Opstandelse serien Indeks.

   Opstandelsen - Skriften.

Opstandelsen - Skriften.


David Shearer.

Profeti af opstandelsen.

Apostelenes gerninger 2:25-27.
Thi David siger med Henblik på ham: "Jeg havde altid Herren for mine Øjne; thi han er ved min højre Hånd, for at jeg ikke skal rokkes, Derfor glædede mit Hjerte sig, og min Tunge jublede, ja, også mit Kød skal bo i Håb; thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, ikke heller tilstede din hellige at se Forrådnelse,

Apostelenes gerninger 2:31.
talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød Forrådnelse.

Jesus forudsiger sin egen opstandelse.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gå til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og oprejses på den tredje Dag.

Matthæus 17:22-23
Og medens de vandrede sammen i Galilæa, sagde Jesus til dem: "Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder; og de skulle slå ham ihjel, og på den tredje Dag skal han oprejses." Og de bleve såre bedrøvede.

Lukas 9:22
idet han sagde: "Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og oprejses på den tredje Dag."

Markus 9:9
Og da de gik ned fra Bjerget, bød han dem, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad de havde set, førend Menneskesønnen var opstanden fra de døde.

Ikke-troende spørger Jesus...

Matthæus 22:23,28.
Samme Dag kom der Saddukæere til ham, hvilke sige, at der ingen Opstandelse er, og de spurgte ham og, sagde:... "Hvem af disse syv skal nu have hende til Hustru i Opstandelsen? thi de have alle haft hende."

Jesus svarer dem...

Matthæus 22:30-32.
Thi i Opstandelsen tage de hverken til Ægte eller bortgiftes, men de ere ligesom Guds Engle i Himmelen. Men hvad de dødes Opstandelse angår, have I da ikke læst, hvad der er talt til eder af Gud, når han siger: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke dødes, men levendes Gud.

Lukas 20:37.
Men at de døde oprejses, har også Moses givet til Kende i Stedet om Tornebusken, når han kalder Herren: Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.

Resultatet af vantro.

Lukas 16:31.
Men han sagde til ham: Høre de ikke Moses og Profeterne, da lade de sig heller ikke overbevise, om nogen opstår fra de døde."

Disciple er vidner til opstandelsen.

Apostelenes gerninger 1:22.
lige fra Johannes's Dåb indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse."

Apostelenes gerninger 2:30-33.
Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone, talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød Forrådnelse. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner. Efter at han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet og af Faderen har fået den Helligånds Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I både se og høre.

Apostelenes gerninger 17:32.
Men da de hørte om de dødes Opstandelse, spottede nogle; men andre sagde: "Ville atter høre dig om dette."

Paulus troede på opstandelsen.

Apostelenes gerninger 23:6.
Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men den anden af Farisæere, råbte han i Rådet: "I Mænd, Brødre! jeg er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Håb og for dødes Opstandelse er det, jeg dømmes."

Apostelenes gerninger 23:8.
Thi Saddukæerne sige, at der ingen Opstandelse er, ej heller nogen Engel eller Ånd; men Farisæerne hævde begge Dele.

Paulus vidnesbyrd til Felix.

Apostelenes gerninger 24:21.
uden det skulde være dette ene Ord, som jeg råbte, da jeg stod iblandt dem: Jeg dømmes i Dag af eder for dødes Opstandelse.

Det er en del af Evangeliet.

Lukas 7:15.
Og den døde rejste sig op og begyndte at tale; og han gav ham til hans Moder.

Matthæus 11:5.
blinde se, og lamme gå, spedalske renses, og døve høre, og døde stå op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Lukas 7:22.
Og han svarede og sagde til dem: "Går hen, og forkynder Johannes de Ting, som I have set og hørt: Blinde se, lamme gå, spedalske renses, døve høre, døde stå op, Evangeliet forkyndes for fattige;

Apostelenes gerninger 4:2.
da de harmedes over, at de lærte Folket og i Jesus forkyndte Opstandelsen fra de døde.

Apostelenes gerninger 4:33.
Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om den Herres Jesu Opstandelse, og der var stor Nåde over dem alle.

Apostelenes gerninger 17:18-19.
Men også nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: ""Hvad vil denne Ordgyder sige?"" men andre: ""Han synes at være en Forkynder af fremmede Guddomme;"" fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og Opstandelsen. Og de toge ham og førte ham op på Areopagus og sagde: ""Kunne vi få at vide, hvad dette er for en ny Lære, som du taler om?

Det er bevis på Jesu Guddom.

Romerne 1:4.
kraftelig bevist som Guds Søn efter Helligheds Ånd ved Opstandelse fra de døde, Jesus Kristus, vor Herre,

Apostelenes gerninger 2:24.
Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende på Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.

Det er vores håb...

Romerne 6:5.
Thi ere vi blevne sammenvoksede med ham ved hans Døds Afbillede, skulle vi dog også være det ved hans Opstandelses,

Apostelenes gerninger 24:15.
og har det Håb til Gud, som også disse selv forvente, at der skal komme en Opstandelse både af retfærdige og af uretfærdige.

1 Peter 1:3.
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

1 Tessalonikerne 4:13-14.
Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Håb. Thi når vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal også Gud ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med ham.

Hvis der ikke er nogen opstandelse, så er tro forgæves.

1 Korinterne 15:12-13.
Men når der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde, hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes Opstandelse? Dersom der ikke er dødes Opstandelse, da er ikke heller Kristus oprejst.

1 Korinterne 15:16-19.
Thi dersom døde ikke oprejses, da er Kristus ikke heller oprejst. Men dersom Kristus ikke er oprejst, da er eders Tro forgæves; så ere I endnu i eders Synder; da gik altså også de, som ere hensovede i Kristus, fortabt. Have vi alene i dette Liv sat vort Håb til Kristus, da ere vi de ynkværdigste af alle Mennesker.

Oprindelig synd er grunden til, at Kristus blev rejst.

1 Korinterne 15:21.
Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske.

1 Korinterne 15:42,43.
Således er det også med de dødes Opstandelse: det såes i Forkrænkelighed, det oprejses i Uforkrænkelighed; det såes i Vanære, det oprejses i Herlighed; det såes i Skrøbelighed, det oprejses i Kraft;

Pauls ønske...

Filipperne 3:10-11.
for at jeg må kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, idet jeg bliver ligedannet med hans Død, om jeg dog kunde nå til Opstandelsen fra de døde.

En grundlæggende doktrin om troen.

Hebræerne 6:1-3.
Lader os derfor forbigå Begyndelsesordet om Kristus og skride frem til Fuldkommenhed uden atter at lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gerninger og med Tro på Gud, med Lære om Døbelser og Håndspålæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom. Ja, dette ville vi gøre, såfremt Gud tilsteder det.

Opstandelsen er sket i fortiden.

Hebræerne 11:35.
Kvinder fik deres døde igen ved Opstandelse. Andre bleve lagte på Pinebænk og toge ikke imod Befrielse, for at de måtte opnå en bedre Opstandelse.

Matthæus 27:52-53.
og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges legemer bleve oprejste, og de gik ud af Gravene efter hans Opstandelse og kom ind i den hellige Stad og viste sig for mange.

Martha troede på opstandelsen.

Johannes 11:24-27.
Martha siger til ham: "Jeg ved at han skal opstå i Opstandelsen på den yderste Dag." Jesus sagde til hende: "Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og hver den, som lever og tror på mig, skal i al Evighed ikke dø. Hun siger til ham: "Ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, den, som kommer til Verden."

Lazarus er rejst for vidner...

Johannes 12:1.
Seks Dage før Påske kom Jesus nu til Bethania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde.

Johannes 12:9.
En stor Skare af Jøderne fik nu at vide, at han var der; og de kom ikke for Jesu Skyld alene, men også for at se Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde.

Johannes 12:17.
Skaren, som var med ham, vidnede nu, at han havde kaldt Lazarus frem fra Graven og oprejst ham fra de døde.

Dåb repræsenterer opstandelse.

1 Peter 3:21.
hvilket nu også frelser eder i sit Modbillede som Dåb, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,

Opstandelse - en fremtidig begivenhed.

2 Timoteus 2:18.
som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er allerede sket, og de forvende Troen hos nogle.

Belønninger ved opstandelsen.

Lukas 14:14.
Så skal du være salig; thi de have intet at gengælde dig med; men det skal gengældes dig i de retfærdiges Opstandelse.

Lukas 20:35-36.
men de, som agtes værdige til at få Del i hin Verden og i Opstandelsen fra de døde, tage hverken til Ægte eller bortgiftes. Thi de kunne ikke mere dø; thi de ere Engle lige og ere Guds Børn, idet de ere Opstandelsens Børn.

Johannes 5:29.
og de skulle gå frem, de, som have gjort det gode, til Livets Opstandelse, men de, som have gjort det onde, til Dommens Opstandelse.

2 Generelle opstandelser.

Aabenbaringen 20:5-6.
De øvrige af de døde bleve ikke levende, førend de tusinde År vare til Ende. Dette er den første Opstandelse. Salig og hellig er den, som bar Del i den første Opstandelse; over disse har den anden Død ikke Magt, men de skulle være Guds og Kristi Præster og skulle være Konger med ham i de tusinde År.


Mysteriet om Kristus.

Engelsk nyhedsbrev
hjemmeside.

Gud og Videnskab
serie Indeks
- Arkæologi.

Noas Arken.

Aktuel forskning.

Rapturen kommer.

 

Meddelelsens
hovedundervisning.

Gode Nyhed. Jesus
døde for dine synder.

Vanddåb.

 

Overnaturlige sky.

Ildstøtte.

Guds shekinah herlighed.

Graven er tom.
Han er i live.

Forløberne.

Gud er Lys.

Guddommen forklaret.

Oprindelige synd.
Var det et æble?

Hvad er Guds navn?

Død. Hvad sker der så?

De syv kirke aldre.

De retsakter Profeten.

Stemme af tegnet.

Engel vises.

Gud og Videnskab.
Dinosaur Myte.

En profetens
retfærdiggørelse.

Jordskælvsdommen.

Harmagedon.

Bibelsk Geologi.

 

Arkæologi.
Sodoma og Gomorra.

Gud og Historie
serie Indeks - Daniel.

Denne dag denne
Skriften er opfyldt.

  Skriften siger...

Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue Graven.

Salme 16:10


Klik på et billede for at downloade fuld størrelse billede eller PDF.


De Retsakter Profeten

(PDFs)

Chapter 9 - The Third Pull

(PDF Engelsk)

Før...

Efter...

William Branham
Life Story.

(PDF Engelsk)

How the Angel came
to me.
(PDF Engelsk)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engelsk)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Engelsk)


Hub Besked... Vælg dit sprog og hent gratis beskeder fra Bror Branham.