ತನ್ನದೇ ಚರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ.

  ರಿವೆಲೆಶನ್ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕ.

ತನ್ನದೇ ಚರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ.


ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ರಾನ್ಹಾಮ್.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓದಿ (ಕನ್ನಡ)...
ಲಾವೊಡಿಸಿಯ ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸು.

ಪ್ರಕಟನೆ 3:20-22,
"ಇಗೋ, ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ; ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವೆನು, ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವನು. ನಾನು ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಜಯಹೊಂದುವವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನು ಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. "

Now there is a great deal of confusion over this verse because so many personal workers use it in personal evangelism as though Jesus were at the heart's door of every sinner knocking for admission. It would then be said that if the sinner opened the door, the Lord would come in. But this verse is not talking to individual sinners. This whole message has a summation as does every message in every age. In verse 22 it says, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the CHURCHES." So this is the message to the church of the last age. This is the condition of the Laodicean church as its end nears. It is not a personal message to one person; it is the Spirit telling us where Jesus is. CHRIST HAS LEFT THE CHURCH. Is this not the logical result or end if the Word is put aside for creed, the Holy Spirit deposed for popes, bishops, presidents, counselors, etc., and the Saviour set aside for a works program, or church joining, or some type of conformity to a church system? What more can be done against Him? This is the apostasy! This is the falling away! This is the open door to antichrist, for if One came in His Father's Name (Jesus) and was not received, but rejected, then there will come another with his own name (liar, a pretender) and him they will receive, John 5:43. The man of sin, that son of perdition will take over.

Matthew 24, mentions signs in the heavens concerning this last day just before Jesus comes. I wonder if you noticed such a sign recently fulfilled as to portray the very truth we have been discussing. That truth is that Jesus has been steadily pushed aside until in the last age He is pushed outside the church. Recall that in the first age it was almost a full orbed church of truth. Yet there was a little error called the deeds of the Nicolaitanes that kept the circle from being full. Then in the next age more darkness crept in until the ball of light glowed less, and darkness covered more of the circle. In the third age it was eclipsed still more, and in the fourth age which was the Dark Ages, the light had all but gone. Now think on this. The church shines in the reflected light of Christ. He is the SUN. The church is the MOON. Thus this orb of light is the moon. It had decreased from almost a full moon in the first age, to a sliver in the fourth age. But in the fifth age it began to grow. In the sixth it took a great step of growth forward. In part of the seventh age it was still growing, when suddenly it stopped short, and waned to almost a nothingness, so that instead of light it was the blackness of apostasy, and at the end of the age it had ceased to shine for darkness had taken over. Christ was now outside the church. Here is the sign in the sky. The last eclipse of the moon was a total eclipse. It waned to a total darkness in seven stages. In the seventh stage, the total darkness came as the Pope of Rome (Paul the Sixth) went to Palestine to make a holy tour of Jerusalem. He was the first pope to ever go to Jerusalem. The pope is named Paul the Sixth.

Paul was the first messenger and this man goes by that name. Notice it is the sixth, or the number of man. This is more than a coincidence. And when he went to Jerusalem, the moon or the church went into total darkness. This is it. This is the end. This generation shall not pass away until all be fulfilled. Even so Lord Jesus, come quickly!

Now we can see why there were two vines, one true and one false. Now we can see why Abraham had two sons, one after the flesh (he persecuted Isaac) and one after promise. Now we can see how that out of the same parents two boys came forth as twins, one knowing and loving the things of God, and the other knowing much of the same truth, but not of the same Spirit, and hence persecuted the child that was elect. God did not reprobate for the sake of reprobation. He reprobated for the sake of the elect. ELECT CANNOT persecute elect.

ELECT CANNOT harm elect. It is the reprobates that persecute and destroy the elect. Oh, those reprobates are religious. They are smart. They are of the Cain line, the serpent seed. They build their Babels, they build their cities, they build their empires, and all the while calling on God. They hate the true seed, and they will do all they can, (even in the Name of the Lord) to destroy God's elect ones. But they are needed. "What is the chaff to the wheat?" No chaff, no wheat. But at the end, what happens to the chaff? It is burned with fire unquenchable. And the wheat? Where is it? It is gathered in His garner. It is where He is.

Oh elect of God, beware. Study closely. Be careful. Work out your salvation with fear and trembling. Rely upon God and be strong in His might. Your adversary, the devil, is even now going about like a roaring lion seeking whom he may devour. Watch unto prayer and be steadfast. This is the end time. Both the true and false vine are coming into maturity, but before the wheat matures, those ripened tares must be bound for the burning. See, they are all joining the World Council Of Churches. That is the binding. Soon the garnering of the wheat will come. But right now the two spirits are at work in two vines. Come out from among the tares. Start to overcome that you may be considered praiseworthy for your Lord, and fit to reign and rule with Him.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓದಿ (ಕನ್ನಡ)... ಲಾವೊಡಿಸಿಯ ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸು.


ರಿವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕ.
ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
(ದಿ ಸೆವೆನ್ ಸೀಲ್ಸ್.)


   ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ...

ಆ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಮನೆತನದ ವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವದು, ಅದೇನಂದರೆ--ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು; ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು; ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 8:10

ಇದು ಕೊನೆಯ
ವಯಸ್ಸು ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ
ಮರಳಿದೆ.


ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್.

ರಿವೆಲೆಶನ್ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕ.

ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಅಲೌಕಿಕ ಮೋಡ.

ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.
ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು.

ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳು.

 
 

ದಿ ಗಾಡ್ಹೆಡ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಏಳು ಚರ್ಚ್ ವಯಸ್ಸಿನ.

ದಿ ಸೆವೆನ್ ಸೀಲ್ಸ್.

ಮೂಲ ಸಿನ್.
ಇದು ಒಂದು ಸೇಬು ವಾಸ್?

ಬಿಳಾಮನ ಬೋಧನೆ.

ಅದುಮಹಿಳೆ ಈಜೆಬೆಲ.

ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಲಾವೊಡಿಸಿಯ.

ತನ್ನದೇ ಚರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ.

ನಿಕೊಲಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು.

ಪ್ಯಾಟ್ಮೋಸ್ ವಿಷನ್.

ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


Acts of the Prophet.

(PDF ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ
ಪೊದೆ ಚೀನಾ ರಲ್ಲಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ.

ಬೆಂಕಿಯ ಲಿಲೀಸ್.

ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್.
- ಹೂಸ್ಟನ್ 1950.

ಪಿರಮಿಡ್ ರಾಕ್ ಅತಿಂದ್ರೀಯ
ಬೆಳಕಿನ.


ಸಂದೇಶ ಕೇಂದ್ರ... ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಬ್ರಾನ್ಹಾಮ್ನಿಂದ ಉಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.