Izindaba Ezinhle.
UJesu wafa
ngesono sakho.

  UNkulunkulu nesayensi uchungechunge Inkomba.

UNkulunkulu nesayensi

Imivubukulo 1.I-Mt. Sinai, yangempela.

UNkulunkulu nomlando

olandelayo >>

Umphongolo kaNowa.Ucwaningo lwamanje.

Imivubukulo 1.


  UNkulunkulu nesayensi uchungechunge.

Intaba yangempela iSinayi.

ENhlonhlweni yaseSinayi kukhona intaba okuthiwa i-Mt Sinai. Noma kunjalo, le ntaba ayiyona efanayo ukuthi uJehova wehla ku, noma lapho uMose athola khona imiyalo engu-10.

Intaba yangempela iSinayi itholakala e-Saudi Arabia, futhi nakuba kukhona ukudideka mayelana igama kule ntaba, sizolibiza ngokuthi "Jebel el Lawz", yilokho uRon Wyatt, u-Archaeologist, akubiza.

UJebel el Lawz, okusho ukuthi "intaba yama-alimondi", akuyona intaba-mlilo, noma kunjalo, edwaleni phezu kwesiqongo sentaba is ezishintshe umbala futhi ibonisa izimpawu wokuba kuncike ukushisa eliphezulu (okubunjiwe), lapho iNkosi yehla khona.


I-Mt. Sinai, yangempela. (Image - ArkDiscovery.com)

Ezansi le ntaba kukhona isibalo zobuciko, okubonisa abantu baye basinda lapho isikhathi esithile. Kukhona imidwebo emadwaleni ebonisa unkulunkulu waseGibhithe u-Apis, inkunzi, unkulunkulu wenzalo kanye namandla, (ithole elibunjiweyo?) kanye ne-menorah.

Akukho ukufinyelela kule sayithi, kocingo elilizungezile, njengoba kuba Saudi okuthunyelwe lempi.


   Umbhalo uthi...

Izintaba zathuthumela ebusweni bukaJehova, yebo, nalo iSinayi lelo, ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

AbAhluleli 5:5


   Amanzi avela edwaleni.

Meriba. Amanzi avela edwaleni.


Amanzi avela edwaleni.

(Izithombe - ArkDiscovery.com)

EMeriba, kukhona idwala elinokuqhekeka okukhulu phansi kwalo. Idwala lingamamitha ayi-16 (noma ngaphezulu) ukuphakama.

Ezansi kwalelidwala, kukhona ubufakazi bokugeleza kwamanzi okukhulu, isikhathi eside.

UNkulunkulu wanakekela abantu bakhe, u-Israyeli, ngokuletha amanzi endaweni engenakwenzeka, ukuthi amanzi oyoke zivela.

Umhlinzeki onamandla.

Eksodusi 17:6-7,
6 “Bheka, ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHorebe; uzakushaya itshe, kuphume amanzi kulo, abantu baphuze.” Wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwa-Israyeli. 7 Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMasa neMeriba ngenxa yokuphikisana kwabantwana bakwa-Israyeli, nangokuba bemlinga uJehova, bethi: “Ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma qha?”

AmaHubo 78:15-16,
15 Waqhekeza amadwala ehlane, wabaphuzisa njengasotweni olujulileyo.
16 Waphumisa edwaleni izifufula, wehlisa amanzi njengemifula.


Chofoza kusithombe ukulanda isithombe sesayizi esiphelele noma i-PDF.


William Branham
Life Story.

(PDF IsiNgisi)

How the Angel came
to me.
(PDF IsiNgisi)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF IsiNgisi)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF IsiNgisi)

Ngaphambi...

Ngemva...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF IsiNgisi)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF IsiNgisi)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF IsiNgisi)

Marriage and Divorce.

(PDF IsiNgisi)

I-website newsletter e-IsiNgisi.

Umkhumbi KaNowa.

 

UNkulunkulu nesayensi
uchungechunge Inkomba.
- Imivubukulo.

Izindaba ezinhle.
UJesu wafela izono zakho.

Ubhapathizo lwamanzi.

 
 

Uchungechunge lovuko.

   Umbhalo uthi...

Yonke intaba yaseSinayi yathunqa umusi, ngokuba uJehova wehlela phezu kwayo ngomlilo; umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando; intaba yonke yazamazama kakhulu.

Kwathi izwi lecilongo lalilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala; uMose wakhuluma, uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu.

UJehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba; uJehova wambiza uMose ukuba eze esiqongweni sentaba; uMose wakhuphuka-ke.

Eksodusi 19:18-20


Enye enkulu kakhulu
ukucabanga
emlandweni
yomhlaba wethu,
kuyinto kaDarwin
"imfundiso
yokuziphendukela
kwemvelo."Ihabhu lomlayezo... Khetha ulimi lwakho futhi ukulanda imilayezo khulula kusukela Mfowethu Branham.