Manželství a rozvod.

<< předchozí

příští >>

  Křesťan Chůze Série.

Ale s počátku nebylo tak.


William Branham.

Přečtěte si celý účet v...
Manželství a rozvod.

Matouš 19:8,
Dí jim: Mojžíš pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak.

Tímto Písmem, touto otázkou byl Ježíš konfrontován v samotném začátku své služby, a byl jí na počátku své služby konfrontován i Mojžíš. V srdcích věřících je to závažná otázka. Hříšník se o to nestará. Ale je to pro věřící, protože věřící se snaží dělat vše, jak jen umí, aby žil před Bohem správně. A proto, jestli ohledně náboženství vyvstane nějaká otázka, pak záležitost manželství a rozvodu vystupuje do popředí. Proč? Protože to je příčina prvotního hříchu. Tam začal hřích, a proto to pokaždé vyvstává, protože to je samotný počátek hříchu.

No, nebudu mít čas, abych všechny tyto věci vysvětloval, ale rád odpovím na váš dopis nebo cokoliv budu moci udělat, nebo o tom máme napsané knihy, o těchto mnohých otázkách, a dokonce i výstřižky z novin a různé věci, které tu máme, abychom to dokázali. Víme, že to byla Eva... To jablko, které měla sníst (to ani není biblické), oni teď tvrdí, že to byla meruňka. Nebylo to ani jedno z toho. Ona spáchala cizoložství, z kterého se narodilo to první dítě, kterým byl Kain, syn samotného satana. Protože v něm vězelo zlo. Ono nepřišlo skrze Abela. Kain byl satanův syn.

----
No, pokud to tak je, máme o manželství a rozvodu dva směry myšlení. A to je, že jeden z nich říká, že muž může být ženatý pouze jednou, jedině že by jeho manželka byla mrtvá. A to je jedna z těch otázek. Ale pokud půjdete tímto směrem, dostanete se přes palubu. A pak ta další říká: „Ó, pokud manželka nebo manžel (jeden z nich) se dopustil cizoložství, jeden i druhý může být propuštěn a můžou uzavřít nové manželství.” S tímto názorem se také ocitnete mimo palubu.

A tak vidíte, není to ani jihovýchod ani severovýchod, my chceme přesně na východ. Dostanete se mimo Písmo, pokud půjdete tímto směrem. Dostanete se mimo Písmo, pokud se vydáte tamtím směrem. Ale my se chceme dozvědět, kde se Písmo setkává s Písmem a poznat, jaká je ohledně toho pravda. Každý si ale zvolí jiný směr a nedokáže přinést tu správnou odpověď, ale přesto tato odpověď musí existovat.

Je to úplně jako dnes; v církvi existují dvě velké školy učení: jedna z nich je Kalvinizmus a druhá je Arminianizmus. Jedna z nich je legalizmus a ta druhá je milost. A my zjišťujeme, že lidé, kteří věří v milost (kalvinisté), oni říkají: „Ať je Bůh požehnán, kouření mi neublíží, pití mi neublíží. Já tyhle věci dělat můžu; já mám věčnou jistotu.” Potom zjišťujeme, že ta druhá strana (ta legalistická) říká: „Ó, rád bych mu vynadal, rád bych mu řekl, co si o něm myslím; ale jsem křesťan, musím být zticha.” Vidíte, nacházíte se na dvou různých cestách, a ani jedna z nich není správná. No, není jednoduché to říct, ale je to pravda. Nalézáme se na dvou různých cestách: jedna jde jedním směrem, ta druhá jiným. Tedy, podívejme se, jaká je pravda.

----
O tomto manželství a rozvodu máme rovněž dvě myšlenky. A teď, když nám náš Pán v tomto posledním dnu otevřel to tajemství sedmi pečetí ze svého Slova... No, pro mnohé z vás toto může být „španělská vesnice”, ale moje církev tomu rozumí, co... když jste slyšeli o těch viděních a o tom, co se stalo. Ta otázka je biblickou otázkou. Jsme sem pozváni, abychom věřili, že musí existovat pravdivá odpověď na celé to skryté tajemství, které bylo od založení světa skryto. A Bible prorokuje a říká, že v tomto dni budou tato tajemství oznámena. Zjevení 10: „Ale když bude znít hlas sedmého anděla (Laodicejského posla), tajemství Boží budou oznámena.” A toto je ten poslední věk, kterým je Laodicea.

----
Ježíš v našem textu nás zve, abychom se pro tu opravdovou biblickou odpověď vrátili na počátek. No, když On s tím byl konfrontován, byly zde zjevné dvě věci. Ti kněží mu řekli: „Může člověk propustit svou manželku z jakéhokoli důvodu a oženit se s jinou”? A Ježíš řekl: „Na počátku to tak nebylo.” Oni potom řekli: „Mojžíš nám dovolil napsat rozvodový list,” a propustit ji z jakéhokoli důvodu oni chtěli. On řekl, že Mojžíš to udělal, protože... dejme to na rovinu... kvůli tvrdosti vašich srdcí, ale od počátku, anebo na počátku, to tak nebylo. Ta otázka...

Jestliže Ježíš řekl: „Vraťte se na počátek,” na zemi byl z každého druhu pouze jeden pár. Byl jeden Adam, jedna Eva. Spojil je sám Bůh. Jedna klisna, jeden hřebec. Jedna samice papouška, jeden samec. Na počátku, jak On nám řekl, abychom se tam vrátili, tam byl ode všeho pouze jeden pár. Je to pravda? Pak zjišťujeme, že všechno na počátku probíhalo v dokonalém pořádku a harmonii s Bohem; nic z toho nevybočovalo. Všechno na nebesích je stále v pořádku; všechny hvězdy, galaxie, sluneční soustava, všechno je v dokonalém pořádku. Kdyby se jedna z nich pohnula, narušila by celý program.

Teď poslouchejte! Vidíte to? Jedno narušení kazí celý program! No, když se lidské bytosti pohybovaly v kontinuitě [Poznámka 1: Angl. „continuity” - spojitost, nepřetržitost, návaznost.] s Bohem, s jedním mužem a jednou ženou, ta žena zhřešila. To uvrhlo celý pozemský program mimo kontinuitu s Bohem! A proto, když je jedno slovo do této Knihy přidáno nebo jedno slovo z ní ubráno, to křesťana vyřazuje ze spojitosti s Bohem, to vyřazuje církev z kontinuity s Bohem, vyřazuje to rodinu z kontinuity s Bohem! Každý věřící může být vyřazen tím, že nepřijímá každé slovo Boží.

----
No, potom to byl muž, který byl ustanoven, aby nad ženou vládnul skrze Boží Slovo. Ona už mu nebyla rovnocenná. Byla rovnocenná po stránce přírody, víte. Ale když porušila Boží Slovo, Bůh ustanovil muže, aby nad ní vládnul. 1. Mojžíšova 3:16, pokud si to chcete poznamenat. Ona už déle nebyla muži rovnocenná. Byla tou, která porušila Boží Slovo.

Copak nevidíte, že „ona”- „ona”, ta církev tady, je „porušitelem” Božího Slova? To ji úplně vyřadilo z té spojitosti, a to je to, co udělala církev; to na celou tu věc uvrhlo duchovní smrt! Teď pochopíte, proč já na tyto věci dorážím, tak jak dorážím! To je pravda! To jsou biblická fakta. Všimněte si, proč ona něco takového provedla? Jak mohla ta milá, krásná, dokonalá žena...? Jednou jsem viděl takový obraz (myslím, že to bylo v Řecku), od nějakého umělce, který namaloval obraz Evy, a ona tam vypadala jako ta nejhroznější věcí, jakou jste kdy viděli. To ukazuje, na co může hledět tělesný rozum. Ale ona taková nebyla. Ona byla krásná, protože byla dokonalou ženou, ženou se vším všudy.

Všimněte si, proč ona takovou věc provedla, když byla v tak vysokém postavení? Ona byla muži rovná, byla mu rovnocenná. Ale všichni teď víme, že ona o tu rovnocennost s mužem přišla, když zhřešila a Bůh řekl: „Muž bude od teď tvým pánem.” Tedy, to je Písmo. Pokud chcete, mohli bychom si to přečíst. Uvádím vám ta místa Písma (chceme ušetřit čas kvůli tomu přenosu do celého národa), abyste si to mohli přečíst sami.

Všimněte si, proč to udělala. Jak se k ní satan vůbec dostal? Víte, že satan byl jednou rovnocenný Bohu? Jistě, byl. Po každé stránce s výjimkou toho, že nebyl Stvořitel. On byl vším, stál v nebesích po Boží pravici, jako velký vůdčí cherubín. Všimněte si, ona to udělala proto, že nebyla v původním stvoření. Ona není v originálním Božím stvoření. Je vedlejším produktem. A proto na počátku (jak se na to odvolal Ježíš), ona nebyla tou původní stvořenou Boží bytostí! Byla vedlejším produktem z muže, když se Ježíš odvolával na počátek.

-----
Tedy, ohledně manželství a rozvodu, rozumíte, to musí být zjeveno. Dokud to nebude zjeveno, nebudete to vědět. Ale On v těchto posledních dnech, v tomto věku, zaslíbil, že každé skryté tajemství Bible bude zjeveno. Kolik z vás to ví? (Zjevení desátá kapitola.) Ježíš to zaslíbil, že všechna tato skrytá tajemství o manželství a rozvodu, všechna tato další skrytá tajemství, která existovala, že budou zjevena na konci času.

No, vzpomínáte si, že ten hlas řekl: „Jeď do Tucsonu?” Vzpomínáte si na to mystické světlo na obloze, na těch sedm andělů, kteří tam stáli? Abych se vrátil a bylo otevřeno těch sedm pečetí? Sledujte, co se to vlastně stalo. To je pravda.

-----
Je to strašně silná věc. Nevěděl jsem, jak to předat! Co mám udělat, když tady mám muže a ženy, kteří sedí v mém shromáždění, a někteří byli dvakrát nebo třikrát sezdáni? Dobří muži, dobré ženy, a všichni ve zmatku! Co to způsobilo? Falešné učení. Přesně tak. Neočekávání na Pána. „Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje...” Ne to, co člověk spojil, ale co Bůh spojil.

Když jsi dostal bezprostřední zjevení od Boha, že to je tvoje manželka, a stejně tak, že on je tvůj, po zbytek tvého života. Vidíte? Ale co spojí člověk, kdokoliv může rozdělit. Ale co dohromady spojí Bůh, ať se toho raději žádný člověk neodvažuje dotknout. „Cokoliv spojí Bůh,” On řekl, „ať člověk nerozděluje.” Ne, co dal dohromady nějaký podnapilý úředník městského úřadu nebo někdo jiný, nebo nějaký odpadlý kazatel s celou hromadou vyznání víry z nějaké knihy, která jim dovoluje na světě dělat cokoliv, a přitom přímo tady leží Slovo Boží. Rozumíte? Já hovořím o tom, co spojil Bůh.

-----
Jednoho dne, s vědomím toho, že když vám cokoliv řeknu, že to musí přijít: „Tak praví Pán,” měl jsem místa Písma, jak On mi je zjevil, ale říkal jsem: „Pane Bože, co mohu tomu shromáždění říct? Způsobí to rozdělení. Muži budou sedět na verandě a venku na dvorku a všude jinde: ‚Mám ji opustit?' A ženy: ‚Mám od svého manžela odejít?' ‚Co mám udělat?'” Řekl jsem: „Pane, co mám udělat?”

Něco mi řeklo: „Jdi tam nahoru do hor a já si s tebou promluvím.” A když jsem byl na té hoře... aniž bych věděl, že dole v Tucsonu to viděli, takže dokonce učitelé zavolali děti ze- moji malou dcerku a další- ze třídy a řekli: „Podívejte se tam na tu horu. Je tam nějaký jantarový oblak, který vypadá jako oheň a vznáší se nahoru do vzduchu a vrací zpátky dolů, a nahoru do vzduchu a zpět dolů!”

Paní Evansová, jste tady? Ronnie, jsi tu? Když jsem se vracel, zastavil jsem se na čerpací stanici, a tento mladý chlapec (u čerpací stanice, je to čerpací stanice Evansových; a dřív než jsem poznal, co ten chlapec chce říct), mě zaskočil a řekl: „Bratře Branhame, tys byl tam na té hoře, že ano?” Řekl jsem: „Co tím myslíš, Ronnie? Ne.” (Vidíte? Abych viděl, co chce udělat.) Častokrát se dějí věci, ale já... ale lidem to neříkáte. To se stává... Jedná se o to, že vidíte tolik událostí, že vám to zevšední. Rozumíte? Prostě to lidem neříkám. Řekl jsem: „Ronnie, co jsi...?”

On řekl: „Mohu ti přesně ukázat, kde jsi byl.” Řekl: „Zavolal jsem mamku a stáli jsme tu a pozorovali jsme ten oblak, jak se tam na hoře vznáší, vznášel se nahoru a dolů. Řekl jsem: ‚Tam někde nahoře musí být bratr Branham. To je Bůh, který s ním hovoří!'” A lidé z celého města se na to dívali. Byl jasný den, vůbec nikde žádné mraky a tento velký jantarový oblak se tam vznášel, sestupoval dolů ve tvaru trychtýře a vracel se a rozprostíral se tam.

-----
No, nacházíme se v tomto zmatku kvůli špatně vyložené teologii. Je to tak? A proto jste se vy, ženy, podruhé vdaly, a i vy muži, kvůli špatně vyložené teologii. No, chci vám ukázat něco, co On mi řekl. A jestliže Bohu, našemu Stvořiteli, byla položena tato otázka, když tu byl na zemi (Ježíši Kristu); a když vystoupil Jeho osvobozující prorok (Mojžíš) tam v Egyptě, aby vyvedl děti Izraele z Egypta a zavedl je do zaslíbené země; a Ježíš tady řekl, že Mojžíš viděl lidi v tomto stavu a dovolil jim napsat rozvodový list, protože ta situace byla taková, jaká byla. Mojžíš nalezl takovou... „Nechal dopustit...” Bůh dovolil Mojžíšovi, tomu prorokovi poslanému k těm lidem, aby jim dovolil napsat tento rozvodový list.

A v 1.Korintským sedmé kapitole, dvanáctý a patnáctý verš, v Novém zákoně, prorok Pavel, který se v církvi setkal s tou stejnou věcí, on řekl toto: „To jsem já, ne Pán.” Je to tak? Bylo to kvůli tomu rozvodovému stavu. Od počátku to tak nebylo. Ale Mojžíšovi to bylo dovoleno a Bůh to uznal za spravedlnost! A Pavel měl rovněž to právo, když svou církev našel v takovém stavu.

No, vy věříte, že to je pravda a věříte, že to pochází od Boha. A na základě potvrzení Jeho oblaku a Jeho poselství, které mě přivedlo až takto daleko, neměl by mi Bůh na té hoře dovolit udělat tutéž věc, a dovolit vám jít dál v tom stavu tak, jak jste, a více to nedělat? Jděte tedy se svými manželkami a žijte v pokoji, protože je pozdní hodina. Příchod Páně je na dosah ruky! Nemáme už čas, abychom nechali tyto věci rozpadnout! Neodvažujte se to už ale znovu udělat! Hovořím jenom ke svému shromáždění. Ale pokud jste v manželském stavu- a Bůh mi to ohledně toho na té hoře potvrdil, že mohu říct toto (nadpřirozené zjevení díky otevření těch sedmi pečetí a toto je záležitost Božího Slova): ať zůstanou tak, jak jsou a už více nehřeší!

Od počátku to tak nebylo. To je pravda. Tak to nebylo, a na konci to tak nebude! Ale v současných okolnostech, jako Boží služebník- já se nenazývám Jeho prorokem, ale věřím, že jestli jsem kvůli tomu nebyl poslán, pokládám pro něj základ, až přijde- a tak za těch současných okolností, přikazuji vám, abyste se teď vrátili domů se svými manželkami. Jestli jsi s ní šťastný, žij s ní, vychovávej své děti v napomínání Božím; ale ať se nad tebou Bůh smiluje, kdybys to udělal znovu! Učte vaše děti, aby takovou věc nikdy neudělaly. Vychovávejte je v Božím napomínání! A teď, když na tom jste tak, jak jste, pojďme teď... je pozdní večerní hodina, ve které žijeme, a protlačujme se k tomu cíli vysokého povolání v Kristu, kde jsou všechny věci možné.

Přečtěte si celý účet v...
Manželství a rozvod.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

  The Scripture Saith...

A řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo.

A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což jest Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Matouš 19:5-6


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)
 

Sirs, is this the time?

(PDF Angličtina)
- Mt Sunset.
Kde se objevil mrak.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Angličtina)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Angličtina)

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.