Papatisoga i le vai.


  Kerisiano savali faasologa.

O le Ala lava lenei. Ia outou savavali ai.

Isaia 55:6-7,
6 Ia outou saili ia Ieova manū o mafai ona maua o ia; ia outou valaau ia te ia manū o latalata mai o ia;
7 ia lafoai e le ua amio leaga lona ala, ma le tagata agasala ia lafoai e ia ona manatu; a ia foi mai ia Ieova, ona alofa mai lea o ia ia te ia; ia foi mai i lo tatou Atua, auā na te matuā faamagaloina.

Aua oi tatou uma o tagata agasala.

Roma 3:23,
Auā ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le viiga mai le Atua;

Roma 3:10,
...E leai sē amiotonu, e leai lava se tasi, e leai se na te lagona,

E tatau ona tatou salamo uma.

Luka 13:3
Ou te fai atu ia te outou, e leai; a e afai tou te le salamo, e faapena lava ona fano outou uma.

Galuega 3:19,
O lenei, ina salamo ia outou ma outou liliu, ina ia sōloiesea a outou agasala, ina ia oo mai ai o tausaga e filemu ai mai luma o le Alii;

E oo lava i ekalesia e tatau ona salamo.

Faaaliga 2:1,5,
1 Ia e tusi i le agelu a le ekalesia o i Efeso...
5 O lenei, ia e manatua le mea na e paū mai ai, ma ia e salamo, ma e faia au uluai galuega; afai e leai, ona ou vave alu atu lea ia te oe, ou te aveesea lau tuugālamepa i le mea e tuu ai pe afai e te le salamo.

E tatau ona tatou papatiso.

Mareko 16:16,
O lē faatuatua ma papatisoina, e faaolaina ia; a o le lē faatuatua, e faasalaina ia.

1 Peteru 3:21,
O le faatusa foi lea mea o le papatisoga, o loo faaola mai ai nei ia i tatou, (e le o le faateaeseina o le eleele o le tino, a o le tali a le loto fuatia ifo lelei i le Atua,) i le toe tu mai o Iesu Keriso;

E ala ile faatofuina ile vai.

Ioane 3:23,
Sa papatiso foi Ioane i Ainona, e lata ane i Salima, aua e tele ai vai: na o mai foi tagata, ua papatisoina ai.

Galuega 8:36-39,
36 Ua o ane foi i laua i le ala, ua oo i le tasi vai; ona fai mai lea o le eunuka, Faauta, o le vai; se a ea se mea e vaoia ai a‘u e aua le papatisoina o a‘u?
37 Ua fai atu e Filipo, Afai ua e talitonu ma le loto atoa, e mafai ai lava. Ua tali mai o ia, ua faapea mai, Ou te talitonu o Iesu Keriso o le Alo o le Atua ia.
38 Ona fai atu lea o ia ia faapau mai le nofoa faataavalevale; ona o ifo lea o i laua uma i le vai, o Filipo ma le eunuka; ua na papatiso foi ia te ia.
39 Ua o ae i laua nai le vai, ona segia lea o Filipo e le Agaga o le Alii; ua le toe iloa ia e le eunuka, ua alu foi ia i lana malaga ma le olioli.

E tusa ai ma mamanu faaaposetolo.

1 Samuelu 15:22,
...Faauta, o le faalogo e sili lea i le taulaga, ma le usiusitai e sili lea i le ga‘o o mamoe poa.

Luka 24:45-49,
45 Ona tatalaina lea o ia o latou loto, ina ia latou lagona ai Tusi. Ua fetalai atu foi o ia ia te i latou,
46 Ua faapea ona tusia, e faapea foi ona tatau ina tiga o le Keriso, ma toe tu nai e ua oti i le aso tolu;
47 ina ia tala‘iina foi le salamo ma le faamagaloina o agasala i nuu uma i lona igoa, e amata mai i Ierusalema.
48 O molimau foi outou i nei mea.
49 Faauta foi, ou te auina mai ia te outou le na folafolaina e lo‘u Tamā; a ia outou nonofo i le aai o Ierusalema, seia maua e outou le mana mai lugā.

Galuega 2:36-39,
36 O lenei foi, ia matuā iloa e le aiga uma o Isaraelu, o Iesu lava lena na faasatauroina e outou, ua faia lea e le Atua ma Alii ma Keriso.
37 Ua faalogo mai i latou, ona tuia lea o latou loto, ua latou fai mai ia Peteru ma le au aposetolo uma, Sema e, le au uso e, se a se mea matou te faia?
38 Ona fai atu lea o Peteru ia te i latou, Ina salamo ia, ma ia taitasi ma papatisoina outou uma i le suafa o Iesu Keriso, mo le faamagaloina o agasala; ona maua lea e outou o le mea foai fua mai, o le Agaga Paia lea.
39 Auā o ia te outou ma a outou fanau le mea ua folafolaina mai, atoa ma e o mamao uma lava, o i latou uma e valaauina e le Alii lo tatou Atua.

O i latou e le papatisoina i le Suafa moni,
na poloaiina ina ia toe papatisoina.

Galuega 8:14-17,
14 Ua faalogo foi le au aposetolo i Ierusalema, ua talia e Samaria le afioga a le Atua, ona latou aauina atu lea o Peteru ma Ioane ia te i latou.
15 Ua o mai foi i laua, ona tatalo lea mo i latou, ina ia maua e i latou le Agaga Paia;
16 auā o ona po ia e lei afio ifo ai o ia i se tasi o i latou; ua na ona papatisoina o i latou i le suafa o le Alii o Iesu.
17 Ona la faaee atu lea o laua lima ia te i latou, ona maua lea e i latou o le Agaga Paia.

Galuega 19:1-6,
1 O ona po na i ai Apolo i Korinito, ua tuanai ai e Paulo nuu maualuluga, ona oo lea i Efeso; ua na iloa ai isi soo,
2 ona fai atu lea o ia ia te i latou, Na maua ea e outou le Agaga Paia ina ua outou faatuatua? Ua fai mai i latou ia te ia, Na matou le lagona lava po ua foaiina le Agaga Paia.
3 Ona fai atu lea o ia ia te i latou, pe na papatisoina outou i le a? Ua fai mai i latou, O le papatisoga a Ioane.
4 Ona fai atu lea o Paulo, Na papatiso lava Ioane i le papatisoga o le salamo, ua fai atu i le nuu, ia faatuatua i latou i lē mulimuli mai, o le Keriso o Iesu lea.
5 Ua faalogo ai i latou, ona papatisoina lea i le suafa o le Alii o Iesu.
6 Ua faaee atu foi e Paulo ona lima ia te i latou, ona oo lea o le Agaga Paia ia te i latou; ona tautala lea i gagana eseese, ma perofeta i latou.

Galuega 10:48,
Ua fai atu foi o ia ia papatisoina i latou i le suafa o le Alii...

Le ekalesia e tatau ona ou auai?
E leai se tasi oi latou. Auauna atu ia Iesu Keriso.

Ioane 3:3,
Ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, E moni, e moni, ou te fai atu ia te oe, a le toe fanau le tagata, e le mafai ona iloa e ia o le malo o le Atua.

Kalatia 1:8,
A e peitai e ui lava ina tala‘iina e i matou, po o se agelu mai le lagi, ia te outou se tala lelei e ese i lea na tala‘iina atu ai e i matou ia te outou, ia anatema ia.

E oo lava i se perofeta e le tatau ona le ioe i tusitusiga paia.

1 Korinito 14:37,
Ai se tasi ua ta‘ua o le perofeta, po o le ua i ai le Agaga, ia iloa lelei e ia, o mea ou te tusi atu nei ia te outou, o poloaiga ia a le Alii.

E tatau ona tatou maua le Agaga Paia.

Galuega 1:4-5,
4 Sa faapotopoto foi o i latou ma ia, ona fetalai atu lea o ia ia te i latou, ia le tuua Ierusalema, a ia faatali i le mea na folafolaina e le Tamā, ua outou faalogo ai ia te au.
5 Auā na papatiso lava Ioane i le vai; a o outou, e papatisoina outou i le Agaga Paia e le tele ni aso e va a‘i.

Galuega 5:32,
O ana molimau foi i ia mea o i matou, atoa foi ma le Agaga Paia, le ua foaiina atu e le Atua i e anaana ia te ia.

Ioane 16:7-14,
7 A e peitai a‘u, o le upu moni lava ou te fai atu ai ia te outou, e aoga ia te outou pe a a‘u alu ese; auā afai ou te le alu ese, e le maliu mai le fesoasoani ia te outou; a e afai ou te alu, ou te auina mai o ia ia te outou.
8 A maliu mai foi o ia, na te faailoa atu i le lalolagi le agasala, ma le amiotonu, ma le faamasinoga.
9 O le agasala, auā ua le faatuatua ia te au;
10 o le amiotonu, auā ou te alu atu i lo‘u Tamā, tou te le toe vaai mai foi ia te au;
11 o le faamasinoga, auā ua faamasinoina le alii o le lalolagi nei.
12 Ua totoe ia te au mea e tele e fai atu ai ia te outou, a e tou te le mafaia ona talia i nei ona po.
13 A e a maliu mai o ia, o le Agaga lea e tupu mai ai le upu moni, e ta‘ita‘i e ia ia te outou i upu moni uma; auā e le tautala fua ia na o ia, a o mea uma e faalogo i ai o ia, e tautala a‘i lava, ma faailoa mai ia te outou mea e oo mai.
14 O ia lava e vivii mai ia te au, auā e maua e ia mai ia te au, ma faailoa atu ai ia te outou.

Galuega 1:8,
A e maua e outou le mana, pe a afio ifo le Agaga Paia i luga ia te outou; e fai foi outou ma molimau ia te au i Ierusalema ma Iutaia uma lava, ma Samaria, e oo lava i le tulu‘iga o le lalolagi.

Roma 8:9-11,
9 A o outou, tou te le i la le tino, a e i la le Agaga, pe afai e nofo le Agaga o le Atua i totonu ia te outou. Ai se tasi ua le ia te ia le Agaga o Keriso, e le fai lea mona.
10 A e afai ua i totonu ia te outou Keriso, ua oti ai le tino ona o le agasala, a ua ola le agaga ona o le amiotonu.
11 A e afai e nofo i totonu ia te outou le Agaga o le na toe faatu mai ia Iesu nai e ua oti, e faaola mai foi o outou tino auga vale e le na toe faatu mai ia Keriso nai e ua oti, e lona Agaga o loo nofo i totonu ia te outou.

Galuega 10:44-48,
44 Ua tautala atu Peteru i nei upu, a e afio ifo le Agaga Paia ia te i latou uma lava o e ua faalogo i le upu.
45 Ona matuā ofo lea e na peritomeina o e faatuatua, o e na o mai ma Peteru, ina ua liligi ifo i nuu ese le alofa o le Agaga Paia.
46 Auā ua latou faalogo atu ia te i latou ua tautala mai i gagana eseese, ma vivii atu i le Atua. Ona fai atu lea o Peteru,
47 E mafai ea e se tasi ona vavao i le vai, ina ia le papatisoina ai i latou nei, o e ua maua le Agaga Paia pei o i tatou nei?
48 Ua fai atu foi o ia ia papatisoina i latou i le suafa o le Alii...

E tatau ona tatou savavali i le malamalama o le Upu.

1 Ioane 1:5-7,
5 O lenei foi le feau na matou faalogologo ai mai ia te ia, ua matou faailoa atu ai foi ia te outou, o le malamalama lava le Atua, a e leai lava se pouliuli o ia te ia.
6 Afa tatou te fai atu, ua tatou mafuta faatasi ma ia, a e savavali i tatou i le pouliuli, ua tatou pepelo ai, ua tatou le faia foi le upu moni.
7 A e afai tatou te savavali i le malamalama, faapei ona i ai o ia i le malamalama, ona tatou mafuta faatasi ai lea o le tasi ma le tasi, o le toto foi o Iesu Keriso lona Alo e faamamāina ai i tatou i agasala uma lava.

Sauni ai lua te fetaiai ma lou Atua... Amosa 4:12

Mai le tamaitusi... O le Ala lava lenei. Ia outou savavali ai.
saunia e S.E. Johnson.


O le mealilo a Keriso.

Website puletini Igilisi.

Le Atolaau o Noa.

Le Atua ma le saienisi faasologa Faasino Upu.

O le a maua i tatou-luga.

Aoaoga autu o le feʻau.

 

Tala lelei. Na maliu Iesu mo lau agasala.

Papatisoga i le vai.

 

Le Ao.

Le Afi faaniutu.

Le mamalu o le Shekinah o le Atua.

Ua avanoa le tuugamau.
Ua toetu o ia.

Tagata muamua.

 

O le Malamalama lava le Atua.

Le Atua ma le saienisi.
O le tala fatu tinosauro.

Na faamalamalama mai e le Aiga Atua.

Le Suafa o le Atua.

O le a le suafa o le Atua?

Ākeoloki.
Sotoma ma Komoro.

Kiliki i luga se ata e sau ai le ata atoa poʻo le PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Igilisi)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Igilisi)

Muamua...

Ina ua mavae...

William Branham
Life Story.

(PDF Igilisi)

How the Angel came
to me.
(PDF Igilisi)

  Fai mai le mau...

E leai foi se tasi ua i ai le ola; e leai lava se isi igoa i lalo o le lagi ua foaiina mai i tagata e mafaia ona faaolaina ai o i tatou.

Galuega 4:12Hub feʻau... Filifili lau gagana ma sii savali saoloto mai Uso Branham.

Faatoesega - e leai ni savali i lau gagana i luga o le Hub feʻau.