Kristus ārpus Draudzes.


  Atklāsmes Grāmata sērija.

Kristus ārpus Draudzes.


William Branham.

Lasīt pilnu kontu...
Lāodikejas Draudzes Periods.

Atklāsmes Grāmata 3:20-22,
“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani. Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.”

Lūk, attiecībā uz šo pantu ir liels sajukums, jo daudzi kristieši lieto to savā personīgajā evaņģelizācijā, norādot, ka Jēzus it kā stāv pie katra grēcinieka sirds durvīm un klaudzina, aicinot Viņu ielaist - ja grēcinieks, pēc viņu teiktā, durvis atvērs, tad Tas Kungs ienāks. Taču šis pants nevēršas pie grēciniekiem. Šim vēstījumam, tāpat visu pārējo periodu vēstījumiem, ir kopsavilkums - 22. pantā ir teikts: “Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka DRAUDZĒM.” Tādējādi tas ir vēstījums pēdējā perioda draudzei. Tāds ir šīs Lāodikejas draudzes stāvoklis, tai tuvojoties beigām. Tas nav individuāls vēstījums vienam cilvēkam; šeit Gars mums stāsta, kur atrodas Jēzus. KRISTUS IR ATSTĀJIS DRAUDZI. Vai tad tas nav loģisks rezultāts tam, ka Vārds ir aizvietots ar ticības mācībām, bet Svētā Gara troni ir pārņēmuši pāvesti, bīskapi, prezidenti, padomnieki utt., un Pestītāja vietu ir ieņēmušas darbu programmas, pievienošanās draudzei vai kaut kāda pakļaušanās baznīcas sistēmai? Ko vēl pret Viņu varētu izdarīt? Tā ir atkāpšanās! Tā ir atkrišana! Tās ir atvērtās durvis antikristam, jo, ja Kāds nāca Sava Tēva Vārdā (Jēzus) un netika pieņemts, bet atraidīts, tad atnāks kāds cits, un viņš atnāks pats savā vārdā (melis, liekulis), un cilvēki viņu pieņems (Jāņa Evaņģēlijs 5:43). Varu sagrābs grēka cilvēks, pazušanas dēls.

Mateja Evaņģēlija 24. nodaļa runā par šīm beidzamajām dienām tieši pirms Jēzus atnākšanas un stāsta par zīmēm debesīs. Vai jūs ievērojāt, ka nesen piepildījās viena šāda zīme, attēlojot tieši šo patiesību, kuru mēs izskatām. Tā ir patiesība par to, ka cilvēki Jēzu vienmēr ir neatlaidīgi stūmuši malā, līdz šajā pēdējā periodā Viņš ir izstumts ārā no draudzes. Atsauciet atmiņā, ka pirmajā periodā mēs redzējām, ka draudzē bija gandrīz vai visa patiesības pilnība - tomēr tur bija neliela novirze, saukta par nikolaītu darbiem, kas neļāva šim gaismas aplim būt pilnīgam. Pēc tam nākamajā periodā iezagās vēl vairāk tumsas, un gaismas aplis mirdzēja jau mazāk, tumsa bija aizklājusi vēl lielāku gaismas apļa daļu. Trešajā periodā šis aptumsums bija vēl lielāks, bet ceturtajā periodā, Tumšajos Viduslaikos, šī gaisma gandrīz pilnībā izzuda. Tagad aizdomājaties par to: draudze mirdz Kristus izstarotajā gaismā. Viņš ir SAULE. Draudze ir MĒNESS. Tādējādi šis gaismas aplis ir mēness, un tas bija samazinājies no gandrīz pilna mēness pirmajā periodā līdz mazai gaismas strēmelītei ceturtajā periodā. Taču piektajā periodā tas sāka augt. Sestajā periodā tas spēra lielu izaugsmes soli. Septītajā periodā tas turpināja augt, bet tad pēkšņi izaugsme apstājās un gaisma samazinājās tā, ka gandrīz vairs nebija redzama, tā ka gaismas vietā iestājās atkrišanas tumsa, un šī perioda beigās gaisma vairs nemirdzēja, jo tumsa bija visu pārņēmusi. Kristus tagad bija ārpus draudzes. Šī ir tā zīme debesīs. Pēdējais mēness aptumsums bija pilnīgs aptumsums. Gaisma samazinājās līdz pilnīgam aptumsumam septiņās stadijās. Septītajā stadijā iestājās pilnīga tumsa, un tas bija tieši tajā laikā, kad Romas Pāvests (Pāvils VI) ieradās apciemot Palestīnu. Viņš bija pirmais pāvests, kurš atbrauca uz Jeruzālemi. Šī pāvesta vārds bija Pāvils VI.

Pāvils bija pirmais vēstnesis, un šis cilvēks tagad saucās šajā vārdā. Pievērsiet uzmanību skaitlim seši (VI), tas ir cilvēka skaitlis. Tā ir vairāk nekā sakritība. Un, kad viņš devās uz Jeruzālemi, tad mēness (draudze) iegāja pilnīgā tumsā. Viss. Tās ir beigas. Šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Tiešām nāc drīz, Kungs Jēzu!

Tagad mēs saprotam, kāpēc tur bija divi vīnogulāji - viens patiesais un viens viltus. Tagad mēs saprotam, kāpēc Ābrahāmam bija divi dēli, viens bija dabīgi dzimis (tas, kurš vajāja Īzāku), bet otrs pēc apsolījuma. Tagad mēs saprotam, kā tiem pašiem vecākiem piedzima divi dvīņu puisēni, no kuriem viens zināja un mīlēja Dieva lietas, bet otrs, zinādams daudz par to pašu patiesību, taču nebūdams no tā paša Gara, vajāja izredzēto bērnu. Dievs neatgrūda kā nederīgu vienkārši atgrūšanas dēļ. Viņš atgrūda izredzētā dēļ. IZREDZĒTAIS NEVAR VAJĀT citu izredzēto. IZREDZĒTAIS NEVAR darīt ļaunu izredzētajam.

Tieši šie atgrūstie jeb nederīgie vajā un iznīcina izredzētos. Ak, šie nederīgie ir reliģiozi, viņi ir ļoti atjautīgi. Viņi nāk no Kaina līnijas, tas ir čūskas dzimums [sēkla]. Viņi būvē savus Bābeles torņus, viņi būvē savas pilsētas, viņi būvē savas impērijas, un visu to viņi dara lūdzot un slavējot Dievu. Viņi ienīst patieso sēklu un darīs visu, kas ir viņu spēkos (pat tā Kunga Vārdā), lai iznīcinātu Dieva izredzētos. Tomēr viņiem ir sava loma, viņi ir nepieciešami. “Kas kopējs pelavām ar kviešiem?” [Latv. Bībelē Jeremijas 23:28: “Kas kopējs salmiem ar graudiem?” -Tulk.] Ja nav pelavu, nav kviešu. Taču kas ar šīm pelavām notiek beigās? Tās tiek sadedzinātas neizdziestošā ugunī. Bet kvieši? Kur tad paliek tie? Tie tiek savākti Viņa klētī. Tie ir tur, kur atrodas Viņš.

Ak, Dieva izredzētie, esiet piesardzīgi, izpētiet vērīgi, esiet uzmanīgi! Bijībā drebot, darbojieties savas pestīšanas labā, Vēstule Filipiešiem 2:12 [Jaunā latv. Bībele]. Paļaujieties uz Dievu un esiet stipri Viņa varenībā. Jūsu pretinieks velns tieši tagad staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Esiet nomodā lūgšanā un esiet nepiekāpīgi. Tas ir pēdējais laiks. Šie abi vīnogulāji - gan patiesais, gan viltus - tuvojas savam briedumam, taču pirms vēl nobriedīs kvieši, šīm nobriedušajām nezālēm ir jātiek sasietām sadedzināšanai. Redziet, tās visas pievienojas Pasaules Draudžu Padomei. Tā ir šī sasiešana. Drīz pienāks kviešu savākšana. Taču šobrīd šie abi gari strādā šajos abos vīnogulājos. Izej ārā no šo nezāļu vidus! Sāc uzvarēt, lai būtu sava Kunga uzslavas cienīgs un derīgs tam, lai kopā ar Viņu valdītu.

Lasīt pilnu kontu...
Lāodikejas Draudzes Periods.Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Septiņiem Zīmogiem.)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angļu)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angļu)

Kalnu puss un rožu
krūms, sniegā Ķīnā.

Lilijas no Uguns.

Uguns pīlārs.
- Houston 1950.

Gaisma uz piramīdas
klints.

  Svētie Raksti saka...

Klausies, Israēl, tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs!

5.Mozus 6:4


Mēs zinām, ka
šis ir beidzamais
periods, jo
Israēls ir
atgriezies
Palestīnā.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.