Wie zegt u dat dit is?

<< vorige

volgende >>

  De Kerst-serie.

Wie zegt u dat dit is?


William Branham.

Lees het volledige rekening in...
Wie zegt u dat dit is?

Mattheüs 21:10-11,
10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit?
11 En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea.

Wij weten op welke tijd dit is, en velen van u zijn bekend met de Schrift van dit bepaalde hoofdstuk. Het is op... in werkelijkheid op de dag dat Jezus Jeruzalem binnenkwam, rijdende op deze kleine ezel. En wij... Er is een legende die zegt dat “het een witte ezel was.” Ik kan mij dat voorstellen als een voorafschaduwing van Zijn tweede komst op een oorlogspaard. Van die tijd zegt de profeet dat Hij zou rijden... “Uw Koning komt tot u op het jong van een ezelin en Hij is nederig en zachtmoedig.” Dat was de wijze hoe Hij kwam, op een ezeltje, een klein lastdier. Maar wanneer Hij de volgende keer komt vanuit de Heerlijkheid (in het 19e hoofdstuk van Openbaring), komt Hij als een machtige Overwinnaar, Zijn kleed in bloed geverfd, gezeten op een wit paard en al de heerscharen die in de Hemel zijn volgen Hem op witte paarden. En de legende (niet schriftuurlijk of historisch)... Maar de legende gelooft dat Hij op een kleine witte ezel reed toen Hij Jeruzalem binnenkwam.

Nu, ik heb dit gekozen omdat wij nog steeds in de schaduw zijn van de... in de tijd van het kerstfeest en Nieuwjaar; het eindigen van een oud jaar en het binnengaan in een nieuw. Over een paar dagen zullen vele mensen nieuwe bladzijden omslaan en nieuwe dingen doen en nieuwe geloften afleggen; en het is het begin van een nieuw jaar. En voor mij ziet het er bepaald niet uit als Kerstmis. Ik weet niet waarom, ik noem het altijd liever “Sinterklaasdag”. (Zie?) Want er is niet veel echt...

Het zou niet de geboorte van Christus hebben kunnen zijn. Het kan het absoluut niet zijn geweest. Hij zou geboren moeten zijn in maart of april, omdat Hij het Lam was. En Hij was een mannelijk schaap en geboren onder de Ram, Aries. Dat moest zo zijn, ziet u. En schapen worden hoe dan ook niet in december geboren. Schapen worden in het voorjaar geboren. En dan nog iets anders, de heuvels van Judéa nu, zijn bedekt met een laag sneeuw van zes meter. Hoe zouden de herders daar buiten hebben kunnen zijn?

Het komt dus in werkelijkheid van de Romeinse mythologie, waar het de geboortedag was van de zonnegod. Als de zon in het zonnestelsel die passeert, worden de dagen langer en langer en de nachten worden korter. En tussen de twintigste en vijfentwintigste december is het de geboortedag van de zonnegod, in de Romeinse mythologie. En hun goden... En dan vierden zij de geboortedag van de zonnegod. En Constantijn stelde de statuten op van de kerk en de staat, enzovoort. Hij zei: “Wij zullen het veranderen” (zij wisten niet welke dag het was) “en het overzetten naar de geboortedag van de zonnegod en er de Geboortedag van Gods Zoon van maken.” Ziet u? Hetgeen... Maar wij weten niet welke dag het was.

Maar nu hebben zij er zoveel van Christus uit weggehaald dat het alles is... sommigen hebben het tot mythologie teruggebracht van een schepsel dat verondersteld wordt te hebben geleefd, met de naam van Sint Nicolaas of Kriss Kringle, een of andere Germaanse mythologie. En het is allemaal slechts een mythe en Christus is er helemaal niet in.

En de mensen hebben zich gericht op het kopen van whisky en gokken en mode. En een man die... een koopman die zijn goederen tijdens de kersttijd kan verkopen, kan er bijna de rest van het jaar van leven. Ziet u? Het is zo'n grote feestdag, commercieel gezien. En die arme kleine kinderen op de straten; hun ouders zijn niet in staat hun een cadeautje te geven, zoals van Sinterklaas, en zij lopen op straat met hun vuile handjes en hun rode oogjes. Ik haat het gewoon om dat te zien komen. Het zou een plechtige dag moeten zijn om God te aanbidden, in plaats van hartzeer en hoofdpijn en de dingen die worden gedaan. Er is niets van Christus in terug te vinden. Maar nu bevinden wij ons temidden van dit alles.

Wij bevinden ons ongeveer in eenzelfde toestand als zij toen. Ziet u, er staat een groot feest op het punt aan te breken. Jezus kwam naar een feest van het Pascha. En Hij was Jeruzalem binnen gekomen... of kwam Jeruzalem binnen. En de profetieën van alles wat Hij deed, moesten worden vervuld. Alles in de Bijbel heeft een betekenis. Iedere naam heeft een betekenis. Er is niets in de Schrift geschreven of het heeft een diepgaande betekenis.

Ik sprak onlangs op een avond in Tucson over 'Waarom moesten het herders zijn in plaats van theologen?' Hij werd precies in de schaduw van de kerk geboren. En de Heilige Geest ging ver weg de wildernis in en zocht geen theologen op maar herders. Het moest op die wijze zijn. Theologen zouden zo'n boodschap niet hebben geloofd. Dus zij... het moesten herders zijn.

Een paar jaar geleden (twee jaar geleden) predikte ik hier over 'Waarom moest het klein Bethlehem zijn?' Zo de Here wil, wil ik dat we op het volgende kerstfeest prediken over 'Waarom moesten het wijzen zijn?' Er zijn antwoorden op deze “waaroms” en die staan hier regelrecht in de Bijbel. En wij leven in een geweldige tijd, de grootste tijd aller eeuwen. Wij leven totdat... Elk moment kan de tijd ophouden en kan het in eeuwigheid overgaan en doorgaan. De tijdperken waar al de profeten en wijsgeren naar uitkeken. Wij behoorden elk uur oplettend te zijn, uitziende naar Zijn komst.

Wij bevinden ons op dit kerstfeest eigenlijk ongeveer in dezelfde toestand als zij op het eerste kerstfeest. De wereld staat op het punt uit elkaar te vallen. Zoals ik eens ergens predikte in een kerstboodschap 'Een uiteenvallende wereld'. En de wereld staat weer op het punt uiteen te vallen. Kijk naar de aardbevingen hier in Californië. Ik voorzeg dat God, voor het komen van de Here Jezus, die plaats zal laten zinken. Ik geloof dat de Almachtige God Hollywood en Los Angeles en die vuile plaatsen daar, zal laten zinken. Zij zullen naar beneden gaan, naar de bodem van de zee. En er is zoveel zonde, ziet u, de grens is bereikt!

De beschaving is met de zon meegereisd, van... en het begon in het Oosten en is naar het Westen gegaan. En nu is het aan de westkust. Als het nog verder gaat, zal het weer terug zijn in het Oosten. Dat is dus de grens. En zonde is met de beschaving meegereisd en het is de zinkput van alle eeuwen geworden. Zij doen dingen waar menselijke wezens in geen enkel ander tijdperk aan zouden hebben gedacht om zoiets dergelijks te doen. Vrouwen hebben zichzelf in zulke vuiligheid geworpen, waar geen vrouw in enig tijdperk ooit over zou hebben gedacht om zoiets te doen, wat wij vandaag doen. En dan noemen wij onszelf nog steeds Christenen. Wat een schande!

-----
God gaf... geeft het antwoord op uw gebed. Als u hebt gevraagd, zult u ontvangen. En dat is... Ik zou hier kunnen stoppen en uren kunnen doorgaan over mannen en vrouwen, zelfs Christenen, die om iets bidden; en God geeft het antwoord en zij herkennen het zelfs niet.

En nu gaf God hun het antwoord. Zij wilden een Messias. Zij wisten dat zij Caesars hadden gehad en zij hadden Davids gehad en zij hadden Salomo's gehad (de wijze mannen, zij hadden Davids gehad (de machtige strijders), zij hadden van alles, maar zij wisten dat zij hulp van de Hemel nodig hadden en zij... God had hun een Messias beloofd. En Hij zond hun die Messias in antwoord op hun gebed, maar zij wilden Hem niet.

Ik vraag mij vandaag af, of onze gebeden... U hoort hen zeggen: “Bidt voor een grote opwekking. Bidt voor dit. Bidt voor een doorbraak. Bidt voor eenheid.” Ik vraag mij af of wij, als God zo'n programma zou zenden, het zouden accepteren. Ik vraag mij af of wij zouden accepteren wat Hij tot ons zendt. Ziet u, Hij... De reden dat wij om deze dingen bidden is, omdat wij weten dat het nodig is. Maar wanneer God het op de wijze zendt waarop Hij het wil, dan is het niet overeenkomstig onze smaak en daarom willen wij het niet ontvangen. En op die wijze was het in die dag. Als Hij niet overeenkomstig de smaak van hun geloof was en hun... Zij zouden Hem vandaag evenmin ontvangen. Dat is de reden dat zij deze vraag stelden: “Wie is dit? Wie is deze man die er aankomt?” Zie, het was een geweldige tijd. O, iedereen was in een spanning. Iets stond op het punt te gebeuren.

En kijk naar de wereld vandaag, in welk een spanning de hele wereld leeft. Als u zich op straat bevindt... Het is zelfs niet veilig om te rijden. Het is niet veilig op een vierbaans autosnelweg. Iedereen is gespannen, snauwend en... Wat is er aan de hand? Wordt rustig. Waar gaat u heen? Daardoor raken de krankzinnigengestichten vol. Dat heeft de kerk in zo'n chaos gebracht. Zij zijn op sommige punten zo stijfkoppig. Zij willen niet stoppen en acht slaan op Gods Woord en het uur waarin wij leven; alles onder een druk, spanning.

Nu, wij weten het. Wij zijn ons ervan bewust. De aarde is pas door enige grote geboorteweeën gegaan. En de kerk gaat door enige geboorteweeën. Het moest door geboorteweeën gaan voordat het kon... Bij ieder van de profeten was het, wanneer zij in de wereld kwamen, een geboortewee voor de kerk. De wereld is door een Eerste Wereldoorlog gegaan, een Tweede Wereldoorlog en nu is zij gereed voor een Derde Wereldoorlog. En zij is opnieuw in geboorteweeën. Maar er is slechts één zaak die vrede kan brengen en dat is Christus.

Al onze programma's en onze ideeën en onze kerkelijke opleidingen en al onze politiek en al onze wetenschap en dergelijke heeft bewezen dat het onzin is. En dan bidden wij tot God om ons te helpen, om tussenbeide te komen: “Kom binnen en doe iets voor ons.” En als Hij het dan doet, vraag ik mij af of wij in staat zijn het te begrijpen; of wij in staat zijn het te ontvangen; of wij er zelfs acht op willen slaan?

Nu, dat werd in die voorbije dagen gedaan. Zij hadden gebeden, zij hadden allerlei soorten grote leiders gehad, zij waren onder regeringen geweest, zij hadden koningschap gehad, zij waren onder van alles geweest; richteren. Maar zij wisten dat er slechts één ding was dat hen kon redden, dat was de komende Messias. En de Messias betekent “de gezalfde”. Een menselijk wezen dat was gezalfd. Het was toen het menselijk wezen gezalfd met het Woord. Het Woord dat vleesgemaakt werd onder ons. En toen Hij kwam, was Hij niet geheel volgens de smaak zoals zij Hem wilden; niet volgens de smaak die zij hadden waarop Hij zou moeten komen. Daarom riepen zij: “Wie is deze man? Waar is al die drukte om?” Een stel boeren daar bij de poort die palmtakken afbraken en...

En hij zei: “Wel, laat ze rustig worden. Zij maken ons nerveus, de manier waarop ze schreeuwen en roepen en tekeer gaan.” Hij zei: “Als zij stil zijn, zullen ogenblikkelijk deze rotsen het uitroepen!”

O, de tijd ontvouwde zich! Profetie ging in vervulling. Geen wonder! “De leeuw brult,” staat er, “wie zal niet vrezen? En God heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?” Nee, als Hij niet kwam overeenkomstig onze eigen smaak... Als Hij niet was overeenkomstig de wijze dat wij Hem wilden, de wijze dat wij dachten dat Hij zou komen, dan zouden wij Hem niet willen ontvangen. Toen waren het hun leerstellingen die hen zo ver bij het geschreven Woord hadden weggebracht. Zij waren zo ver weggeraakt dat zij het misten om Hem te herkennen, voor Wiens komst zij gebeden hadden. Hun kerken hadden hen zo ver weggebracht, totdat precies de zaak waarom zij hadden gebeden bij hen was en het was niet volgens hun smaak en daarom konden ze het niet geloven. Ze moesten erbij vandaan gaan. Zij ontdeden zich ervan. Zij... Er is slechts één ding dat u kunt doen als u Christus ontmoet. Dat is, of Hem aannemen of Hem verwerpen. U kunt nooit neutraal weglopen. Dat kunt u niet doen. Het is niet aan u om dat te doen. Het is eenvoudig op die manier.

Let nu op hoe weinigen herkenden dat Hij het Gezalfde Woord van die dag was. Ziet u, God in de beginne, Die oneindig is en alle dingen van de aanvang af wist... En het enige wat deze dingen zijn is het ten toon spreiden van Zijn attributen. Een attribuut... U hebt een attribuut. Het is uw gedachte. U denkt aan iets, dan spreekt u het uit, dan neemt u het. Dat is God. In den beginne was Hij... Als u van tevoren in de Hemel was of er ooit zult zijn, was u om mee te beginnen al in de Hemel. U bent een deel van God. U was in Zijn gedachten. Hij kende uw naam. Hij wist wie u zou zijn voordat er zelfs een molecuul was, voordat er een licht was. Voordat er iets was, kende Hij u en uw naam. En plaatste hem in het Levensboek van het Lam, voordat zelfs de wereld was gevormd. Ziet u, u was Zijn gedachte. En dan wordt een... Dan wordt u een Woord. En een woord is een uitgedrukte gedachte. Dan bent u gemanifesteerd.

Op die wijze was Hij. In den beginne was Hij bij Zichzelf. God woonde alleen met Zijn gedachten. Hij zal dat nooit meer doen, omdat Zijn gedachten gemanifesteerd zijn geworden. En om die reden zijn wij hier op deze dag... God heeft gemeenschap met Zijn gedachten die gemanifesteerd zijn geworden. Zie? Daar zijn we er. Dus u kunt door uw gedachten te nemen geen el aan uw lengte toevoegen. U kunt niet dit, dat of wat anders doen. Het is God die genade bewijst. Het is God. “Alles wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen en geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt.” Dat maakt het vast.

Lees het volledige rekening in...
Wie zegt u dat dit is?


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Mattheüs 16:15-16


Er is slechts
één ding dat u
kunt doen als
u Christus ontmoet.
Dat is, of Hem
aannemen of Hem
verwerpen.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


De Vuurkolom.

Bovennatuurlijke Wolk

Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

Chapter 11 - The Cloud
(PDF Engels)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.