Nkhani yabwino.
Yesu adafera
machimo ako.

  Mulungu ndi Sayansi mndandanda Index.

Mulungu ndi Sayansi.

lotsatira >>

Archaeology 1.Weniweniwo Phiri la Sinai.
Meriba. Madzi ochokera m’thanthwe.
Archaeology 2.Sodomu ndi Gomora.

Mulungu ndi
mbiriyakale.

<< m'mbuyomu

lotsatira >>

Danieli 2.
Danieli 5.
Loto la Nebukadinezara.
Phwando la Belisazara.
Kugwa kwa Babuloni.
Danieli 7.
Danieli 8.
Masomphenya a Danieli.
Buku la Ezara.Kumanganso kachisi.
Nehemiya.
Danieli 9.
Kumanganso Yerusalemu.
Masabata makumi asanu ndi awiri a Danieli.
Chingalawa cha Nowa.Kafukufuku wapano.

Archaeology.


  Weniweniwo Phiri la Sinai.

Weniweniwo Phiri la Sinai.

Mu Sinai ndomo pali phiri lomwe limatchedwa Phiri la Sinai. Komabe phirili sichomwe Ambuye adatsikira, kapena pamene Mose analandira malamulo 10.

Weniweniwo phiri la Sinai, ali ku Saudi Arabia, ndipo ngakhale pali chisokonezo china chokhudza dzina la phirili, tidzaitanira “Jebel el Lawz”. Ichi ndi chimene icho chinali kutchedwa ndi Ron Wyatt, wophunzira-za-kalekale.

Jebel el Lawz, limene limatanthauza “phiri la amondi” si chiphalaphala, komabe, mwala pamwamba pa phiri ndi wakuda nadzasonyeza zizindikiro za kugonjera kutentha mkulu (kusungunuka), komwe Ambuye adatsika.


Weniweniwo Phiri la Sinai.
(Chithunzi - ArkDiscovery.com)

Pansi pa phiri ili pali zinthu zingapo, kuwonetsa kuti anthu amakhala kumeneko kwakanthawi. Pali zojambula pamiyala yomwe ikuwonetsa mulungu wa ku Aigupto Apis, ng’ombeyo, mulungu wa kubereka ndi mphamvu, (osungunula ng’ombe?) komanso Menorah.

Palibe kulowa malo awa, mpanda wazungulira, monga ndi Saudi asilikali positi.


  Lemba linena...

Mapiri anagwedezeka pamaso pa Yehova, Mulungu wa Israeli.

Oweruza 5:5


   Madzi ochokera m’thanthwe.

Meriba. Madzi ochokera m’thanthwe.


Madzi ochokera m’thanthwe.

(Chithunzi - ArkDiscovery.com)

Pa Meriba, pali thanthwe ili ndi muluga lalikulu pansi. Thanthwe ndi mamita 16 (kapena zambiri) mkulu.

Pa phazi la thanthwe ili, pali umboni wa otaya madzi ambiri, kwa nthawi yaitali.

Mulungu adapereka anthu ake, Israeli, mwa kubweretsa madzi kuchokera ku malo osatheka kwambiri, madzi amenewo amatha kuchokera ku.

Iye ndi Mulungu wamphamvu.

Eksodo 17:6-7,
6 Ine ndidzayima patsogolo pako pafupi ndi thanthwe la ku Horebu. Ukamenye thanthwelo, madzi adzatuluka kuti anthu amwe.” Motero Mose anachita zimenezi pamaso pa akuluakulu a Israeli.
7 Ndipo iye anatcha malowo Masa ndi Meriba chifukwa Aisraeli anakangana ndi kuyesa Yehova ponena kuti, “Kodi pakati pathu pali Yehova kapena palibe?”

Masalimo 78:15-16,
15 Iye anang’amba miyala m’chipululu ndi kuwapatsa madzi ochuluka ngati a m’nyanja zambiri;
16 Anatulutsa mitsinje kuchokera m’ming’alu ya miyala ndi kuyenda madzi ngati mitsinje.


Dinani pa chithunzi tsitsani chachikulu chithunzi kapena PDF.


Mbiri ya moyo wanga.

(PDF)

Momwe ngelo anadzera
kwa ine olalikidwa ndi.

(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Chingerezi)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Chingerezi)

Kale...

Pambuyo...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Chingerezi)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Chingerezi)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Chingerezi)

Marriage and Divorce.

(PDF Chingerezi)

Chimodzi mwazinthu
zazikulu kwambiri
m’mbiri yonse
ya pulaneti yathu,
ndi “lingaliro la
Darwin
la chisinthiko.”


Chinsinsi cha Khristu.

Chingerezi Kalatayi
webusaiti.

Buku la
Chivumbulutso.

Mulungu ndi Sayansi
Index. - Archaeology.

Mkwatulo ukubwera.

Nkhani yabwino. Yesu
adafera machimo ako.

Ubatizo wamadzi.

 

Mtambo wauzimu.

Lawi la Moto.

Kuyenda kwa
Chikristu.

Mulungu ndi mbiriyakale
mndandanda Index.

M'mandamo mulibe.
Iye ali wamoyo.

Wamoyo Mawu
mndandanda.

Nthawi yotsiriza
mndandanda.

Mibadwo isanu ndi
iwiri ya mpingo.

Mndandanda wathu wa
uthenga.

Chingalawa cha Nowa.

Zisindikizo Zisanu
ndi ziwiri.

Dzina la Mulungu.

Tchimo loyambirira.
Kodi awa anali apulo?

Archaeology.
Sodomu ndi Gomora.

Mndandanda
Khrisimasi.

  Lemba linena...

Phiri la Sinai linakutidwa ndi utsi, chifukwa Yehova anatsika ndi moto pa phiripo. Utsi unakwera ngati wochokera mʼngʼanjo yamoto ndipo phiri lonse linagwedezeka kwambiri.

Liwu la lipenga linkakulirakulira. Tsono Mose anayankhula ndipo Yehova anamuyankha ndi mabingu.

Yehova anatsika nafika pamwamba pa phiri la Sinai, ndipo anayitana Mose kuti apite pa phiripo. Choncho Mose anakwera,

Eksodo 19:18-20Uthenga Hub... Sankhani chilankhulo chanu ndikutsitsa mauthenga aulere ochokera kwa M'bale Branham.