سن ما، لائودیکیه.


  کتاب وحی سری.

سن ما، لائودیکیه.


William Branham

خواندن شرح کامل در...
عصر کلیسای لائودیکیه.

مکاشفه 19,15:3
“اعمال تو را می یدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کا شکه سرد بودی یا گرم. لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می یگویی دولتمند هستم و دولت اندوخته امیی و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری، تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده یایی شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینایی یایی. هرکه را من دوست می یدارم، توبیخ و تأدیب می یمایم. پس غیور شو و توبه نما.“

همان طور که این آیات را با هم خواندیم، مطمئنم متوجه شدید که حتی یک کلمه ی خوب از جانب روح به این دوره گفته نشد. او درمورد دو چیز اعلام جرم می کند و حکم خود را بر آنها اعلام می نماید.

(1) مکاشفه 16,15:3
“اعمال تو را می یدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کا شکه سرد بودی یا گرم. لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.“

می خواهیم به دقت به این بپردازیم. می گوید که گروه کلیسای لائودیکیه، فاتر هستند. این فاتر یا ولرم بودن مجازاتی را از طرف خدا دربر دارد. مجازات این است که آنها از دهان او قی خواهند شد. اینجا جایی است که نمی خواهیم منحرف شویم، چنان که خیلی از افراد می شوند. آنها با نا امیدای می گویند که خدا می تواند شما را از دهان خود قی کند و این ثابت می کند که هیچ حقیقتی درتعلیم نگه داشتن و حفظ مقدسین وجود ندارد. می خواهم همین الآن تفکر شما را اصلاح کنم، این آیه به یک فرد داده نشده، بلکه به کلیسا داده شده است. علاوه بر این، اگر کلام را در نظر داشته باشید، به یاد می آورید که هیچ جا نمی گوید که ما در دهان خدا هستیم. ما در دستان او نقش بسته ایم. ما در آغوش او حمل می شویم. مدت ها قبل، در زمانی نامعلوم قبل از شروع زمان، ما در افکار او بودیم، ما در آغل گوسفندان او بودیم و در مراتع او، هرگز در دهان او نبودیم. اما چه چیزی در دهان خداوند است، کلام در دهان خداوند است.

متی 4:4,
“در جواب گفت: ”مکتوب است انسان نه محض نان زیستمی یکند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.“

قرار است که کلام در دهان ما هم باشد. می دانیم که کلیسا بدن اوست. اینجا دارد جای او را می گیرد. در دهان کلیسا چه چیزی خواهد بود؟ کلام.

اول پطرس 11:4
اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال (کلام) خدابگوید.

دوم پطرس 21:1
زیرا که نبوت به اراده ی انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به رو حالقدس مجذوب شده، ازجانب خدا سخن می گفتند.

پس مشکل مردم زمان آخر چیست؟ آنها ازکلام فاصله گرفته اند. آنها دیگر اشتیاقی نسبت به آن ندارند. نسبت به آن ولرم شده اند. می خواهم الآن این را اثبات کنم.

باپتیست ها، اعتقادنامه و دگم های خودشان را براساس کلام دارند و نمی توانید آنها را تکان دهید، آنها می گویند که ایام معجزات رسولان به سر آمده و هیچ تعمید روح القدسی پس از ایمان آوردن وجود ندارد. متدیست ها می گویند که (براساس کلام) هیچ تعمید آبی وجود ندارد (آب پاش تعمید نیست.) و اینکه تقدس، تعمید یافتن به روح القدس است. کلیسای مسیح تمرکزش برتعمید احیاء کننده است و در موارد بسیاری یک گناهکارِ خشک به آب وارد می شوند و یک گناهکارِ خیس بیرون می آیند. درعین حال ادعا می کنند که تعلیم آنها براساس کلام است. همین طور پیش بروید تا به پنطیکاستی ها برسید. آیا آنها کلام را دارند؟ آزمون کلام را به کار ببرید و ببینید. تقریباً همیشه کلام را به احساسات می فروشند. اگر بتوانید یک آشکار سازی مانند روغن و خون و زبان ها و سایر چیزها را انجام دهید، چه در کلام باشد، یا نباشد؛ به درستی از کلام تفسیر شده باشد، یا نه؛ تقریبا ً اکثریت آنها آن را دنبال خواهند کرد. اما چه اتفاقی برای کلام افتاده است؟ کلام کنار گذاشته شده است. پس خدا می گوید: “من بر ضد همه ی شما هستم. شما را از دهان خود قی می کنم. این پایان است. در هفت دوره از هفت دوره ی کلیسا چیزی ندیدم، جز اینکه انسان ها کلام خویش را بالاتر از کلام من تکریم نمودند. پس در انتهای این دوره، شما را از دهان خود قی می کنم. همه چیز تمام شده است. به درستی سخن می گویم. بله، من اینجا در میان کلیسا هستم. آمین خداوند، امین و صدیقن خود را آشکار خواهد ساخت و این توسط نبی من خواهد بود.” اوه بله، این گونه است.

مکاشفه 7:10
“بلکه در ایام صدای فرشته ی هفتم، چون کرنا را می یابد بنوازد. سرّ خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیاء را بشارت داد.”

ایناهاش. او دارد یک نبی اثبات شده را می فرستد. او دارد بعد از تقریباً دو هزار سال یک نبی می فرستد. او دارد کسی را می فرستد که مانند یحیی و ایلیا از تشکیلات، تحصیلات و دنیای مذهبی بسیار فاصله دارد. او تنها از خدا خواهد شنید و «خداوند چنین می گوید» را خواهد داشت و بجای خدا صحبت خواهد کرد و همان گونه که در ملاکی 6:4 اعلام شده، دل پسران را به سمت پدران خواهد برگرداند. او برگزیدگان زمان آخر را برمی گرداند و آنها یک نبی اثبات شده را که حقیقت کامل را می گوید، چنان که پولس بود، می شنوند. او حقیقت را همان گونه که آنها داشتند، احیاء می کند و آن برگزیدگان همراه او در زمان آخر، کسانی خواهند بود که به درستی خداوند را ظاهر می سازند، بدن او و صدای او خواهند بود و اعمال او را انجام می دهند. هللویاه! آیا این را متوجه می شوید؟

یک بررسی کوتاه در تاریخ کلیسا اثبات خواهد کرد که این چقدر دقیق است. در دوران تاریکی، کلام تقریباً به طور کامل برای قوم از میان رفته بود. اما خدا لوتر را با کلام فرستاد. لوتری ها در آن زمان برای خدا صحبت می کردند. اما تشکیلات شدند و کلام دوباره بخاطر تمایلات تشکیلات به دگم و اعتقاد نامه برای قوم از میان رفت. آنها دیگر نمی توانستند برای خدا سخن بگویند. سپس خدا وسلی را فرستاد و او صدای کلام در دوران خود بود. مردمی که مکاشفه ی او از خدا را پذیرفتند، رساله های زنده و خوانده شده توسط تمام انسان ها در نسل خودشان شدند. وقتی متدیست ها بازماندند، خدا سایرین را بلند کرد و این در طول سال ها پیش رفته و دوباره قومی دیگر در زمین، تحت پیغام آور خود، ندای آخر برای دوره ی آخر خواهند بود.

بله قربان! کلیسا دیگر «دهان» خدا نیست. بلکه دهان خودش است. پس خدا از او روی برمی گرداند. او را توسط عروس و نیی حیران خواهد کرد، چون صدای خدا در او خواهد بود.

بله این طور است، چون آخرین باب مکاشفه،آیه ی 17 می گوید:
“روح و عروس می گویند، بیا.”

یک بار دیگر مانند پنطیکاست، جهان مستقیماً از خدا خواهد شنید، اما مسلماً عروسِ کلام، مانند دوره ی اول رد خواهد شد.

اکنون او در این زمان آخر، آواز خود رابلند کرده است. “شما کلام را دارید، بیش از هر زمان دیگری کتاب مقدس دارید، اما هیچ کاری درمورد کلام انجام نمی دهید، جز اینکه آن را منقسم و خرد کنید. هرچه را می خواهید، می پذیرید و چیزی را که نمی خواهید، کنار می گذارید. تمایلی به زندگی کردنِ کلام ندارید، بلکه با آن مشاجره می کنید. ای کاش سرد یا گرم بودی. اگر سرد بودی و این را رد می کردی، می توانستم متحمل آن بشوم. اگر گرم می شدی تا حقیقت را بدانی و زندگی کنی، بخاطر آن تو را تمجید می کردم. اما وقتی به سادگی کلام من را می گیری و آن را تکریم نمی کنی، درعوض من هم باید از تکریم تو سرباز زنم، تو را قی خواهم کرد. حالم را بر هم می زنی.”

همه می دانند که این آب ولرم است که معدهتان را به می ریزد. اگر بخواهید استفراغ کنید، آب ولرم بهترین چیزی است که می توانید بنوشید. یک کلیسای ولرم، خدا را منزجر کرده و او اعلام کرده که آن را قی خواهم کرد. این به یادمان می اندازد که قبل از طوفان نوح او چه حسی داشته. این طور نیست؟

اوه، کلیسا باید برای خدا یا سرد یا گرم می بود. بهترین حالت، او باید مشتاق و گرم می بود، اما نیست. حکم صادر شده است. او دیگر صدای خدا برای دنیا نیست. او به اینکه صدای خداست، اذعان خواهد داشت؛ اما خدامی گوید که نیست.

اوه، خدا همچنان صدایی برای مردم جهان دارد، همان طور که صدایی به عروس داده است. همان طورکه قبلا گفتیم و در ادامه بیشتر از آن صحبت خواهیم کرد، این صدا در درون عروس است.

(2) مکاشفه 18,17:3
“زیرا می گویی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری، تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینایی یایی.“

حال به نخستین عبارت این آیه نگاه کنید: “زیرا می گویی ” می بینید؟ آنها داشتند سخن می گفتند. آنها داشتند بعنوان دهان خدا تکلم می کردند. این دقیق ً ا چیزی را که گفتم مفهوم آیات 16 و 17 است، اثبات می کند. اما هرچند که این را می گویند، این باعث درست بودنش نمی شود. کلیسای کاتولیک می گوید که بجای خدا سخن می گوید و می گوید که او آواز مطمئن خداوند است. اینکه چند نفر می توانند از نظر روحانی این قدر شرور باشند، بیش از شناخت من است، اما آنها طبق بذر و دانه ای که در آنهاست، ثمر می آورند و ما می دانیم که آن بذر از کجا آمده، نمی دانیم؟

کلیسای لائودیکیه می گوید: “دولتمند هستم، دولت اندوخته ام و به هیچ چیز محتاج نیستم.” این برآورد شخصی خود او بود. او به خودش نگاه کرد و این چیزی بود که دید. گفت: “دولتمند هستم.” به این معنا که در امور جهان ثروتمند است. او دارد در برابر یعقوب 7,5:2 فخر فروشی می کند.

ای برادران عزیز! گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است، بشوند؟
لکن شما فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان برشما ستم یمی کنند و شما را در محکمه ها یمی کشند؟
آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است، کفر یمی گویند؟

من این را نمی گویم که یک فرد ثروتمند نمی تواند روحانی باشد، ولی همه ی ما می دانیم که کلام می گوید، فقط تعداد اندکی هستند. این فقرا هستند که اکنون در کلیسای راستین خدا غالب هستند. پس اکنون،اگر کلیسا از ثروت پر شود، فقط یک چیز را می دانیم. بر دروازه هایش نوشته شده «ایخابود». نمی توانید منکر این باشید، چون این کلام است.

خواندن شرح کامل در... عصر کلیسای لائودیکیه.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

اینک، بر در ایستاده می‌کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من.

آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم.

هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.

مکاشفه 22,20:3کتاب وحی.
در صفحه بعد همچنان ادامه دارد.
مسیح در خارج کلیسای او.

ما می دانیم
که این
آخرین است سن
زیرا اسرائیل
به فلسطین
بازگشت.


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


Acts of the Prophet.

PDF انگلیسی

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
PDF انگلیسی

طرف کوه ها و بوته
های گل رز در برف در
چین.

گل نیلوفر از آتش.

ستون آتش
- هوستون 1950.

نور در سنگ هرم.

 


مرکز پیام...
زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.