ጋብቻ እና ፍቺ።

<< ቀዳሚ

ቀጣዩ >>

  ክርስቲያን የእግር ጉዞ ተከታታይ።

ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም።


William Branham.

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ...
ጋብቻ እና ፍቺ።

የማቴዎስ ወንጌል 19:8,
8 እርሱም፦ ሙሴስ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፤ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም።

ይህጥቅስ ኢየሱስን በአገልግሎቱመጀመሪያ ላይ አጋጥሞታል፣ እርሱም በአገልግሎቱመጀመሪያ ላይ ከሙሴጋር ተጋጨው፡፡ እሱ በአማኞችልብ ውስጥ ዋነኛውጥያቄ ነው። ኃጢአተኛውግድ የለውም፡፡ ግን አማኞችምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊትበትክክል ለመኖር እንዴትማድረግ እንዳለበት የሚያውቀውንሁሉ ለማድረግ እየሞከረነው፡፡ ስለሆነምማንኛውም ጥያቄ በሃይማኖትላይ ከተነሳ የጋብቻእና የፍቺ ጉዳይይነሳል፡፡ እንዴት? ምክንያቱም እሱለመጀመሪያዉ ኃጢአት መንስኤነው። ያ ኃጢአትየተጀመረበት ቦታ ነው፣ ለዚያም ነውበየግዜው የሚነሳው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የኃጢአትመጀመሪያ ነው፡፡

አሁን ፣እነዚህን ሁሉ ነገሮችለማብራራት ጊዜ የለኝም፣ ግን ደብዳቤዎንወይም የቻልኩትን ማንኛውንምመልስ ለመስጠት ደስይለኛል ፣ ወይምደግሞ በላዩ ላይየተፃፉ መጽሃፍቶች እናብዙ ጥያቄዎች አልፎተርፎም ከጋዜጣዎች እናነገሮች ተቆርጧል፡፡ ይህንን ለማረጋገጥእዚህ ጋር እኛ ሔዋን እንደነበርእናውቃለን.... መብላት የነበረባት ፖም (ጽሑፋዊ ጽሑፍም ስላልሆነ) ፣ አሁን አፕሪኮት እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ አንድምአልነበረም፡፡ የመጀመሪያዋንልጅ የወለደችው የሰይጣንልጅ የሆነውን ቃየንነበር፡፡ በእርሱ ላይ ክፉን አኖረ፡፡ ይህ በአቤልበኩል አልመጣም ፡፡ የሰይጣን ልጅቃየን ነበር፡፡

----
እኔ እንደነገርኩትነው - ዛሬ ጠዋትወደ ምሥራቅ መሄድየምፈልግ ከሆነ እናይህን የማውቀው በጣምጥሩው... በሜዳው ውስጥአንድ የተወሰነ ነገርመፈለግ ነበረብኝ ፣እና በቀጥታ ምስራቅነው ፣ እናወደ ምስራቅ ሄጄነበር፡፡ አንድሰው “ወንድም ብራንሃም፣ ይህ ምስራቅነው” አለ ፡፡ እሱ ምስራቅሊሆን ይችላል ፣ግን ሰሜን ምስራቅነው። እኔ የፈለግሁትንአላውቅም ነበር ፣ ስህተት መሆኑን በማወቅ ተመልሼ መጣሁ። ከዚያ አንድሰው “ወንድም ብራንሃም፣ ወደ ቀኝበኩል ወደዚህ መንገድይሂዱ” የሚል ካለ፡፡ አሁን ፣ያ ደግሞ ምስራቅሊሆን ይችላል ፣ግን ደቡብ-ምስራቅነው፡፡ ፍጹምእና ቀጥተኛውን መንገድአልፌ ስለገባሁ የፈለግሁትንዕቃ አጣሁኝ፡፡

አሁን ፣ ያከሆነ ፣ በጋብቻእና በፍቺ ላይሁለት የአስተሳሰብ ትምህርትቤቶች አሉን። ያም፣ አንዱ ከመካከላቸውአንዱ እንደሚናገረው አንድሰው ሚስቱ ከሞተችብቻ ማግባት ይችላል፡፡ እና ከጥያቄዎቹውስጥ አንዱ ነው። ግን ያንንለመከተል ትሄዳለህ ፣ወደ ላይ ታልፋለህ፡፡ እና በመቀጠልቀጣዩ ደግሞ እንዲህይላል “ኦህ ፣ሚስት ወይም ባል(ወይም ሁለቱም) ምንዝርከፈጸመ ከሁለቱ አንዳቸው እንደገና ሊፈታ እና እንደገናማግባት ይችላሉ፡፡” ከእዚያ ጋርእራስዎን ከጀልባው ጋርያገኛሉ፡፡

ስለዚህ ይመልከቱ፣ በደቡብ ምስራቅወይም በሰሜን ምስራቅአይደለም። እኛ በቀጥታምስራቅ እንፈልጋለን ፡፡ በዚህ መንገድሲሄዱ የቅዱሳት መጻሕፍትአልቆብዎታል፡፡ በዚያ መንገድ ሲሄዱ የቅዱሳት መጻሕፍት አልቆብዎታል። ቅዱሳት መጻሕፍትከቅዱሳት መጻሕፍት የሚገናኙበትንስፍራ ማወቅ እና የእሱ እውነትምን እንደሆነ ማወቅእንፈልጋለን፡፡ እያንዳንዱየተለየ መንገድ የሚወስደውእና እንዳይጠፋ ትክክለኛውንመልስ ለማምጣት, ነገርግን አሁንም መልስመኖር አለበት፡፡

ልክ እንደዛሬው ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥሁለት ታላላቅ የማስተማርትምህርት ቤቶች አሉ-አንደኛው ካልቪኒዝም፣ ሌላኛው ደግሞአርሚኒዝም ነው። ከመካከላቸውአንዱ የሕግ ባለሙያ፣ ሁለተኛው ደግሞጸጋው ነው። እናምበጸጋ የሚያምኑ ሰዎች(ካልቪኒስቶች) ፣ “እግዚአብሔርይባርክ ፣ ማጨስአላሳዝነኝም ፣ አልጠጣምም፡፡ እነዚህን ነገሮችማድረግ እችላለሁ ፡፡ ዘላለማዊ ደህንነትአግኝቻለሁ፡፡ ከዚያሌላውን ወገን (የሕግባለሙያዎቹ) እንዲህ አሉ-”ኦህ ፣እሱን ከእሳት ማውጣትእፈልጋለሁ ፣ የአእምሮዬንአንድ ክፍል ማሳየትእፈልጋለሁ፡፡ ግንእኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ዝም ማለትአለብኝ፡፡” ተመልከት ፣ እራስዎን በሁለት የተለያዩ መንገዶች ላይ ያገኛሉ ፣ እና አንዳቸውምትክክል አይደሉም። አሁን፣ ያንን ለማለትይከብዳል ፣ ግንእውነት ነው፡፡ እኛ በሁለትየተለያዩ መንገዶች ላይእናገኛለን-አንዱ ወደአንድ መንገድ ይሄዳል፣ አንድ ፣ሌላ። አሁን ፣እውነት ምን እንደሆነ እንመልከት፡፡

----
በተጨማሪም የዚህ ጋብቻእና ፍቺ ሁለትሀሳቦች አሉን፡፡ ጌታችን በዚህበመጨረሻው ቀን የቃሉንሰባት ማኅተም ምስጢርለእኛ ከፈተልን.... አሁንብዙዎቻችሁ ይህ ምናልባትግሪክ ለኔ ሊሆንይችላል ፣ ግንቤተክርስቲያኔ ምን እንደገባችታውቃላችሁ... ራእዮች እናየተከናወነው ነገር ፡፡ እናም ጥያቄውየመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄነው። ከዓለም መፈጠርጀምሮ ለተሰወረው አጠቃላይምስጢር እውነተኛ መልስመኖር እንዳለበት ለማመንእዚህ ተጋብዘናል። መጽሐፍቅዱስም ትንቢት ይናገራልእናም በዚህ ዘመንእነዚህ ምስጢሮች እንደሚታወቁይናገራል፡፡ ራእይ 10: - “ሰባተኛውምመልአክ (የሎዶቅያ መልእክተኛ ድምፅ] የእግዚአብሔር ምስጢራት ይገለጻል።” ሰባተኝዉ መልአክድምጹም በሚሰማበት ዘመን(የሎዶቂያ ዘመን) የእግዚአብሔር ሚስጥራት ሁሉ ይፈጸማሉ፡፡

----
ኢየሱስበእኛ ጽሑፉ ውስጥእውነተኛው የቅዱሳት መጻሕፍትመልስ ወደ መጀመሪያውእንድንመለስ ጋብዞናል፡፡ አሁን ፣ከዚህ ጋር በተገናኘጊዜ በእይታ ውስጥ ሁለት ነገሮችነበሩ፡፡ ካህኑም“አንድ ሰው በማንኛውምምክንያት ሚስቱን ቢፈታሌላ በማንኛውም ምክንያትማግባት ይችላል?” አለው። ኢየሱስም። ከመጀመሪያውጀምሮ እንዲህ አልነበረም። እነርሱም። እንኪያስሙሴ የፍችዋን ጽሕፈትይስጣት ብለውለምን አለ። ሙሴ እንዲህብሏል ምክንያቱም... (ያለተወሰነ ጊዜ ፍቀድ)... በልባችሁ ጥንካሬ ምክንያት፣ ግን ከጅምሩእንደዚህ አልነበረም፡፡ ጥያቄው,...

ኢየሱስ “ወደመጀመሪያው ተመለስ” ካለበምድር ላይ አንድሁለት ጥንድ ብቻነበር። አንድ አዳም፣ አንድ ሔዋንነበረች፡፡ በእግዚአብሔርብቻ ተተክተዋል፡፡ አንድ ሴትፈረስ ፣ አንድወንድ። አንድ እንስትሴት ፣ አንድወንድ፡፡ መጀመሪያላይ እንድንመለስ በነገረንመሠረት አንድ ነገርብቻ ሁለት ጥንድብቻ ነበር፡፡ እውነት ነው? ከዚያ በመጀመሪያሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም በሆነ እና በትክክል እንደተሠራ እናውቃለን፡፡ ምንምነገር ከገበሮው ውጭአልነበረም፡፡ በሰማይያለው ነገር ሁሉአሁንም በሥርዓት ነው፡፡ ሁሉም ከዋክብት፣ ጋላክሲዎች ፣ሥርዓተ ፀሐይ ፣ሁሉም ነገር በትክክልቅደም ተከተል አላቸው። ከመካከላቸው አንዱመላውን ፕሮግራም ያቋርጣል።

አሁንአዳምጡ! ታያላችሁ? አንድመቋረጥ መላውን ፕሮግራምያበላሻል! አሁን ፣የሰው ልጆች ከአንድወንድና አንዲት ሴትጋር በእግዚአብሔር ፊትሲሮጡ ይህች ሴትኃጢአት ሠራች፡፡ እናም መላውንምድራዊ መርሃግብር ከእግዚአብሔርጋር ቀጣይነት እንዲጥልአደረገዉ! ስለሆነም ፣በዚህ መጽሐፍ ውስጥአንድ ቃል፣ ወይም የተወሰደው ቃል፣ ክርስቲያንን ከእግዚአብሔርጋር ቀጣይነት እንዲኖ ረውያ ደርጋል፣ ቤተክርስቲያንንከእግዚአብሔር ጋር ቀጣይነት እንዳይኖራት ያደርጋታል ፣ ቤተሰቡንከእግዚአብሔር ጋር ያለማቋረጥያሳድዳል! እያንዳንዱን አማኝእያንዳንዱን የእግዚአብሔርን ቃልባለመቀበል ሊጣል ይችላል፡፡

----
አሁን ፣ በዚያንጊዜ ወንድ በእግዚአብሔርቃል ሴቲቱን እንዲገዛተደረገ፡፡ ከእሷጋር ከእንግዲህ እኩልአልነበሩም፡፡ በተፈጥሮውስጥ እሷ እኩልነበረች ፣ ታውቃላችሁ፡፡ ግን የእግዚአብሔርንቃል ስታፈርስ እግዚአብሔርአንድ ሰው በእሷላይ ገዥ እንዲሆንአደረገ፡፡ ዘፍጥረት3፡16 ፣ ለማስቀመጥከፈለጉ። ከሰውየው ጋርእኩል አልነበሩም፡፡ እሷም የአምላክቃል ሰበረች።

“እርሷ” - “እሷ”፣ ቤተክርስቲያን ነች፣ የእግዚአብሔር ቃልሰባሪ ሆና ታያለህን? ያ ሙሉለሙሉ ቀጣይ ግንኙነታን ከእሷአውጥቷታል ፣ እናቤተክርስቲያኗም ይህን አደረገች፡፡ በሁሉ ነገርላይ መንፈሳዊ ሞትተጣለ! አሁን ፣ለምን እንደ እኔእነዚህን ነገሮች ለምንእንደምደጋግመዉ አሁን ይረዱዎታል! እውነትነው! ይህ የመጽሐፍቅዱስ እውነታዎች ናቸው!

ልብ ይበሉ፣ ለምን እንደዚህእንዲህ አደረገች? ያችቆንጆ ፣ ቆንጆ፣ ፍጹም ሴትእንዴት...? አንድ ጊዜአንድ ሥዕል አየሁ(በግሪክ ውስጥ እንደሆነአምናለሁ) የሔዋንን ሥዕልየቀለበሰ አንድ አርቲስትእሷ በጭራሽ አይተህያየኸው እጅግ አሰቃቂነገር ነበር፡፡ ያ ያሳያልሥጋዊ አእምሮ ምንማየት እንደሚችል። ግንእሷ አይደለችም፡፡ እሷ ቆንጆ ሴት ነች ፣ ምክንያቱምፍጹም ሴት ፣ ሙሉ ሴት፡፡

ልብ በል ፣በዚህ ከፍተኛ ትእዛዝውስጥ በመሆኗ እንዲህያለ ነገር ያደረገችውለምንድን ነው? እሷምከሰው ጋር ትክክልነች ፣ ከእሷጋር እኩል ነች፡፡ ነገር ግንኃጢአት በፈጸመች ጊዜከሰው ጋር የነበራትንእኩልነት እንዳጣች ሁላችንምእናውቃለን ፣ እናምእግዚአብሔር “ወንድ ከዚህውጭ ገዥዎ ይሆናል”አለ፡፡ አሁን፣ ያ መጽሐፉነው፡፡ ከፈለጉእኛ ልናነበው እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስንእሰጥዎታለሁ (በአገሪቱ ውስጥለዚህ ትልቅ ማያያዣጊዜ ለመቆጠብ) ጊዜዎንእራስዎ እንዲያነቡት ያድርጉ።

እሷ ያደረገችበትንምክንያት ልብ በል፡፡ ሰይጣን እንዴትአጋጥሟት ያውቃል? አንድ ቀን ሰይጣን ከእግዚአብሔርጋር እኩል እንደነበረ ያውቃሉ? መፍጠርካለመቻሉ በስተቀር እርግጥ ነዉ፡፡ እርሱ ሁሉንነበር ፣ በሰማይምበእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ ታላቅ መሪኪሩቤሎች፡፡ ልብ ይበሉ፣ ይህንን ያደረገችበትምክንያት ፣ በመጀመሪያዋፍጥረት ውስጥ አልነበሩም፡፡ በእግዚአብሔር የመጀመሪያፍጥረት ውስጥ አይደለችም፡፡ እርሷ ፍሬያማናት፡፡ ስለዚህ፣ በመጀመሪያ (ኢየሱስእንዳመለከተው) እሷ የእግዚአብሔርየመጀመሪያ ፍጥረት አይደለችም! ኢየሱስ ጅማሬውንበተናገረ ጊዜ የሰውውጤት ነው፡፡

-----
አሁንበጋብቻው እና በፍቺውላይ ፣ መገለጥአለበት፡፡ እስኪገለጥድረስ አታውቁም፡፡ ግን በዚህየመጨረሻ ዘመን ፣በዚህ ዘመን ፣በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥየተደበቀ ምስጢር ሁሉእንደሚገለጥ ቃል ገብቷል፡፡ ስንቱንያውቀዋል? (አሥረኛውን ምዕራፍያብራራል፡፡) በጋብቻእና በፍቺ ፣እነዚህ ሁሉ ሌሎችምስጢራት ምስጢር ሁሉ፣ እነዚህ ሁሉየነበሩ ምስጢሮች በመጨረሻውቀን እንደሚገለጡ ኢየሱስቃል ገባለት፡፡ አሁን ፣ወደ ቱቱሰን ይሂዱ? በሰማያት ውስጥ ያለች ምስጢራዊ ብርሃን ታስታውሳላችሁ? ተመለስና ሰባቱማኅተሞች መክፈት? ምንእንደተከናወነ ይመልከቱ። እውነትነው. አሁን ፣ትንሽ ትንሽ ወደፊት፡፡

-----
ይህ አሰቃቂ ጠንካራነገር ነው፡፡ እንዴት ማውጣትእንዳለብኝ አላውቅም ነበር! በጉባኤያችን ውስጥወንዶችን እና ሴቶችንወንበር ሲያስቀምጥ ምንማድረግ አለብኝ ፣የተወሰኑት ሁለት ወይምሶስት ጊዜ ተጋብተዋል? ጥሩ ወንዶች፣ ጥሩ ሴቶች፣ ሁሉም የተቀላቀሉ! ምን አደረገው? የሐሰት ትምህርት። በትክክል። ጌታንአለመጠበቅ፡፡ እግዚአብሔርያጣመረውን ማንም ሰውአይከፋፍለውም.... “ ሰው ያጣመረውን፣ እግዚአብሔር ያጣመረውን አይደለም፡፡

በቀጥታ ከእግዚአብሄርቀጥተኛ መገለጥን ሲያገኙሚስትህ ያ ነው፣ እና ያውአንድ ነገር ፣ያ የተቀረው በሕይወትህሁሉ ያ ነው፡፡ እዩ? ነገርግን ሰው አንድላይ ሲቀላቀል ፣ማንም ሊለያይ ይችላል፡፡ ግን እግዚአብሔርአንድ ላይ የሚቀላቀልበት፣ ማንም ሰውለመንካት የሚደፍር የለም፡፡ “እግዚአብሔር የሚያጣመረውንሁሉ ማንም አይከፋፈል”አላቸው፡፡ ግማሽ-ሰክረው ዳኛወይም ሌላ ነገርአንድ ላይ እንዳስቀመጡት፣ ወይም በዓለምላይ ማንኛውንም ነገርእንዲያደርጉት የሚያስችላቸው የመፅሀፍቅዱስ ስብስብ የሆነየኋላ ኋላ ሰባኪ፣ እና የእግዚአብሔርቃል እዚያ ላይየሚጥል አይደለም። እዩ? እየተናገርኩ ያለሁትእግዚአብሔር ስላቀላቀለው ነው፡፡

-----
በሌላ ቀንማንኛውንም ነገር በነገርኋችሁጊዜ እንደሚመጣ በማወቅ“እግዚአብሔር እንዲህ ይላል”ከዚያም ለእኔ ሲገልጥኝቅዱሳት መጻሕፍትን አግኝቻለሁነገር ግን “ጌታእግዚአብሔር ሆይ ፣ለዚያ ጉባኤ ምንማለት እችላለሁ? መለያየትአለብኝ ፡፡ ሰዎችበረንዳ ላይ ፣በግቢው ውስጥ ፣እና በሌሎች ቦታዎችሁሉ ላይ ተቀምጠዋል-እሷን ልተወውይሆን? ' ሴቶች 'ባለቤቴንልተው?' እኔም ምንባደርግ ይሻላል? ”እኔም“ጌታ ሆይ ፣ምን ማድረግ እችላለሁ?”አልኩ፡፡

የሆነ ነገር“ወደዚያ ወደ ተራራውውጣ ፤ እኔምእነግርሃለሁ” አለኝ፡፡ እና በተራራማውላይ እያለሁ.... በቱክሰንታች እንዳዩ ባላወቁምአስተማሪዎች እንኳ ሕፃናትን(ከትንሽ ሴት እና ከእነሱ) ብለውከትምህርት ቤቱ ክፍልጠርተው “በጣም ይዩያ ተራራ በአየርላይ ወደ ላይሲወጣ እና ሲወርድእና በአየር ውስጥሲወጡ እና ወደታች ሲመጣ እሳታማየሚመስል አምባር ደመናአለ!”

ወይዘሮ ኢቫንስ ፣እዚህ ነዎት? ሮኒ፣ እዚህ ነህ? ወደ ጣቢያው ተመለስኩ(ይህ በሚሞላው ጣቢያ፣ ኢቫንስ በመሙላትጣቢያው ፣ እናልጁ ምን እንደሚልከማወቄ በፊት) እግሮቼንአወጣኝ ፣ እንዲህምአለ ፣ “ወንድምብራንሀም ፣ ከዚያበተራራክ ተራራ ላይነበርክ ፣ አይደል?” እኔም “ሩኒ ምን ማለትሽነው? አይ.” (ይመልከቱምን እንደሚያደርግ ለማየት፡፡) ብዙ ጊዜነገሮች የሚከሰቱት እኔአይደለሁም ፡፡ ይህም,ይህም ያለው ነገርበጣም ብዙ እየተፈጸመማየት ነው.... ይሆናል ይህም ለእናንተየተለመደ ሆኗል. እንታይእዩ? ዝም ብዬሰዎችን አልነግራቸውም፡፡ እኔም “ሩኒ,ምን አለ ነበር አንተ...?”
እርሱም “እንደደረስክበትክክል አሳይሃለሁ” አለ፡፡ እንዲህም አለ፣ “እማዬን ጠራሁት፣ እና እኛቆመን ወደ ላይእና ወደ ታችሲወርድ ያ ደመናከዚያ ወደ ላይተንጠልጥሎ አየን ፡፡ እኔ እንዲህአልኩ: - 'ወንድም ብራንሃምአንድ ቦታ ላይሆኖ መቀመጥ አለበት። ያ እሱንእያነጋገረ ያለው እግዚአብሔርነው!'
የከተማውም ሰዎችሁሉ ተመለከቱ። ምንምደመና ጋር ብሩህቀን የትም ይህትልቅ አምበር ደመናአንድ ማጥለያ እንደሲወርድ እና ወደኋላ በመሄድ እናውጭ ለማሰራጨት, በዚያእያደረጉ ጋር በሁሉምላይ.

-----
አሁን ፣እኛ በዚህ የተሳሳተመልእክት ውስጥ ተገኝተናልበተሳሳተ መንገድ በተተረጎመሥነ-መለኮት ምክንያት፡፡ ልክ ነው? ለዚህ ነውእናንተ ሴቶች ለሁለተኛጊዜ ያገባችሁ እናእናንት ወንዶች ፣ምክንያቱም በተሳሳተ ሥነ-መለኮት ስለተረጎሙ። አሁን ፣እርሱ የነገረኝን አንድነገር ላሳይዎት እፈልጋለሁ፡፡ እናም ፈጣሪያችንየሆነው እግዚአብሔር እዚህምድር ላይ በነበረበትጊዜ (ኢየሱስ ክርስቶስ)፣ እና ታዳኙነቢይ (ግብፃዊ) በግብፅምድር ልጆችን ለማስቀመጥከግብፅ ምድር ሲወጣ፣ በዚህ ስፍራኢየሱስ ሙሴ በዚህሁኔታ ውስጥ ያሉትንሰዎች እንዳየ እናየፍቺ ጽሑፍ ሰጣቸውምክንያቱም ሁኔታው እንደዚህነበር ፣ ሙሴምእንደዚህ... “መከራ ይደርስበት....”እግዚአብሔር ሙሴን ፈቀደለት፣ ይህ የፍቺጽሑፍ ለእነሱ እንዲሰጥለሕዝቡ ተልኳል፡፡

በ 1 ኛ ቆሮንቶስምዕራፍ ደግሞ በአሥራሰባተኛውና በአሥራ አምስተኛውጥቅስ ውስጥ ፣በአዲስ ኪዳኑ ነቢይ፣ ጳውሎስ በቤተክርስቲያንውስጥ አንድ አይነትነገር የተገናኘ ሲሆንይህንንም “እኔ ጌታአይደለሁም” ያለው፡፡ ልክ ነው? በፍቺ ሁኔታምክንያት፡፡ ከመጀመሪያው ጀምሮእንዲህ አልነበረም። ግንሙሴ ተፈቀደለት እናእግዚአብሔር ጽድቅን አወቀ! እንዲሁም ቤተክርስቲያንበዚያ ሁኔታ ውስጥሲገኝ ጳውሎስም መብትነበረው፡፡

አሁን ፣ይህ እውነት እንደሆነያምናሉ እናም ከእግዚአብሔርዘንድ እንደመጣ ያምናሉ፡፡ በደመናው ትክክለኛፍርድ እና እስከዚህድረስ ባመጣሁት መልእክት፣ እግዚአብሔር በተራራህእንድትሄድ እና ከእንግዲህእንዳታደርግ በተራራው ላይተመሳሳይ ነገር እንድሠራሊፈቅድልኝ አይገባም? ከባለቤቶችዎጋር ይሂዱና ሰዓቱስለደረሰ በሰላም አብረውኑሩ፡፡ የጌታመምጣት ቀርቧል! እነዚህንነገሮች ለማፍረስ ጊዜአላገኘንም! እንደገና ለማድረግአይሞክሩ! የምናገረው ለጉባኤያችንብቻ ነው፡፡ ግን ያገባችሁከሆነ - እና እግዚአብሔርይህን በተራራው ላይ እንድመሰክርልኝ (የሰባትማኅተሞች መክፈቻ (ይህአስደናቂ መገለጥ ምክንያትስለሆነ እና ይህበእግዚአብሔር ቃል ውስጥአንድ ጥያቄ ነው))እነሱ እንደሁኔታው እንዲሄዱያድርጉ፡፡ እናኃጢአት ከእንግዲህ!

ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲህአልነበረም። ልክ ነው. እንደዛ አይደለም፣ እና በመጨረሻውላይ አይሆንም! ግንበዘመናዊ ሁኔታዎች ውስጥ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይእንደመሆኔ - ራሴን ነቢይነኝ አልልም ፣ግን ለዚያ ካልተላኩ፣ እርሱ በሚመጣበትጊዜ ለእሱ መሠረትእጥልበታለሁ ብዬ አምናለሁ- ስለዚህ በዘመናዊ ሁኔታዎች፣ አሁን ከባለቤትሽጋር ወደ ቤትሽእንድትሄድ አዝዣለሁ፡፡ በእሷ ደስተኛከሆንክ ከእርሷ ጋርኑር ፣ ልጆቻችሁንበእግዚአብሔር ምክር ውስጥአሳድጓቸው፡፡ ግንእንደገና ብትፈጽሙ እግዚአብሔርይምርልዎ! ልጆችዎ እንዲህ ዓይነቱን ነገር በጭራሽ እንዳያደርጉያስተምሯቸው። እግዚአብሔርስርአት ውስጥ ያሳድጓቸው፡፡ እናም አሁንእንደሆንክ ፣ አሁንወደምንኖርበት... ወደ ምሽቱማለዳ እንሂድ እናሁሉም ነገር በሚቻልበትከፍ ወዳለው ከፍተኛጥሪ ምልክት ወደክርስቶስ እንጫን፡፡

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ... ጋብቻ እና ፍቺ።


የክርስቶስ ምሥጢር
ተከታታይ።

የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ድረ።

እግዚአብሔር እና ሳይንስ
ተከታታይ ኢንዴክስ።

በራእይ መጽሐፍ ላይ።

 

ጥሩ ዜናው።
ኢየሱስም ስለ ኃጢአታችን ሞቷል።

የውኃ ጥምቀት።
መንገዱ ይህ ነው.
በእርሱ ሂድ.

የመለኮት ገልጿል።

 

መልእክት ዋና ዋና ትምህርቶች።

ከተፈጥሮ በላይ ደመና።

የእሳት ዓምድ።

መቃብሩ ባዶ ነው።
እርሱ ሕያው ነው።

አርኪኦሎጂ።
ሰዶምና ገሞራ።

የመኖር ቃል ተከታታይ።

 

የእሳት ዓምድ።
የመለኮት አብራርቷል።

የማብቂያ ጊዜ ተከታታይ።

 

የኖህ መርከብ።

ወቅታዊ ምርምር።
ጋብቻ እና ፍቺ።
ክርስቲያን የእግር ጉዞ
ተከታታይ። - ምልክት።

ሚቶሎጂ። ባቢሎን የምንጭ።

የመጀመሪያው ኃጢአት።
አንድ አፕል ማለት ነው?።

በለዓም መሠረተ ትምህርት ነው።

እንደሆነ ሴት ኤልዛቤልን።

የእኛ ዕድሜ በሎዶቅያ።

 
 

የእሱ ቤተ ክርስቲያን ከኢየሩሳሌም ውጪ የሚኖሩ ክርስቶስ ነው።

የኒቆላውያንን ትምህርተ።

የፍጥሞ ራዕይ።

 

ሚስጥራዊ ባቢሎን።

ሰባት ማኅተሞች
ተከታታይ።

የመልእክታችን ዝርዝር።

የገና ተከታታይ።

  ቅዱስ መጽሐፉ እንዲህ ይላል...

አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፥ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን?

ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደ ፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው።

የማቴዎስ ወንጌል 19:5-6መልዕክት ሃብ... ቋንቋዎን ይምረጡ. ወንድም ብራናም ነፃ መልዕክቶችን የውርድ።


ሙሉ መጠን ሥዕሎች ወይም ፒዲኤፍ ለማውረድ ምስል ላይ ጠቅ ያድርጉ።


Acts of the Prophet.

(PDF እንግሊዝኛ)

Sirs, is this the time?

(PDF እንግሊዝኛ)
የት በደመናው ታየ፡፡

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF እንግሊዝኛ)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF እንግሊዝኛ)

William Branham
Life Story.

(PDF እንግሊዝኛ)

How the Angel came
to me.

(PDF እንግሊዝኛ)