Duumessoota waaqaa.


  Eliyaas Raajichaa series.

Duumessoota waaqaa.


Duumessoota waaqaa.

Luqaas 21:25-27,
25 Itti fufee, "Milikkinnis biiftuutti, ji'atti, urjootatti in ta'a; lafa irratti sabni hundinuu, in muddama, huursaadhaa fi dha'aa galaanaa kan akka isaatii dhaga'amee kan hin beekne irraa kan ka'es, waan godhu in wallaala.
26 Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irra kan ka'e in laafu, humnoonni bantii waaqaa keessaa in raafamu.
27 Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessa utuu dhufuu in argu.

Maatewos 24:23-24,
23 “Egaa yeroo sanatti namni, 'Ilaa Masiihiin as jira' yookiis 'Achi jira' yoo isiniin jedhe hin amaninaa!
24 Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee in argisiisu.

Maatewos 24:25-26,
25 Kunoo, ani duraan dursee isinitti himeera.
26 “Kanaafis, 'Kunoo, lafa onaa keessa jira' yoo isiniin jedhan gad hin ba'inaa; 'Kunoo, mana keessa gola jira' yoo isiniin jedhanis hin amaninaa!

Maatewos 24:27,
Akka bakakkaan ba'a-biiftuutti bu'u hamma lixa-biiftuutti ibsu, dhufni ilma namaas akkasuma in ta'a.

Maatewos 24:28,
Raqni iddoo jirutti goggocoroonni wal ga'u” jedhe.

Maatewos 24:29-30,
29 Yesus itti dabalee, “Rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun in dukkanoofti, jiinis ifa ishee hin laattu; urjoonni waaqa irraa in harca'u, humnoonni bantii waaqaas in raafamu.
30 Yommus milikkinni ilma namaa waaqa keessatti in mul'ata; yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru; ilmi namaa immoo duumessoota waaqaa irra humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru.”

Daani’el 7:13,
“Kunoo, ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqaatiin dhufuu isaa halkan mul'ataan nan arge;...”

Download (PDF English):
  "Is this the sign of the end Sir"

Read the full account in   "The acts of the Prophet"
- Pearry Green. (PDF English)


Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


Utubaan ibiddaa.

Duumessoota waaqaa.

Acts of the Prophet

(PDF English)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF English)

Before...

After...

There they crucified Him
The place of the skull

The Indictment

(PDF English)

William Branham Life
Story.
(PDF English)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF English)

Gaa’elaa Fi
Gaa’ela Diiguu.

(PDF)


Message Hub...Choose your Language and download Free Messages from Brother Branham


Malkiisedeq kun eenyu?

English Newsletter Site.

Waaqayyo fi Beekumsa. Index.
Tulluu Siinaa.

Kristos Sagalee Isaa
Keessatti Mul’ifama.

Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

Cuuphamaa.

 
 

Duumessoota waaqaa.

Utubaan ibiddaa.

Olbutamuu.

 

Mul’aticha
Yesuus Kiristoosi.

Bara dhumaa series.
Gaa’elaa fi
Gaa’ela Diiguu.

Dubartii Jeezebeel
Jedhamtu sana.

Mul'aticha Phaaximoos.

Daddarbaa Addaamii.
Firrii mukaa hin turre.
Sanyicha Bofaa.

Archaeology.
Sodoomii fi Gomoraa.

  Macaafa Qulqulluu jedha...

“Kunoo, guyyaan koo inni guddaanii fi inni sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura ani Eliyaas raajicha isiniif nan erga.

Ani dhufee, lafa abaarsaan rukutee akkan hin balleessinetti, inni garaa abbootaa gara ijoollee isaaniitti, garaa ijoollees gara abboota isaaniitti in deebisa” jedha.

Miilkiyaas 4:5-6


   Download...

The cloud was
too big,
too high,
and would have
to contain too
much moisture
to be real;...