Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

  Waaqayyo fi Beekumsa. Index.

Waaqayyo fi Beekumsa

Archaeology 1.Tulluu Siinaa.
Archaeology 2.Sodoomii fi Gomoraa.

Archaeology.


  Tulluu Siinaa.

Tulluu Siinaa.


Tulluu Siinaa. (Image - ArkDiscovery.com)

Seera Ba’uu 19:18-20,
18 Waaqayyo ibiddaan irratti gad buunaan, aarri guutummaa tulluu Siinaa uffise; aarri isaas akka aara iddoo ibiddaatti ol in ka'e; tullichis guutummaatti baay'isee in raafame.
19 Yeroo sagaleen malakataa ittuma guddachaa adeeme, Museen in dubbate, Waaqayyos sagaleedhaan deebisee isatti in dubbate.
20 Waaqayyo tulluu Siinaa irratti erga gad bu'ee, gara bantii tullichaatti Musee ol waame; Museenis ol in ba'e.

Abboota Firdii 5:5,
Tulloonni, Siinaatti akkuma ta'e, tullootan Waaqayyo duratti, fuula Waaqayyoo gooftaa Israa'el duratti in socho'an.


   Mariibaa.

Horeeb.


Horeeb.

(Image - ArkDiscovery.com)

Seera Ba’uu 17:6-7,
6 “Kunoo, ani achi Siinaatti kattaa tokko irra si dura nan dhaabadha; ati immoo kattaa sana in rukutta, bishaan isa keessaa in burqa, jarris isa in dhugu” jedhe; Museenis ija maanguddoota Israa'el duratti akkasuma in godhe.
7 Namoonni Israa'el waan morkataniif gooftichaan immoo, “Waaqayyo nu gidduu jira moo hin jiru?” jedhanii waan qoraniif, maqaan iddoo sanaa “Maasaa fi Mariibaatti” moggaafame.

Faarfannaa 78:15-16,
15 Inni lafa onaa keessatti kattaa dhoosee, bishaan baay'ee akka galaanaa kenneefii isaan obaase;
16 kattaa keessaa bishaan in yaase, akka lagaatti isa keessaa akka lola'u in godhe.


  Sodoomii fi Gomoraa.

Sodoomii fi Gomoraa.


David Shearer.

Seera Uumamaa 13:10,
10 Loox gara harka olii ilaalee, dachaan Yordaanos bishaan ba'eessa akka qabu, hamma mandara Zo'aarittis akka lafa dhaabaa Waaqayyoo, akka biyya Gibxiis akka ture in arge; kunis utuu Waaqayyo mandaroota Sodoomii fi Gomoraa hin balleessin ture.


    Building.


Hisq’el Raajichaa 16:49-50
49 Kunoo, yakki Sodoom obboleettii keetii, akka kanatti fufee jiru ture, isheenii fi intaloonni ishee of koorsan; utuma nyaati isaan irraa hafuu, isaanitti tolees gabiitti utuma jiraatanii, isa rakkataadhaa fi deegaa hin gargaarre.
50 Bari abirasi, maze bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mperako mbakuraho.

Seera Uumamaa 13:13,
Namoonni Sodoom immoo jal'oota, cubbuu baay'eedhaanis Waaqayyoon kan yakkan turan.
 


Ash Sphinx (Idol).

Seera Uumamaa 19:15,
15 Nuko bukeye mu gitondo, ba bamarayika batera Loti umwete bati “Haguruka ujyane n’umugore wawe n’aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy’umudugudu.”
 


    Building.

Ermiyaas Raajichaa 49:18,
18 Akkuma Sodoomii fi Gomoraan, mandaroonni olloota isaanii turanis barbadeeffaman, akkasuma namni Edoom keessatti hin hafu, namni tokko illees ishee keessa hin jiraatu.


Walls.


Brimstone.

Seera Keessa Deebii 29:23,
"Biyyi sun guutummaan isaa dhagaa boba'uu fi soogiddaan in gubata; sanyiin isa irra hin facaafamu, waan tokko illee irratti hin biqilu, biqiltuun tokko illee irra hin jiru; inni akka badiisa Sodoomii fi Gomoraa, akka Aadimaa fi Zebo'iim warra Waaqayyo dheekkamsa isaa isa guddaadhaan garagaggalchee in ta'a" in jedhu.


    Building - Gomorrah.

2 Phexros Isa Lammaffaa 2:6,
6 Inni mandaroota Sodoomii fi Gomoraatti faradee, ibiddaan balleessee daaraa gochuu isaatiin, warra Waaqayyo malee jiraatanitti wanta dhufuuf jiru fakkeenya isaanii irraa akka argan godheera.


  Macaafa Qulqulluu jedha...

Guyyaa Loox Sodoomii ba’etti garuu, ibiddii fi dhagaan boba’u waaqa irraa isannnii roobee hunduma isaanii fixe.

Guyyaa itti ilmi namaa mul'atuttis akkasuma in ta'a.

Luqaas 17:29-30


One of the biggest
delusions in the
history of our
planet, is
Darwin's "Theory
of Evolution."


Malkiisedeq kun eenyu?

English Newsletter Site.

Macaafa Mul'ataa.

 
 

Waaqayyo fi Beekumsa. Index.
Tulluu Siinaa.

Kristos Sagalee Isaa
Keessatti Mul’ifama.

Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

Cuuphamaa.

 
 

Duumessoota waaqaa.

Utubaan ibiddaa.

Olbutamuu.

 

Mul’aticha
Yesuus Kiristoosi.

Bara dhumaa series.
Gaa’elaa fi
Gaa’ela Diiguu.

Dubartii Jeezebeel
Jedhamtu sana.

Mul'aticha Phaaximoos.

Daddarbaa Addaamii.
Firrii mukaa hin turre.
Sanyicha Bofaa.

Archaeology.
Sodoomii fi Gomoraa.

Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


William Branham
Life Story.

(PDF English)

How the Angel came
to me.
(PDF English)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF English)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF English)

Before...

After...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF English)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF English)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF English)

Gaa’elaa Fi Gaa’ela
Diiguu.
(PDF)


Message Hub...Choose your Language and download Free Messages from Brother Branham