Усны баптисм.


  Кристиан алхах цуврал.

“Энэ бол зам. Үүгээр алхагтун”

Исаиа 55:6-7,
6 Олдож болох үед ньЭЗЭНийг хайгтун. Түүнийг ойр байгаа дээр нь дуудагтун.
7 Хилэнцтэн нь өөрийн замаа,шударга бус хүн нь өөрийн бодол санаануудаа орхиод, ЭЗЭН уруу эргэх болтугай. Түүнийг Тэр өрөвдөнө. Бидний Бурхан уруу эргэгтүн. Учир нь Тэр өгөөмрөөр уучилна.

Учир нь бид бүгд нүгэлтнүүд юм.

Ром 3:23,
Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт хүрдэггүй,

Ром 3:10,
...Зөвт хүн алга. Ганц ч алга.

Бид бүгд наманчлах ёстой.

Лук 13:3
Үгүй, Би та нарт хэлье. Хэрэв гэмшихгүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө.

Үйлс 3:19,
Иймээс гэмшицгээ. Нүглүүдээсээ салахын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг Эзэний оршихуйгаас ирэх бөгөөд

Бүр сүмүүд нь наманчлах ёстой.

Илчлэлт 2:1,5,
Ефес дэх чуулганы тэнгэр элчид бичигтүн...
Тиймээс чи хаанаас унаснаа санаж гэмш. Чи анх хийж байсан үйлсээ үйлд. Хэрэв чи гэмшихгүй бол, Би чам уруу очиж, дэнлүүний чинь суурийг байрнаас нь зайлуулах болно.

Илчлэлт 3:19,
Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлэдэг, сахилгажуулдаг юм. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гэмш.

Бид баптисм байх ёстой.

Марk 16:16,
Хэн итгэж баптисм хүртэнэ, тэр аврагдах болно. Харин итгээгүй хүн нь яллагдах болно.

1 Петр 3:21,
Ус бол Есүс Христийн амилалтаар дамжуулан одоо та нарыг аврах бэлэг тэмдэг болох баптисм юм. Энэ нь махан биеийн бузрыг арилгадаг биш харин сайн мөс чанараар Бурханд хандан өргөх амлалт юм.

Нийт дүрэх замаар усанд.

Иохан 3:23,
Мөн Иохан Салимын ойролцоо Аенонд баптисм хүртээж байв. Учир нь тэнд ус ихтэй ажээ. Хүмүүс ирж баптисм хүртэж байлаа.

Үйлс 8:36-39,
36 Тэд замаараа явсаар устай газар хүрч иржээ. Тайган хүн-Хараач, ус байна. Баптисм хүртэхэд болохгүй нь юу билээ гэв.
37 [Филип-Хэрэв чи бүх зүрхээрээ итгэвэл, болно гэсэнд тэр-Есүс Христ бол Бурханы Хүү мөн гэдэгт би итгэж байна хэмээн хариулав.]
38 Мөнөөх тайган хүн тэргийг зогсоохыг тушаав. Тэгээд тэд хоёулаа ус уруу орж, Филип түүнд баптисм хүртээжээ.
39 Тэд уснаас гарч ирэх үед Эзэний Сүнс Филипийг авч одов. Тайган түүнийг дахин олж хараагүй хэдий ч баяр баясалтайгаар замд гарчээ.

Холбоотой Архад загвар.

1 Самуел 15:22,
...Харагтун, дуулгавартай дагах нь тахил өргөхөөс илүү, сонсож дагах нь хуцын өөхнөөс илүү.

Лук 24:45-49,
45 Судрыг ухааруулахын тулд тэдний оюун ухааныг нээв.
46 Есүс тэдэнд хандаж-“Христ зовлон эдэлж, гурав дахь өдрөө үхэгсдээс амилах болно.
47 Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэнд Түүний нэрээр нүглийн уучлалын гэмшил тунхаглагдах ёстой” гэж бичигдсэн юм.
48 Энэ бүхний гэрч бол та нар мөн.
49 Харагтун, Би Эцэгийнхээ амласныг та нарт илгээнэ. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмстлөө энэ хотдоо үлд гэжээ.

Үйлс 2:36-39,
36 Тиймээс Бурхан та нарын цовдолсон тэр Есүсийг Эзэн, бас Христ болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтүн гэв.
37 Сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд, Петр болон бусад элч нараас-Ах дүү нар аа, бид одоо яах вэ? гэж асууцгаав.
38 Петр тэдэнд-Гэмшигтүн, хүн бүр өөрсдийн нүглийн уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптисм хүртэцгээ. Та нар ч Ариун Сүнсний бэлгийг авах болно.
39 Учир нь уг амлалт нь та нар болон та нарын хүүхдүүдийнх төдийгүй бас алсад суугч бүрийнх бөгөөд манай Бурхан Эзэнээр дуудагдсан болгоных билээ гэв.

Баптисм хүртдэггүй хүмүүс жинхэнэ нэр дээр,
дахин баптисм хүртсэн гэж тушаасан.

Үйлс 8:14-17,
14 Самари нь Бурханы үгийг хүлээн авсныг Иерусалим дахь элч нар сонсоод Петр, Иохан нарыг тэдэн уруу явуулав.
15 Тэд ирж, тэдэнд Ариун Сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ.
16 Учир нь тэдний хэнд ч Ариун Сүнс хараахан буугаагүй байсан бөгөөд тэд Эзэн Есүсийн нэрээр зөвхөн баптисм хүртсэн байжээ.
17 Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа тавихад тэд Ариун Сүнсийг хүлээн авч байлаа.

Үйлс 19:1-6,
1 Аполыг Коринтод байх үед Паул уулархаг нутгуудаар явсаар Ефест хүрч ирээд хэсэг дагалдагчдыг олж уулзав.
2 Тэгээд тэдэнд-Та нар итгэхдээ Ариун Сүнсийг хүлээн авсан уу? гэхэд тэд түүнд-Үгүй. Ариун Сүнс байдгийг бид ер сонсоогүй юм байна гэв.
3 Тэр-Тэгвэл та нар ямар баптисм хүртсэн юм бэ? гэхэд тэд-Иоханы баптисмыг гэжээ.
4 Паул-“Миний араас ирж буй Нэгэн болох Есүст итгэгтүн” гэж хэлэн, Иохан гэмшлийн баптисмыг хүртээж байсан гэв.
5 Үүнийг сонсоод тэд Эзэн Есүсийн нэрээр баптисм хүртэцгээв.
6 Ийнхүү Паул тэдэн дээр гараа тавихад Ариун Сүнс тэдэн дээр ирж, тэд олон хэлээр ярьж, эш үзүүлжээ.

Үйлс 10:48,
Тэр тэдэнд Есүс Христийн нэрээр баптисм хүртэхийг тушаав.

Би аль сүмд элсэх ёстой вэ?
Тэдний хэн нь ч. Есүс Христэд үйлчил.

Иохан 3:3,
Есүс хариуд нь-Үнэнээр, үнэнээр Би чамд хэлье. Хэн дээрээс эс төрнө, тэр хүн Бурханы хаанчлалыг үзэж чадахгүй гэхэд

Галат 1:8,
Харин бид, эсвэл тэнгэрээс тэнгэр элч хүртэл бидний [та нарт] тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр хараагдаг.

Бошиглогч ч гэсэн Библитэй тохиролцох ёстой.

1 Коринт 14:37,
Хэрэв хэн нэг нь өөрийгөө эш үзүүлэгч, эсвэл сүнслэг гэж боддог бол тэр хүн миний та нарт бичсэн энэ зүйлс нь Эзэний тушаал гэдгийг мэдэж аваг.

Бид Ариун Сүнсийг хүлээн авах ёстой.

Үйлс 1:4-5,
4 Тэгээд элч нарыг нэг дор цуглуулан Иерусалимыг орхилгүйгээр Эцэгийн амласныг, Түүний “Та нар Надаас сонссоны дагуу,
5 Иохан усаар баптисм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд Ариун Сүнсээр баптисм хүртэх болно” гэснийг хүлээхийг тэдэнд тушаасан ажгуу.

Үйлс 5:32,
Эдгээрийг бид төдийгүй Түүнийг дагагсдад Бурханы өгсөн Ариун Сүнс гэрчилж байна гэв.

Иохан 16:7-14,
7 Харин Би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт хэрэгтэй. Хэрэв Би явахгүй бол Туслагч та нар уруу ирэхгүй. Харин Би явбал Өөрөө Түүнийг та нар уруу илгээнэ.
8 Тэр ирэхдээ нүгэл, зөвт байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэнэ.
9 Нүглийн хувьд, учир нь тэд Надад итгэдэггүй.
10 Зөвт байдлын хувьд, учир нь Би Эцэгтээ очно. Та нар Намайг дахиж харахгүй.
11 Шүүлтийн хувьд, учир нь энэ ертөнцийн захирагч шүүгдсэн юм.
12 Та нарт хэлэх зүйл Надад олон бий ч та нар одоо тэдгээрийг даахгүй.
13 Харин үнэний Сүнс болох Тэр ирэхдээ та нарыг бүх үнэн уруу удирдана. Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар биш харин алив сонссон юмаа ярина. Ирэх зүйлийг Тэр та нарт мэдүүлнэ.
14 Тэр Намайг алдаршуулна. Яагаад гэвэл Тэр Минийхийг авч, түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ.

Үйлс 1:8,
Харин Ариун Сүнс та нар дээр ирэхэд, та нар хүчийг олж, тэгээд Иерусалим, бүх Иудей, Самари тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл Намайг гэрчлэх болно гэв.

Ром 8:9-11,
9 Хэрэв Бурханы Сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал, та нар махан бие дотор бус, харин Сүнс дотор байна. Хэрэв хэн нэгэнд Христийн Сүнс байхгүй бол тэр Түүнийх биш.
10 Хэрэв Христ та нарын дотор байгаа бол, нүглээс болж бие нь үхмэл хэдий ч, зөвт байдлын улмаас сүнс нь амьд байна.
11 Мөн үхэгсдээс Есүсийг амилуулсан Нэгэний Сүнс та нарын дотор оршвоос, Христ Есүсийг үхэгсдээс амилуулсан Тэр та нарын дотор оршдог Өөрийн Сүнсээр дамжуулан үхлийн биест чинь амь өгнө.

Үйлс 10:44-48,
44 Петр эдгээр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүх хүн дээр Ариун Сүнс буув.
45 Хөвч хөндүүлсэн итгэгчид болох Петртэй хамт ирсэн бүх хүмүүс харь үндэстнүүд дээр бас Ариун Сүнсний бэлэг асгарахыг хараад гайхацгаажээ.
46 Учир нь тэд хэлүүдээр ярьж, Бурханыг дээдлэн байгаа нь сонсдов. Тэгтэл Петр-
47 Бидний авсанчлан тийнхүү Ариун Сүнсийг хүлээн авсан энэ хүмүүст баптисм хүртээхэд хэн ч уснаас татгалзаж чадахгүй биз дээ? гэлээ.
48 Тэр тэдэнд Есүс Христийн нэрээр баптисм хүртэхийг тушаав....

Бид үгийн гэрэлд алхах ёстой.

1 Иохан 1:5-7,
5 Бурхан бол гэрэл, мөн Түүний дотор харанхуй огт байхгүй гэдэг нь бидний Түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна.
6 Хэрэв бид Бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад, харанхуй дотор алхаж байвал бид худал хэлж, үнэнийг үйлддэггүй ажээ.
7 Харин Тэр Өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал, бид бие биетэйгээ нөхөрлөж, Түүний Хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлэдэг ажээ.

Өөрийн Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэгтүн...
Амос 4:12

Трактаас... “Энэ бол зам. Үүгээр алхагтун”
урөд S.E. Johnson.


Англи хэлний
мэдээллийн хуудас
вэбсайт.

Бурхан, шинжлэх ухаан.
Индекс - Археологи.

Элижа Бошиглогч.

Сайн мэдээ.
Есүс таны нүглийн
төлөө үхсэн.

Усны баптисм.

 

Тэнгэрийн үүл.

Галын багана.

-Хьюстон 1950.

Археологи.
Снаом ба Гоморра.

  Библи хэлэв...

Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүст өгөгдсөнгүй гэв.

Үйлс 4:12


Зураг дээр дарж татаж авах Бүрэн хэмжээний зураг эсвэл PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Англи)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Англи)

Өмнө нь...

Дараа...

William Branham
Life Story.

(PDF Англи)

How the Angel came
to me.

(PDF Англи)


Мессеж төв... Үнэгүй зурвасуудыг татаж авах урөд Ах Бранхэм.