Semeno Hada.

<< predchádzajúca

ďalšie >>

  Žijúci Slovo Sériu.

Najchytrejší Hada.
Bolo to jablko?


William Branham.

Prečítajte si celý účet v...
Semeno Hada.

1 Mojžišovej 3:1-7,
No, had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského? ... povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov môžeme jesť. Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli! A had povedal žene: Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči,... (Vidíte? Hľadanie nového svetla.)... a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol. Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery.

Sledujte. No, tu je to, čo sa stalo. Ja verím a môžem to podložiť Bibliou, že je to had, ktorý to urobil. Had je tým chýbajúcim jedincom medzi šimpanzom a človekom, z toho dôvodu, počúvajte, teraz dávajte pozor, že had nebol plazom. On bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných. No, dnes som šiel a obstaral si slovníky odvšadiaľ, aby som sa pozrel na toto slovo, čo znamená slovo “subtle.” Znamená to “byť chytrý, byť ľstivý.” A najlepší výklad z Hebrejčiny slova “m-a-h-a-h, mahah” znamená “majúci pravé poznanie princípov života.”

No, poďme sa na to len na chvíľu pozrieť. On je chytrý, ľstivý. Avšak je nazvaný hadom. Ale pamätajte, bol najchytrejším tvorom, ktorý tam bol a viac podobný ľudskej bytosti, než čokoľvek iné, čo tam bolo: najbližší ľudskej bytosti. Nebol plazom. Prekliatie z neho urobilo plaza a bol... Biblia povedala, že bol najkrajším zo všetkých. A ani kliatba od neho nevzala preč všetku jeho krásu, doteraz sú nádherné farby hada krásne. A jeho pôvab a jeho prefíkanosť, dokonca kliatba s tým nepohla. Ale pamätajte si, Boh mu povedal, že jeho nohy odpadnú a bude sa plaziť po svojom bruchu. A nemôžete nájsť jedinú kosť v hadovi, ktorá vyzerá ako ľudská bytosť a to je dôvod, prečo je veda stratená. Ale je tam.

Boh to skryl pred očami múdrych a rozumných a zasľúbil to zjaviť synom Božím v posledných dňoch, keď budú zjavení synovia Boží. Keď Boží synovia, ktorí sa s Ním radovali pred založením sveta, keď bude v posledných dňoch prinesené dolu veľké zjavenie Božstva a ďalších vecí, On zjaví tieto veci synom Božím. Viete, že Písmo toto učí. A nachádzame sa tu. To je dôvod, že pre nás Boh otvára tieto veci. Boh privádza Svojich synom do manifestácie. On ide za hranice akéhokoľvek ľudského poznania, do sfér duchovných zjavení a prináša to dolu. Neboli sme učení v tejto Biblii, že, „Je to tu pre toho, kto má múdrosť.” Nie to, čo sa naučil v nejakom seminári, ale to, čo sa môže naučiť na svojich kolenách pred Bohom a to, čo mu Boh ochotne dal: zjavení synovia Boží.

Tu je had. No, tu je to, čím bol had. Chystám sa vám predložiť môj opis hada. Máme... Zostupujeme dolu od žaby ďalej ku tejto, žubrienke a ďalej a ďalej a tak a tak; nakoniec príde ku opici, ku šimpanzovi; a od šimpanza, teraz preskočíme od šimpanza ku človekovi. A zamýšľame sa nad tým prečo. „No,” veda hovorí, „teraz počkajte; dokážeme oplodniť ženu od opice a od šimpanza, a potom späť a naopak, samicu šimpanza od muža. To nebude fungovať. Spárenie sa s akýmkoľvek iným zvieraťom: nebude fungovať. Krv sa nezmieša. Vezmite si vašu krv, je to úplne iná krv, celkom iná. Nejaká krv tu medzi tým je a oni nemôžu to zviera nájsť. Ó, haleluja. Práve teraz, sa začínam cítiť nábožne.

Všimnite si. Prečo? Boh to pred nimi skryl. Tam v hadovi nie je žiadna kosť, ktorá vyzerá ako ľudská kosť. On položil tú vec tak ďaleko, že nemôže byť chytrými ľuďmi objavená. Ukážem vám odkiaľ tento chytrý človek pochádza, kde on-kde sa v každom prípade nachádza. Vidíte? On skrze to nemôže prísť. To musí prísť cez zjavenie, “Ty si Kristus, Syn... Na tej skale zbudujem Svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti”: duchovné zjavenie. Ako Ábel vedel, že má obetovať baránka, namiesto Kainovej obeti plodov zeme? Bolo mu to duchovne zjavené. Nedostanete to cez semináre. Nedostanete to skrze denominácie. Dostanete to z Neba!

No, sledujte hada, tohto hada, ktorý bol prvým. Poďme si teraz o ňom načrtnúť predstavu. On je mohutný, veľký tvor. Nachádza sa medzi šimpanzom a človekom. A had, diabol, Lucifer, vedel, že toto bola jediná krv, ktorá sa mohla zmiešať s ľudskou krvou. Jediný jedinec, s ktorým mohol konať... On nemohol konať so šimpanzom. Tá krv by sa nezmiešala. Nemohol konať s inými tvormi. Nemohol konať s ovcou. Nemohol konať s koňom. Nemohol konať so žiadnym zvieraťom. On musel konať s týmto hadom. Vezmime ho teraz a pozrime sa, ako vyzerá: Mohutný, veľký tvor, prehistorický obor. Práve preto nachádzajú tie veľké kosti a ja vám to ukážem v Biblii. No, tak sledujte pozorne. V poriadku. Tento mohutný, veľký tvor, povedzme, že bol desať stôp vysoký [asi 3 metre - pozn.prekl.], mal mohutné a veľké ramená a vyzeral rovnako ako človek. A jeho krv, potom ako sa dostal dolu, prechádzalo to z jedného zvieraťa do druhého...

Dokážete skrížiť zvieratá. Stále dostávajú ušľachtilejšiu krv, ušľachtilejšiu formu života, ušľachtilejšiu formu, pokiaľ sa to nevyšplhá do ľudskej ríše. Ale to posledné prepojenie medzi nami bolo prerušené. Koľkí z vás vedia, že veda nemôže nájsť ten chýbajúci článok? Všetci z vás to vedia. Prečo? Tu on je, had. Bol tam mohutným a veľkým tvorom. A diabol prišiel dolu. No, povedal, „Ja môžem inšpirovať.” No, ak začneš pokukovať po ženách a takto sa k nim správať, pamätaj, si pod diablovým pomazaním. A nie je to tvoja vlastná žena. Všimnite si. No, diabol prišiel dolu a dostal sa do hada a v záhrade Eden našiel nahú Evu. A hovoril o ovocí v prostriedku, “uprostred” znamená “v strede” a tak ďalej. Rozumiete tomu v zmiešanom zhromaždení. A povedal, „No, je to príjemné. Je to dobré na pohľad.”

A čo urobil? Začal sa s Evou milovať. A žil s ňou, ako manžel. A ona uvidela, že to bolo príjemné, tak išla a povedala o tom svojmu manželovi; ale už bola tehotná od Satana. A priviedla na svet svojho prvého syna, ktorý sa volal Kain, syn Satanov. „No,” poviete, „to nie je pravda.” V poriadku, jednoducho zistíme, či je to pravda alebo nie. „A položím nepriateľstvo medzi tvojim semenom a semenom hada.” Čo? Semeno hada. Ona mala semeno a on mal semeno. „A On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.” A to “rozdrtiť” tam znamená “učiniť zmierenie.” No, tu je vaše semeno hada. No, všimnite si, tu prichádzajú von na svet títo dvaja muži. No, tento had, keď tam stál... Stál tam tento mohutný veľký obrí tvor. Bol vinný zo spáchania cudzoložstva s Adamovou ženou. Z čoho pozostáva dnešný hriech? Čo robí veci takými, akými sú dnes? (No, ja... Určite môžete porozumieť o čom hovorím.)

A tam on bol. A keď to urobil, Boh povedal, začal volať na Evu a Adama. A on povedal, „Bol som nahý.” A On povedal, „Kto ti povedal, že si bol nahý?” Potom sa začali, ako sa to povie vo vojenskom slangu „hádzať to jeden druhému do lona”, vyhovárať. Povedal, „No, žena, ktorú si mi dal to urobila. Ona bola tá, ktorá ma prehovorila.” 72 A ona povedala, „Had mi dal jablko.” Tak, kazateľ, prebuď sa. Povedala, „Had ma zviedol.” Viete, čo znamená “zviesť”? Znamená to, “zneuctiť.” Ona... diabol jej nikdy nedal jablko. „Had ma zviedol.” A potom prišlo prekliatie.

Povedal, „Pretože si poslúchla hada namiesto svojho manžela, odobrala si zo sveta život; a ty teraz budeš mať znásobené svoje bolesti a tvoja túžba sa ponesie ku tvojmu manželovi” a tak ďalej. „A preto, že si poslúchol svoju ženu namiesto Mňa-vzal som ťa z prachu zeme, najvyšší druh-navrátiš sa späť do prachu.” „A had, pretože, si to urobil, odpadnú ti nohy; na svojom bruchu sa budeš plaziť po všetky dni svojho života. A budeš nenávidený a prach bude tvojim pokrmom.” Tu to máte. Tu je ten chýbajúci článok.

No, tu prichádza Kain. Poďme sledovať tie povahy. Tu prichádza Kain. Čím on je? On je prefíkaný podnikateľ. On obrábal polia: chytrý, inteligentný, nábožný, veľmi nábožný. Sledujte teraz jeho vlastnosti. Poďte so mnou trošku ďalej, ešte pár minút. Tu on vychádza. On vie, že je smrteľný. Chce ísť do cirkvi. On Mu buduje cirkev, robí pre Neho obeť, prináša dopredu oltár-vystaval oltár, položil naň svoje kvety, položil plody zeme, obetoval to Bohu a povedal, „Tu to máš, Pane. Ja viem, že sme jedli jablká. To je to, čo to spôsobilo.” (Niektorí z jeho potomkov majú takú istú myšlienku. To ukazuje, odkiaľ pochádzajú.) Priniesol svoje jablká z poľa, položil ich tam a povedal, „Toto učiní zmierenie.” Boh povedal, „To neboli jablká.” Ale Ábel skrze duchovné zjavenie vedel, že to bola krv. A tak priniesol baránka, podrezal mu hrdlo a on zomrel; a Boh povedal, „To je správne. To je to, čo to spôsobilo. Bola to krv.” (Viete, o akej krvi hovorím.) V poriadku. Bola to krv, ktorá to spôsobila. No, dávajte pozor.

A potom, keď uvidel Kain, že jeho brat “náboženský fanatik” bol prijatý pred Bohom a konali sa tam znamenia a zázraky, začal naňho žiarliť. Povedal, „Zastavíme tieto nezmysly rovno teraz.” Pozrite na jeho bratov. Pozrite na jeho deti dnes. „No, som chytrejší ako je on.” A tak dostal zlosť. Odkiaľ pochádza zlosť? Mohli by ste povedať, že zlosť...? On zabil svojho brata. Bol vrahom. Mohli by ste nazvať Boha vrahom? A Adam bol synom Božím. Biblia povedala, že Adam bol syn Boží, ten čistý počiatok tam. Adam bol Boží syn a tá žiarlivosť a závisť a to všetko, nemohlo vyjsť z toho čistého prameňa. Muselo to prísť cez iné miesto. [Prázdne miesto na páske - pozn.prekl.] A to prišlo skrze Satana, ktorý bol vrahom od počiatku. Biblia povedala, že bol: luhár a vrah od počiatku. Tu to je. A zabil svojho brata. A tam bol predobraz Kristovej smrti. Potom z toho samozrejme vzbudil Seta, aby zaujal jeho miesto: smrť, pohreb a Kristovo vzkriesenie.

A sledujte, potom sem prichádzajú vaši obri. Keď Kain odišiel do zeme Nód. Ak bol jeho otecko mohutný veľký obrí tvor, ako by mohol vyzerať Kain? Ako jeho otecko. A on odišiel do zeme Nód a vzal si jednu zo svojich sestier. To bol jediný spôsob, ako to mohol urobiť, ženy tam nemohli prísť inak, než skrze Evu. Tvrdia, že oni mali sedemdesiat synov a dcér. Ak tam neboli žiadne ženy... Biblia nezaznamenáva to, keď sa narodili ženy, iba mužov. A keď... Ak tam neboli žiadne iné ženy, iba Eva, keď by bola zomrela, ľudská rasa by prestala existovať. Oni museli mať dcéry. Musel si vziať svoju vlastnú sestru. Odišiel do zeme Nód a vzal svoju ženu; a keď si ju tam vzal, práve tam našli tých mohutných veľkých obrov, ktorí boli padlí synovia Boží, ktorí prišli skrze ich otca, diabla, skrze Kaina. Tu je váš chýbajúci článok.

Prečítajte si celý účet v...
Semeno Hada.


Tajomstvo Krista.

Anglický Spravodaj webové stránky.

Noemova Archa.

Súčasný výskum.

Boh a Veda Index.
- Archeológia.

Vytrhnutie sa blíži.

Hlavné učenie správy.

Dobrá správa. Ježiš
zomrel za vaše hriechy.

Vodný Krst

 

Nadprirodzený Oblak.

Ohňový stĺp.

Šekinskej slávy Boha.

 

Hrobka je prázdna.
Je živý.

Sedem Cirkevnými Vekmi.

Sedem Pečatí.

Boh a Histórie
Série Index - Daniel.

Kresťanské chodzou
série. - Znak.

Meno Božie.

Smrťou. Čo potom?

Božstvo vysvetlil.

Žijúci Slovo Sériu.

Času konca sériu.

Boh a Veda.
Mýtus dinosaurov.

Pôvodný hriech.
Bolo to jablko?

Náš zoznam správ.

Biblický Geológie

 

   Písmo hovorí...

Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.

Príslovia 30:20


Kliknutím na obrázok si stiahnete obrázok v plnej veľkosti alebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

The Pillar of Fire.

(PDF Angličtina)

BOH SKRYTÝ A ZJAVENÝ V JEDNODUCHOSTI.

(PDF)

Marriage and Divorce.

(PDF Angličtina)

Udalosti z Môjho
Života
W. Branham.
(PDF)

Ako Prišiel Ku
Mne Anjel.
(PDF)

Ak spôsobuje jedenie
jabĺk to, že
si ženy uvedomia,
že sú nahé, mali
by sme znova
prejsť na jablká.Húb Správ... Vyberte si svoj jazyk a stiahnuť zadarmo správy od Brata Branham.