Uppståndelsens serien Index.

   Uppståndelsen serie.

Uppståndelsen - Skrifterna.


David Shearer.

Uppståndelsens profetia.

Apostagärningarna 2:25-27.
Ty David säger med tanke på honom: 'Jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja, han är på min högra sida, för att jag icke skall vackla. Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min tunga fröjdar sig, och jämväl min kropp får vila med en förhoppning: den, att du icke skall lämna min själ åt dödsriket och icke låta din Helige se förgängelse.

Apostagärningarna 2:31.
därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att hans kropp icke skulle se förgängelse.

Jesus förutspår sin egen uppståndelse.

Matteus 16:21
Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen.

Matteus 17:22-23
Medan de nu tillsammans vandrade omkring i Galileen, sade Jesus till dem: "Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer, och man skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå igen." Då blevo de mycket bedrövade.

Lukas 9:22
Och han sade: "Människosonen måste lida mycket, och han skall bliva förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och skall bliva dödad, men på tredje dagen skall han uppstå igen."

Markus 9:9
Då de sedan gingo ned från berget, bjöd han dem att de icke, förrän Människosonen hade uppstått från de döda, skulle för någon omtala vad de hade sett.

Otrogna fråga Jesus...

Matteus 22:23,28.
Samma dag trädde några sadducéer fram till honom och ville påstå att det icke gives någon uppståndelse; de frågade honom... Vilken av de sju skall då vid uppståndelsen få henne till hustru? De hade ju alla äktat henne.

Jesus svarar dem...

Matteus 22:30-32.
Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i himmelen. Men vad nu angår de dödas uppståndelse, haven I icke läst vad eder är sagt av Gud: 'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'? Han är en Gud icke för döda, utan för levande.

Lukas 20:37.
Men att de döda uppstå, det har ock Moses, på det ställe där det talas om törnbusken, givit till känna, när han kallar Herren 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud';

Resultatet av otro.

Lukas 16:31.
Då sade han till honom: 'Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'

Disciplar är vittnen om uppståndelsen.

Apostagärningarna 1:22.
allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag då han blev upptagen och skildes ifrån oss - någon av dessa män bör insättas till att jämte oss vittna om hans uppståndelse.

Apostagärningarna 2:30-33.
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron', därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att hans kropp icke skulle se förgängelse. Denne - Jesus - har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.

Apostagärningarna 17:32.
När de hörde talas om att "uppstå från de döda", drevo somliga gäck därmed, andra åter sade: "Vi vilja höra dig tala härom ännu en gång."

Paulus trodde på uppståndelsen.

Apostagärningarna 23:6.
Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med ljudelig röst inför Rådet: "Mina bröder, jag är farisé, en avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta."

Apostagärningarna 23:8.
Sadducéerna säga nämligen att det icke finnes någon uppståndelse, ej heller någon ängel eller ande, men fariséerna bekänna sig tro på både det ena och det andra.

Paulus vittnesbörd mot Felix.

Apostagärningarna 24:21.
om det icke skulle vara i fråga om detta enda ord, som jag ljudeligen uttalade, där jag stod ibland dem: 'Det är för de dödas uppståndelses skull som jag i dag står inför rätta här bland eder.'

Det är en del av evangeliet.

Lukas 7:15.
Då satte sig den döde upp och begynte tala. Och han gav honom åt hans moder.

Matteus 11:5.
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Lukas 7:22.
Och han svarade och sade till männen: "Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I haven sett och hört: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Apostagärningarna 4:2.
Ty det förtröt dem att du undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.

Apostagärningarna 4:33.
Och med stor kraft framburo apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse; och stor nåd var över dem alla.

Apostagärningarna 17:18-19.
Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade: "Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?" Andra åter: "Han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar." De evangelium om Jesus och om uppståndelsen. Och de grepo honom och förde honom till Areopagen och sade: "Kunna vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar?

Det är ett bevis på Jesu Gudom.

Romabrevet 1:4.
och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,

Apostagärningarna 2:24.
Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden.

Det är vår förhoppning...

Romabrevet 6:5.
Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

Apostagärningarna 24:15.
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

1 Petrusbrevet 1:3.
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

1 Thessalonians 4:13-14.
Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp. Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

Om det inte finns någon uppståndelsen är tron förgäves.

1 Korinthierbrevet 15:12,13.
Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, huru kunna då somliga bland eder säga att det icke finnes någon uppståndelse från de döda? Om det åter icke finnes någon uppståndelse från de döda, då har icke heller Kristus uppstått.

1 Korinthierbrevet 15:16-19.
Ja, om döda icke uppstå, så har ej heller Kristus uppstått. Men om Kristus icke har uppstått, så är eder tro förgäves; I ären då ännu kvar i edra synder. Då hava ju ock de gått förlorade, som hava avsomnat i Kristus. Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och därav intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor.

Ursprungliga synden är anledningen till att Kristus var uppvuxen.

1 Korinthierbrevet 15:21.
Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse.

1 Korinthierbrevet 15:42,43.
Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt; vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som bliver sått i svaghet, det uppstår i kraft;

Paulus önskan...

Filipperbrevet 3:10,11.
Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.

En grundläggande doktrin om tron.

Hebreerbrevet 6:1-3.
Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

Uppståndelsen hänt i det förflutna.

Hebreerbrevet 11:35.
Kvinnor funnos som fingo igen sina döda genom deras uppståndelse. Andra läto sig läggas på sträckbänk och ville icke taga emot någon befrielse, i hopp om en så mycket bättre uppståndelse.

Matteus 27:52,53.
och gravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar stodo upp. De gingo ut ur sina gravar och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många.

Marta trodde på uppståndelsen.

Johannes 11:24-27.
Marta svarade honom: "Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus svarade till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade honom: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen."

Lasarus höjde före vittnen...

Johannes 12:1.
Sex dagar före påsk kom nu Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som av Jesus hade blivit uppväckt från de döda.

Johannes 12:9.
Nu hade det blivit känt för den stora hopen av judarna att Jesus var där, och de kommo dit, icke allenast för hans skull, utan ock för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.

Johannes 12:17.
Så gav nu folket honom sitt vittnesbörd, de som hade varit med honom, när han kallade Lasarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda.

Dopet representerar uppståndelsen.

1 Petrusbrevet 3:21.
Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten - nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete - i kraft av Jesu Kristi uppståndelse,

Uppståndelsen - en framtida händelse.

2 Timotheosbrevet 2:18.
ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga.

Belöningar vid uppståndelsen.

Lukas 14:14.
Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse.

Lukas 20:35,36.
men de som bliva aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda, med dem är det så, att varken män tag sig hustrur, eller hustrur givas män. De kunna ju ej heller mer dö ty de äro lika änglarna och äro, Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen.

Johannes 5:29.
och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

2 Allmänna uppståndelsen.

Revelation 20:5-6.
(De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.


Kristi mysterium.

Engelska nyhetsbrev webbplats.

Gud och Vetenskap
Index. - Arkeologi.

Noaks Arken.

Pågående forskning.

Rapturen kommer.

 

Meddelandets huvudsakliga läror.

De goda nyheterna.
Jesus dog för dina synder.

Vattendop.

 
 

Övernaturliga molnet.

Eldstod.

Agerar av Profeten.

Guds shekinah ära.

Graven är tom.
Han är vid liv.

Gudom är förklarad.

 

Föregångarna.

Gud är Ljus.

Ursprungliga synden.
Var det ett äpple?

Gud och Vetenskap.
Myten om Dinosaurier.

Sju kyrkans åldrar.

Sju Insegel serien.

Gud och Historia
serien Index. Daniel.

Ängeln visas.

Vad är Guds namn?

Jordbävning dom.

En profets rättfärdigande.

Rösten av skylten.

 

Döden.
Vad händer då?

Denna dag denna
Skriften uppfylls.

Arkeologi.
Sodom och Gomorra.

Biblisk Geologi.

 

  Skriften säger...

Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

Psaltaren 16:10


Klicka på en bild att ladda ner full storlek bild eller PDF.


Agerar av Profeten.

(PDFs)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Engelsk)

Före...

Efter...

William Branham
Life Story.

(PDF Engelsk)

How the Angel came
to me.
(PDF Engelsk)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engelsk)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Engelsk)


Meddelande nav... Välj ditt språk och hämta gratis meddelanden från Broder Branham.