Ivanjili


Ubutumwa bwiza

Imana iragukunda.

Yohana 3:16 Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.

Abantu bose ni abanyabyaha.

Abaroma 3:10 “Nta wukiranuka n’umwe,”
Abaroma 3:23 kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana,

Yesu - Umwana w’intama w’Imana.

Yohana 1:29 Bukeye bw’aho abona Yesu aza aho ari aravuga ati “Nguyu Umwana w’intama w’Imana, ukuraho ibyaha by’abari mu isi.
Yohana 1:36 Yitegereza Yesu agenda aravuga ati “Nguyu Umwana w’intama w’Imana.”

Yapfuye azira ibyaha by'isi.

1 Yohana 2:2 Uwo ni we mpongano y’ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni iby’abari mu isi bose.
Abagalatiya 1:4 witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk’uko Imana Data wa twese yabishatse.

Yazutse mu bapfuye kugira ngo yerekane
ko ashobora kubabarira ibyaha.

Abaroma 10:9 Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari Umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa,
Abaroma 6:9 kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi.
Ibyakozwe n’intumwa 4:10 Ariko mumenye mwese n’abantu bose bo mu Bisirayeli, yuko ari izina rya Yesu Kristo w’i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima.

Tugomba kwizera no kwakira igitambo cye.

Ibyakozwe n’intumwa 16:31 Baramusubiza bati “Izere Umwami Yesu, urakira ubwawe n’abo mu rugo rwawe.”
Ibyakozwe n’intumwa 15:11 Ahubwo twizera yuko ubuntu bw’Umwami Yesu ari bwo buzadukiza, nk’uko na bo bazakizwa na bwo.

Kubabarirwa ibyaha ni mu izina rye.
(Umubatizo w'amazi.)

Ibyakozwe n’intumwa 2:38 Petero arabasubiza ati “Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera,

Mumusabe kubaho ubuzima bwe binyuze muri wewe.
(Muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera.)

Abaroma 8:11 Ariko niba Umwuka w’Iyazuye Yesu aba muri mwe, Iyazuye Kristo Yesu izazura n’imibiri yanyu ipfa ku bw’Umwuka wayo uba muri mwe.


Quote...

Noneho, Pawulo yavuze, iyo abasenga baza kuzana bike... Niba yarakoze nabi, azanye nintama nto. Noneho, umutambyi mukuru arareba byose, umutambyi yakoze, yabonye ko nta kibi kirimo umwana w'intama, yamugenzuye, urebe niba ari byiza; na niba aribyo, ashyira umwana w'intama ku gicaniro. Kandi hano kuza umuntu yakoze ikibi; ati: “Noneho, narimo kwiba. Kandi ubu nzi ko ngiye gupfa, kuko nakoze nabi. Imana ntishaka ko nibye; Itegeko rye rivuga ngo ntukore.

Ubu, ngiye kurambika ibiganza byanjye ku w'intama muto. Kandi amategeko y'Imana hano yaravuze ati: 'Ntukibe.' Nibye ibintu. Nuko ndi... menye ko ndi ngingo gupfa. Ikintu kigomba gusubiza icyaha cyanjye, kuko naribye. Kandi Imana yavuze ku munsi ndya yaho, uwo munsi nari gupfa. Nibye. Kandi Imana iravuga iti: 'Niba wibye, ugomba gupfa kubwayo.'”

“Yasabye rero niba ntashaka gupfa, nagombaga kuzana umwana w'intama. Ndambika umwana w'intama hano; Nshyira ibiganza byanjye ku mutwe w'intama uyu, na we gusa kandi agiye ku. Ndavuga nti: 'Mwami Mana, mbabajwe nuko nibye. Ndatura kandi asezeranya wowe Sinzongera kwiba niba Uzanyakira nonaha. N'igitambo cyanjye, kandi urupfu wanjye, uyu mwana w'intama ugiye gupfa mu mwanya wanjye.”

Ubuhinduzi kuva... Law or Grace (1954) - William Branham.


  Ikaze ku rubuga BNL.

Niba utari umukristo, iyi rupapuro irakubwira inkuru nziza byoroshye.

Niba uri umukristo ariko ukaba utabatijwe mu izina rya Nyagasani Yezu Kristu, rupapuro ni wowe.

Niba uri umukristo kandi barabatijwe mu mubatizo wa gikristo, urashobora kwereka abantu kuriyi page urimo guhamya.

Twagerageje gukora ubu butumwa bworoshye bushoboka.

Imigisha gikristo,
Charles Wilson - washinze.
na komite, BNL Minisiteri.


  Webmaster ati...

Ubuhanuzi bwa Daniyeli 9:25, bwerekanaga neza igihe Mesiya azabonera (Umubatizo wa Kristo - ni igihe yahindutse "Uwasizwe") i Yerusalemu - nyuma y'ibyumweru 7 hiyongereyeho ibyumweru 62 (1 umunsi = 1 mwaka). Abayobozi b'uwo munsi, ariko, yanze kumwakira agezeyo. Yaciwe hagati yicyumweru cya mirongo irindwi, asohoza ibyanditswe.

Emera Yesu nk'Umucunguzi wawe, n'Umukiza wawe. (Mesiya.)
- Webmaster.


Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Inzira nini cyangwa inzira ifunganye.Amateka Y'Ubuzima
Bwanjye
W. Branham.
(PDF)

Uko Malayika
Yansanze,
N'Ubutumwa BWE

(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Icyongereza)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Icyongereza)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Icyongereza)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Icyongereza)

Sirs, is this the time?

(PDF Icyongereza)
- Mt Sunset.
Aho igicu cyagaragaye.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Icyongereza)

Mbere...

Nyuma...

Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa kuraje.

 

Inyigisho nyamukuru
ubutumwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Urukurikirane Izuka.

 

Shekinah icyubahiro cyImana.

Ubumana Busobanuye.

 

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)

Ikimenyetso.
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

“Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose, nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye, Imana yamugize Umwami na Kristo.”

Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n’izindi ntumwa bati “Bagabo bene Data, mbese tugire dute?”

Petero arabasubiza ati “Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y’Umwuka Wera,

kuko isezerano ari iryanyu n’abana banyu n’abari kure bose, abazahamagarwa n’Umwami Imana yacu.”

Ibyakozwe n’intumwa 2:36-39Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.