Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

  Imana na Siyansi Index.

Imana na Siyansi.

rukurikira >>

Archaeology 1.Musozi wa Sinayi.
Meriba.Amazi ava mu rutare.
Archaeology 2.Sodomu na Gomora.

Imana no Amateka.

rukurikira >>

Isanduku ya Nowa.Ubushakashatsi bugezweho.

Archaeology 1.


  Nyakuri Musozi wa Sinayi.

Nyakuri Musozi wa Sinayi.

Mu gace ka Sinayi hari umusozi witwa Musozi wa Sinayi. Nyamara uyu musozi ntabwo imwe ko Uhoraho amanukira ku, cyangwa aho Mose yakiriye amategeko 10.

Musozi wa Sinai nyayo, iri muri Arabiya Sawudite, kandi nubwo hariho urujijo kubyerekeye izina ry'uyu musozi, tuzayita "Jebel el Lawz", aribyo Ron Wyatt, Archaeologue, yise.

Jebel el Lawz, bisobanura "umusozi wa almonde", ntabwo ari ikirunga, ariko, urutare rwo hejuru yumusozi rufite ibara na kivyerekana ibimenyetso kuba haseguriwe ubushyuhe hejuru (gishongeshejwe), aho Uhoraho yamanukiye.


Nyakuri Musozi wa Sinayi.
(Kuramo - ArkDiscovery.com)

Ku mucamo uyu musozi hari umubare vy'utugenegene, kugaragaza ubuturo mu kiringo kirekire. Hano hari ibishushanyo ku rutare rwerekana imana yo mu Misiri Apis, ikimasa, imana yuburumbuke nimbaraga, (inyana yashongeshejwe?) kandi menorah.

Nta buryo bwo kugera kuri uru rubuga, uruzitiro ruzengurutse, kuko ari umwanya wa gisirikare wo muri Arabiya Sawudite.


  Abana b'Imana iti...

Imisozi itengagurikira imbere y’Uwiteka, Na Sinayi na yo, imbere y’Uwiteka Imana ya Isirayeli.

Abacamanza 5:5


   Amazi ava mu rutare.

Meriba. Amazi ava mu rutare.


Amazi ava mu rutare.

(Kuramo - ArkDiscovery.com)

I Meriba, hari urutare ko afite nini gutandukana yiruka hasi ari. Igitare ni metero 16 (cyangwa ibindi) hejuru.

Munsi yurutare, hari ibimenyetso byerekana amazi menshi, mu kiringo kirekire.

Imana yahaye ubwoko bwayo, Isiraheli, mu kuzana amazi mu hantu cyane bidashoboka, ayo mazi yashoboraga guturuka.

Icyo a ikomeye utanga.

Kuva 17:6-7,
6 “Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy’i Horebu, ukubite icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe.” Mose abigenzereza atyo imbere y’abakuru b’Abisirayeli.
7 Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati “Mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari?” Abamaleki barwanya Abisirayeli, Mose arabasabira baranesha

Zaburi 78:15-16,
15 Yasaturiye ibitare mu butayu, Ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu.
16 Kandi yavushije amasōko mu gitare, Itembesha amazi nk’imigezi.


Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Amateka Y'Ubuzima
Bwanjye
W. Branham.
(PDF)

Uko Malayika Yansanze,
N'Ubutumwa BWE
(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Icyongereza)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Icyongereza)

Mbere...

Nyuma...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Icyongereza)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Icyongereza)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Icyongereza)

Ugushyingirwa no
Gutana.
(PDF)

Umwe mu bihendo
munini mu mateka
ya mubumbe wacu,
ni Darwin
"Inyigisho
y'ivy'ihindagurika."


Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa kuraje.

 

Inyigisho nyamukuru
ubutumwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Urukurikirane Izuka.

 

Shekinah icyubahiro cyImana.

Ubumana Busobanuye.

 

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)

Ikimenyetso.
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk’uw’ikome, umusozi wose utigita cyane.

Ijwi ry’ihembe rirushijeho kurenga Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi.

Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi, ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w’uwo musozi, Mose arazamuka.

Kuva 19:18-20Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.