Ibihe birindwi by'Itorero.


  Igitabo cy'Ibyahishuwe urukurikirane.

Ingoma z'abanyamahanga.

Muri Daniyeli 2, Imana yahaye Nebukadinezari, umwami wa Babiloni inzozi cy'igishusho giteye ubwoba. Daniyeli yasobanuriye nzozi - Nebukadinezari yari umutwe wa zahabu, igice cy'igituza cyari ifeza, ingoma ya Medo-Persian, ibibero by'umuringa, ingoma y'Ubugereki, n'uwa kane, amaguru y'icyuma, yari ingoma y'Abaroma. Ibirenge byari uruvange rw'icyuma n'ibumba. Nta bundi bwami bwariho. (ntabwo ari Abongereza, Ikirusiya, Amerika, Igishinwa). Inganji kane ajya inzira yose n'amano. Iri ni amayobera. Ibyuma byakoreshwaga mu kwerekana ubwami yari ifite ibiranga kugabanya agaciro, kandi no kongera ubukana.

Izi nganji zagize ingaruka mubitekerezo byabantu. Abanyababiloni, Abaperesi, Abagereki, n'Abaroma bose batugizeho ingaruka muri iki gihe. Ingoma ya kane yagenze inzira yose kugeza Ubwami bwa Kristo cyashyizweho, (Ibuye ryaciwe kumusozi), Ibi byagenze bite? Ingoma ya gipagani y'Abaroma yabaye ubwami bwa papa. Ikintu gishimishije, mu gihe cy'intambara imbeho, abagabo babiri ntibashobora kwemeranya ku ONU. Umwe yari Umurusiya Khrushchev bisobanura ibumba, undi munyamerika Eisenhower, bisobanura umukozi wicyuma. Icyuma n'ibumba ntibashoboye kuvanga. Khrushchev akuramo inkweto kugirango akubite kumeza mugihe utanga igitekerezo. Turi ku birenge by'icyo gishushanyo, hafi yo kwinjiza ubwami bw'Imana.

Daniyeli 9 Ubutumwa.

Amabwiriza Gaburiyeli Yahaye Daniyeli.
Intego Esheshatu Za Gaburiyeli Kuri Daniel.
Icyumweru Cya Mirongo Irindwi Cya Daniyeli.

  Ibyahishuwe na Yesu Kristo.

Ibyahishuwe na Yesu Kristo.

Mwene data Branham yatwigishije ko Yesu Kristo yari Umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe. Yohana yanditse gusa ibyo yabonye murukurikirane rw'iyerekwa ryaje kuri we mumyaka 95-96 A.D.. Muri icyo gihe, Yohani yari apfungiwe ku Patimo, ikirwa gito Nyanja ya Égée, hafi y'umupaka hagati muri iki gihe Bugiriki no Turukiya. Yohana ati: “Nari mu Mwuka ku munsi w'Uwiteka...” yasobanuye ko umunsi w'Umwami muri urwo rwego ntabwo yerekeza ku munsi wa karindwi wicyumweru. Ahubwo, umusi w'Umukama ni ko ingingo mu mateka y'abantu igihe Yesu Kristo azazira bugatangira gutegeka mubiri hejuru y'iyi si, gusohoza Ibyahishuwe 11:15, “Ubwami bw’isi bubaye ubw’Umwami wacu n’ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose.”

Mu iyerekwa rye rya mbere, Yohana, wari umwigishwa wa Yesu, yabonye Yesu Kristo nkuko atigeze amubona mbere. Yohana yabonye Yesu agenda hagati yamatara arindwi, kandi mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri ndwi. Imisatsi ye yera nisura ye byaka cyane byera, ariko ururimi rwe yasaga inkota n'amaso ye batwika umuriro. Yohana yikubise hasi afite ubwoba amubonye. Mwene data Branham yavuze, ni iyihe guhishurwa? Yesu Kristo. Ni ikihe kintu cya mbere ahishura kuri we? Ihishura ko ari Imana yo mu ijuru - ntabwo ari imana y'ubutatu, ahubwo ni Imana imwe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni: Yesu ntabwo ari umuhanuzi gusa; ntabwo ari imana nto; ntabwo ari imana ya kabiri - ni Imana! Witonde, Yohana. Winjiye mu Mwuka. Ikintu kigiye kuguhishurirwa. Ni iki? Guhishurwa mbere bihambaye ni, “Ndi Alufa na Omega.” (Oh umunyabyaha, umuheto, bihane ubu mbere yuko bitinda.) Mbere, yararetse Yohana bazi uwamwegereye. Ese uwo mwami Yesu? mwami Mana? Umwami Umwuka Wera? Ati: “Ndi byose. Ndi kuva A kugeza Z. Ndi intangiriro kandi irangira. Ndi budapfa, buhoraho umwe!”

Ubuhinduzi kuva... Supernatural Book 6. na Owen Jorgensen


  Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibihe birindwi by'Itorero.

Yesu amaze guhishura ubumana bwe buhebuje, yabwiye Yohana ko amatara arindwi ari amatorero arindwi, n'inyenyeri ndwi mu ntoki ze ni abamarayika kuri ayo matorero. Hanyuma yandikiraga buri torero ibaruwa. Aya yari amatorero y'abanyamahanga muri Aziya Ntoya. Ibiranga muri aya matorero yihariye bihuye barindwi bihe bitandukanye ko ubukristo bwanyuramo mbere yimperuka. aya mabaruwa yahanuye ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Yesu yabwiye abigishwa be muri buri myaka, kubaha inkunga no kunegura aho bikenewe. Yabwiye kandi abantu bo mu itorero ry'ikinyoma abavuze ko ari abakristo ariko batari.

Yesu yatangiye igitekerezo cye agira ati: “Wandikire marayika w’Itorero ryo muri Efeso uti...” Ibyo bivuze ko buri myaka yitorero yari ifite umumarayika. Ijambo umumarayika risobanura intumwa. Ntabwo bari intumwa zo mwijuru. Yohana umuhanuzi, ntabwo yari akeneye kwandikira umumarayika wo mwijuru. abo bamarayika bari abagabo, intumwa imwe kuri buri myaka. Mwene data Branham yashyizeho imyaka yitorero n'intumwa mu mateka yabo:

1.Iby. 2:1-7 EfesoA.D 53-170Pawulo
2.Iby. 2:8-11SimurunaA.D 170-312Irénée
3.Iby. 2:12-17PerugamoA.D 312-606Martin
4.Iby. 2:18-29TuwatiraA.D 606-1520Columba
5.Iby. 3:1-6 SarudiA.D 1520-1750Luther
6.Iby. 3:7-13Filadelifiya A.D 1750-1906 Wesley
7.Iby. 3:14-22LawodikiyaA.D 1906-????"Eliya"

Intumwa yo mu itorero rya mbere yari Pawulo. Akimara guhinduka mubukristo, Uwiteka avuga ibya Pawulo, agira ati: “Genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije, ngo yogeze izina ryanjye imbere y’abanyamahanga n’abami n’Abisirayeli...” Ubwa mbere Pawulo yabwirije Abayahudi. Igihe banze ubutumwa bwe, yagize ati: “...Byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry’Imana, ariko none ubwo muryanze, kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uku ari ko Umwami yadutegetse ati ‘Ngushyiriyeho kuba umucyo w’abanyamahanga, Ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y’isi.’” Pawulo yashinze amatorero y'abanyamahanga muri Aziya Ntoya. Yasobanuye kandi kwizera kwa gikristo binyuze mu mabaruwa ye. Mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma yagize ati, “Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga...” Amasengesho, wiga amateka, Mwene data Branham yamenyesheje intumwa ku bindi bihe bitandatu by'itorero.

Ubuhinduzi kuva... Supernatural Book 6. na Owen Jorgensen

Kuramo (Icyongereza) "An Exposition of the Seven Church Ages" (Iby 1-3)   Book: The 7 Church Ages


   Ibihe birindwi by'Itorero.

  Imyaka yacu, Lawodikiya.

Imyaka yacu, Lawodikiya.

Yesu acyaha Lawodiseya by'itorero, ati, “Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ‘Ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe nta cyo nkennye’, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n’impumyi ndetse wambaye ubusa.” Imyaka ya karindwi y'itorero ni byateguwe neza ko Yesu agaragaza ubwe ku hanze, gushaka kwinjira. “Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire.”

Laodiceya nigihe cyitorero rya nyuma mbere yuko Yesu Kristo agaruka ku isi, iki gihe nk'Umucamanza. Imana yavuze ibinyujije muri Malaki, “Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w’Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y’abana n’iya ba se, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo.” Intumwa rero kugeza kumyaka ya karindwi azagira umwuka wa Eliya, nk'uko Yohana Umubatiza yabigenje.

Mwene data Branham yigishije, “Iyo Eliya ukomeye aje arangije iyi myaka, azaba afata ubutumwa bwa pentekote guhindura abana gusubira mu kwizera kwa ba se. Azamagana abakristu bo muri Laodikiya kuberako batakomeje kwizera kumwe ibyo byari bigarutse hariya mu ntangiriro.”

“Nakunze kwibaza nti: 'Noneho uyu mugabo yaba umubwiriza gusa?' Eliya yakoze ibitangaza byose kandi nta kwamamaza. Ariko igihe umwuka we wari kuri Yohana, byose byabwirije kandi nta bitangaza. Kubera iki? Yesu yari agiye kumukurikira kandi azakora ibitangaza. Malaki ati, “...Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo,...” Yohana ntiyari akeneye gukora ibitangaza; gusa yatangaje ukuza kwa Kristo.” Umwanzuro hano ni uko Eliya mubihe byimperuka azamamaza kandi akora ibitangaza.

Mwene data Branham yakomeje kwagura kuri we. “Kimwe Yohana, iyi mpera-gihe Eliya abantu ntibazamwumva. Azaba umuntu ukomeye, ukomeye imbere ya Nyagasani bamwe abantu ikosa kumwita Mesiya. Ni ubuhe bwoko Eliya azaba afite? Ubwa mbere, azaba umuhanuzi ukomeye uzakomeza kuba inyangamugayo Ijambo ry'Imana, kuko Eliya yari umunyakuri na Yohana yari umunyakuri. Azakora ibimenyetso n'ibitangaza, azasubiza imitima yabana mu kwizera kwa ba sekuruza ba pentekote. Azanga abagore beza. Eliya yakoze na Yezebeli. Yohana yakoze na Herodiya. Aba bagabo bombi, abahanuzi bafite umwuka umwe, bangaga idini ryateguwe, nka amadini izo gikristo. Ikintu mu mpwemu zabo arangurura kurwanya ikintu.”

Ubuhinduzi kuva... Supernatural Book 6. na Owen JorgensenIgitabo cy'Ibyahishuwe.
Komeza kurupapuro rukurikira.
(Imyaka yacu, Lawodikiya.)Supernatural Book 6
na Owen Jorgensen.

Available from:Supernatural
Christian Books.

(Icyongereza)


Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.


Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa kuraje.

 

Inyigisho nyamukuru
ubutumwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Urukurikirane Izuka.

 

Shekinah icyubahiro cyImana.

Ubumana Busobanuye.

 

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)

Ikimenyetso.
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b’abahanuzi ibihishwe byayo.

Intare iyo itontomye hari udatinya? Uwiteka Imana yaravuze. Ni nde warorera guhanura?

Amosi 3:7-8


  Kuramo Urukurikirane...

Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Daniel Poster
- Available
from: Email:
ronmillevo@yahoo.com

Seven Church Ages Poster

Available from: Email:
ronmillevo@yahoo.com

Revelation Poster

Available from:
Ron Millevo Email:
ronmillevo@yahoo.com


7 Church Ages
Poster
The Seven Seals

Email:
ronmillevo@yahoo.com