Me'a lilo Papilone.


  Ko e tohi 'o e ngaahi hokohoko 'o e fakahaa.


Fakahaa 17:1-18

Na'e tangutu 'a ha fefine fakafepaki 'i Valeti mo kulamumu, mo ha ipu koula 'i hono nima 'a e fanga manu.

"1 Pea naʻe haʻu ʻae tokotaha ʻoe ʻāngelo ʻe toko fitu naʻe ʻi ai ʻae hina ʻe fitu, ʻo ne lea kiate au, ʻo pehē mai kiate au, “Haʻu ki heni; pea te u fakahā kiate koe hono fakamaau ʻoe fuʻu feʻauaki, ʻoku heka ʻi he ngaahi vai lahi: 2 ʻAia kuo fai feʻauaki mo e ngaahi tuʻi ʻa māmani, pea ko e kakai ʻo māmani naʻe fakakona ʻaki ʻae uaine ʻo ʻene feʻauaki.” 3 Pea naʻe ʻāvea au ʻi he laumālie ki he toafa: pea ne u mamata ʻoku heka ʻae fefine ʻi he manu fekai ʻoku kulaʻahoʻaho, kuo pito ʻi he ngaahi hingoa fakataukae ki he ʻOtua, kuo fitu hono ʻulu, pea mo e nifo ʻe hongofulu. 4 Pea naʻe teunga ʻaki ʻae fefine ʻae kulokula mo e kulaʻahoʻaho, pea teunga ʻaki foki ʻae koula mo e ngaahi maka koloa mo e ngaahi mataʻitofe, kuo ʻi hono nima ʻae ipu koula, kuo pito ʻi he ngaahi fakalielia mo e ʻuli ʻo ʻene feʻauaki.

'Oku ne fu'u Papilone, 'a ia ko e fa'e 'o e ngaahi anga-fakalielia kotoa pe.

5 Pea naʻe tohi ʻi hono foʻi laʻē ʻae hingoa ni, KO E MEʻA FAKALILOLILO, KO PAPILONE KO E LAHI, KO E FAʻĒ ʻAE KAU FEʻAUAKI MO E NGAAHI FAKALIELIA ʻOE MĀMANI. 6 Pea ne u mamata ʻoku konā ʻae fefine ʻi he toto ʻoe kakai māʻoniʻoni, mo e toto ʻoe kakai naʻe mate koeʻuhi ko Sisu: pea ne u ofo ʻi heʻeku mamata ki ai, ʻo ofo lahi ʻaupito. 7 Pea pehē mai ʻe he ʻāngelo kiate au, “Ko e hā ʻoku ke ofo ai? Te u fakahā kiate koe ʻae meʻa fakalilolilo ʻoku kau ki he fefine, mo e manu fekai ʻoku ne fua ia, ʻaia ʻoku ʻi ai ʻae ʻulu ʻe fitu, pea mo e nifo ʻe hongofulu. 8 Ko e manu fekai ne ke mamata ai, naʻe ʻi ai, ka ʻoku ʻikai eni; pea ʻe ʻalu hake mei he luo taʻehanotakele, pea ʻe ʻalu ia ki he malaʻia: pea ko kinautolu ʻoku nofo ʻi māmani, ʻakinautolu naʻe ʻikai tohi honau hingoa ʻi he tohi ʻoe moʻui talu hono ngaohi ʻo māmani, te nau ofo ʻi heʻenau mamata ki he manu fekai, naʻe ʻi ai, pea ʻoku ʻikai eni, ka ʻoku ʻi ai ni.

Hono faka'uhinga'i 'o e 'ulu 'e fitu mo e hoani 'e Hongofulu.

9 “Ko eni ʻae loto ʻoku poto. Ko e ʻulu ʻe fitu, ko e moʻunga ia ʻe fitu, ʻaia ʻoku heka ai ʻae fefine. 10 Pea ʻoku fitu ʻae ngaahi tuʻi: kuo hinga ʻae toko nima, pea ʻoku ai ni ʻae tokotaha, pea ʻoku teʻeki hoko hono toe; pea ka haʻu ia, kuo pau ke nofo pe ia ʻi he kuonga siʻi. 11 Pea ko e manu fekai, naʻe ʻi ai, ka ʻoku ʻikai eni, ko hono valu ia, pea ʻoku ʻoe toko fitu, pea ʻoku ʻalu ia ki he malaʻia. 12 “Pea ko e nifoʻi ʻulu ʻe hongofulu naʻa ke mamata ki ai, ko e tuʻi ʻe hongofulu ia, ʻoku teʻeki kenau maʻu ha puleʻanga; ka ʻoku nau maʻu ʻae mālohi ʻo hangē ha ngaahi tuʻi ʻi he feituʻulaʻā ʻe taha fakataha mo e manu fekai. 13 ʻOku loto taha ʻakinautolu ni, pea te nau foaki ʻenau pule mo e mālohi ki he manu fekai.

He ko e ikuna 'o e Lami.

14 ʻE tauʻi ʻekinautolu ni ʻae Lami, pea ʻe ikuna ʻakinautolu ʻe he Lami: he ko e ʻeiki ia ʻoe ngaahi ʻeiki, ko e tuʻi ʻoe ngaahi tuʻi: pea ko kinautolu ʻoku ʻiate ia kuo ui, mo fili, mo angatonu.” 15 Pea naʻa ne pehē mai kiate au, “Ko e ngaahi vai ne ke mamata ai, ʻoku heka ai ʻae fefine feʻauaki, ko e ngaahi kakai mo e fuʻu tokolahi, mo e ngaahi puleʻanga, mo e ngaahi lea. 16 Pea ko e nifoʻi ʻulu ʻe hongofulu ne ke mamata ai ʻi he manu fekai, ʻe fehiʻa ʻakinautolu ni ki he fefine feʻauaki, pea te nau fakamasivaʻi mo fakatelefuaʻi ia, pea te nau kai ʻa hono kakano, pea tutu ia ʻi he afi. 17 He kuo fakalotoʻi ʻakinautolu ʻe he ʻOtua ke nau fai ki hono finangalo, pea ke nau loto taha, ʻo foaki honau puleʻanga ki he ngaahi folofola ʻae ʻOtua. 18 Pea ko e fefine naʻa ke mamata ki ai, ko e kolo lahi ko ia ia, ʻaia ʻoku ne puleʻi ʻae ngaahi tuʻi ʻo māmani.”

Ko hai 'eni Papilone me'a lilo?


David Shearer.

'E lava ke ke fai 'a e e ID 'o e fefine ko 'eni, 'aki hono fakatokanga'i 'a e ngaahi mo'oni'i me'a ko 'eni mei he folofola.

1. ko ha fefine. (Ko e Siasi).
2. ko ha kolo.
3. Na'a ne tu'utu'uni ki he ngaahi tu'i 'o e mamani.
4. 'Oku 'oku ne faka'ofo'ofa.
5. 'Oku ne tangutu 'i he 'otu mo'unga 'e fitu.

Tangutu fakataha 'a e ngaahi kolo lahi 'i he ngaahi tafungofunga 'e toko fitu, ka pe ko ha taha pule, pea ko ha Siasi, - ROME.

Download e (PDF Lea faka-Pilitania)
  Why I am against Organised religion.Ko e tohi 'o e fakahaa
'Oku hokohoko atu 'i he peesi hono hoko.
(Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.)


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


E ngaahi ngaue 'a e
palofita.
(PDFs)

Ko e me'a fakama'u
'e fitu.

Ha tafamo'unga mo e
rosebush 'i he Sinou
'i Siaina.

Ko e lile 'o e afi.

Pou afi.
- Houston 1950.

Ko e maama 'i ha fo'i
maka 'i he pilamita.

Kuo 'e he 'Otua 'a e
ngaahi hingoa lahi...
ka 'oku ne ma'u 'a e
hingoa 'o e tangata pe
'e taha pea ko Sisu
'a e hingoa ko ia.Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

  Na'e pehe 'e he folofola...

ʻOku monūʻia ia ʻoku ne lau, mo kinautolu ʻoku fanongo, ki he ngaahi lea ʻoe kikite ni, mo fai ʻae ngaahi meʻa ʻoku tohi ʻi ai: he ʻoku ofi ʻae kuonga.

Fakahaa 1:3