Cai Baptisan.


  Séri leumpang Kristen.

Ieu Jalanna. Leumpang ye di dinya.

Yesaya 55:6-7,
6 Geura tarobat ka Pangeran. Geura sasambat ka Mantenna anu geus deukeut.
7 Anu jarahat geura robah kalakuan, geura garanti pikiran. Geura tarobat ka Allah kaula. Mantenna sipat welas jeung hampuraan.

Kusabab urang sadayana dosa.

Rum 3:23,
kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun.

Rum 3:10,
Sakumaha ungel Kitab Suci, ”Saurang ge taya nu bener”

Urang sadayana kedah tobat.

Lukas 13:3
Lain kitu! Kami ngingetan, maraneh oge lamun henteu tarobat mah bakal paraeh cara kitu.

Rasul-Rasul 3:19,
Ku sabab kitu ayeuna aranjeun teh kudu tarobat, kudu marulang deui ka Allah sangkan ku Mantenna dihampura. Upama aranjeun tarobat,

Bahkan gereja kedah tobat.

Wahyu 2:1,5,
Tulis pikeun malaikat jamaah di Epesus:...
Maneh geus pohara tibeubeutna! Geura tobat, kudu milampah deui cara keur basa mimiti. Lamun teu tobat tina dosa, suku lampu anu di maneh ku Kami rek dicokot tina tempatna.

Wahyu 3:19,
Anu ku Kami sok diseukseukan jeung diwarah, tandaning dipikanyaah. Ku sabab kitu sing saregep, geura tobat.

Urang kedah dibaptis.

Markus 16:16,
Salamet anu percaya kana eta wawaran sarta dibaptis. Sabalikna cilaka anu arembung percaya.

1 Petrus 3:21,
Eta caah teh jadi perlambangna baptisan, anu ngalantarankeun aranjeun ayeuna salamet. Baptisan lain pikeun miceun daki meresihan awak, tapi mangrupa jangji, ikrar budi rasa urang nu hade ka Allah. Eta teh nyalametkeun aranjeun ku gugahna Yesus Kristus ti nu maraot,

Ku beuleum dina cai.

Yohanes 3:23,
Ari Yohanes mah ngabaptisna di Ainon teu jauh ti Salim, sabab di dinya loba cai. Jalma-jalma nu dibaptis ku anjeunna loba pisan.

Rasul-Rasul 8:36-39,
36 Kareta majuna geus nepi ka hiji tempat nu aya cai di hiji pupudunan. ”Kaleresan aya cai,” saur eta pajabat, ”kumaha Juragan teu kaabotan upami sim kuring dibaptis?”
37 Waler Pilipus, ”Atuh mangga upami leres-leres percanten mah.” ”Kantenan percanten pisan, Yesus Kristus teh Putra Allah,” saur eta pajabat.
38 Kareta dipiwarang eureun, eta pajabat jeung Pilipus lalungsur, terus alancrub ka cai, eta pajabat dibaptis.
39 Barang hanjat ti cai, Pilipus gaib tina paningali eta pajabat, dicandak ku Roh Allah. Eta pajabat ngalajengkeun perjalanan dipirig ku manah anu suka.

Numutkeun pola Apostolik.

1 Samuel 15:22,
...Tumut kana timbalana-Na langkung utami ti batan ngahaturkeun domba anu sae.

Lukas 24:45-49,
45 Ti dinya Anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana Kitab Suci.
46 Saur-Na deui, ”Geus dituliskeun kieu: Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe ti sanggeusna.
47 Jeung kalawan jenengan Anjeunna warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem.
48 Maraneh saksina tina eta sagala kajadian.
49 Kami pribadi ka maraneh bakal maparin hal anu geus dijangjikeun ku Rama Kami. Tapi memeh eta maraneh kudu ngadago heula di Yerusalem, nepi ka mangsa maraneh geus diliputan ku kakawasaan ti sawarga.”

Rasul-Rasul 2:36-39,
36 Ku sabab kitu sakumna urang Israil perlu terang enya-enya, yen anu ku Allah geus dijenengkeun Gusti jeung Jurusalamet teh nya eta Yesus anu disalibkeun ku aranjeun tea.“
37 Jalma-jalma anu ngabarandungan kabeh tinghareruk, tuluy ngaromong ka Petrus jeung ka rasul-rasul lianna, ”Kedah kumaha kuring sadaya teh, para saderek?“
38 Saur Petrus, ”Kudu tarobat, jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus, tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura sarta bakal narampa sih kurnia Allah, nya eta Roh Suci.
39 Sabab hal eta dijangjikeunana ku Allah teh pikeun aranjeun saanak incu, jeung pikeun anu araya di tempat-tempat anu jarauh, cindekna pikeun sakabeh, anu bakal disalaur ku Pangeran Allah urang.“

Anu henteu dibaptis dina Asma anu leres,
dititah dibaptis deui.

Rasul-Rasul 8:14-17,
14 Rasul-rasul di Yerusalem ngadarangu warta yen urang Samaria geus daraekeun narima pangandika Allah, tuluy ngutus Petrus jeung Yohanes.
15 Sasumpingna ka Samaria aranjeunna terus mangnedakeun sakur anu geus palercaya supaya dipaparinan Roh Suci,
16 sabab saurang ge can aya anu nampa Roh Suci, kakara dibaraptis kalawan pajenengan Yesus.
17 Sanggeus ku Petrus jeung Yohanes ditarumpangan panangan, seug bae narampa Roh Suci.

Rasul-Rasul 19:1-6,
1 Waktu Apolos di Korinta, Paulus mah ngideran pilemburan di wewengkon eta, ti dinya tuluy sumping ka Epesus. Di Epesus mendak sawatara jelema anu geus palercaya ka Yesus.
2 Ku anjeunna dipariksa, ”Ti saparantos palercaya, kumaha aranjeun parantos narampi Roh Suci?” Jawabna, ”Nguping oge nembe yen aya Roh Suci.”
3 Paulus mariksa deui, ”Aranjeun dibaptis ku baptisan naon?” ”Sumuhun baptisan Yohanes,” jawabna.
4 Saur Paulus, ”Baptisan Yohanes mah baptisan pertobat. Ari anjeunna nyaurkeun yen urang Israil kedah percaya ka anu bakal sumping pandeurieunana; nya eta ka Yesus.”
5 Sanggeus meunang katerangan kitu, seug maranehna kabeh dibaptis ku pajenengan Gusti Yesus.
6 Sanggeusna ku Paulus ditarumpangan panangan, seug nararima Roh Suci, tuluy mimiti ngaromong ku rupa-rupa basa jeung nyaturkeun pangandika Allah.

Rasul-Rasul 10:48,
Petrus miwarang supaya maranehna dibaptis kalawan pajenengan Yesus Kristus.

Denominasi mana anu kuring kedah gabung?
Taya aranjeunna. - Ngawula ka Yesus Kristus.

Yohanes 3:3,
Waler Yesus, ”Kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana, nya eta: Saurang oge moal aya anu bisa asup ka Karajaan Allah, kajaba lamun dijurukeun deui.”

Galatians 1:8,
Mugia anu ngajarkeun ”injil” anu beda ti Injil Kasalametan anu geus diwawarkeun ku sim kuring teh, saha bae, dalah sim kuring sorangan atawa malaikat ti sawarga, sing meunang hukuman ti Allah!

Bahkan nabi kedah satuju sareng tulisan suci.

1 Korinta 14:37,
Jelema anu ngarasa kailhaman warta ti Allah, atawa ngarasa meunang kurnia anu sipatna rohani, kudu ngaku yen ieu anu dituliskeun ku sim kuring dina ieu surat teh estu parentah ti Gusti.

Urang kedah nampi Roh Suci.

Rasul-Rasul 1:4-5,
4 Dina hiji dinten Anjeunna ngalahir kieu ka sadaya rasul, ”Maraneh ulah waka aringkah ti Yerusalem, dago heula anu geus dijangjikeun ku Rama, sakumaha nu geus dicaritakeun ku Kami tea.
5 Yohanes ngabaptisna ku cai, maraneh mah sakeudeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci.”

Rasul-Rasul 5:32,
Eta sagala perkawis teh sim kuring sadaya saksina, sareng Roh Suci anu ku Allah dikurniakeun ka unggal jalmi anu anut ka Yesus.

Yohanes 16:7-14,
7 Saenyana Kami indit teh bakal leuwih mangpa’at pikeun maraneh, sabab lamun Kami teu indit, Panulung teh moal sumping. Sabalikna lamun Kami indit engke bakal ngajurungkeun Anjeunna ka maraneh.
8 Lamun geus sumping, Anjeunna bakal ngabuktikeun ka nu di dunya tina hal naon dosa maranehna, tina hal naon nu bener, jeung tina hal hukuman ti Allah.
9 Tina hal dosana, lantaran maranehna henteu palercayaeun ka Kami;
10 tina hal nu bener, lantaran bener Kami indit teh ka Rama sarta ku maraneh moal katenjo deui;
11 tina hal hukuman ti Allah, lantaran nu nyangking kawasa di dunya teh geus nyandang hukuman.
12 Picaritaeun Kami loba keneh tapi maraneh moal sanggup narimana ayeuna mah.
13 Tapi engke, lamun Roh tea geus sumping, maraneh bakal ditungtun sangkan nyaraho kana sagala hal anu saestu, sabab Anjeunna bakal nganyatakeun hal Allah anu saestu-estuna. Anu bakal disaurkeun ku Anjeunna lain pilahir-Na ku anjeun; anu bakal disaurkeuna-Na teh hal-hal anu geus kadangu ku Anjeunna bae, sarta maraneh ku Anjeunna bakal dibere nyaho naon-naon anu baris kajadian engke.
14 Anjeunna bakal ngagungkeun ka Kami, sabab nya Anjeunna anu bakal nepikeun pilahir-pilahir Kami ka maraneh.

Rasul-Rasul 1:8,
Tapi maraneh, lamun Roh Suci geus sumping bakal narampa kawasa, pikeun jaradi saksi-saksi Kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi.

Rum 8:9-11,
9 Tapi hirup aranjeun mah henteu nurutkeun tabeat sorangan, geus nurut ka Roh Allah. Kitu soteh lamun bener Roh Allah aya di jero hate aranjeun. Saha-saha anu henteu ngabogaan Roh Kristus, eta lain kagungana-Na.
10 Sabalikna lamun Kristus aya di jero hate aranjeun, najan ari badan jasmani mah baris maot ku lantaran dosa, tapi Roh Allah anu aya jumeneng dina hate aranjeun baris maparin hirup ka aranjeun, lantaran aranjeun geus diangken bener ku Allah.
11 Lamun Roh Allah, anu geus ngagugahkeun Yesus tina maot jumeneng di jero hate aranjeun, tangtu eta anu ngagugahkeun Kristus tina maot teh bakal ngahirupkeun deui badan aranjeun anu keuna ku maot tea, sabab Roh Mantenna jumeneng di jero hate aranjeun.

Rasul-Rasul 10:44-48,
44 Sabot Petrus ngawulang keneh, Roh Suci lungsur ka nu keur ngararegepkeun piwulangna.
45 Urang Yahudi anu geus sakapercayaan anu ngarencangan Petrus ti Yopa hareraneun, dumeh nu lain bangsa Yahudi oge ku Allah dipaparin Roh Suci,
46 marake basa-basa sejen ngamulyakeun kaagungan Allah. Petrus ngalahir,
47 ”Ieu dulur-dulur geus narampa Roh Suci cara urang. Saha anu bisa ngahalang-halang lamun ayeuna dibaptis ku cai?”
48 Petrus miwarang supaya maranehna dibaptis kalawan pajenengan Yesus Kristus...

Urang kedah milampah terang tina Firman.

1 Yohanes 1:5-7,
5 Eta warta ti Allah, anu ku bapa sabatur-batur katarima ti Putra-Na, sarta anu ayeuna di tepikeun ka aranjeun, nya eta: Allah teh Cahaya Caang, di Mantenna sama sakali teu aya poek.
6 Jadi lamun urang ngakukeun geus aya dina kasatunggalan jeung Mantenna tapi hirup di nu poek, eta teh bohong nya ucap nya lampah.
7 Lamun hirup urang geus di nu caang sakumaha Mantenna anu jadi Cahaya Caang, eta ciri diri urang geus beresih tina dosa ku karana getih Yesus Putra-Na, sarta bakal bisa hirup sabeungkeut jeung pada batur.

Siapkeun pendak sareng Gusti Allah anjeun. (Amos 4:12)

Tina buklet... ”Ieu Jalanna. Leumpang ye di dinya.”
ku S.E. Johnson.


Séri Misteri Kristus.

Halaman wéb
Newsletter Inggris.

Allah sareng Élmu
Indéks. - Arkéologi.

Pengangkatan datang.

Ajaran utama pesen.

Warta alus.
Yesus pupus pikeun
dosa anjeun.

Cai Baptisan.

 
 

Méga gaib.

Tihang seuneu.

Shekinah kamulyaan Allah.

Kubur téh kosong.
Anjeunna hirup.

Allah ngagaduhan
nami pribadi.
Saha nami Allah?

Peti Enoh.

Panilitian ayeuna.

Dosa Asli.
Éta eta hiji apal?

Arkéologi.
Sadumu jeung Gomora.

  Tulisan suci nyebatkeun...

Anjeunna, sareng mung Anjeunna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun, mung Yesus Kristus.

Rasul-Rasul 4:12


Pencét kana gambar pikeun ngaunduh PDF atanapi gambar ukuran pinuh.


Acts of the Prophet

(PDF Inggris)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Inggris)

Saencan...

Saatos...

William Branham
Life Story.

(PDF Inggris)

How the Angel came
to me.

(PDF Inggris)


Hub pesen...Pilih basa anjeun sareng unduh pesen gratis ti Lanceuk Branham.

Punten- henteu aya pesen dina basa anjeun dina Hub pesen.