Ko e ma'ongo'onga taha ongoongo talanoa 'i he hisitolia.

('Oku maha 'a e fonualoto.)


   Lipooti fakamo'oni 'o mata - Mele.

Lipooti fakamo'oni 'o mata - Mele.

Ko hoku hingoa ko Mele. Po Tu'apulelulu kuo 'osi fakahoko ha 'ahi'ahi fu'u fakavavevave 'a e pule'anga mo fakahalaia'i ke mate 'i he tutuki 'a Sisu. 'I he 'aho Falaite hange ko e na'a ne tamate'i 'a kinautolu, 'o a'u ki he la'aa 'oku kaikaila 'i ha ngaahi houa, 'o ne fakatupu ai kitautolu 'a e fu'u ilifia lahi. Na'a ne na'e ha tangata lelei ia pea na'e 'ikai totonu ke ne mate 'o hange ko ia. Na'e 'i ai ha ngaahi me'a lahi na'a ne pehe 'oku 'ikai mahino kiate kinautolu, ka na'a ku 'ilo'i 'i hoku loto ko e me'a na'a ne lea'aki na'e mo'oni. 'Oku 'i ai ha ngaahi me'a lahi 'oku kei 'oku 'ikai ke mahino kiate au, ka 'oku ou tui ki ai. Na'e fakamo'oni'i 'a e 'Otua ki he tu'o lahi ko 'eni ko ha palofita mo'oni.

Sapate kuo 'osi na'a ku ongo'i matu'aki loto mamahi, 'o hange ko ia ne u feinga ki he fonualoto ke lotu. Na'a ku 'ohovale ke 'ilo kuo 'alu 'a e kau le'o mo e maka ne 'ufi'ufi e hu'anga kuo teke'i mama'o 'a. Na'a ku lele 'o tala kia Pita mo Sione, pea nau foki mai ki he fonualoto mo au. Hili 'enau foki ki 'api, na'a ku tu'ulutui 'i he hu'anga 'o e fonualoto 'o tangi. Pea na'a ku mamata ki ha kau tangata 'e toko ua 'i he ulo 'a e vala, 'a ia na'e tangutu pe 'i he fonualoto. Na'a nau 'eke mai pe ko e ha na'a ku tangi. "Kuo nau 'ave hoku 'Eiki." Ne u tali ange. Na'a ku tafoki leva ke mavahe. Ne u fakapapau'i 'i ha taha kuo pau ke kaiha'asi ia hono mama'o. Ne u ongo'i hange pe 'eku kotoa 'o e mamani na'e vevea takai 'iate au. Na'e 'ikai fuoloa kuo na'a ku fakatokanga'i ha tangata ofi mai. Ne u fakakaukau ko e tangata tauhi ngoue pea na'a ku kole ke fakangofua ke ne 'ave 'a hono sino. Ko e taimi na'a ne lea hoku hingoa, pea na'a ku 'ilo'i ia kiate ia. 'Ikai ha taha 'e lava 'o lea hange ko ia. Na'a ne pehe na'e ne tu'u 'o hange ko ia na'a ne fakaha mai, ne u manatu'i e ngaahi me'a na'a ne pehe mai kiate kitautolu kimu'a. Ne u fiefia ko ia 'oku 'ikai fakangofua 'e 'Otua 'a mate ke puke ia. He 'ikai lava ke u ta'ofi 'a e fiefia mo e talanoa fekau'aki mo ia. 'Oku ou 'ilo ko ia 'a e Misaia. Ko e ha ha ha ikuna. Fakafeta'i ki he 'Eiki.


   Lipooti fakamo'oni 'o mata - sotia Loma.

Lipooti fakamo'oni 'o mata - sotia Loma.

He 'ikai lava ke u 'oatu hoku hingoa. Kapau te u fai e kovana 'e tamate'i au. Na'e vahe mai ke u fakahoko e tutuki Falaite faka'osi, pea ke ne malu'i 'a e fatongia 'i he fonualoto. Na'a ku 'i he pongipongi 'o e sifi 'i he pongipongi Sapate, ko e taimi na'e 'i ai ha mofuike. 'Oku maumau'i 'a e maka 'o e fonualoto 'o e sila e ongo PIN ukamea ke ma'u ia pea 'oku teka mei he matapaa. Na'e tangutu 'a e ongo tangata 'i he ulo 'a e vala 'i he maka. Kiate kitautolu kotoa to ki he kelekele 'o hange ko ia na'e hoko kiate kitautolu ha manavahe lahi. Na'e 'i he 'ao 'o kinautolu ne to hifo 'a hoku loto. Na'a mau lele ki he kolo 'o talamai 'a e ngaahi me'a ni ki hotau commanders. Na'a nau talamai kiate kitautolu ke tau to 'o mohe, pea ko hono kau muimui ha'u pea kaiha'asi 'a e sino. 'Oku ou 'ilo'i na'e 'ikai mo'oni ia, ka 'oku nau totongi kitautolu 'a e lahi 'o e pa'anga ke tauhi fakalongolongo.


   Lipooti fakamo'oni 'o mata - Pita.

Lipooti fakamo'oni 'o mata - Pita.

Na'a ku ongo'i kovi ko ia, pea u tangi mamahi hili 'a hono faka'ikai'i ia. Ne ma kotoa ongo'i ne ue'i fakalaumalie ia 'e he ngaahi me'a na'a ne talamai, pea na'e tui ia te ne 'ave ki he fonua 'o fokotu'u hono pule'anga. E kau Loma lava kotoa foki ki honau ngaahi feitu'u. Ka ne toki mate mo 'etau ngaahi 'amanaki kotoa pe na'e mole. Na'e ha'u 'a Mele 'i he pongipongi Sapate, 'o ne pehe na'e kuo teka'i atu 'a e maka. Na'e lele 'a mo Sione ki he fonualoto. Na'a ne a'u atu ai ki he 'uluaki ka na'e 'ikai 'alu ia 'i he. 'I he'eku a'u atu ki ai, ne u 'alu 'i he pea ma'u 'a e vala ne tanu 'aki pelupelu Fakalelei, ka na'e 'ikai sio ia ki ha taha. 'I he 'aho ko ia na'a ne ha kia kitautolu 'i he loki, fakaha mai kiate kitautolu ke 'oua 'e manavasi'i. Na'e 'i ai ia pea na'a ku 'ilo'i ko 'eni ko e mo'oni ia pe ko e Misaia mo e 'oku 'ikai ha me'a 'e faingata'a ki he 'Otua.


   Lipooti fakamo'oni 'o mata - Kaliopasi.

Lipooti fakamo'oni 'o mata - Kaliopasi.

Mo hoku kaungame'a na'e 'i Selusalema ki he katoanga kai. Ko e kau muimui 'o Sisuu, kuo tau mamata 'i he ngaahi me'a na'e hoko 'i he ngaahi 'aho faka'osi, 'i he taimi na'a ne tamate'i ai 'a e. Hange ko ia ne ma foki mai ai mei Selusalema kau ki kitautolu 'e ha tangata 'i he'ema lue atu. Na'a ne 'eke mai hono 'uhinga na'a mau fu'u loto-mamahi mo loto mafasia. Na'a mau fakakaukau kuo pau ke ne ha muli hange ko ia na'e 'ilo'i 'e Jerusalem kotoa e me'a ne hoko. Na'a ne fakaha mai kiate kitautolu 'a e ngaahi folofola, founga ia kuo pau ke mamahi 'a Kalaisi ki he ngaahi me'a ni, pea mo e me'a te ne a'usia. Na'a ma fakaafe'i ia ke ne nofo mo kimautolu, 'a ia na'a ne 'oatu 'a e fakafeta'i mo e pakipaki 'a e maa 'o hange ko ia na'a ne fai ma'u pe. Na'e pea 'oku tau 'ilo'i 'oku ne tau talanoa kiate ia, pea ko e ha 'etau fanongo vela 'o hange ko ia na'a ne vahevahe 'a e folofola 'a e 'Otua mo kitautolu. Na'a ma fiefia 'aupito 'oku kei mo'ui ko ia 'oku tau 'alu kotoa foki 'a e hala ki Selusalema 'o fakaha kia Pita mo e ni'ihi kehe. "'Oku ne mo'ui."


Ko e lea...

Mo e ngaahi tui fakalotu kotoa pe, kotoa pe 'o 'enau kinautolu na'a nau fokotu'u, ko e tokotaha mate mo e fa'itoka. Ka ko e tui faka-Kalisitiane, hili e a'usia 'a ha mamani hono falahi, ko e tui faka-Kalisitiane ko e tui fakalotu mo'oni pe. Ko e toko taha pe 'oku ne lava 'o fakahaa'i ha fa'itoka. Ko e me'a pe ia taha honau tupu'anga, ha tangata mo ha tangata hange ko ia, kuo tu'u 'i he mamani 'o ne pehe, "'oku ma'u 'a e malohi ke foaki 'a 'eku mo'ui hifo pea mo toe to'o hake ia. Ha ki'i taimi pea mo e mamani 'iate au 'e 'ikai toe mamata, ka te mou mamata kiate au. E kau ta'e tui he 'ikai ke ne sio mai kiate au 'a e 'ikai ke lahi ange, ka te mou mamata kiate au. He ko au, (ko e ha pronoun fakatautaha, ''Oku ou') te u kau fakataha mo kimoutolu, 'o a'u ki he koe, ki he ngata'anga 'o e mamani, ki he haohaoa, "ko Sisu Kalaisi e tatau 'i he 'aneafi, 'aho ni, pea ta'engata.

William Branham - Jesus Christ the same. (63-0627)


'Oku 'ikai ke 'i heni he kuo ne toe tu'u.

Na'e 'afio'i ia 'e he kau taki fakalotu.

Na'e 'afio'i ia 'e he kolotau maheni 'i Loma.

Na'e 'afio'i ia 'e he kakai tui.

'Oku ke 'ilo'i ia?.


  Na'e pehe 'e he folofola...

ʻOku ʻikai ʻi heni ia, ka kuo tuʻu hake: mou fakamanatu ki heʻene lea kiate kimoutolu, ʻi heʻene kei ʻi Kāleli,

ʻo pehē, ‘ʻE tukuange ʻae Foha ʻoe tangata ki he nima ʻoe kau tangata angahala, pea ʻe tutuki ia ki he ʻakau, pea ʻe toetuʻu ia ʻi hono ʻaho tolu.’

Luke 24:6-7


   Download e (lea faka-Pilitania)...

   Uepisaiti fonualoto 'o e ngoue.


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


Kalaisi 'i he 33.
Hofmann.

Foaki 'e 'Ana Samuela
kia 'Ilai.

'I he 'ao...

Hili 'a e...

Hala falahi pe hala fasi'i.

'I ai ne nau tutuki ia.

He ko e potu 'o e 'ulupoko.
(Taa 'i he 1941).

  The Indictment
(PDF lea faka-Pilitania)

Kalaisi pea mo e pule
koloa'ia kei talavou.

William Branham Life
Story.

(PDF Lea faka-Pilitania)


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

   Download e (lea faka-Pilitania)...

Kapau 'oku 'ikai
fakamaau 'e he 'Otua
'etau angahala,
'e ha'isia ai ke hiki
hake 'a Sotoma mo Komola
'o kole fakamolemole
kiate kinautolu.