Baptaisim long wara.


  Wokabaut Kristen.

Soim mi long rot bilong yu, na bai yumi ken wokabaut long rot em yet i makim.

Aisaia 55:6-7,
6 Nau Bikpela i stap klostu long yupela na i wetim yupela, olsem na nau em i taim bilong yupela i mas beten long em na i go klostu long em.
7 Ol manmeri bilong mekim ol pasin nogut i mas lusim ol pasin nogut bilong ol na ol i no ken tingting moa long mekim ol dispela pasin. Na ol i mas kam bek long God, Bikpela bilong yumi. Em i save marimari moa yet long ol manmeri i kam bek long em, na em i save lusim sin bilong olgeta dispela lain.

Yumi olgeta man yumi bin mekim sin...

Rom 3:23,
Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven.

Rom 3:10,
...I no gat wanpela man i save mekim stretpela pasin. Nogat tru.

Na ol i mas kam bek long God...

Luk 13:3
...Mi tokim yupela stret, sapos yupela i no tanim bel, orait wankain samting bai i kamap long yupela olgeta.

Aposel 3:19-20,
19 “Olsem na yupela i mas senisim tingting nogut bilong yupela, na tanim bel, na bai God i rausim ol sin bilong yupela.
20 Sapos yupela i mekim olsem, orait Bikpela bai i givim nupela strong long yupela...

Kamapim Tok Hait 2:1,5,
1 Dispela man i tok moa olsem, “Yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Efesus...
5 Bipo yu bin mekim gutpela pasin, tasol yu lusim dispela pasin na yu pundaun pinis. Olsem na yu mas tingim gen dispela pasin yu bin mekim bipo, na yu mas tanim bel na mekim kain pasin olsem pastaim yu save mekim. Sapos yu no mekim olsem, orait bai mi kam long yu na rausim dispela lam bilong yu.

Kamapim Tok Hait 3:19,
Sapos mi laikim sampela man, orait mi save krosim ol na stretim pasin bilong ol. Olsem na yu mas strong long stretim pasin bilong yu, na yu mas tanim bel.

Man i bilip na i kisim baptais...

Mak 16:16,
Man i bilip na i kisim baptais, God bai i kisim bek em. Tasol man i no bilip, em bai i lus long kot.

1 Pita 3:21,
Dispela wara em i olsem piksa bilong baptais, long wanem, God i save kisim bek yupela long wara bilong baptais. Baptais em i no bilong rausim doti bilong skin. Nogat. Em i promis yupela i mekim long God long yupela bai i stap klin long ai bilong en. Bilong kisim bek yupela, God i bin kirapim Jisas Krais long matmat.

Planti wara i stap long dispela ples...

Jon 3:23,
Jon tu i givim baptais long ol manmeri long ples Ainon klostu long ples Salim. Planti wara i stap long dispela ples, na ol manmeri i kam long em bilong kisim baptais.

Aposel 8:36-39,
36-37 Tupela i go yet long rot na tupela i kamap long wanpela wara. Na dispela man i tok, “Lukim, wara i stap. Ating wanpela samting i pasim rot na mi no inap kisim baptais?”
38 Orait dispela man i tok na draiva i mekim ol hos i pulim karis ol i sanap. Na Filip wantaim dispela man i go daun long wara. Na Filip i baptaisim em.
39 Na tupela i lusim wara na i kam antap, na wantu Spirit bilong Bikpela i kisim Filip i go, na dispela man i no lukim em moa. Tasol dispela man i amamas na i bihainim rot bilong en na i go.

1 Samuel 15:22,
...Harim. Pasin bilong bihainim tok bilong en, em i namba wan pasin tru. Na pasin bilong ofaim ol gutpela abus long em, em i namba 2 tasol.

Luk 24:45-49,
45 Na em i helpim ol long tingting gut long as bilong ol tok i stap long buk bilong God.
46 Na em i tokim ol olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i mas karim pen, na long de namba 3 em i mas kirap bek long matmat.
47 Na long nem bilong em bai ol i mas autim tok long olgeta lain manmeri, bai ol i ken tanim bel, na bai God i lusim ol sin bilong ol. Yupela i mas statim dispela wok long Jerusalem,
48 na yupela i mas autim tok long ol dispela samting i bin kamap.
49 Harim. Bipo Papa i bin promis long givim Holi Spirit long yupela, na klostu bai mi salim i kam long yupela. Yupela i mas i stap long dispela taun inap long taim yupela i kisim dispela strong bilong God.”

Aposel 2:36-39,
36 “Olsem na yupela olgeta lain Israel, yupela i mas save gut olsem, dispela Jisas yupela i nilim em long diwai kros, God i makim em i stap Bikpela, na man bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
37 Ol manmeri i harim tok bilong Pita, na dispela tok i sutim tru bel bilong ol. Na ol i askim Pita wantaim ol arapela aposel olsem, “Ol brata, bai mipela i mekim wanem nau?”
38 Na Pita i tokim ol olsem, “Yupela olgeta wan wan i mas tanim bel na kisim baptais long nem bilong Jisas Krais, na God bai i lusim ol sin bilong yupela. Yupela i mekim olsem, na bai God i givim Holi Spirit long yupela.
39 Bipo God i promis long givim Holi Spirit long yupela, na long ol pikinini bilong yupela, na long olgeta manmeri i stap longwe. God, Bikpela bilong yumi, em i bin promis long givim Holi Spirit long olgeta manmeri em i singautim.”

Yupela i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais.

Aposel 8:14-17,
14 Ol aposel i stap long Jerusalem ol i harim tok long ol Samaria i bin kisim tok bilong God. Olsem na ol i salim Pita wantaim Jon i go long ol.
15 Tupela i go kamap, orait tupela i beten bai God i givim Holi Spirit long ol dispela Samaria,
16 long wanem, Holi Spirit i no bin kam yet long ol. Ol i kisim baptais tasol long nem bilong Jisas.
17 Tupela i beten pinis, orait tupela i putim han antap long ol, na ol i kisim Holi Spirit.

Aposel 19:1-6,
1 Long taim Apolos i stap long Korin, Pol i raun yet long ol ples i stap long ples maunten na bihain em i kam kamap long taun Efesus. Long Efesus em i bungim sampela disaipel
2 na em i askim ol olsem, “Taim yupela i bilip, yupela i kisim Holi Spirit, o nogat?” Na ol i tok, “Nogat. Mipela i no harim tok long wanpela Holi Spirit i stap.”
3 Na Pol i tokim ol olsem, “Olsem na yupela i kisim wanem kain baptais?” Na ol i tok, “Mipela i kisim baptais bilong Jon.”
4 Na Pol i tok olsem, “Bipo Jon i baptaisim ol manmeri, na em i tok, ‘Yupela i mas tanim bel na kisim baptais. Na yupela i mas bilip long dispela man i kam bihain long mi.’ Dispela man Jon i bin tok long em, em Jisas.”
5 Ol i harim dispela tok, na ol i kisim baptais long nem bilong Bikpela Jisas.
6 Na Pol i putim han antap long ol, na Holi Spirit i kam long ol, na ol i mekim tok long ol kain kain tok ples, na ol i autim tok olsem profet.

Aposel 10:48,
Na Pita i tokim ol dispela manmeri olsem, “Yupela i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais.”...

Jon 3:3,
Jisas i bekim tok bilong en olsem, “Tru tumas mi tokim yu, sapos man i no kamap nupela gen, em i no inap lukim kingdom bilong God.”

Galesia 1:8,
Tasol sapos mipela yet i autim gutnius long yupela o sapos wanpela ensel bilong heven i autim, na sapos dispela gutnius i no wankain olsem dispela gutnius bipo mipela i bin autim long yupela, orait man i mekim dispela pasin, em i ken lus long hel.

1 Korin 14:37,
Sapos wanpela man i ting God i bin givim em wok bilong autim tok profet, o em i ting em yet i gat tingting bilong Holi Spirit, orait em i mas save, dispela tok mi raitim long yupela em i lo bilong Bikpela.

Taim yupela i bilip, yupela i kisim Holi Spirit?...

Aposel 1:4-5,
4 Taim em i stap yet wantaim ol, em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken lusim Jerusalem. Yupela i mas wetim dispela samting Papa i tok em i laik givim long yupela, na bipo mi tokim yupela long en.
5 Jon i bin baptaisim ol manmeri long wara. Tasol i no planti de nau na bai yupela i kisim baptais long Holi Spirit.”

Aposel 5:32,
Mipela i lukim dispela ol samting God i bin mekim, na mipela i save autim tok long en. Na Holi Spirit tu i autim tok long ol dispela samting. God i bin givim Holi Spirit long ol manmeri i bihainim tok bilong em.

Jon 16:7-14,
7 Tasol mi tok tru long yupela, mi lusim yupela na mi go, em i bilong helpim yupela. Sapos mi no i go, orait Spirit bilong strongim yupela em bai i no inap i kam long yupela. Tasol sapos mi go, orait bai mi salim em i kam long yupela.
8 Em bai i kam na mekim ol man bilong graun i save tru long as bilong sin, na long as bilong stretpela pasin, na long as bilong kot bilong God.
9 As bilong sin, em i olsem, ol i no bilip long mi.
10 As bilong stretpela pasin, em i olsem, mi go long Papa, na bai yupela i no lukim mi moa.
11 As bilong kot bilong God, em i olsem, dispela hetman i save bosim dispela graun em i lus pinis long kot.
12 “Mi gat planti tok moa mi laik givim yupela, tasol yupela i no inap kisim nau.
13 Tasol taim Spirit bilong tok tru i kam, em bai i stiaim tingting bilong yupela na bai yupela i save long olgeta tok i tru. Em bai i no mekim tok long tingting bilong em yet. Nogat. Tok em i harim, dispela tasol bai em i autim. Na bai em i tokim yupela long ol samting i laik kamap bihain.
14 Bai em i kisim tok bilong mi na autim long yupela, na long dispela pasin em bai i kamapim biknem na strong bilong mi.

Aposel 1:8,
Tasol bihain Holi Spirit bai i kam i stap long yupela, na yupela bai i kisim strong. Na yupela bai i autim tok bilong mi long Jerusalem, na long olgeta hap bilong Judia, na long distrik Samaria, na i go inap long olgeta hap bilong graun.

Rom 8:9-11,
9 Tasol yupela i no wokabaut moa long pasin bilong olpela bel. Nogat. Sapos i tru Spirit bilong God i stap long yupela, orait nau yupela i save wokabaut long pasin bilong Holi Spirit. Na man i no gat Spirit bilong Krais, em i no man bilong Krais.
10 Sin i kilim bodi bilong yupela i dai pinis. Tasol sapos Krais i stap insait long yupela, orait yupela i kamap stretpela man pinis, na spirit bilong yupela i stap laip.
11 God i bin kirapim bek Jisas Krais long matmat. Na sapos Spirit bilong God i stap insait long yupela, orait long wok bilong Spirit God bai i givim laip long bodi bilong yupela tu, em dispela bodi bilong i dai.

Aposel 10:44-48,
44 Pita i autim tok yet, na Holi Spirit i kam daun long olgeta manmeri i stap harim tok bilong God.
45-46 Ol disaipel bilong lain Juda i bin kam wantaim Pita, ol i harim ol dispela manmeri i mekim tok long ol kain kain tok ples na i litimapim nem bilong God, na ol i kirap nogut na ol i tok olsem, “Lukim. God i givim Holi Spirit olsem presen long ol manmeri bilong ol arapela lain tu.” Na Pita i tok olsem,
47 “Ol dispela lain i kisim pinis Holi Spirit wankain olsem yumi. Olsem na husat inap tambuim yumi long baptaisim ol long wara?”
48 Na Pita i tokim ol dispela manmeri olsem, “Yupela i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais.”...

Tasol sapos yumi wokabaut long lait...

1 Jon 1:5-7,
5 Mipela i harim Jisas Krais i autim tok, na mipela i autim long yupela. Dispela tok i olsem, God em i lait, na i no gat liklik hap tudak i stap long em.
6 Sapos yumi tok, “Mi wanbel wantaim em,” tasol yumi wokabaut long tudak, orait dispela tok bilong yumi em i tok giaman, na yumi no wokabaut long pasin i tru.
7 Tasol sapos yumi wokabaut long lait, long wankain pasin olsem em i stap long lait, orait yumi stap wanbel wantaim ol arapela manmeri bilong God. Na blut bilong Jisas, Pikinini Bilong God, em i save rausim olgeta sin bilong yumi na yumi kamap klin.

From the tract... This is the way, Walk ye in it.
by S.E. Johnson.


Maunten Sainai.
- Archeology.

Profet Elaija.

Gutnius.
Krais i bin i dai bilong
rausim olgeta
sin bilong yumi.

Baptaisim long wara.

 

Klaut bilong heven.

Stap insait long
bikpela paia.

Archeology.
Sodom na Gomora.

  Tok Buk bilong God...

I no gat narapela man i inap kisim bek yumi. Nogat. Long nem bilong Jisas wanpela tasol yumi olgeta manmeri bilong graun inap i stap gut. Em wanpela tasol God i bin makim bilong kisim bek yumi.

Aposel 4:12


Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


Acts of the Prophet

(PDF English)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF English)

Before...

After...

William Branham
Life Story.

(PDF English)

How the Angel came
to me.
(PDF English)


Message Hub...Choose your Language and download Free Messages from Brother Branham