Armageddon.


  Ko e tohi 'o e ngaahi hokohoko 'o e fakahaa.

Armageddon.


David Shearer.

Peesi ko 'eni ko hano fakatahataha'i ia 'o e ngaahi fakakaukau mo e ngaahi folofola kau ki he ngaahi me'a 'o e ngata'anga 'a e taimi. Koe'uhi he 'oku tau 'ilo ko e "'Otua ko 'ene tokotaha fakatonulea" ha ngaahi me'a ke 'oua 'e kakato 'ilo'i untill nai hili hono hoko.

Pea naʻa ne tānaki ʻakinautolu ki he potu ʻoku ui ʻi he lea fakaHepelū ko Amaketone. Fakahaa 16:16

Holiuti kuo foaki mai kiate kitautolu 'a e tatau 'o e Armageddon ko e fakakatoa ke faka'auha ke 'osi'osingamalie 'a e mamani. Ka 'oku mo'oni 'eni?.

Ko e ha'u e fo'i lea ko e Armageddon mei he ongo fo'i lea faka-Kalisi 'i he "har" 'uhinga ki ha ki'i mo'unga pe mo'unga, mo e Meggido, ha feitu'u 'i 'Isileli. Ko e fe 'oku hoko 'a e tau faka'osi 'i he vaha'a 'o e kau tau 'a Kalaisi mo e kau tau 'a e fili 'o Kalaisi.

Neongo ko hono ikuna'i 'o e fili 'o Kalaisi, pea mo 'ene ngaahi kau tau, ka 'oku 'ikai ko e kakato ke faka'auha ke 'osi'osingamalie 'a e mamani. 'Oku kei 'i ai ke hoko ko ha toko lau afe ta'u pule 'o Kalaisi, ui ko e nofo tu'i. 'E ha'i 'a Setane lolotonga e vaha'ataimi ko 'eni, pea 'e hoko 'e pehe ai pe mamani 'i ai 'a e melino.

'Oku hilifaki 'e he malohi fakavaha'a-pule'anga 'a e 'akolo'i 'o Selusalema.

Sakalaia 12:2 “Vakai, te u ngaohi ʻa Selūsalema, ko e ipu fakailifia, ki he kakai kotoa pē ʻoku takatakai ʻiate ia, ʻoka nau ka kāpui ʻa Selūsalema, mo Siuta foki.”


Soeli 3:1-2

“Vakai, koeʻuhi ʻi he ngaahi ʻaho ko ia, pea ʻi he kuonga ko ia, ʻaia te u toe ʻomi ai ʻae pōpula ʻo Siuta mo Selūsalema, Te u tānaki foki ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē, pea te u ʻomi ki lalo ʻakinautolu ki he teleʻa ʻo Sihosafate, pea te u fakamaauʻi ʻakinautolu koeʻuhi ko hoku kakai, pea mo hoku tofiʻa ko ʻIsileli, ʻaia kuo nau fakamovetevete ki he ngaahi puleʻanga, pea vaheʻi hoku fonua.”

'E fonua 'i he matatahi 'o 'Isileli, 'a e ha malohi fakavaha'a-pule'anga 'i ha feinga ke fakatau'ataina'i 'a e kolo ko Selusalema. 'Oku 'uhinga 'a e Tohi Tapu ki he "ngaahi pule'anga kotoa pe". Ko 'eku fakakaukau, ka 'oku 'ikai 'eni ke 'uhinga "'a e tokotaha kotoa pe 'i he mamani", 'oku 'uhinga ki he ha malohi 'o e ngaahi pule'anga 'o e 'Iunaiteti, 'a ia 'oku fakafofonga'i 'e he "ngaahi pule'anga kotoa pe".

He ko e kuonga 'o e kau Senitaile.

Na'e pehe 'e Sisu 'i he Luke 21:24, “Pea ʻe tō ʻakinautolu ʻi he mata ʻoe heletā, pea ʻe taki pōpula ki he puleʻanga kotoa pē: pea ʻe malaki hifo ʻa Selūsalema ʻe he kakai Senitaile, kaeʻoua ke kakato ʻae kuonga ʻoe kakai Senitaile.”

'Oku mahino kiate kitautolu 'oku tau mo'ui 'i he taimi ko 'eni, 'oku talanoa 'a Sisu kau ki he.

Na'e fakaha 'e Kalaisi ia ki he kau Siu.

Sakalaia 12:10-11 “Pea te u lilingi ki he fale ʻo Tevita, pea ki he kakai ʻo Selūsalema, ʻae laumālie ʻoe ʻofa, pea mo e faʻa lotu: pea te nau sio kiate au ʻaia kuo nau hokaʻi, pea te nau tangi koeʻuhi ko ia, ʻo hangē ha taha ʻoku tēngihia ʻa hono foha naʻe taha pe, pea te ne mamahi lahi koeʻuhi ko ia, ʻo hangē ko e mamahi koeʻuhi ko e ʻolopoʻou. ʻE ai ʻae tangilāulau lahi ʻi Selūsalema, ʻi he ʻaho ko ia, ʻo hangē ko e tangilāulau ʻa Hatatilimoni ʻi he teleʻa ko Mekitoni.”

Na'e hoko 'eni 'i he taimi 'oku fakaha mai 'e he Kalaisi ia ki he kau Siu. Ko e talanoa 'o Siosefa 'i he Tohi Tapu, ko ha fakataipe ia, 'a e me'a ko 'eni. Na'a ne fokotu'u 'a e tokotaha kotoa pe mei hono 'ao, pea fakaha ia ki hono ngaahi tokoua.

Loma 11:26-27 “Pea ʻe fakamoʻui ʻa ʻIsileli kotoa pē: ʻo hangē ko ia kuo tohi, “ʻE haʻu mei Saione ʻae Fakamoʻui, pea ʻe fakafoki ʻe ia ʻae angahala meia Sēkope: He ko ʻeku fuakava eni mo kinautolu, ʻo kau ka ʻave ʻenau ngaahi angahala.”

'I he faka'osinga 'o e Nofotu'i, 'oku tukuange 'a Setane, pea 'oku hoko 'a e tau 'o e "Koki mo Mekoki".


  Na'e pehe 'e he folofola...

He kapau ko honau siʻaki, ko e fakalelei ia ʻo māmani, pea ko e hā honau toemaʻu mai, ka ko e moʻui mei he mate?

Loma 11:15


   Download e.

Download 'a e fekau'aki 'a e ngaahi popoaki.

(PDF Lea faka-Pilitania)
Laodicean Church Age.
Anointed ones at the End time.
Modern events made clear by Prophecy.
Fifth Seal. - Ko e ngaahi laumalie 'i lalo 'i he 'esi-feilaulau.
Sixth Seal. - lahi 'o e faingata'a.
Future home of the Heavenly Bridegroom and the Earthly Bride.
Feast of Trumpets.

Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


E ngaahi ngaue 'a e
palofita.
(PDFs)

Ko e me'a fakama'u
'e fitu.

Ha tafamo'unga mo e
rosebush 'i he Sinou
'i Siaina.

Ko e lile 'o e afi.

Pou afi.
- Houston 1950.

Ko e maama 'i ha fo'i
maka 'i he pilamita.

Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

Kuo 'e he 'Otua 'a e
ngaahi hingoa lahi...
ka 'oku ne ma'u 'a e
hingoa 'o e tangata pe
'e taha pea ko Sisu
'a e hingoa ko ia.Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.