Prisikėlimas - Raštai.


   Prisikėlimo serijos.

Prisikėlimas - Raštai.


David Shearer.

Pranašystė Prisikėlimo.

Apaštalų darbai 2:25-27.
25 Juk Dovydas apie Jį sako: ‘Aš visuomet matau Viešpatį priešais save. Jis mano dešinėje, kad Aš nesusvyruočiau.
26 Todėl džiūgavo mano širdis, krykštavo mano lūpos, ir mano kūnas ilsėsis viltyje,
27 nes Tu nepaliksi mano sielos pragare ir neduosi savo Šventajam matyti supuvimo.

Apaštalų darbai 2:31.
31 Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad ‘Jo siela neliks pragare ir Jo kūnas nematys supuvimo’.

Jėzus pranašauja savo paties prisikėlimą.

Mato 16:21
Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad Jis turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Mato 17:22-23
22 Būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems sakė: “Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, 23 ir jie nužudys Jį, o trečią dieną Jis prisikels”. Tada jie labai nuliūdo.

Luko 9:22
ir pasakė: “Žmogaus Sūnus turės daug iškentėti. Jis bus vyresniųjų, aukštųjų kunigų bei Rašto žinovų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels”.

Morkaus 9:9
Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie matė, kol Žmogaus Sūnus neprisikels iš numirusių.

Netikintieji klausimą Jėzų...

Mato 22:23,28.
23 Tą pačią dieną atėjo pas Jį sadukiejų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo, ir klausė:...
Tad kurio iš septynių ji bus žmona prisikėlime? Juk visi yra ją turėję.

Jėzus jiems atsako...

Mato 22:30-32.
30 Prisikėlime nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje.
31 O apie mirusiųjų prisikėlimą ar neskaitėte, kas jums Dievo pasakyta:
32 ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas’. Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų!

Luko 20:37.
O kad mirusieji prisikels, nurodė ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina ‘Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu’.

Netikėjimo rezultatas.

Luko 16:31.
Tačiau Abraomas tarė: ‘Jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų’.

Mokiniai yra liudytojai prisikėlimo.

Apaštalų darbai 1:22.
pradedant Jono krikštu ir baigiant ta diena, kai Jis buvo paimtas iš mūsų aukštyn, reikia kartu su mumis tapti Jo prisikėlimo liudytoju.

Apaštalų darbai 2:30-33.
30 Būdamas pranašas ir žinodamas, jog Dievas jam prisiekdamas pažadėjo, kad iš jo palikuonių pagal kūną pakils Kristus užimti jo sosto,
31 Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad ‘Jo siela neliks pragare ir Jo kūnas nematys supuvimo’.
32 Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai.
33 Dievo dešinės išaukštintas, Jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir išliejo tai, ką dabar matote ir girdite.

Apaštalų darbai 17:32.
Išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė šaipytis, o kiti sakė: “Apie tai tavęs paklausysime kitą kartą”.

Paulius tikėjo prisikėlimu.

Apaštalų darbai 23:6.
Supratęs, kad viena dalis buvo sadukiejai, o kita - fariziejai, Paulius sušuko sinedrionui: “Vyrai broliai, aš fariziejus, fariziejaus sūnus, ir esu teisiamas už mirusiųjų prisikėlimo viltį!”

Apaštalų darbai 23:8.
Mat sadukiejai sako, kad nėra nei prisikėlimo, nei angelų, nei dvasios, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta.

Pauliaus liudijimas Feliksui.

Apaštalų darbai 24:21.
Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau, stovėdamas tarp jų: ‘Šiandien jūs mane teisiate už mirusiųjų prisikėlimą!’

Jis yra dalis iš Evangelijos.

Luko 7:15.
Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai.

Mato 11:5.
aklieji praregi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Evangelija.

Luko 7:22.
Tad atsakydamas, Jis tarė jiems: “Nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote: aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena.”

Apaštalų darbai 4:2.
kurie buvo labai pasipiktinę, kad apaštalai mokė žmones ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzuje.

Apaštalų darbai 4:33.
Apaštalai su didžiule jėga liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir gausi malonė buvo su jais visais.

Apaštalų darbai 17:18-19.
18 Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausė: “Ką šis plepys nori pasakyti?” O kiti: “Atrodo, kad jis svetimų demonų skelbėjas”. Mat jis skelbė Jėzų ir prisikėlimą.
19 Jie paėmė, nusivedė jį į Areopagą ir tarė jam: “Ar galėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi?

Jis yra Jėzaus Dievybės įrodymas.

Romiečiams 1:4.
šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, - Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Apaštalų darbai 2:24.
Dievas Jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad Jis liktų jos galioje.

Jis yra mūsų viltis...

Romiečiams 6:5.
Jei esame suaugę su Jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimo,

Apaštalų darbai 24:15.
ir turiu viltį Dieve, kurią jie patys irgi pripažįsta, jog bus prisikėlimas iš numirusių - tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų.

1 Petro 1:3.
Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai,

1 Tesalonikiečiams 4:13-14.
13 Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties.
14 Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo.

Jei nėra prisikėlimo, tada tikėjimas yra veltui.

1 Korintiečiams 15:12-13.
12 Jeigu apie Kristų skelbiama, kad Jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo?! 13 Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai Kristus nebuvo prikeltas.

1 Korintiečiams 15:16-19.
16 Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas.
17 O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias; jūs dar tebesate savo nuodėmėse.
18 Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę.
19 Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.

Originali nuodėmė yra priežastis, dėl kurios Kristus buvo prikeltas.

1 Korintiečiams 15:21.
Kaip per žmogų - mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas.

1 Korintiečiams 15:42-43.
42 Taip ir su mirusiųjų prisikėlimu. Sėjamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis.
43 Sėjamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. Sėjamas silpnas, prikeliamas galingas.

Pauliaus troškimas...

Filipiečiams 3:10-11.
10 kad pažinčiau Jį, Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose, suaugčiau su Jo mirtimi,
11 kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių.

Esminis doktrina tikėjimo.

Hebrajams 6:1-3.
1 Todėl, palikę pradinį Kristaus mokymą, veržkimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu,
2 iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prikėlimo ir amžinybės teismo.
3 Jei Dievas leis, ir tai padarysime.

Prisikėlimo nutiko praeityje.

Hebrajams 11:35.
Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti buvo kankinami ir atsisakė išlaisvinimo, kad gautų prakilnesnį prisikėlimą.

Mato 27:52-53.
52 Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė.
53 Išėję iš kapų po Jo prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė.

Morta tikėjo prisikėlimu.

Jono 11:24-27.
24 Morta atsiliepė: “Aš žinau, jog jis prisikels prisikėlime, paskutinę dieną”.
25 Jėzus jai tarė: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas.
26 Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki?”
27 Ji atsakė: “Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog Tu esi Kristus, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį”.

Lozorius iškeltas prieš liudytojus...

Jono 12:1.
Šešioms dienoms belikus iki Paschos, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius.

Jono 12:9.
Daug žydų sužinojo Jėzų ten esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių.

Jono 12:17.
Taigi dabar liudijo minia, buvusi su Juo, kai Jis pašaukė Lozorių iš kapo ir prikėlė iš numirusių.

Krikštas reprezentuoti prisikėlimą.

1 Petro 3:21.
Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys - krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grynos sąžinės atsakas Dievui per prisikėlimą Jėzaus Kristaus,

Prisikėlimo - ateities įvykis.

2 Timotiejui 2:18.
kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą.

Apdovanojimai prisikėlime.

Luko 14:14.
tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Tuomet tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime.

Luko 20:35-36.
35 o kurie pasirodys verti pasiekti aną pasaulį ir mirusiųjų prisikėlimą, tie neves ir netekės.
36 Jie taip pat nebegalės ir mirti, nes, būdami prisikėlimo vaikai, bus lygūs angelams ir bus Dievo vaikai.

Jono 5:29.
Ir tie, kurie darė gera, išeis gyvenimo prisikėlimui, o kurie darė bloga - teismo prisikėlimui.

2 bendras prisikėlimai.

Apreiškimas 20:5-6.
5 O visi kiti mirusieji neatgijo, iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas.
6 Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su Juo tūkstantį metų.


Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

   Raštas sako...

Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti.

Psalmynas 16:10


Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Anglų)

Chapter 9 - The Third Pull

(PDF Anglų)

Prieš...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Anglų)

How the Angel came
to me.

(PDF Anglų)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Anglų)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Anglų)


Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.