Lahi ange 'a e ngaahi akonaki.


  Faifakamo'ui fakalangi.

Faifakamo'ui fakalangi.

'E lava fefe ke u ma'u hoku Fakamo'ui?

"Fai 'a e ngaahi hingoa huhu'i komipauni 7 'o Sihova, faka'aonga'i kia Sisu Kalaisi?" F.F. Bosworth. -'IO.

He 'ikai ha tangata 'e lava ke fakamo'ui ha taha pe. 'E he kau toketaa 'o 'ikai a'u.
Fakamo'ui kotoa pe 'oku mei he 'Otua.
Kapau ko Sisu na'e 'i heni he taimi ni, ne 'ikai lava ke fakamo'ui 'a kimoutolu - koe'uhi he na'a ne 'osi fai ia, 'i he taimi na'a ne pekia 'i Kalevale. 'Oku fie ma'u 'a e tui.

Fakamo'ui fakalangi ko ia 'i he me'a kotoa pe ki he hala 'o fakafou 'i he popoaki. Ko e ha ha sipinga 'o ha ngaahi popoaki 'oku fakataumu'a ke ohi hake 'a e tui, ke lava ai 'o homou fakamo'ui.

'Ofa ke tapuekina kimoutolu 'e he 'Otua.

Download e (PDF Lea faka-Pilitania)

60-0930  Visions of William Branham.
53-0509  Pillar of Fire.
60-0312  Door to the Heart.
57-0804A  The Great Commission.
58-0314  Love.
58-0619E  Can we see Jesus ?.
57-0806  God Projecting His Love.

Ko e lea...

Pea hili ia pea ko ha tangata hifo 'i heni ke pehe na'a ne ma'u 'a e malohi ke fakamo'ui 'a e mahaki, 'oku 'ikai ke ne 'ilo'i 'a e folofola. He... Fakamo'ui fakalangi 'oku fakatefito ia 'i he 'osi 'o e ngaue 'a Sisu Kalaisi 'i Kalevale. Ko ha ngaue ia he'ene 'osi. Ko e founga tatau 'a e Fakamo'ui. Na'e 'ikai ke fakamo'ui koe ta'u kuo hili, 'i he ta'u 'e ua kuo hili, 'oku 'uhinga ki he ha pe - pe ko e Fakamo'ui. Na'e 'ikai ke fakahaofi 'a e uike kuo 'osi, 'i he ta'u 'e fangofulu kuo hili. Na'a ke fakahaofi 'i he ta'u 'e teau hongofulu ma hiva kuo hili 'i he taimi 'oku pekia ai 'a Sisuu 'i Kalevale. Ka na'a ke tali ho'o fakamolemole 'i he ngaahi ta'u lahi kuo hili, pe 'oku 'i ai ha ngaahi po lahi kuo hili, pe ko e fua. He founga tatau pe: "na'e lavea ia koe'uhi ko 'etau ngaahi maumau-fono, 'i hono ngaahi taa, tau na'e fakamo'ui 'a kinautolu." Ko ha lea ngaue he taimi kuohili.

William Branham -   The Great Commission   57-0804A


  Na'e pehe 'e he folofola...

Ko e moʻoni kuo ne toʻo kiate ia ʻa ʻetau ngaahi vaivai, ʻo ne fua ʻetau ngaahi mamahi: ka naʻa tau mahalo kuo tautea mo taaʻi ia mei he ʻOtua, pea mamahiʻia.

Ka naʻe lavea ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi angahala, naʻe fakavolu ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi hia: naʻe ʻiate ia ʻae tautea koeʻuhi ke tau fiemālie; pea ʻi hono ngaahi tā ʻoku tau moʻui ai.

'Isaia 53:4,5


  'Ikai ko ia 'o e tui fakalotu kuo fokotu'utu'u.

'Ekesotosi hono tolu.

'Oku ui 'a e fo'i lea ko e "Siasi" 'Oku 'uhinga 'a e ngaahi 'ofa'anga. Ko e ha 'oku tau ui 'a e mei he?

Ko e 'Ekesotosi 'uluaki na'e 'i he taimi 'oku ui 'e Mosese 'a ha pule'anga mei 'i loto 'i ha pule'anga.

Ko e 'Ekesotosi hono ua na'e 'i he taimi na'e ui 'e Kalaisi 'a e Siasi mei ha tui fakalotu.

Ko e hiki fononga hono tolu ko e 'i he taimi na'e ui 'e Kalaisi 'a ha ta'ahine mali mei 'i loto 'i ha Siasi.

Download e (PDF Lea faka-Pilitania)

60-0911M  As I was with Moses.
63-0630M  Third Exodus.
63-0724  Warning then Judgement.
55-1111  Where I think Pentecost failed.
58-1002  But from the begining it wasn't so.
64-0313  The Voice of the Sign.

  Nikolaitani-ism.

Nikolaitani-ism.

Ko ha komipauni 'o e fo'i lea mei he lea faka-Kalisi "Nico" ke ikuna'i, mo e "Tulimui'i e fa'ahinga kakai" e Siasi (kakai) 'a e fo'i lea ko e "Nikolaitani". Nikolaitanism ko e feitu'u hoko ko e pule ai 'a e Siasi 'e he tangata, kae 'ikai ko e Laumalie 'o e 'Otua.

Ko e lea ia ki ai 'i he fakaha vahe 2 mo e 3, feitu'u na'e tohi ai 'e he 'Eiki 'a e ngaahi mata'itohi ki he ngaahi Siasi 'e fitu 'o e 'Esia. [Vakai - Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.].

Ko ha kikite, 'o ne fakafofonga'i 'a e ngaahi tu'unga 'o e ngaahi kuonga ka hoko mai 'a e ngaahi tohi ko 'eni. Ko e me'a na'e launga 'a e 'Otua ki he Siasi, ko ne nau li'aki 'a 'enau "'uluaki ko e 'ofa". Na'a na tuku Nikolaitanism ke hu 'i he. Ko 'eni na'e kamata ke hange ko ha lea 'o pehe, pea toki ha ngaue, pea toki hoko ko ha tokateline, pea faifai pea hoko ko e incarnate 'i he ha tangata - 'a ia ko e palofita loi.

'Oku olopoto ko ia koe'uhi he 'oku kamata ni ko ha "fo'i fakakaukau". 'Oku ako'i 'e kinautolu 'oku ui "ko e kau 'Aposetolo", neongo 'oku 'ikai ke nau loi. Mei he me'a ni, 'oku tau mamata 'oku ne talanoa ki ha Siasi. Kimui ange 'i he ngaahi tohi ko 'eni, ui 'e he 'Otua ko e "Siasi 'o Setane" 'Oku hanga ki lalo, pea na'e pehe 'a e 'Otua ne "fehi'a 'i he" ia. Ko e ha ha fo'i lea ongo malohi, hange ko ia 'oku 'ikai fa'a ngaue 'aki 'i he folofola.

'I he taimi 'oku fie ma'u 'a e Laumalie 'e taha ke mapule'i ho'o mo'ui, - ko 'eni e me'a fehi'a 'i he 'Otua, koe'uhi he 'oku ne fie ma'u ke ke mapule'i ho'o mo'ui. 'I ai ha'atau fili, ka neongo ia, 'i he tau'ataina 'o e Laumalie Ma'oni'oni, kae 'ikai ko e popula 'o e tangata.

Download e (PDF Lea faka-Pilitania)

60-0911E  Five Definite Identifications of the Church of the Living God. - William Branham
62-1111E  Why I am against Organised Religion. - William Branham
The Seed of Nicolaitanism.
The Doctine of the Nicolaitanes.
That Woman Jezebel.
Christ outside the Church.

Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


Pou afi.

E 'ao taukakapa.

E ngaahi ngaue 'a e
palofita.
(PDFs)

Vahe 11 - He 'ao.

(PDF)

'I he 'ao...

Hili 'a e...

Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

"Fai 'a e ngaahi hingoa
huhu'i komipauni 7
'o Sihova,
faka'aonga'i kia
Sisu Kalaisi?" -'IO.
- F.F. Bosworth.Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.