Série Vzkriesení Index.

Série Vzkriesení

<< predchádzajúca

ďalšie >>

Vzkriesenie - Písmo.
Dôkaz o Vzkriesenie.
Zdali učeníci ukradli Ježišovo telo?
Smrťou. Čo potom?

   Série Vzkriesení.

Vzkriesenie - Písmo.


David Shearer.

Proroctvo vzkriesenia.

Skutky 2:25-27.
Veď Dávid o ňom hovorí: »Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Skutky 2:31.
videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

Ježiš predpovedá svoje vlastné zmŕtvychvstanie.

Matúš 16:21
Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.

Matúš 17:22-23
Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Lukáš 9:22
a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Marek 9:9
Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.

Neveriaci spochybňujú Ježiša...

Matúš 22:23,28.
V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:... Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci.“

Ježiš odpovedal im...

Matúš 22:30-32.
Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“

Lukáš 20:37.
A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva »Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba«.

Výsledok na neviera.

Lukáš 16:31.
Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«

Učeníci sú svedkami zmŕtvychvstania.

Skutky 1:22.
počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“

Skutky 2:30-33.
Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.

Skutky 17:32.
Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: „Vypočujeme ťa o tom inokedy.“

Pavol veril v zmŕtvychvstanie.

Skutky 23:6.
Ale Pavol vedel, že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade: „Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia.“

Skutky 23:8.
Lebo saduceji tvrdia, že niet zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.

Pavlovo svedectvo na Felixovi.

Skutky 24:21.
okrem toho jediného slova, ktoré som vykríkol, keď som stál medzi nimi: Pre zmŕtvychvstanie ma dnes súdite.“

Je to súčasť Evanjelia.

Lukáš 7:15.
Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

Matúš 11:5.
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.

Lukáš 7:22.
A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.

Skutky 4:2.
a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi.

Skutky 4:33.
Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť,

Skutky 17:18-19.
A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: „Čo to chce tento tlčhuba povedať?“ Iní zasa: „Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá.“ Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie. I vzali ho, zaviedli ho na areopág a vraveli: „Môžeme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš?

To je dôkazom Božstvo Ježiša.

Rimanom 1:4.
a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Skutky 2:24.
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Je to naša nádej...

Rimanom 6:5.
Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.

Skutky 24:15.
A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, čo aj oni sami očakávajú.

1 Petra 1:3.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,

1 Tesalonickým 4:13-14.
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

Ak nie je zmŕtvychvstanie, potom viera je márna.

1 Korintským 15:12,13.
Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.

1 Korintským 15:16-19.
Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Pôvodný hriech je dôvod, prečo bol Kristus vzkriesený.

1 Korintským 15:21.
Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie:

1 Korintským 15:42-43.
Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné;

Pavlovo túžba...

Filipským 3:10,11.
aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.

Zásadný doktrína viery.

Židom 6:1-3.
Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. A to urobíme, ak to Boh dovolí.

Vzkriesenie sa stalo v minulosti.

Židom 11:35.
ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.

Matúš 27:52-53.
Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

Marta verila v zmŕtvychvstanie.

Ján 11:24-27.
Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Lazár zvýšil pred svedkami...

Ján 12:1.
Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.

Ján 12:9.
Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.

Ján 12:17.
Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo.

Krst predstavuje vzkriesenie.

1 Petra 3:21.
To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,

Vzkriesenie - budúca udalosť.

2 Timoteovi 2:18.
ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých.

Odmeny pri vzkriesení.

Lukáš 14:14.
A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Lukáš 20:35,36.
Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

Ján 5:29.
a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

2 Všeobecné vzkriesenie.

Zjavenie 20:5-6.
Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.


Tajomstvo Krista.

Anglický Spravodaj webové stránky.

Noemova Archa.

Súčasný výskum.

Boh a Veda Index.
- Archeológia.

Vytrhnutie sa blíži.

Hlavné učenie správy.

Dobrá správa. Ježiš
zomrel za vaše hriechy.

Vodný Krst

 

Nadprirodzený Oblak.

Ohňový stĺp.

Šekinskej slávy Boha.

 

Hrobka je prázdna.
Je živý.

Sedem Cirkevnými Vekmi.

Sedem Pečatí.

Boh a Histórie
Série Index - Daniel.

Kresťanské chodzou
série. - Znak.

Meno Božie.

Smrťou. Čo potom?

Božstvo vysvetlil.

Žijúci Slovo Sériu.

Času konca sériu.

Boh a Veda.
Mýtus dinosaurov.

Pôvodný hriech.
Bolo to jablko?

Náš zoznam správ.

Biblický Geológie

 

   Písmo hovorí...

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Žalm 16:10


Kliknutím na obrázok si stiahnete obrázok v plnej veľkosti alebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina).

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Angličtina).

Pred...

Po...

Udalosti z Môjho
Života
W. Branham.
(PDF)

Ako Prišiel Ku
Mne Anjel.
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina).

BOH SKRYTÝ A
ZJAVENÝ V
JEDNODUCHOSTI.

(PDF)


Húb Správ... Vyberte si svoj jazyk a stiahnuť zadarmo správy od Brata Branham.