تعمید در آب.


    سری پیاده روی مسیحی است.

این راه است. پیاده روی در آناز

اشعيا 7-55:6.
خداوند را مادامی‌ كه‌ یافت‌ می‌شود بطلبید و مادامی‌ كه‌ نزدیك‌ است‌ او را بخوانید. شریر راه‌ خود را و گناه‌كار افكار خویش‌ را ترك‌ نماید و بسوی‌ خداوند بازگشت‌ كند و بر وی‌ رحمت‌ خواهد نمود و بسوی‌ خدای‌ ما كه‌ مغفرت‌ عظیم‌ خواهد كرد.

آنجا که ما همه گناهکاران است.

روميان 3:23,
زیرا همه گناه کرده‌اند واز جلال خدا قاصر می‌باشند،

روميان 3:10,
... که کسی عادل نیست، یکی هم نی.

همه ما باید توبه کنند.

لوقا 13:3,
بلکه به شما می‌گویم اگر توبه نکنید، همگی شما همچنین هلاک خواهید شد.

اعمال رسولان 3:19,
پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد.

حتی کلیساها باید توبه کنند.

مکاشفه 2:1,5,
به فرشته کلیسای در اَفَسُس بنویس که...
پس بخاطر آر که از کجا افتاده‌ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور والاّ بزودی نزد تو می‌آیم و چراغدانت را ازمکانش نقل می‌کنم اگر توبه نکنی.

مکاشفه 3:19,
هر که را من دوست می‌دارم، توبیخ و تأدیب می‌نمایم. پس غیور شو و توبه نما.

باید تعمید بگیریم.

مرقس 16:16,
هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

اول پترس 3:21,
که نمونهٔ آن، یعنی تعمید اکنون ما را نجات می‌بخشد (نه دور کردن کثافت جسم، بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا) به‌واسطهٔٔ برخاستن عیسی مسیح،

با غوطه ور شدن در آب.

يوحنا 3:23,
و یحیی نیز در عَیْنُون، نزدیک سالیم تعمید می‌داد زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم می‌آمدند و تعمید می‌گرفتند،

اعمال رسولان 39-8:36,
و چون در عرض راه به آبی رسیدند، خواجه گفت، اینک، آب است! از تعمید یافتنم چه چیز مانع می‌باشد؟ فیلپس گفت، هر گاه به تمام دل ایمان آوردی، جایز است. او در جواب گفت، ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست. پس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارند و فیلپُّس با خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد. و چون از آب بالا آمدند،روح خداوند فیلپُّس را برداشته، خواجهسرا دیگر او را نیافت زیرا که راه خود را به خوشی پیش گرفت.

با توجه به الگوی کتاب مقدس است.

اول سموئيل 15:22,
اینك اطاعت از قربانیها و گوش گرفتن از پیه قوچها نیكوتر است...

لوقا 49-24:45
و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. و به ایشان گفت، بر همین منوال مکتوب است و بدینطور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد. و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همهٔ امّت‌ها به نام او کرده شود. و شما شاهد بر این امور هستید. و اینک، من موعود پدر خود را بر شما می‌فرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوّت از اعلی آراسته شوید.

2:36-اعمال رسولان 39,
پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است. چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند، ای برادران چه کنیم؟ پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح‌القدس را خواهید یافت. زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همهٔ آنانی که دورند، یعنی هرکه خداوند خدای ما او را بخواند.

کسانی که در نام واقعی تعمید نمی گیرند
فرمان شدند به دوباره غسل تعمید یافته است.

8:14-17 اعمال رسولان,
امّا رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفته‌اند، پطرس و یوحنّا را نزد ایشان فرستادند. و ایشان آمده، بجهت ایشان دعا کردند تا روح‌القدس را بیابند، زیرا که هنوز بر هیچ‌کس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس. پس دستها بر ایشان گذارده، روح‌القدس را یافتند.

19:1-6 اعمال رسولان,
و چون اَپُلّس در قرِنْتُس بود، پولُس درنواحی بالا گردش کرده، به اَفَسُسْ رسید. و در آنجا شاگرد چند یافته، بدیشان گفت، آیا هنگامی که ایمان آوردید، روح‌القدس را یافتید؟ به وی گفتند، بلکه نشنیدیم که روح‌القدس هست! بدیشان گفت، پس به چه چیز تعمید یافتید؟ گفتند، به تعمید یحیی. پولُس گفت، یحیی البتّه تعمید توبه می‌داد و به قوم می‌گفت به آن کسی که بعد از من می‌آید ایمان بیاورید، یعنی به مسیح عیسی. چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند، و چون پولُس دست بر ایشان نهاد، روح‌القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلّم گشته، نبوّت کردند.

اعمال رسولان 10:48,
پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند....

چیمذهب  آیا باید بپیوندم؟
هیچ یک. - پیروی از خداوند عیسی مسیح.

يوحنا 3:3,
عیسی در جواب او گفت، آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.

غلاطيان 1:8,
بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اَناتیما باد.

حتی یک پیامبر نباید با کتاب مقدس مخالف باشد.

اول قرنتيان 14:37,
اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می‌نویسم، احکام خداوند است.

ما باید روح القدس را دریافت کنیم.

1:4-5 اعمال رسولان,
و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعدهٔ پدر باشید که از من شنیده‌اید. زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایّامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت.

اعمال رسولان 5:32,
و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنانکه روح‌القدس نیز است که خدا او را به همهٔ مطیعان او عطا فرموده است.

16:7-14 يوحنا,
و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد . امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود. امّا بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی‌آورند. و امّا بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. و امّا بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الآن طاقت تحمّل آنها را ندارید. و لیکن چون او یعنی روحِ راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلّم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.

اعمال رسولان 1:8,
لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان.

8:9-11 روميان,
لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شما است، جسم به‌سبب گناه مرده است و امّا روح، به‌سبب عدالت، حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.

10:44-48 اعمال رسولان,
این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح‌القدس بر همهٔ آنانی که کلام را شنیدند، نازل شد. و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امّت‌ها نیز عطای روح‌القدس افاضه شد، زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلّم شده، خدا را تمجید می‌کردند. آنگاه پطرس گفت، آیا کسی می‌تواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی که روح‌القدس را چون ما نیز یافته‌اند. پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. آنگاه از او خواهش نمودند که روزی چند توقّف نماید.

ما باید در پرتو کلام به راه رفتن.

1:5-7 اول يوحنا,
و این است پیغامی که از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌نماییم، که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. اگر گوییم که با وی شراکت داریم، در حالیکه در ظلمت سلوک می‌نماییم، دروغ می‌گوییم و براستی عمل نمی‌کنیم. لکن اگر در نور سلوک می‌نماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد.

خویشتن‌ را مهیا ساز تا با خدای‌ خود ملاقات‌ نمایی...‌. عاموس 4:12

از رساله... این راه است. پیاده روی در آناز
توسط S.E. Johnson.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

و در هیچ‌کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.

اعمال رسولان 4:12


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


Acts of the Prophet

PDF( انگلیسی)

Chapter 8
Angel Appears

PDF( انگلیسی)

قبل از...

پس از آن...

William Branham
.دا ست ز زندگی من

(PDF)

Pearry Green
personal testimony.

PDF( انگلیسی)


مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.