Času konca sériu.

Pane, je toto znak konca?


  Času konca sériu.

Pyramídy, do tej zostavy do anjelov.


William Branham.

Prečítajte si celý účet v...
Pane, je toto znak konca?

Zjavenie 10:7,
7 ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.

No, po celej tej ceste sa stali veci, ktoré som nemohol porozumieť. A jedna z vecí, ktorú som nemohol porozumieť bola, keď som bol dieťa a prichádzali ku mne tie videnia. A ja som ich videl a rozprával svojím rodičom tie veci, ktoré sa mali stať. Oni si mysleli, že som bol nervózny. Ale zvláštne, že sa to stalo presne tak, ako to tam bolo povedané. Vy poviete: “To bolo pred tvojím obrátením?” Áno. Biblia hovorí: “Dary a povolania sú neodvolateľné (bez pokánia)”. Vy ste narodený na tento svet kvôli nejakému účelu, a vy ne... Vaše pokánie neprináša dary. Oni sú vám predurčené. No, po tej ceste... A keď som bol malý chlapec, mojou túžbou bolo... Bol som nespokojný v tej krajine, v ktorej som žil. Túžil som, nejako, ísť na západ.

-----
Muselo byť desať hodín v ten deň, keď sa moja žena snažila vojsť do tej izby, a to sa stalo. To ráno som sa dostal do videnia to ráno, a nejako som... Pamätajte toto teraz nebol sen! Je rozdiel medzi snami a videniami. Sny sú keď idete spať; videnia, keď nespíte. My sa tak narodíme. Normálny človek, keď sa mu sníva, to je v jeho podvedomí. A jeho podvedomie je ďaleko od neho. Jeho zmysly sú v činnosti, pokiaľ je on vo svojom prvom vedomí. V tomto vedomí, ste normálni. Vidíte, máte chuť, voniate, počujete. Ale keď ste vo svojom podvedomí, spíte, vy ani nevidíte, ani nemáte chuť, nevoniate, ani nepočujete. Ale je niečo, keď spíte, že... Vy sa vraciate naspäť do tohoto vedomia. Tam je pamäť, že si pamätáte niečo, čo sa vám snívalo možno pred rokom. U obyčajného človeka je to takto. Ale keď Boh niečo predurčil, toto podvedomie u vidiaceho nie je ďaleko od tadeto, ale obidve vedomia sú spolu. A vidiaci vo videní nejde spať- on je stále pri svojich zmysloch, a vidí to.

-----
No, v tomto videní, alebo ako som hovoril, pozrel som sa, a uvidel som zvláštnu vec. No, vyzeralo to, akoby môj malý syn, Jozef, bol po mojom boku. Rozprával som sa s ním. No, ak budete to videnie pozorovať skutočne pozorne, budete vidieť prečo tam Jozef stál. A ja som sa pozrel, a tam bol veľký krík. A na tom kríku v zoskupení vtákov - maličkých vtákov, asi pol cóla dlhých a pol cóla vysokých... Oni boli malí unavení bojovníci. Ich drobné perie bolo obité dole. A tam boli okolo dva alebo tri na vrchnom konári, šesť alebo osem na ďalšom konári, a pätnásť alebo dvadsať na ďalšom konári, zostupujúci do tvaru pyramídy. Tieto maličké... maličkí poslovia, a oni boli veľmi unavení. Dívali sa smerom na východ.

A ja som bol v Tucsone, v Arizone, v tom videní. Kvôli tomu... predstavené to tak kvôli tomu, lebo On nechcel, aby som preočil, kde to bolo. Oberal som si z nohavíc bodliaky z púšte. Povedal som: Teraz viem, že toto je videnie, a viem, že som v Tucsone. A viem, že tie malé vtáčky niečo reprezentujú.“ A oni sa dívali smerom na východ. A náhle sa oni zobrali do letu, a odleteli smerom na východ.

A len čo oni odleteli, prišlo zoskupenie väčších vtákov. Oni vyzerali ako holubice - so špicatými krídlami, nejakej sivej farby, trochu bledšie, než ako boli tí prví poslovia. A oni leteli rýchlo smerom na východ. Len čo sa oni stratili z môjho dohľadu, znovu som sa obrátil, aby som sa pozrel smerom na západ, a tam sa to stalo. Nastal výbuch, ktorý zatriasol skutočne celou zemou! Teraz toto nepreočte! A vy pri páskach, buďte si istí, že to rozumiete správne! Prv, výbuch! A zdalo sa mi, že to zaznelo, ako prekročenie zvukovej hranici, alebo ako to nazývate, keď lietadlá prekročia rýchlosť zvuku, a ten zvuk prichádza naspäť na zem. To proste zatriaslo, ako... zarevalo, všetko. Mohlo to byť ako veľký úder hromu a zablysknutie. To zablysknutie som nevidel. Počul som len ten veľký výbuch, ktorý sa rozľahol, že to zaznelo, akoby to bolo južne odo mňa, smerom ku Mexicu.

Ale to zatriaslo zemou. A keď sa to stalo, stále som sa díval smerom na západ, a ďaleko z večnosti som videl prichádzať zostavu niečoho. Vyzeralo to akoby to boli nejaké malé bodky. Nemohlo ich byť menej ako päť a viac ako sedem. Ale oni boli v tvare pyramídy, ako tí poslovia, ktorí prichádzali. A keď oni prišli, moc Všemohúceho Boha ma zodvihla hore, aby som sa s nimi stretol. A môžem vidieť... Neopustilo ma to. Prešlo osem dní, a ešte na to nemôžem zabudnúť. Nikdy ma nič netrápilo tak, ako toto. Moja rodina vám to povie.

Mohol som vidieť tých anjelov, s tými ostrými krídlami vzadu, letiaci rýchlejšie ako zvuk. Oni prišli z večnosti, akoby v okamihu. Nestačili ste mihnúť okom, proste okamih, oni tam boli. Nemal som čas porátať. Nemal som čas na nič viac len sa pozrieť. Mocní anjeli, veľkí mocní anjeli, snehobieli! Vysunuté krídla i hlavy a boli “Fiuu - fiuu,” a keď sa to stalo bol som zodvihnutý to tej pyramídy, do tej zostavy. Myslel som si: “No, toto je to.” Bol som celý stŕpnutý, a povedal som: “Ó! Toto znamená, že nastane nejaký výbuch, ktorý ma zabije. Som teraz na konci svojej cesty. Nesmiem povedať svojej rodine, keď toto videnie skončí. Nechcem aby o tom vedeli. Ale Nebeský Otec mi dal teraz vedieť, že môj čas je skončený. Nepoviem to mojej rodine, oni sa budú o mňa starať, 'pretože on má odísť.' A títo anjeli prišli pre mňa, a ja budem teraz zakrátko zabitý v nejakom výbuchu.” Potom to prišlo ku mne, zatiaľ čo som sa nachádzal v tej konštelácii: “Nie, to nie je to. Ak by to zabilo teba, zabilo by to Jozefa,” a ja som mohol počuť Jozefa, ako na mňa volá. No, potom, znovu som sa otočil a rozmýšľal som: “Pane Bože, čo znamená toto videnie?” Uvažoval som, a potom to prišli ku mne. Nie nejaký hlas, proste to ku mne prišlo. “Ó! To sú tí anjeli Pánovi, ktorí prichádzajú, aby mi dali moje nové poverenie!” A keď som o tom rozmýšľal, zodvihol som ruky, a povedal som: “Ó, Pane Ježišu, čo mi dáš urobiť?” A to videnie ma opustilo. Takmer hodinu, nemohol som precitnúť.

No, vy ľudia viete čím sú požehnania Pánove. Ale moc Pánova je úplne iná, moc Pánova v takýchto situáciách. Cítil som ju mnohokrát predtým vo videní, ale nikdy takto. Bolo to cítiť ako úctyhodný strach. Bol som tak prestrašený, že som bol až ochrnutý v prítomnosti týchto bytostí. Hovorím vám pravdu. Ako povedal Pavol: “Neklamem.” Nikdy ste ma nezastihli hovoriť niečo bludné o niečom takom. Niečo sa má stať! Potom, po chvíli som povedal: “Pane Ježišu, ak budem zabitý, daj mi to vedieť, a ja nepoviem o tom svojej rodine. Ale ak je to niečo iné, daj mi to vedieť.” Nič neodpovedalo.

Potom, keď ma Duch opustil, asi po pol hodine, myslím, alebo viac, povedal som: “Pane, ak to znamená, potom, že budem zabitý, a Ty si skončil so mnou na zemi, a ja budem zobratý teraz domov... ak je to to, to bude dobre. To je v poriadku.” Tak, povedal som: “Ak to znamená to, daj mi vedieť. Pošli znovu na mňa Tvoju moc. Potom, budem vedieť, že to nemám hovoriť svojej rodine, ani nikomu, o tom, pretože Ty máš zaumienené prísť a zobrať ma preč.” A nič sa nestalo. Čakal som za chvíľu.

Potom som povedal: “Pane Ježišu, ak to neznamenalo to, a znamená to, že Ty máš niečo pre mňa do vykonania, a to mi bude zjavené neskoršie, potom pošli svoju moc.” A takmer ma to vychytilo z tej izby! Našiel som sa niekde v kúte. Mohol som počuť moju ženu, ako sa niekde snaží zatriasť dvermi. Dvere do spálni boli zamknuté. A ja som mal otvorenú Bibliu, a čítal som... Neviem, ale tam bolo, myslím, Rimanom, 9. kapitola, posledný verš: “Hľa ja kladiem na Sione uholný kameň, kameň úrazu, vzácny uholný kameň, a nikto kto verí naň nebude zahanbený.” Myslel som: “To je divné, že som toto čítal.” Duch ma stále obklopoval v tej izbe. Zavrel som Bibliu a stál som tam. Podišiel som ku oknu, bolo okolo desať hodín vo dne, alebo viac, a zodvihol som ruky, a povedal som: “Pane Bože, nerozumiem. Toto je pre mňa zvláštny deň. A som takmer bez seba.”

-----
Verím, že ten siedmy anjel zo Zjavenia 10 je ten posol siedmeho cirkevného veku zo zjavenia 3:14. Pamätajte... No, dovoľte mi prečítať, pozrite, kde môžem čítať. No, toto bol ten siedmy anjel. Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela [7. verš], keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. No, všimnite si, toto bol anjel; a to je ten anjel toho siedmeho cirkevného veku, pretože to tu hovorí, že to je ten siedmy anjel siedmeho cirkevného veku. Našli ste to? Ak chcete vidieť kto... alebo kde je ten anjel- Zjavenie 3:14. To je anjel pre tú Laodicejskú cirkev.

-----
Všimnite si, siedmy anjel mal hrmieť na bohatú Laodicejskú cirkev. “Som bohatý a zbohatol som, a nepotrebujem ničoho.” On povedal: “Si biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý a nevieš o tom.” To bolo jeho posolstvo. Ó Bože, pošli nám nebojácneho proroka s “Tak hovorí Pán”, že to potvrdené Slovo Bože bude vanúť cez to, a to dokáže, že je poslaný od Boha. A keď on príde, on bude drviť tie veky. Skutočne. On nastaví tú Laodicejskú cirkev proti nemu. Skutočne on to urobí. Oni to urobili v každom veku. V tomto veku to nebude inak. To musí byť tak isto.

Prečítajte si celý účet v...
Pane, je toto znak konca?


Tajomstvo Krista.

Anglický Spravodaj webové stránky.

Noemova Archa.

Súčasný výskum.

Boh a Veda Index.
- Archeológia.

Vytrhnutie sa blíži.

Hlavné učenie správy.

Dobrá správa. Ježiš
zomrel za vaše hriechy.

Vodný Krst

 

Nadprirodzený Oblak.

Ohňový stĺp.

Šekinskej slávy Boha.

 

Hrobka je prázdna.
Je živý.

Sedem Cirkevnými Vekmi.

Sedem Pečatí.

Boh a Histórie
Série Index - Daniel.

Kresťanské chodzou
série. - Znak.

Meno Božie.

Smrťou. Čo potom?

Božstvo vysvetlil.

Žijúci Slovo Sériu.

Času konca sériu.

Boh a Veda.
Mýtus dinosaurov.

Pôvodný hriech.
Bolo to jablko?

Náš zoznam správ.

Biblický Geológie

 

   Písmo hovorí...

A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.

Matúš 24:30


Kliknutím na obrázok si stiahnete obrázok v plnej veľkosti alebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)
 

Pane, je toto znak konca?

(PDF) - Mt Sunset.
Kde sa objavil oblak.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Angličtina)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Angličtina)

Udalosti z Môjho
Života
W. Branham.
(PDF)

Ako Prišiel Ku
Mne Anjel.
(PDF)


Húb Správ... Vyberte si svoj jazyk a stiahnuť zadarmo správy od Brata Branham.