טבילת מים.


    .סדרת הליכה נוצרית

.זה הדרך לכו בו

ישעיה 55:6-7,
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃ יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃

כי כולנו חוטאים.

אל־הרומיים 3:23,
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

אל־הרומיים 3:10,
ככתוב אין צדיק אין גם אחד׃

כולנו חייבים לחזור בתשובה.

לוקם 13:3
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃

מעשי השליחים 3:19,20,
לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃ למען אשר יבאו ימי רוחה מלפני יהוה...

אפילו כנסיות חייב לחזור בתשובה.

התגלות 2:1,5,
אל מלאך קהל אפסוס כתב...
זכר אפוא אי מזה נפלת ושובה ועשה מעשיך הראשנים ואם לא הנני בא עליך מהר ונסחתי מנורתך ממקומה אם לא תשוב׃

התגלות 3:19,
אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח.

אנחנו חייבים להיטבל.

מרקוםי 16:16,
המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃

פטרום הראשונה 3:21,
וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתנו לא בהסיר טנוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח׃

על ידי טבילה במים.

יוחנן 3:23,
וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃

מעשי השליחים 8:36-39,
ויהי בעברם בדרך ויבאו אל מקום מים ויאמר הסריס הנה מים מה ימנעני מהטבל׃ ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא׃ ויצו להעמיד את המרכבה וירדו שניהם אל תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו׃ ויהי כי עלו מן המים וישא רוח יהוה את פילפוס ולא יסף הסריס לראותו כי הלך לדרכו שמח׃

על פי דפוס האפוסטולית.

שמואל א 15:22,
הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים׃...

לוקם 24:45-49,
אז פתח את לבבם להבין את הכתובים׃ ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃ ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃ ואתם עדים בזאת׃ והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עז ממרום׃

מעשי השליחים 2:36-39,
לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם׃ ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃ ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃ כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קרא יהוה אלהינו׃

מי שלא הוטבל בשם האמיתי
נצטוו להיטבל מחדש.

מעשי השליחים 8:14-17,
וישמעו השליחים אשר בירושלים כי קבלה שמרון את דבר האלהים וישלחו אליהם את פטרוס ואת יוחנן׃ וירדו שמה ויתפללו בעדם אשר יקבלו את רוח הקדש׃ כי הרוח לא צלחה עד עתה על אחד מהם והם רק נטבלים בשם האדון ישוע׃ ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש׃

מעשי השליחים 19:1-6,
ויהי בהיות אפולוס בקורנתוס ויעבר פולוס במדינות העליונת וירד אל אפסוס וימצא שם תלמידים׃ ויאמר אליהם הקבלתם את רוח הקדש אחרי אשר האמנתם ויאמרו אליו אף לא שמענו כי ישנו רוח הקדש׃ ויאמר אליהם על מה אפוא הטבלתם ויאמרו על טבילת יוחנן׃ ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃ ויהי כשמעם זאת ויבאו להטבל בשם ישוע האדון׃ ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃

מעשי השליחים 10:48,
והוא ציווה עליהם להיטבל בשם האדון '...

איזו כת אני צריך להצטרף?
אַף לֹא אֶחָד. - מגישים ישו.

יוחנן 3:3,
ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

אל־הגלטים 1:8,
8 אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃

אפילו נביא אסור לחלוק על כתבי הקודש.

הראשונה אל־הקורינתים 14:37,
כי יתברך איש בלבבו להיות נביא או איש הרוח בין יבין את אשר אני כתב לכם כי מצות האדון הנה׃

אנחנו חייבים לקבל את רוח הקודש.

מעשי השליחים 1:4-5,
ובאכלו לחם עמהם צוה אתם לבלתי סור מירושלים כי אם להוחיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני׃ כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה׃

מעשי השליחים 5:32,
ואנחנו עדיו על אלה וגם רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו׃

יוחנן 16:7-14,
אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃ והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃ על החטא כי לא האמינו בי׃ ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃ ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃ עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃ ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃ הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם׃

מעשי השליחים 1:8,
אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃

אל־הרומיים 8:9-11,
ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃ ואם המשיח בקרבכם אז הגוף מת הוא בדבר החטא והרוח חיים הוא בדבר הצדקה׃ ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃

מעשי השליחים 10:44-48,
עוד פטרוס מדבר הדברים האלה ורוח הקדש צלחה על כל השמעים את הדבר׃ והמאמינים בני המילה אשר באו את פטרוס השתוממו כי מתנת רוח הקדש נשפכה גם על הגוים׃ כי שמעו אתם ממללים בלשנות ומגדלים את האלהים׃ ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את המים מטבל את אלה אשר קבלו את רוח הקדש גם הם כמנו׃ ויצו לטבל אתם בשם האדון ויבקשו ממנו לשבת אתם ימים אחדים׃

אנחנו חייבים ללכת לאור המילה.

1 John 1:5-7,
וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלהים אור הוא וכל חשך אין בו׃ אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃ אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

הכון לקראת אלהיך... עמוס 4:12

מן עַלעָל ... זה הדרך לכו בו.
על ידי S.E. Johnson.


אנגליתהניוזלטר האתר.

אלוהים סדרת מדע אינדקס.
- אַרכֵיאוֹלוֹגִיָה.

תיבת נוח.

 

החדשות הטובות.
ישוע מת עבור החטאים שלך.

טבילת מים.

 
 

אלוהים ואת המדע.
מיתוס הדינוזאורים.

אַרכֵיאוֹלוֹגִיָה.
סדום ועמורה.

מודל הגיאולוגיה המקראית.

     מספר הכתוב...

ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃

מעשי השליחים 4:12


.PDF ולחץ על התמונה כדי להוריד התמונה בגודל מלא או


Acts of the Prophet

PDF (אנגלית)

Chapter 8
Angel Appears

PDF (אנגלית)

לפני...

לאחר...

William Branham Life
Story.

PDF (אנגלית)

Pearry Green
personal testimony.

PDF (אנגלית)