Fakamaau 'a e mofuike.


  Ko e ngaue 'o e ngaahi hokohoko 'i he palofita.

Fakamaau 'a e mofuike.


Pearry Green.

Na'e konga kimu'a 'o Ma'asi, 1964, na'e a'u ki he ngaue fakafaifekau 'a Misa Branham ki he tetetete mo'oni 'o e mamani. Na'a ne ha ni'ihi 'o e ngaahi tokoua kehe ne toe tanaki mai mo ke tuli 'a e Javelina. Na'e tatau pe feitu'u fakalukufua ai na'e hifo 'a e kau 'angelo pea na'e ha mai 'a e 'ao 'a e feitu'u. Koe'uhi ko hono manatu'i 'o e me'a ko ia pe 'i he ta'u kimu'a, ko e taha mahalo na'e 'amanaki e me'a tu'ukimu'a kehe ke ke ha'u ia mei he feitu'u ni; ka he 'aho ko 'eni ko Misa Branham mo e kaungame'a ofi, Misa Banks Wood, foki ki he 'apitanga, na'e 'ikai tokoni ha me'a 'oku ngali kehe. 'Oku tau 'ilo he taimi ni ko e, 'i he momeniti ko ia, ko e megatons 'a e maka kuo pau kuo tokoto fiefia ki he ngaue takai holo 'i he loto 'o e mamani.

Hange ko Misa Branham pea mo Misa Wood luelue atu he 'aho ko ia, ne fakafokifa e Laumalie 'o e 'Eiki folofola kiate ia pea fakaha kiate ia ke ne to'o hake ha fo'i maka pea kapusi ia ki tu'a ki he 'ea. Talangofua, fai 'a e na'e fakaha kiate ia. Hange ko ia na'e taa'i 'e he maka 'a e mamani, na'e ha'ele mai 'a ha fanga ki'i 'ahiohio hifo mo ia, pea na'a ne pe lea 'aki e, "ko ia 'e he 'Eiki." Na'a ne tafoki ai ki he Misa Wood mo e pehe ange "te ke mamata, 'e 'i ai pe ha me'a 'oku hoko. Kuo pau ke ke fai ha me'a ke ne fakatupu ha me'a ke hoko. Ko e founga 'eni 'oku kamata 'a e ngaahi me'a."

He 'aho hono hoko he pati tuli manu na'e mateuteu ke maumau'i 'a e nofo kemi. Na'e kau atu 'a e kau memipa 'o e pati 'i ha ngaahi 'ekitiviti kehekehe, 'o hange ko 'enau va'inga, ko e teuteu pea mo Misa Branham, tu'u ma'u 'i he 'a e tangata 'i tu'a 'o e kouti, na'e fakalelei hono fakapapau'i 'a e afi ia tu'a. Tu'u 'o ofi kiate ia, pea ko e vave e fakafokifa na'a ne tafoki ai ki he Misa Roy Roberson, 'o fakaha kiate ia ke to'o 'a e takafi. Ha me'a na'e 'amanaki ke hoko. Ko e taha 'o e ngaahi tokoua na'e to'o 'a e ko e ngaahi 'ata 'o Misa Branham 'i he taimi ko ia pea, 'o hange pe ko 'ene me'a faitaa na'e lele mei he filimi, ki he lilifa mei he tokelau hoko ha 'ahiohio malohi to'omata'u 'i 'olunga 'i he 'ulu 'o e palofita. E anga fita'a 'o e malohi 'o e 'ahiohio ko 'eni na'e ko ia e ngaahi fo'i maka lahi 'oku kosi 'o to'o e konga 'o e ngaahi lilifa ko 'eni 'a e pea li e lahi 'o e tuke 'a ha tangata ki he laka hake 'i he 'iate 'e teau. Hange ko e fakafiefia, 'oku tu'usi ai 'a e konga ki 'olunga mei he 'akau ko e mesquite; 'Oku fakafonu 'e he ongo atu ki ai 'a e 'ita ia 'a e 'ea. Fakanatula pe ko e tuonga'ane mo ia 'a e takafi. Ha ni'ihi viku kotoa 'i he malumalu 'o e ngaahi loli pe lele hifo ki lalo 'i he 'ulu'akau, ka 'oku tu'u malohi 'a e tokoua 'o e Branham. Palofita 'a e 'Otua ne tu'u 'i he ngaahi kotoa pe, tataa 'i he nima, 'o sio hake ki he lotolotonga 'o e malohi whirling. Hange ko ia ne hiki hake ai pea foki mai 'i he malumalu 'o e fakahinohino ia na'a ha'u mei ai, na'a ne fokotu'u 'a hono tataa mui 'i hono 'ulu pea mo lea 'i he 'ilo'ilo pau, 'a e "Folofola 'a e 'Otua ke ngaue 'i ha 'ahiohio." Hokohoko atu 'a e na'a ne foaki 'a e ongoongo fakamamahi, "e fakamaau 'a e 'Otua te nau 'ohofi he matafanga fakahihifo 'o 'Amelika." Ko e mo'oni ne holomui 'a e 'ahiohio 'i he feitu'u tokelau-westerly, ki he matafanga.
----

E 'ahiohio "pasipasi" tu'o tolu 'i he 'aho ko ia 'i he 1964 Fepueli. Na'e to 'a e fakamaau hono tali 'i he Falaite lelei 'o e ta'u ko ia 'i he fotunga 'o ha mofuike 'a ia 'oku meimei hae'i he matafanga mei Alaska. 'Oku 'ikai ha taha 'oku ne a'usia 'a e ilifia ki he 'aho ko ia pe 'a ia kuo talu mei ai mo fai hono vakai'i 'o e lekooti 'o e faka'auha mo e mole 'o e mo'ui, 'e lava ke faifaiange pea ngalo 'iate au 'a e me'a 'oku hange ko e a'usia 'a e mamafa 'o e to'ukupu 'o e 'Otua 'i he fakamau.
----

Na'e 'alu 'a Misa Branham ke fakahaofi 'a 'ene popoaki "Choosing of a Bride." Na'e kaka 'a e fehokotaki'anga fakapalofita hoko hange ko ia na'a ne pehe ki he kakai 'o Losi 'Eniselisi, "ke 'oua na'a ke 'ilo ko e ha e taimi kolo ko 'eni 'oku hoko 'a e 'aho 'e taha ke ke hilifaki heni 'i he konga ki lalo 'o e 'oseni ko 'eni." O, Kapaneume,"Na'e pehe 'e Sisu,"ke ne hakeaki'i kinautolu ki he langi 'e 'ohifo kinautolu ki heli, he kapau kuo 'osi fai 'a e ngaahi fu'u ngaue lalahi 'i Sotoma mo Komola, 'oku te ma'u kuo tu'u a'u ki he 'aho ni." Pea na'e fakangata 'a Sotoma mo Komola 'i he konga ki lalo 'o e tahi mate mo e Kapaneume 'a 'i he konga ki lalo 'o e tahi. Ke ngoue'i neongo e muli 'a e kolo, 'oku ne pehe 'oku hoko ko e kolo 'o e kau 'angelo, 'a ia kuo hakeaki'i koe ki he langi mo fekau'i atu 'a e 'uli 'uli kotoa pe 'o e ngaahi akenga mo e ngaahi me'a, ngaahi fonua 'e ha'u ki heni ke to'o hake hotau 'uli pea fekau'i ia hono mama'o, mo ho'o sai pe 'a e ngaahi Siasi mo steeples, mo e ala me'a pehe e founga ke fai ki ai; Manatu'i, ko e 'aho 'e taha ke te ke hilifaki ia 'i he konga ki lalo 'o e tahi ko 'eni. 'Oku ke honi lahi 'i he malumalu 'o koe he taimi ni. 'Oku belching 'e he e houhau 'o e 'Otua 'a e totonu 'i lalo 'i ho'o. Toe lahi e me'a te ne pukepuke ni lau 'one'one 'oku tautau 'i ai, 'i he 'oseni ki he maile loloto heheke 'i ai plumb mui ki he tahi Salton. Te ke toe kovi ange ia 'i he 'aho faka'osi 'o Pompeii. Fakatomala, Losi 'Eniselisi. Fakatomala 'a e toenga 'o e koe mo e tafoki ki he 'Otua. 'Oku 'a e houa 'o 'ene houhau 'i he funga 'o e mamani. Hola lolotonga 'oku 'i ai 'a e taimi ke nau hola pea ha'u ki he Kalaisi." Tuku ke tau lotu."

Ko e ha e momeniti ma'ongo'onga ki he ni'ihi 'o kitautolu 'oku nau tui ko Misa Branham 'a e palofita 'a e 'Otua mo e Laumalie 'o 'Ilaisiaa, 'i he taimi 'oku fakatokanga'i tafia ai 'a kitautolu 'e he tepi ne tau fanongo, e ngaahi tohi kuo tau lau, pea mo e me'a kuo tau ongona 'a e tangata ma'ongo'onga ko 'eni 'o e 'Otua, kotoa ne tuhu leva ki ha ngaahi kikite lahi 'o e iku'anga ki he matafanga fakahihifo 'o 'Amelika. Ko 'eni 'oku tau fakatokanga'i 'oku ne na'e kikite. 'I he'etau 'ilo'i ia ke hoko ko ha fo'i lea ko e palofita, na'a mau 'ilo'i na'a ne lea 'aki ha me'a tuku kehe kapau 'e lava ke ma'u ia 'i he folofola. Tau kamata he taimi ni ke nau tokanga.

'I he 'aho 22 'o 'Aokosi, 1965, Misa Branham lea 'i ha matafanga ki he matafanga, e kau'afonua ki he kau'afonua, telefoni mata'u hake, 'i he'ene malanga "Thinking man’s Filter" mahino 'aki 'a e fakamau 'i he America: "e Laumalie Ma'oni'oni 'i hoku loto he pooni tangi, “Laodicea kui, liunga fiha te kuo 'oatu 'e he 'Otua ha fakaakeake, ka ko 'eni kuo hoko mai ki ai 'a ho taimi. 'Oku fu'u tomui he taimi ni. Founga na'e ke kata mo fakakata 'aki 'a e kakai na'a ne fekau 'a e 'Otua kiate koe? Ka ko 'eni kuo hoko mai ki ai 'a ho taimi. 'Oiaue, 'Iunaiteti Siteiti, 'Iunaiteti Siteiti, fefe 'e he 'Otua 'e kuo ofi pe ke ke hange ko ha moa 'oku hono lalahi, ka na'e 'ikai te ke loto." Ko 'eni, ko e le'o ko 'eni te ne mei he matafanga ki he matafanga, mei he hahake ki he Hihifo mo e tokelau ki he Tonga. Founga 'e 'osi ai 'a e 'Otua na'e ofi pe ke ke, ka ka na'e 'ikai te ke fai. 'I he taimi ni, kuo ha'u ai ho taimi. 'Oku maumau'i 'a e ngaahi pule'anga; Ko e ngaaahi he mamani. Ha maile 'e teau hongofulu ma nima chunk 'o ia, 'e tolu pe fa maile 'e laungeau hono falahi, 'e ngoto maile 'e teau - pe mahalo 'e fangofulu ki he hala lahi atu he ko e taha 'o e ngaahi 'aho, mo e ngaahi peau 'e fakalili plumb ki he Siteiti 'o Kenitaki. Pea 'i he taimi 'oku 'oku hoko, te lulululu'i ai e mamani faingata'a fu'u faingata'a 'e faka'auha 'a e me'a kotoa pe 'i 'olunga ai.”

Liliu 'o e ngaahi konga mei he   The Acts of the Prophet Chapter 12
'e Pearry Green
Lau 'a e fakamatala kakato 'i he...   Fakamaau 'a e mofuike.


  Download e. (PDF Lea faka-Pilitania)

Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


Pou afi.

E 'ao taukakapa.

E ngaahi ngaue 'a e
palofita.
(PDFs)

Vahe 12
Fakamaau 'a e mofuike.

(PDF)

'I he 'ao...

Hili 'a e...


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

Ko e lea...

Sio ki e ngaahi mofuike 'i heni 'i Kalefonia. 'Oku tala mai, kimu'a 'i he ha'ele mai 'a e 'Eiki ko Sisu Kalaisi, ko e 'Otua 'e ngoto hifo he feitu'u ko ia. 'Oku ou tui 'e Holiuti mo Losi 'Eniselisi, pea kiate kinautolu ngaahi potu 'o e 'uli ki ai, ko e 'Otua Mafimafi 'e ngoto ia. Te ne 'alu hifo ki lalo 'i he konga ki lalo 'o e tahi.

William Branham - Who do you say this is ? (1964)


  Na'e pehe 'e he folofola...

Pea naʻe ai ʻae ngaahi leʻo, mo e mana, mo e ʻuhila; pea naʻe ai ʻae mofuike lahi, naʻe ʻikai hano tatau talu ʻae nofo ʻoe kakai ʻi māmani, ʻae fuʻu mofuike, kuo pehē hono fakamanavahē mo lahi.

Fakahaa 16:18