Ang Pagkabanhaw serye Index.

   Serye sa Pagkabanhaw.

Pagkabanhaw - ang Kasulatan.


David Shearer.

Tagna sa Pagkabanhaw.

Mga Buhat 2:25-27.
Kay mahitungod kaniya, si David nag-ingon man: 'Ang Ginoo nakita ko sa kanunay sa atubangan ko, kay siya ania man sa akong too aron ako dili matarug; tungod niana nalipay ang akong kasingkasing, ug naghugyaw ang akong dila; ug usab ang akong lawas magapuyo diha sa paglaum, kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades, ug dili mo man itugot nga ang imong Balaan moagi sa pagkadunot.

Mga Buhat 2:31.
siya nakapanglantaw nang daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Cristo, nga kini siya wala biyai didto sa Hades, ug nga usab ang iyang lawas wala moagi sa pagkadunot.

Si Jesus nanagna sa Iyang kaugalingong pagkabanhaw.

Mateo 16:21
Sukad niadtong panahona gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-antus sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga anciano ug sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya.

Mateo 17:22,23
Ug samtang nanagkatigum sila sa Galilea, si Jesus miingon kanila, "Ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo, ug ilang pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya." Ug nanagsubo sila sa hilabihan gayud.

Lucas 9:22
Ug siya miingon, "Ang Anak sa Tawo kinahanglan magaantus sa daghang mga butang, ug igasalikway siya sa mga anciano ug sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug pagapatyon, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya."

Marcos 9:9
Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, iyang gitugon sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod sa ilang nakita, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay.

Ang mga dili magtutuo nangutana kang Jesus...

Mateo 22:23,28.
Ug sa maong adlaw giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw; ug gipangutana siya nila... Nan, sa pagkabanhaw ni kinsa man sa pito maasawa siya? Kay silang tanan nakahupot man kaniya."

Gitubag sila ni Jesus...

Mateo 22:30-32.
Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana, kondili mahisama na sila sa mga manolunda didto sa langit. Ug mahitungod sa pagbanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hibasahi ang gisulti kaninyo sa Dios nga nag-ingon, 'Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob'? Siya dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi."

Lucas 20:37.
Ug nga pagabanhawon ang mga nangamatay, bisan gani si Moises nagpadayag, diha sa asoy mahitungod sa kahoyng talungon, diin ang Ginoo iyang gitawag nga mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob.

Ang resulta sa kawalay pagtuo.

Lucas 16:31.
Si Abaraham mitubag kaniya, 'Kon sila dili man manimati kang Moises ug sa mga profeta, nan, dili sila malukmay bisan pa kon adunay mabanhaw gikan sa mga patay.'"

Mga tinun-an ang mga saksi sa pagkabanhaw.

Mga Buhat 1:22.
sukad sa pagpangbautismo ni Juan hangtud sa adlaw sa pagbayaw kaniya gikan kanato—usa niining mga tawhana kinahanglan himoon nga uban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw."

Mga Buhat 2:30-33.
Ug tungod kay profeta man siya, ug nasayud nga ang Dios nakahimo kaniyag pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat palingkoron sa Dios diha sa iyang trono, siya nakapanglantaw nang daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Cristo, nga kini siya wala biyai didto sa Hades, ug nga usab ang iyang lawas wala moagi sa pagkadunot. Kining maong Jesus gibanhaw sa Dios, ug kaming tanan mga saksi niini. Busa, sanglit nahituboy man siya ngadto sa too sa Dios, ug gikan sa Amahan nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo, siya mibubo niining inyong nakita ug nadungog karon.

Mga Buhat 17:32.
Ug sa ilang pagkadungog mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, dihay nanagbiaybiay; apan ang uban miingon, "Maminaw ra kami kanimo pag-usab mahitungod niini."

Nagtoo si Pablo sa Pagkabanhaw.

Mga Buhat 23:6.
Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa ka bahin kanila mga Saduceo ug ang usa mga Fariseo, siya misinggit sa Sanhedrin, "Mga igsoon, ako Fariseo, anak sa mga Fariseo; ug bahin sa paglaum ug sa pagpangabanhaw sa mga patay, ako karon ginahukman."

Mga Buhat 23:8.
Kay ang mga Saduceo ugod nagaingon man nga walay pagkabanhaw, ni manolunda, ni espiritu; apan ang mga Fariseo nagatoo nga aduna kining tanan.

Ang pagpamatuod ni Pablo kang Felix.

Mga Buhat 24:21.
Gawas lamang kaha niadtong usa ka butang nga akong gisinggit samtang nagtindog ako sa ilang taliwala, nga nag-ingon, 'Bahin sa pagkabanhaw sa mga patay, ania ako karon niining adlawa ginahukman sa inyong atubangan.'

Kabahin kini sa Ebanghelyo.

Lucas 7:15.
Ug ang namatay milingkod ug misugod sa pagsulti. Ug gihatag niya siya ngadto sa iyang inahan.

Mateo 11:5.
Ang mga buta makakita na, ug ang mga bakul makalakaw na, ug ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay gipamanhaw, ug ang mga kabus gikawalihan sa maayong balita.

Lucas 7:22.
Ug unya mitubag siya kanila, "Lakaw kamo ug suginli ninyo si Juan sa inyong nakita ug nadungog: ang mga buta makakita na, ang mga bakul makalakaw na, ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ang mga patay gipamanhaw, ang mga kabus gikawalihan sa maayong balita.

Mga Buhat 4:2.
Nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan ug sa ilang pagmantala Nga diha kang Jesus nakita ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.

Mga Buhat 4:33.
Ug uban sa dakung gahum, ang mga apostoles nanagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus, ug daku ang grasya nga diha kanilang tanan.

Mga Buhat 17:18-19.
Ug iyang gikaasdang usab ang pipila sa mga pilosopo nga mga Epicureo ug mga Estoico. Ug may nangutana nga nag-ingon, "Unsa man kahay buot isulti niining tawong tigpamunit ug kahibalo?" Ang uban nanag-ingon, "Kini siya daw usa ka tigmantalag mga dios nga dumuloong"— kay iya man ugod nga gimantala si Jesus ug ang pagkabanhaw. Ug ilang gikuptan siya ug gidala ngadto sa Areopago ug gipangutana, "Makahimo ba kami pagpakisayud unsa kining bag-ong tuloohan nga imong gipanudlo?

Kini pamatuod sa pagka Dios ni Jesus.

Roma 1:4.
Ug uban sa gahum gipaila nga Anak sa Dios sumala sa Espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Jesu-Cristo nga atong Ginoo,

Mga Buhat 2:24.
Apan siya gibanhaw sa Dios, sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon, sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugngan sa kamatayon.

Kini atong paglaum...

Roma 6:5.
Kay kon kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya.

Mga Buhat 24:15.
Ug nagabaton diha sa Dios sa samang paglaum nga gipanagdawat usab niini nila, ang paglaum nga adunay pagkabanhaw sa mga matarung ug sa mga dili matarung.

1 Pedro 1:3.
Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sa iyang dakung kalooy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaum pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo gikan sa mga patay,

1 Tesalonica 4:13-14.
Apan dili among tinguha, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaum. Kay maingon nga kita nagatoo man nga si Cristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab, sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios pinaagi kang Jesus uban kaniya.

Kung walay pagkabanhaw nan ang pagtuo mao ang kawang.

1 Corinto 15:12,13.
Nan, kon si Cristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Kon wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay, nan, bisan si Cristo wala diay usab banhawa;

1 Corinto 15:16-19.
Kay kon ang mga nangamatay dili man pagabanhawon, nan, si Cristo wala diay usab banhawa; ug kon si Cristo wala banhawa, nan, ang inyong pagtoo wala lamay kapuslanan ug kamo anaa pa gihapon sa inyong mga kasal-anan. Ug dugang pa niana, bisan sila nga mga nangamatay diha kang Cristo nangalaglag lang diay. Kon niini rang kinabuhia may paglaum kita kang Cristo, nan, sa tanang mga tawo kita mao ang labing takus pagakaloy-an.

Ang orihinal nga sala mao ang hinungdan nga si Kristo nabanhaw.

1 Corinto 15:21.
Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabut ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabut ang pagkabanhaw sa mga patay.

1 Corinto 15:42,43.
Maingon man usab niana ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagabanhawon dili madunot. Kini igatisok sa kaulawan, apan kini pagabanhawon unya diha sa kadungganan. Kini igatisok nga mahuyang, apan kini pagabanhawon unya nga makagagahum.

Ang Tinguha ni Pablo...

Filipos 3:10,11.
Aron ako makaila kaniya ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw ug sa pag-ambit sa iyang mga kasakit, nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay, aron nga kon mahimo makab-ot ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.

Usa ka sukaranan nga doktrina sa pagtuo.

Hebreo 6:1-3.
Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuloohan mahitungod kang Cristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtoo ngadto sa Dios, ug sa pagtulon-an mahitungod sa mga bautismo, ug sa pagpandong pinaagi sa mga kamot, ug sa pagkabanhaw sa mga patay, ug sa hukom sa silot nga dayon. Hinoon buhaton ta kini kon itugot man sa Dios.

Pagkabanhaw nahitabo sa nangagi.

Hebreo 11:35.
Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon, nga nanagsalikway sa kagawasan, aron sila mangabanhaw ngadto sa labi pa ka maayong kinabuhi.

Mateo 27:52,53.
Ug nangaabli usab ang mga lubong, ug namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na, ug sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong tapus sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa siyudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tawo.

Si Marta mituo sa Pagkabanhaw.

Juan 11:24-27.
Ug si Marta mitubag kaniya, "Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahian nga adlaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motoo ba ikaw niini?" Ug siya miingon kaniya, "Oo, Ginoo, ako nagatoo nga ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ang moanhi sa kalibutan."

Si Lazaro gibanhaw sa atubangan sa mga saksi...

Juan 12:1.
Unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko, si Jesus miabut sa Betania, diin didto si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus gikan sa mga patay.

Juan 12:9.
Ug sa pagkasayud sa dakung panon sa mga Judio nga didto diay si Jesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kondili usab aron sa pagtan-aw kang Lazaro, ang iyang gibanhaw gikan sa mga patay.

Juan 12:17.
Ug nanaghimog panghimatuod ang panon sa katawhan, sila nga didto uban kaniya sa iyang pagtawag kang Lazaro sa paggula gikan sa lubong ug sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.

Ang bawtismo nagrepresentar sa Pagkabanhaw.

1 Pedro 3:21.
Agig hulad niini, ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo,

Pagkabanhaw - usa ka panghitabo sa umaabot.

2 Timoteo 2:18.
Nga nanghisalaag gikan sa kamatuoran sa ilang pag-ingon nga ang pagpangabanhaw nahitabo na. Ilang ginadaut ang pagtoo sa uban.

Mga ganti, sa Pagkabanhaw.

Lucas 14:14.
Ug mabulahan ikaw tungod kay sila dili man makabalus kanimo. Ikaw pagabalusan ra unya sa pagpamanhaw sa mga matarung.

Lucas 20:35,36.
Apan ang mga gipanag-isip nga takus sa pagpakaabut niadtong maong kapanahonan unya ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa o magapamana, kay sila dili na man mamatay sanglit kasama na man unya sila sa mga manolunda, ug mga anak man sila sa Dios, ingon nga mga anak sa pagkabanhaw.

Juan 5:29.
Ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.

2 Kinatibuk-ang Pagkabanhaw.

Gipadayag 20:5-6.
Ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtud matapus una ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw! Sa mga tawong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahum sa pagbuot, hinonoa sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Cristo, ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig.


Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter website.

Ang basahon sa Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa umaabot.

 

Mga pangunang pagtulun-an sa mensahe.

Supernatural panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya sa Dios.

 

Ang lubnganan walay sulod.
Siya mao buhi.

Ang pagka-Dios gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang pito ka simbahan katuigan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong Geolohiya.

Kristohanong paglakaw serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Buhi Pulong.

Serye Katapusang
Panahon.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol; Ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot.

Mga Salmo 16:10


Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Iningles)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Iningles)

Sa wala pa...

Human sa...

William Branham
Life Story.

(PDF Iningles)

Giunsa Sa Pag-anhi Sa
Manolunda Kanako...

(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Iningles)

Ang Dios Nagtago sa
Iyang Kaugalingon
Diha sa Tumang
Kayano...
(PDF)


Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.