane pea kuo 'osi papitaiso ia 'i he papitaiso faka-Kalisitiane, 'e lava ke ke tuhu 'a e kakai ki he peesi ko 'eni 'a ia 'oku ke fakamo'oni'i ai ki he.

Kuo tau feinga ke faingofua 'o hange ko ia 'oku malava pe 'a e popoaki ko 'eni.

Ngaahi tapuaki faka-Kalisitiane,
Charles Wilson - na'a ne fokotu'u.
pea mo e komiti, 'a e ngaahi ngaue BNL.


  'Oku pehe 'e he Webmaster...

Na'e fakahaa'i 'e he kikite Taniela 9, tofu pe taimi e Misaia 'e 'asi 'i Selusalema - hili e uike 7 fakataha mo e ngaahi uike 62 ('aho = 1 ta'u 'e 1). Ka neongo ia, na'e fakafisi 'a e kau taki 'o e 'aho ko ia, ke ma'u ia 'i he taimi na'a ne a'u atu ki ai. Na'e motuhi atu ia 'i he lotolotonga 'o e ngaahi uike seventieth, ko hono fakahoko 'o e folofola.

Tali 'a e Sisu ko ho Huhu'i, pea mo e Fakamo'ui. (Ko e Misaia)
- Webmaster.


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'i he fakatataa.


Hala falahi pe hala fasi'i.


William Branham
Life Story.

(PDF Lea faka-Pilitania)

How the Angel came
to me.

(PDF Lea faka-Pilitania)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Lea faka-Pilitania)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Lea faka-Pilitania)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Lea faka-Pilitania)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Lea faka-Pilitania)

Sirs, is this the time?

(PDF Lea faka-Pilitania)
- Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Lea faka-Pilitania)

Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.