Vandens krikštas.


  Krikščionių ėjimo serija.

Tas yra kelias, eikite juo.

Izaijo 55:6-7,
6 Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti.
7 Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis - savo mintis; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas.

Kadangi mes visi esame nusidėjėliai.

Romiečiams 3:23,
nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės,

Romiečiams 3:10,
...Nėra teisaus, nėra nė vieno.

Mes visi turime atgailauti.

Luko 13:3
Ne, sakau jums! Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite.

Apaštalų darbai 3:19,
Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų atgaivos laikai

Net bažnyčios turi atgailauti.

Apreiškimas 2:1,5,
1 Efezo bažnyčios angelui rašyk:...
5 Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, - jei neatgailausi, - greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą.

Apreiškimas 3:19,
Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!

Turime būti pakrikštyti.

Morkaus 16:16,
Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.

1 Petro 3:21,
Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys - krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grynos sąžinės atsakas Dievui per prisikėlimą Jėzaus Kristaus,

Panardinant į vandenį.

Jono 3:23,
Taip pat ir Jonas krikštijo Enone, netoli Salimo, nes ten buvo daug vandens ir žmonės ten ateidavo ir buvo krikštijami.

Apaštalų darbai 8:36-39,
36 Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. “Štai vanduo, - tarė eunuchas, - kas gi kliudo man pasikrikštyti?”
37 Pilypas tarė: “Jei tiki iš visos širdies, tai galima”. Tas atsakė: “Tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus”.
38 Jis liepė sustabdyti vežimą, ir jie abu - Pilypas ir eunuchas - išlipę įbrido į vandenį, ir Pilypas jį pakrikštijo.
39 Išėjus iš vandens, Viešpaties Dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliu.

Pagal apaštališkąjį modelį.

1 Samuelio 15:22,
...Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus.

Luko 24:45-49,
45 Tada Jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus,
46 ir pasakė: “Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių
47 ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas.
48 Jūs esate šių dalykų liudytojai.
49 Ir štai Aš atsiųsiu jums savo Tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių”.

Apaštalų darbai 2:36-39,
36 Tad tvirtai žinokite, visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote”.
37 Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: “Ką mums daryti, vyrai broliai?”
38 Petras jiems tarė: “Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.
39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas”.

Tie, kurie nėra pakrikštyti tikruoju vardu,
buvo įsakyta dar kartą pakrikštyti.

Apaštalų darbai 8:14-17,
14 Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną,
15 kurie atvykę ėmė melstis už samariečius, kad jie priimtų Šventąją Dvasią.
16 Mat Ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.
17 Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.

Apaštalų darbai 19:1-6,
1 Apolui būnant Korinte, Paulius, perėjęs aukštutines sritis, atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius,
2 paklausė: “Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?” Jie atsakė: “Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia”.
3 Jis klausė toliau: “Kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti?” Jie atsakė: “Jono krikštu”.
4 Tada Paulius tarė: “Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmones tikėti Tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų”.
5 Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.
6 Kai Paulius jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė Šventoji Dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.

Apaštalų darbai 10:48,
Ir jis liepė juos pakrikštyti Viešpaties vardu.

Kurį denominaciją turėčiau prisijungti?
Nė vienas. - Tarnaukite Jėzui Kristui.

Jono 3:3,
Jėzus jam atsakė: “Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės”.

Galatams 1:8,
Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme, - tebūnie prakeiktas!

Net pranašas negali nesutikti su Rašto.

1 Korintiečiams 14:37,
Jei kas mano esąs pranašas ar dvasinis žmogus, tegu pripažįsta, kad tai, ką jums rašau, yra Viešpaties įsakymai.

Mes turime priimti Šventąją Dvasią.

Apaštalų darbai 1:4-5,
4 Kartą, būdamas kartu su jais, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, - “apie kurį, - pasakė Jis, - esate girdėję iš manęs;
5 nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia”.

Apaštalų darbai 5:32,
Mes esame Jo ir tų įvykių liudytojai, taip pat ir Šventoji Dvasia, kurią Dievas suteikė tiems, kurie Jam paklūsta.

Jono 16:7-14,
7 Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.
8 Atėjęs Jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo.
9 Dėl nuodėmės, - kad netiki manimi.
10 Dėl teisumo, - kad Aš pas savo Tėvą einu, ir jūs manęs daugiau nebematysite.
11 Dėl teismo, - kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas.
12 Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti.
13 Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.
14 Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.

Apaštalų darbai 1:8,
Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.

Romiečiams 8:9-11,
9 Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra Jo.
10 Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia - gyva dėl teisumo.
11 Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis - prikėlęs iš numirusių Kristų - atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.

Apaštalų darbai 10:44-48,
44 Petrui dar tebekalbant šiuos dalykus, Šventoji Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio.
45 Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta Šventosios Dvasios dovana.
46 Jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą.
47 Tuomet Petras tarė: “Ar kas galėtų uždrausti pasikrikštyti jiems vandeniu - šiems, kurie, kaip ir mes, gavo Šventąją Dvasią?”
48 Ir jis liepė juos pakrikštyti Viešpaties vardu...

Mes turime vaikščioti Žodžio šviesoje.

1 Jono 1:5-7,
5 Tai yra žinia, kurią išgirdome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės.
6 Jei sakome, kad bendraujame su Juo, o vaikščiojame tamsoje, - meluojame ir nevykdome tiesos.
7 O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.

Pasiruošk sutikti savo Dievą!... Amoso 4:12

Nuo trakto... Tas yra kelias, eikite juo
autorius S.E. Johnson.


Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

   Raštas sako...

Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti.

Apaštalų darbai 4:12


Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Anglų)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Anglų)

Prieš...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Anglų)

How the Angel came
to me.

(PDF Anglų)


Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.