Shekinah Icyubahiro cyImana.


   Buturo bw'Imana.

Mu butayu.

(Ihuza ryo hanze.)
Ishusho yuzuye iboneka kuva...


Ihema rya Mose mu butayu.
www.selahart.com

(Umuhanzi - Norbert McNulty)
(Uburenganzira 1976 - Mark and Jody McNulty)

Ihema ry'Imana mu butayu ryari ihema rimeze, rigenewe kuba bakuraho nimukira ahantu utaha, nk'uko abantu bajya mu gihugu yasezeranyije. Imana yabahaye design Musa mu Kuvayo 25:8-9,

8 Kandi bandemere ubuturo bwera, nture hagati muri bo.
9. Muzabureme buse n’ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy’ubuturo n’icy’ibintu byabwo byose.

Urusengero rwa Salomo.

Dawidi yifuzaga kubaka Uhoraho urusengero ruhoraho ariko yabujijwe kubikora. Imana yamubwiye mu 1 Ibyo Ku Ngoma 28:6,

6. “Arambwira ati ‘Umuhungu wawe Salomo ni we uzubaka inzu yanjye n’ibikari byanjye, kuko namutoranije ngo abe umwana wanjye, nanjye mbe se.’

Urusengero rwa kabiri.

Abantu bagarutse bava mu bunyage i Babiloni bongera kubaka urusengero. Ibi byatwaye imyaka 49 yo gukora, mubare ni ngombwa kuko irerekana igihe cyigihe ubuhanuzi bwo muri Daniyeli 9:25 buzabaho. Ibyumweru birindwi byo kubaka urusengero. 1 icyumweru = imyaka 7 (cyangwa 1 umunsi = 1 mwaka). Ibi bidufasha kubara igihe igihe Mesiya yari kugaragara i Yerusalemu. (Umubatizo wa Kristo - ni igihe yahindutse “Uwasizwe umwe”). Ibyumweru 7 wongeyeho ibyumweru 62 = imyaka 483. Nibwo Kristo yagaragaye hanyuma abambwa hagati y'icyumweru cya mirongo irindwi. Ibi bituma n'igice cyumweru (imyaka 3.5) biracyariho kubayahudi.

Bigomba kuvugwa ko ibyanditswe ati, (Daniyeli 9:25),

25. Nuko ubimenye, ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya Umutware hazabaho ibyumweru birindwi, maze habeho ibindi byumweru mirongo itandatu na bibiri bahubake basubizeho imiharuro n’impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije.

Hariho amategeko 4, atatu yo kubaka urusengero (Ezira 6:14), n'uwa kane kubaka Yeruzalemu (Nehemiya 2:7). Ni umwe kane ko ubwo buhanuzi bwerekeza kuri.

Urusengero rwa Herode.


Model cy'urusengero rwa Herode.
Ahagana 30ad.

Herode yongera ku rusengero rwa kabiri. Ibi byemerewe gusubizwa muburebure bwumwimerere, nk'uko byakozwe na Salomo.

Uyu munsi Imana ituye he?.

Mu Byakozwe igice cya 2, hari ibyabaye byanditswe, aho Imana (Umwuka Wera) yaje mu buryo bwa “Indimi z'umuriro”, na yaruhutse ku mutwe buri mwizera. Ku mukristo ibi bizwi nka “Umubatizo wa Umwuka Wera”. Ni kuri buri mwizera wese, nkuko Petero yabivuze mu Byakozwe 2:38,

“Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera,”


3 ubwami w'umuntu.

Kuramo...
65-1128M  Ahantu Hamwe Rukumbi Imana Yagennye Ho Kuramirizwa.
59-1216 Umwuka Wera ni Iki?.
59-1217 Kuki Umwuka Wera Yatanzwe?.
65-1121 Ni nzu ki uzanyubakira?.
(PDF Icyongereza)
55-1110  A hidden life in Christ.

Akamaro k'igishushanyo cy'Urusengero.

Urusengero i Yerusalemu rwari rufite urukiko rwo hanze, ahantu heranda, kandi ahantu cyane wera, aho Umutambyi Mukuru yinjiye rimwe mu mwaka, gutwara Amaraso yimpongano kubwibyaha byabantu. Imiterere y'urusengero igereranya ikiremwa muntu, n'umubiri (urukiko rwo hanze), umwuka (ahantu hera), n'ahantu hera cyane (roho) aho icyubahiro cya shekinah cy'Imana gituye, n'aho isanduku y'isezerano iba (ijambo ry'Imana).

Abantu benshi bavuga ko ari abakristo, ariko ntabwo bigeze bagira Umutambyi Mukuru (Yesu Kristo) yinjira afite amaraso yimpongano.

Abakristo benshi bafite Hejuru na Hasi uburambe - nk'urumuri mu rukiko rwo hanze (amanywa n'ijoro). Bamwe binjiye ahantu hera, (ubuzima mu itorero) - urumuri ruhoraho ariko artificial, uhereye kuri buji ya zahabu [menorah] (igereranya imyaka irindwi yitorero). Ariko ntibigeze binjira mu inyuma ukingiriza aho umucyo ari ukubaho kw'Imana.


   Inkingi y'Umuriro. Inkingi y'Igicu.

Inkingi y'Umuriro.


Imana isubiza Eliya n'umuriro.

Itandukaniro rikomeye hagati yAbayahudi hanyuma Ubukristu, mu yandi madini yose, ni ukubaho kwa “Shekinah” Icyubahiro cy'Imana - Inkingi y'Umuriro.

Imana yayoboye ubwoko bwayo, Isiraheli, inkingi yumuriro nijoro, na nkingi y'igicu ku manywa. Ibyo bigomba kuba byari ibintu byiza cyane. Igishimishije nuko mugihe yahaye umucyo Isiraheli, hari umwijima mwinshi ku banzi babo.

Igihe Eliya yatangaga igitambo kuri Musozi Carmel, Imana yashubije isengesho rye n'umuriro.

Igihe cya Eliya kirangiye ku isi, yafashwe n'amagare y'umuriro.

Igihe Yesu yahindurwaga ku musozi, mu maso he no mu myambaro ye harabagiranaga.

Pawulo yahuye na UWITEKA kumuhanda wa Damasiko, urumuri rwinshi. Ati: “Uri nde?”, “Ndi Yesu” haje igisubizo.


  Nkingi y’umuriro.

Nkingi y’umuriro - Houston 1950


William Branham.

Mu Houston, Texas muri Mutarama 1950, ifoto itangaje yafashwe na Studiyo ya Douglas. Mu ifoto haboneka urumuri hejuru umutwe Mwene data Branham muburyo bwa halo. Filime yasuzumwe na George J. Lacy uwari umusuzumyi kuri FBI y’inyandiko ibibazo, kugira ngo umenye niba cyangwa urumuri ya bitari igenamiterere y’firime, y'amajyambere cyangwa retouching. Ibi iperereza yakorewe kwemeza rwose ukuri, ko umucyo watewe numucyo ukubita firime. Iyi shusho yamanitswe mu Nzu y’ubuhanzi bw’amadini i Washington DC, nikiremwa cyonyine ndengakamere gufotorwa.

Luka 7:26-27,
26 Ariko se mwajyanywe no kureba iki? Ni umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira ko aruta umuhanuzi cyane.
27 Uwo ni we wandikiwe ngo ‘Dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, Izakubanziriza itunganye inzira yawe.’

Kuramo (Icyongereza)...
  53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


  Abana b'Imana iti...

Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w’i Midiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y’ubutayu, ajya ku musozi w’Imana witwa Horebu.

Marayika w’Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy’umuriro kiva hagati mu gihuru cy’amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka.

Kuva 3:1-2


Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Nkingi y’umuriro.
-Urutugu.

 

Umucyo hirya no
hino umutwe wa
Mwene data Branham.

Amashurwe yumuriro.

 

Imikogote y'umuriro.

Eliya gufatwa-up.

Nkingi y’umuriro.
- Houston 1950

Umucyo ku rutare
piramide.

Kristo. Mu itara
rya zahabu.

 

Acts of the Prophet
Chapter 13
God is Light.

(PDF Icyongereza)

Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa kuraje.

 

Inyigisho nyamukuru
ubutumwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Urukurikirane Izuka.

 

Shekinah icyubahiro cyImana.

Ubumana Busobanuye.

 

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)

Ikimenyetso.
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge

kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana.

1 Abakorinto 6:19,20


   Kuramo Ubutumwa...

Ku myaka
yanyuma,
tumusanga
hanze yitorero
rye agerageza
gusubira imbere.Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.