Mūsu vecuma - Lāodikejā.


  Atklāsmes Grāmata sērija.

Mūsu vecuma - Lāodikejā.


William Branham.

Lasīt pilnu kontu...
Lāodikejas Draudzes Periods.

Atklāsmes Grāmata 3:15-19,
“Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes. Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!”

Kad mēs to lasījām, es esmu pārliecināts, ka jūs ievērojāt, ka par šo periodu Gars nepateica neko labu. Viņš izvirza divas apsūdzības un pasludina viņiem Savu spriedumu.

(1) Atklāsmes Grāmata 3:15-16:
“Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.”

Šos pantus mēs aplūkosim ļoti uzmanīgi. Tie saka, ka šī Lāodikejas draudzes perioda grupa ir remdena, un par šo remdenumu pienākas sods no Dieva. Sods ir tāds, ka viņi tiks izspļauti no Dieva mutes. Lūk, kur mēs negribam kļūdīties, kā to dara daudzi. Viņi ļoti nepārdomāti saka, ka Dievs tevi var izspļaut no Savas mutes, un tas it kā pierādot, ka mācībā par svēto ļaužu neatlaidību nav nekādas patiesības. Šeit es gribu pakoriģēt jūsu domāšanu. Šis pants nav dots atsevišķam indivīdam, tas ir dots draudzei. Viņš runā uz draudzi. Turklāt, ja jūs patiesi iedziļināsieties Vārdā, jūs redzēsiet, ka nevienā vietā nav teikts, ka mēs atrodamies Dieva MUTĒ. Mēs esam iezīmēti Viņa plaukstās. Viņš mūs nes Savā klēpī. Jau kopš neatminamiem laikiem, pirms laika sākuma, mēs bijām Viņa domās. Mēs atrodamies Viņa aitu aplokā un Viņa ganībās, bet nekad Viņa mutē. Bet kas tad atrodas Tā Kunga mutē? Viņa mutē ir Vārds. Mateja Evaņģēlijs 4:4: “Bet Viņš atbildēja un sacīja: ”Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra Vārda, kas iziet no Dieva mutes.“” Arī mūsu mutēs ir jābūt Vārdam. Lūk, mēs zinām, ka draudze ir Viņa ķermenis jeb miesa. Šeit tā ir Viņa vietā. Kas būs šīs draudzes mutē? VĀRDS. Pētera 1. vēstule 4:11: “Ja kāds runā, tad kā Dieva Vārdus.” Pētera 2. vēstule 1:21: “Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki.” [Jaunā latv. Bībele] Tādā gadījumā, kas īsti notiek ar šiem pēdējā laika cilvēkiem? VIŅI IR ATKĀPUŠIES NO VĀRDA. VIŅI JAU VAIRS NEDEG PĒC VĀRDA. VIŅI PRET TO IR REMDENI. Es to tūlīt pierādīšu.

Baptistiem ir savas ticības mācības un dogmas, kuras pamatojas Vārdā, un jūs nespēsiet tās izšķobīt. Viņi saka, ka apustuliskais brīnumu laiks ir beidzies un ka nav tādas Kristības ar Svēto Garu pēc noticēšanas. Metodisti saka (balstoties uz to pašu Vārdu), ka nav ūdens kristību (apslacīšana ar ūdeni nav kristīšana) un ka Kristība ar Svēto Garu ir svēttapšana. “Kristus Draudze” galvenokārt praktizē kristīšanu atdzimšanai, un vairumā gadījumu viņi iekāpj ūdenī kā sausi grēcinieki un iznāk no tā kā slapji grēcinieki. Un viņi apgalvo, ka viņu mācība pamatojas Vārdā. Varat izskatīt visu sarakstu un nonāksiet pie Vasarsvētku draudzēm. Vai viņiem ir Vārds? Pārbaudiet viņus pēc Vārda un redzēsiet. Gandrīz vai vienmēr viņi atstās Vārdu kādas sajūtas dēļ. Ja kāds spēj nodemonstrēt kādas izpausmes, piemēram, eļļu un asinis vai runāšanu mēlēs, vai vēl kādas citas zīmes, tad lielākā daļa tam noticēs, neskatoties uz to, vai tas ir Vārdā, vai nav un vai tas ir pareizi izskaidrots pēc Vārda. Bet kas tad ir noticis ar Vārdu? Vārds ir nolikts maliņā, tāpēc Dievs saka: “Es esmu pret visiem jums. Es jūs izspļaušu no Savas mutes. Tās ir beigas. Ikvienā no šiem septiņiem periodiem Es neredzēju neko citu, kā vien cilvēkus, kas savu vārdu vērtēja augstāk par Manējo. Tāpēc šī perioda beigās Es izspļaušu jūs no Savas mutes. Tās ir beigas. Runāt Es, protams, runāšu. Jā, Es atrodos draudzes vidū. Dieva Āmen, uzticīgais un patiesais Sevi atklās, un TAS NOTIKS CAUR MANU PRAVIETI.” Ak, tā tas patiešām ir. Atklāsmes Grāmata 10:7: “Bet tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa balss, kad atskanēs viņa taure, tad Dieva noslēpums būs piepildīts, kā Viņš šo prieka vēsti bija pasludinājis Saviem kalpiem, praviešiem.” [Jaunā latv. Bībele] Te nu tas ir. Viņš sūta apstiprinātu pravieti. Viņš sūta pravieti pēc gandrīz vai diviem tūkstošiem gadu. Viņš sūta kādu, kurš ir tik tālu no organizācijas, izglītības un reliģiskās pasaules, ka, līdzīgi kā Jānis Kristītājs un seno dienu Ēlija, viņš dzirdēs tikai to, ko saka Dievs, un viņam būs TĀ SAKA TAS KUNGS, un viņš runās Dieva vietā. Viņš būs Dieva mikrofons un VIŅŠ, KĀ TAS IR PASLUDINĀTS MALEAHIJAs GRĀMATĀ 3:24, ATGRIEZĪS BĒRNU SIRDIS TĒVIEM. Viņš atgriezīs pēdējā laika izredzētos, un viņi dzirdēs, kā apstiprināts pravietis sludina precīzu patiesību, kāda tā bija Pāvilam. Viņš atjaunos patiesību, kāda bija Pāvila laikā. Un šie izredzētie līdz ar viņu būs tie, kas patiesi parādīs To Kungu, un viņi būs Viņa Miesa un Viņa balss, un darīs Viņa darbus. Aleluja! Vai jūs to saprotat?

Īss draudzes vēstures pārskats pierādīs šīs domas precizitāti. Tumšajos viduslaikos cilvēki gandrīz pilnībā bija nošķirti no Vārda. Taču Dievs sūtīja VĀRDU ar Luteru. Tajā laikā luterāņi pārstāvēja Dievu. Taču viņi organizējās, un tīrais Vārds atkal bija pazaudēts, jo organizācija tiecas uz dogmām un ticības mācībām, un nevis uz vienkāršo Dieva Vārdu. Viņi vairs nebija spējīgi pārstāvēt Dievu. Tad Dievs sūtīja Vesliju, un viņš bija šī balss ar Vārdu viņa laikā. Tie cilvēki, kas pieņēma atklāsmi, kuru Dievs bija devis Veslijam, kļuva par dzīvām vēstulēm, saprotamām un lasāmām visiem tās paaudzes cilvēkiem (2. Vēstule Korintiešiem 3:2). Bet, kad metodisti cieta neveiksmi, Dievs uzcēla citus, un tā tas ir turpinājies daudzu gadus, līdz kamēr šajās beidzamajās dienās uz zemes atkal ir cilvēki, kuri sava vēstneša vadībā būs noslēdzošā balss šim pēdējam periodam.

Jā, draugi. Draudze jau vairs nav Dieva “mikrofons”. Tā runā pati par sevi. Tāpēc Dievs vēršas pret viņu. Viņš to satrieks caur šo pravieti un līgavu, jo viņā (līgavā) būs Dieva balss. Jā, jo Atklāsmes Grāmatā 22:17 ir teikts: “Un Gars un līgava saka: ”Nāc!“” Vēl vienu reizi pasaule dzirdēs tieši no Dieva, tāpat kā tas notika Vasarsvētku dienā; tomēr, protams, šī Vārda līgava tiks noraidīta, tāpat kā tas notika pirmajā periodā.

Un tā, Viņš ir pasludinājis šim beidzamajam periodam: “Tev ir Vārds, tev Bībeļu ir vairāk, nekā jebkad agrāk, taču tu ar šo Vārdu nedari neko citu, kā vien dali un cērt gabalos, paņemot tikai to, ko iegribas, un atmetot to, ko tev negribas. Tev nav intereses ar to DZĪVOT, bet vienīgi diskutēt par to. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts! Ja tu būtu auksts un to atraidītu, Es to paciestu. Ja tu kļūtu karsts līdz baltkvēlei, lai zinātu, ka tā ir patiesība, un tā dzīvotu, Es tevi par to uzslavētu. Taču, kad jūs ņemat Manu Vārdu un to necienāt, tādā gadījumā, Man ir jāatsakās cienīt jūs. Es jūs izspļaušu, jo Man no jums paliek nelabi.”

Visi zina, ka remdens ūdens šķebina dūšu. Ja jums ir vajadzīgs vemšanas līdzeklis, remdens ūdens ir gandrīz vai labākais, ko iedzert. Dievam ir kļuvis nelabi no remdenas draudzes, un Viņš ir paziņojis, ka Viņš to izspļaus. Tas mums atgādina, kā Viņš jutās pirms plūdiem, vai ne?

Ak, kaut draudze būtu auksta vai karsta! Vislabāk būtu, ja tā būtu dedzīga (karsta). Tomēr viņa tāda nav. Spriedums ir pasludināts. Viņa vairs nav Dieva balss šai pasaulei. Viņa apgalvos, ka ir, taču Dievs saka pretējo.

Ak, Dievam joprojām ir kāda balss šīs pasaules cilvēkiem, tā kā Viņš ir devis balsi līgavai. Šī balss ir līgavā, kā mēs to jau teicām un vairāk runāsim par to vēlāk.

(2) Atklāsmes Grāmata 3:17-18,
“Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.”

Paskatieties uz pirmā panta pirmo frāzi: “Tu saki...” Redzat? Viņi runāja, un viņi runāja kā Dieva mute. Tas precīzi pierāda to, ko es teicu par 16. un 17. pantiem. Tomēr, kaut arī viņi to saka, tas nenozīmē, ka tas ir pareizi. Katoļu Baznīca saka, ka viņa pārstāv Dievu, apgalvojot, ka viņa ir nekļūdīgā Tā Kunga balss. Es nekādi nespēju saprast, kā vispār cilvēki var būt tik garīgi ļauni, taču viņi nes augļus pēc tās sēklas, kas ir viņos, un mēs zinām, no kurienes nāk šī sēkla, vai ne?

Lāodikejas draudze saka: “Es esmu bagāta, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka.” Tas ir viņas pašnovērtējums. Viņa paskatījās uz sevi un tieši to viņa ieraudzīja. Viņa sacīja: “Es esmu bagāta,” kas nozīmē to, ka viņa ir bagāta ar šīs pasaules lietām. Viņa dižojas tā priekšā, kas rakstīts Jēkaba vēstulē 2:5-7: “Ieklausieties, mani mīļotie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi, būt bagātiem ticībā un par tās Valstības mantiniekiem, ko Viņš apsolījis tiem, kas Viņu mīl? Bet jūs turpretim liekat nabago negodā. Vai tad tie nav bagātie, kas jums uzkundzējas un velk jūs uz tiesām? Vai tieši viņi nav tie, kas zaimo Kunga labo Vārdu, kādā saucaties arī jūs?” [Jaunā latv. Bībele] Lūk, es NESAKU, ka bagāts cilvēks nevar būt Garīgs, taču mēs visi zinām, ka Vārdā ir teikts, ka tādu ir ļoti maz. Patiesās draudzes miesā pārsvarā ir tieši nabadzīgie. Un tā, ja draudze kļūst ļoti bagāta, tad mēs zinām tikai vienu - uz viņas vārtiem ir parādījies uzraksts “Ihabods”! Jūs to nevarat noliegt, jo tas ir Vārds.

Lasīt pilnu kontu...
Lāodikejas Draudzes Periods.


  Svētie Raksti saka...

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.

Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.

Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.

Atklāsmes Grāmata 3:20-22Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Kristus ārpus Draudzes.)


Mēs zinām, ka
šis ir beidzamais
periods, jo
Israēls ir
atgriezies
Palestīnā.Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angļu)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angļu)

Kalnu puss un rožu
krūms, sniegā Ķīnā.

Lilijas no Uguns.

Uguns pīlārs.
- Houston 1950.

Gaisma uz piramīdas
klints.