مسیح بیرون از کلیسا.


  کتاب وحی سری.

مسیح بیرون از کلیسا.


William Branham

خواندن شرح کامل در...
عصر کلیسای لائودیکیه.

مکاشفه 22,20:3
"اینک بر در ایستاده، می‌کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید."

حال یک سردرگمی بسیار بزرگ بر سر این آیه وجود دارد. چون برخی از اشخاص این را در بشارت های شخصی طوری به کار می برند که گویی عیسی پشت قلب تک تک گناهکاران منتظر ورود است. بعد گفته می شود که اگر گناهکار در را بگشاید، خداوند وارد خواهد شد. اما این آیه درمورد افراد گناهکار صحبت نمی کند.

کل این پیغام یک جمع بندی دارد، چنان که هر پیغام در هر دوره ی دیگری داشت. در آیه ی 22 می گوید: “هرکه گو ش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می یگوید.” پس این پیغامی است برای کلیسای دوره ی آخر. این شرایط کلیسای لائودیکیه است، درحالی که پایان آن نزدیک می شود. این یک پیغام شخصی برای یک نفر نیست. این روح است که به ما می گوید، عیسی کجاست. مسیح کلیسا را ترک کرده است.

اگر کلام بخاطر اعتقادنامه کنار گذاشته شده، روح القدس بخاطر پاپ ها، اسقف ها، رئیس ها، اعضای شورا و غیره خلع شده و مسیح بخاطر برنامه های کاری، عضویت در کلیسا یا نوعی متابعت از کلیسا یا یک سیستم کلیسایی کنار گذاشته شده است، آیا این نتیجه ی منطقی و یا انتها نیست؟ چه کار بیشتری می توان بر ضد او انجام داد؟ این ارتداد است. این سقوط کلام است. این در گشاده برای ضد مسیح است، چون اگر یکی (عیسی) به نام پدر آمد و پذیرفته نشده، بلکه رد شد، بعد یکی دیگر به اسم خویش خواهد آمد (دروغگو، تظاهرکننده) و او را خواهند پذیرفت. (انجیل یوحنا 43:5) مرد شریر، فرزند هلاکت، تسلط خواهد یافت.

انجیل متی باب 24 به آیاتی از آسمان، قبل از اینکه عیسی بیاید اشاره می کند. نمی دانم که آیا متوجه شدید، چنین آیتی اخیراً برای نشان دادن همان حقیقتی که درمورد آن صحبت می کردیم، تحقق پیدا کرد. آن حقیقت این است که عیسی مدام کنار رانده شده، تا جایی که در دروه ی آخر، کاملاً بیرون گذارده شده است. یادتان هست که نخستین دوره ، کلیسایی بود که تا حد زیادی کاملاً حقیقت محور بود. درعین حال یک خطای کوچک وجود داشت که اعمال نقولاوی خوانده می شد و مانع تحقق کامل آن چرخه می گشت. سپس در دوره ی بعدی تاریکی بیشتری به درون کلیسا خزید و آن گلوله ی نور، درخشش کمتری داشت و تاریکی، بخش بیشتری از آن چرخه را دربر گرفت. دوره ی سوم همچنان بیشتر در تاریکی فرو رفت و دوره ی چهارم که عصر تاریکی است، آن نور تقریباً، کاملاً از بین رفته بود.

حال به این فکر کنید، کلیسا در نور تابیده شده از مسیح، می درخشد. او خورشید است. کلیسا ماه است. به این تریب این گوی نور، ماه است. و تقریباً از قرص کامل ماه در دوره ی اول، شبیه ماه در عصرچهارم شده است؛ اما در دوره ی پنجم شروع به رشد کرد. در دوره ی ششم برای رشد، یکقدم بزرگ رو به جلو برداشت. در قسمتی از دوره ی هفتم هنوز داشت رشد می کرد، تا زمانی که ناگهان متوقف شد و تقریباً به سمت نابودی تقلیل یافت تا بجای نور، تاریکی ارتداد باشد و در انتهای دوره از تابیدن بازماند. چون تاریکی همه چیز را دربر گرفته و تسلط یافته بود. مسیح اکنون خارج از کلیسا بود.

این آیت در آسمان است. آخرین ماه گرفتگی، یک ماه گرفتگی کامل بود. در هفت مرحله به تاریکی مطلق رسید. در دوره ی هفتم، زمانی که پاپ روم (پولس ششم) برای یک تور مقدس از اورشلیم بازدید کرد، یک تاریکی اتفاق افتاد. او اولین پایی بود که تابحال به اوشلیم رفته است. نام پاپ، پولس ششم است. پولس، اولین پیغام آور کلیسا بود و این پاپ این نام را برخود دارد. توجه کنید که او ششم است، یا عدد انسان. این چیزی بیش از یک اتفاق است و وقتی او به اورشلیم رفت، ماه کلیسا به تاریکی کامل وارد شد. همین است، این پایان است. این نسل کاملاً در نخواهد گذشت، تازمانی که همه ی اینها تحقق یابند. یعنی اینکه، خداوند عیسی به زودی بیاید!

اکنون می توانیم ببینیم که چرا دو تاک وجود دارد. یکی راستین و یکی کذبه. اکنون می توانیم متوجه شویم که چرا ابراهیم دو پسر داشت، یکی برحسب جسم (که بر اسحاق جفا می رساند) و دیگری طبق وعده. اکنون می توانیم متوجه شویم که چطور از والدینی مشترک دو پسر دوقلو به دنیا می آیند، یکی امور خدا را شناخته و دوست داشته باشد، دیگری همان حقیقت را بداند، اما از همان روح نباشد و از این رو، به فرزند برگزیده جفا برساند. خدا فقط صرف مردودیت، رد نکرده است. او بخاطر برگزیدگان مردود کرده است. برگزیدگان نمی توانند بر برگزیدگان جفا برسانند. برگزیدگان نمی توانند به برگزیدگان آسیب برسانند. آه، آنها ردشدگان مذهیی هستند. باهوش هستند. آنها از نسب قائن، یعنی ذریت مار هستند. آنها بابل های خودشان را می سازند، شهرهای خود را می سازند، امپراطوری های خودشان را می سازند و همه در حالی است که خداوند را می خوانند. آنها از نسل راستین متنفرند و هرکاری که بتوانند انجام می دهند (حتی به نام خداوند) تا برگزیدگان خدا را از بین ببرند. اما آنها مورد نیاز هستند. کرکاس در مقایسه با گندم چیست؟ اگر کرکاس نباشد، گندم هم نیست. اما چه اتفاقی برای کرکاس می افتد؟ در آتشی سیری ناپذیر سوزانده خواهد شد. و گندم؟ او کجاست؟ برای ذخیره در انبار جمع آوری می شود. اینجا جایی است که گندم هست.

اوه، برگزیدگان خدا! مراقب باشید، با دقت مطالعه کنید، مراقب باشید. نجات خویش را باترس و لرز به عمل آورید. به خدا تکیه کنید و در قوّت او استوار باشید. دشمن شما، شریر، هم اکنون مانند شیر غران در گردش و به دنبال کسانی است که بتواند ببلعد. دردعا مراقب و استوار باشید. اکنون زمان آخر است. هم تاک راستین و هم تاک دروغین، دارند به بلوغ می رسند. قبل از اینکه گندم به بلوغ برسد، آن کرکاس های بالغ باید برای سوزانده شدن جمع شوند. می بینید، آنها همه دارند به شورای جهانی کلیساها ملحق می شوند. این، جمع آوری آنهاست. به زودی زمان انبار کردن گندم ها خواهد رسید. اما هم اکنون دو روح دارند در دو تاک عمل می کنند. از میان کرکاس ها خارج شوید. شروع کنید به غلبه یافتن، شایسته ی تمجید نزد خداوند و برای سلطنت و حکمرانی با او مناسب باشید.

خواندن شرح کامل در... عصر کلیسای لائودیکیه.


کتاب وحی.
در صفحه بعد همچنان ادامه دارد.
هفت مهر.


ما می دانیم
که این
آخرین است سن
زیرا اسرائیل
به فلسطین
بازگشت.مرکز پیام...
زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

ای‌ اسرائیل‌ بشنو، یهُوَه‌، خدای‌ ما، یهُوَه‌ واحد است‌.

تثنييه 4:6


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


Acts of the Prophet.

PDF انگلیسی

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
PDF انگلیسی

طرف کوه ها و بوته
های گل رز در برف در
چین.

گل نیلوفر از آتش.

ستون آتش
- هوستون 1950.

نور در سنگ هرم.