Shekinah 'a e naunau 'o e 'Otua.


   E feitu'u ke nofo ai 'a e 'Otua.

'I he feitu'u maomaonganoa.

(Fehokotaki'anga mei tu'a.)
Lahi 'o e fonu 'i he 'imisi ke ma'u mei he...


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Tokotaha ta valivali - Norbert McNulty)
(1976 ma'u mafai pulusi - Mark and Jody McNulty)

Ko ha fale fehikitaki hange ko e fa'unga, 'a ia 'oku fakataumu'a ke veteki pea hiki ki he feitu'u hono hoko, 'o hange ko e kakai na'e fononga ki he fonua 'o e tala'ofa 'a e Tapanekale 'o e 'Otua 'i he feitu'u maomaonganoa. Foaki 'e he 'Otua ko e palani kia Mosese 'i he 'Ekesotosi 25:8-9,

“Pea tuku ke nau ngaohi kiate au ʻae Potu Toputapu; koeʻuhi ke u nofo ʻiate kinautolu. 9 Te mou ngaohi ia ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa kotoa pē te u fakahā kiate koe, ki he fakatātā ʻoe fale fehikitaki, mo e fakatātā ʻo hono ngaahi nāunau kotoa pē.”

E temipale 'o Solomone.

Na'e fie ma'u ke langa ha temipale tu'uloa ki he 'Eiki 'a Tevita ka na'e ta'ofi ia mei hono fai ia. Na'e fakaha kiate ia 'e he 'Otua 'i he 1 fakamatala me'a hokohoko 28:6 "pea na'a ne pehe kiate au, 'a ia ko Solomone ho 'Alo, pea te ne langa 'o hoku fale mo hoku ngaahi fakamaau'anga: he kuo u fili ia ke hoko ko hoku foha, pea te u hoko ko 'ene tamai."

Ko e temipale hono ua.

'I he taimi 'oku foki mai 'a e kakai mei he nofo popula 'i Papilone na'a nau toe langa 'a e temipale. Na'e 'ave 'eni ha ta'u 'e 49 ke fai, ko e fakatata ko 'eni 'oku mahu'inga koe'uhi he 'oku ne fakaha mai he vaha'a taimi 'o e taimi ki he kikite 'i he Taniela 9:25 ke hoko. Hili ha uike 'e fitu ke toe langa e temipale. 1 he uike = ta'u 7 (pe 'aho = 1 ta'u 'e 1). Ko 'eni 'oku ne faka'ata kitautolu ke fika'i 'a e taimi 'i he taimi 'e 'asi ai 'a e Misaia 'i Selusalema. uike 7, fakataha mo e ngaahi uike = 483 ta'u 'e 62. Ko e taimi 'eni na'e ha mai 'a Kalaisi mo pea na'e tutuki ia 'i he lotolotonga 'o e seventieth 'o e uike. 'Eni tuku ha vaeua 'e taha 'o e uike (ta'u 3.5) kei ke hoko ki he kau Siu.

Kuo pau ke ha ia na'e pehe mai 'e he folofola "Ko ia ke ke poto pea ke ʻilo, mei he fakahā ʻoe fekau ke fakafoʻou mo langa ʻa Selūsalema, ʻo aʻu ki he Misaia ko e ʻEiki, ko e uike ʻe fitu ia, mo e uike ʻe onongofulu ma ua: ʻe toe langa ʻae hala mo e ʻa maka, ʻio, ʻi he kuonga ʻoe maveuveu." Na'e 'i ai 'a e ngaahi tu'utu'uni 2, taha mei Kolesi mo ha taha hono ua mei Talaiasi II. Ko e tokotaha hono ua 'oku fekau'aki mo e kikite.

Ko e temipale 'o Helota.


Ko e sipinga 'o e temipale 'o Helota.
Fakafuofua ki he 30A.D.

Tanaki atu 'a Helota ki he temipale 'o e Ha'ele 'Anga Ua. Ko ha faingamalie ia ke toe fakafoki mai ki he ma'olunga totonu, hange ko ia ne fai 'e Solomone.

'Oku hoko he 'aho ni 'a e nofo 'a e 'Otua.

'I he ngaue vahe 2, 'oku 'i ai lekooti ha me'a na'e hoko, ai 'a e 'Otua (ko e Laumalie Ma'oni'oni) na'e hoko mai 'i he fotunga 'o e "Ko e ngaahi lea kehekehe 'o e afi", pea na'a ne ki'i malolo 'i he 'ulu 'o e tokotaha kotoa pe 'oku tui. Ki he kau Kalisitiane ko e 'oku 'iloa 'eni ko e "papitaiso 'o e Laumalie Ma'oni'oni". 'Oku ma'a e tokotaha tautaha kotoa pe 'oku tui, hange ko e lea 'a Pita 'i he ngaue 2:38 "...Fakatomala, pea mou taki taha papitaiso ʻi he huafa ʻo Sisu Kalaisi, ke fakamolemole ai ʻae angahala, pea te mou maʻu mo e foaki ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni."


3 'a e maama 'o e tangata.

Download e:(PDF Lea faka-Pilitania)

65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  What is the Holy Ghost.
59-1217  What the Holy Ghost was given for.
65-1121  What house will ye Build me ?.
55-1110  A hidden life in Christ.

Ko e mahu'inga 'o e palani 'o e temipale.

He temipale 'i Selusalema na'e 'i ai ha loto'a 'i tu'a, ha feitu'u ma'oni'oni, mo e ma'oni'oni 'o e ngaahi ma'oni'oni ai na'e fakahu ai 'e he taula'eiki lahi 'a e tu'o taha pe he ta'u, 'aki 'a e toto 'o e Fakalelei ma'a e ngaahi angahala 'a e kakai. 'Oku fakafofonga'i 'e he ko e fokotu'utu'u 'o e temipale 'a e ha tokotaha 'o e fa'ahinga 'o e tangata, mo e sino (fakamaau'anga 'i tu'a), laumalie (feitu'u ma'oni'oni), mo e ma'oni'oni 'o e ngaahi Ma'oni'oni (laumalie) ko e feitu'u 'oku 'afio 'a e shekinah ko e naunau 'o e 'Otua, pea na'e nofo 'a e puha 'o e Fuakava ai (ko e folofola 'a e 'Otua).

'Oku fakahu 'a e lahi totonu 'o e kakai ke hoko ko e kau Kalisitiane, ka 'oku te'eki ke 'i ai ha taula'eiki lahi (Sisu Kalaisi) 'i he ta'ata'a fakalelei.

Lahi Kalisitiane kuo ha hake mo e hifo 'a e me'a - hange ko e maama 'i he loto'a 'i tu'a ('aho mo e po). Ko e ni'ihi kuo hu atu ki ha feitu'u 'i he ma'oni'oni, (ko e mo'ui 'i he Siasi) - ha maama ma'u pe ka 'oku loi, mei he tu'unga mama koula ('oku fakafofonga'i 'e ha ta'u motu'a 'e fitu 'o e Siasi). Ka nau kuo te'eki fakahu mai 'i he 'i he veili e maama ko ia 'oku ai he 'ao 'o e 'Otua.


   Pou afi, pou 'ao.

Pou afi.


Na'e tali 'e he 'Otua 'a e 'Ilaisia 'aki 'a e afi.

E faikehekehe lahi 'i he vaha'a 'o e tui faka-Siu pea toki tui faka-Kalisitiane, mei he ngaahi siasi kehe kotoa pe, ko e 'ao 'o e "Shekinah" naunau 'o e 'Otua - e pou 'o e afi.

'Oku tataki 'e he 'Otua hono kakai, ko 'Isileli, 'e ha fu'u pou 'o e afi lolotonga 'o e poo, pea mo ha pou 'o e 'ao 'i he 'aho. 'Oku pau pe na'e ha 'ao naunau'ia. Ko e me'a malie, ko e lolotonga ko ia na'e 'omi 'a e mama ki he 'Isileli, ko e lahi 'o e fakapo'uli ki honau ngaahi fili.

'I he taimi na'e foaki 'e 'Ilaisia ha feilaulau 'i Mt kameli, 'oku tali mai 'e he 'Otua 'ene lotu 'aki 'a e afi.

'I he taimi na'e 'osi 'a e taimi 'a 'Ilaisia 'i mamani, na'a ne na'e 'o hake 'i he ngaahi saliote 'a e afi.

'I he taimi na'e liliu 'a Sisu 'i he mo'unga hono fofonga mo e kofu na'e ulo ngingila.

Na'e fetaulaki mo Paula 'i he hala Damascus, ko ha maama 'oku ulo ngingila 'a e 'Eiki. Na'a ne pehe mai "Ko hai 'a kimoutolu 'a e 'Eiki?", "Ko au ko Sisu" ko e tali mai.


  He pou afi - Houston 1950.

He pou afi - Houston 1950.


William Branham.

Na'e to'o 'a e ha ta fakaofo 'i Hiusitoni, Tekisisi 'i Sanuali 'o e 1950, 'a e Studios Douglas. 'I he ta na'e ha 'i ai ha maama 'i 'olunga 'i he 'ulu 'o Misa Branham 'i ha feitu'u hange ko e fomu. Na'e vakavakai'i 'a e ngaahi me'a 'oku kovi 'i he George J. Lacy ko e examiner 'o e fakafehu'i 'a e me'a fakapepa, ke lava 'o fakapapau'i pe pe pe ko e maama kuo lava ke hoko ko e ola 'o e fakafetu'utaki ta'etotonu, fakatupulaki pe retouching. Na'e hoko 'a e fakatotolo ki he fakamo'oni'i kakato 'a e fo'i mo'oni ko e na'e fakatupu 'e he he ngingila 'e maama malohi 'a e ngaahi me'a 'oku kovi. Kuo tautau 'a e fakatata ko 'eni 'i he 'ati holo 'o fakalotu 'i Uasingatoni DC, ko e pe taukakapa ke faifaiange pea faitaa'i.

Download e:(PDF Lea faka-Pilitania)
  53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e fakatata 'o e kakato 'o e size.


Pou afi
- Uma 'a e pule.

Ko e maama 'i he funga
'ulu 'o Misa Branham.

Ko e lile 'o e afi.

 

Ko e ngaahi saliote afi.

'Oku ma'u hake e 'Ilaisia.

Pou afi.
- Houston 1950

Ko e maama 'i ha fo'i
maka 'i he pilamita.

Kalaisi. 'I he tu'unga
mama koula.

E ngaahi ngaue 'a e
palofita. Vahe 13
Ko e maama 'a e 'Otua.

(PDF)


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

  Na'e pehe 'e he folofola...

Ko e hā? ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ko homou sino ko e fale tapu ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni, ʻoku ʻiate kimoutolu, ʻaia ʻoku mou maʻu mei he ʻOtua, pea ʻoku ʻikai ʻamoutolu ʻakimoutolu?

He kuo fakatauʻakimoutolu ʻaki ʻae totongi: ko ia ke fakaongolelei ʻae ʻOtua ʻi homou sino, pea ʻi homou laumālie, ʻaia ʻoku ʻoe ʻOtua.

1 Kolinitō 6:19,20


   Download e:(PDF Lea faka-Pilitania)...

  Na'e pehe 'e he folofola...

Pea ko eni, naʻe tauhi ʻe Mōsese ʻae fanga manu ʻa ʻene tamai ʻi he fono ko Setelo, ko e taulaʻeiki ʻo Mitiane: pea naʻa ne tataki atu ʻae fanga manu ki he tukuʻuta ʻoe toafa, ʻo aʻu ki he moʻunga ʻoe ʻOtua, ki Holepi.

Pea naʻe hā mai ʻae ʻāngelo ʻa Sihova kiate ia ʻi he ulo afi ʻi he lotolotonga ʻoe ʻuluʻakau: pea sio ia, pea vakai, naʻe ulo ʻae ʻuluʻakau ʻi he afi, ka naʻe ʻikai ʻosi ai ʻae ʻuluʻakau.

'Ekesotosi 3:1-2


'I he ta'u kuo
'osi, 'oku tau 'ilo
ai ia ki tu'a
'o 'ene ngaahi feinga
Siasi ke foki
'i he.