Botezul Apei.

<< anterioare

viitoare >>

  Series Umblarea Creştină.

Iată drumul, mergeţi pe el!

Isaia 55:6-7,
,,Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi -L, cîtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd.

Pentru că toţi suntem păcătoşi.

Romani 3:23,
Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 3:10,
...Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar.

Noi toţi trebuie să se pocăiască.

Luca 13:3
Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel.

Faptele Apostolilor 3:19,
Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vremile de înviorare,

Chiar bisericile trebuie să se pocăiască.

Apocalipsa 2:1,5,
Îngerului Bisericii din Efes scrie -i:...
Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintîi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Apocalipsa 3:19,
Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe cari -i iubesc. Fii plin de rîvnă dar, şi pocăieşte-te!

Noi trebuie să fim botezaţi.

Marcu 16:16,
Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

1 Petru 3:21,
Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

Prin imersie în apă.

Ioan 3:23,
Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.

Faptele Apostolilor 8:36-39,
Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?`` Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.`` Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.`` A poruncit să stea carul, s'au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l -a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Conform modelului apostolic.

1 Samuel 15:22,
...Ascultarea face mai mult decît jertfele, şi păzirea cuvîntului Său face mai mult decît grăsimea berbecilor.

Luca 24:45-49,
Atunci le -a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le -a zis: ,,Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din Ierusalim. Voi sînteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămîneţi în cetate pînă veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.``

Faptele Apostolilor 2:36-39,
Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.`` După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?`` ,,Pocăiţi-vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.``

Cei care nu sunt botezaţi în adevăratul Numeau
fost porunciti sa fie rebotezati.

Faptele Apostolilor 8:14-17,
Apostolii, cari erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la Samariteni, şi s'au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. Căci nu Se pogorîse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mînile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.

Faptele Apostolilor 19:1-6,
Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici, şi le -a zis: ,,Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut?`` Ei i-au răspuns: ,,Nici n'am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt.`` Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?`` le -a zis el. Şi ei au răspuns: ,,Cu botezul lui Ioan.`` Atunci Pavel a zis: ,,Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el, adică în Isus.`` Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Cînd şi -a pus Pavel mînile peste ei, Duhul Sfînt S'a pogorît peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau.

Faptele Apostolilor 10:48,
Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos...

La ce denominaţie trebuie să mă înscriu?
Nici una. - Slujiţi lui Isus Hristos.

Ioan 3:3,
Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.``

Galateni 1:8,
Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v'am propovăduit -o noi, să fie anatema!

Chiar şi un profet nu trebuie să nu fie de acord cu Scriptura.

1 Corinteni 14:37,
Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.

Trebuie să primim Duhul Sfânt.

Faptele Apostolilor 1:4-5,
Pe cînd Se afla cu ei, le -a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, ,,pe care,`` le -a zis El, ,,aţi auzit -o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.``

Faptele Apostolilor 5:32,
oi sîntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfînt, pe care L -a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.

Ioan 16:7-14,
Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi -L voi trimete. Şi cînd va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

Faptele Apostolilor 1:8,
Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.

Romani 8:9-11,
Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n'are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Faptele Apostolilor 10:44-48,
Pe cînd rostea Petru cuvintele acestea, S'a pogorît Duhul Sfînt peste toţi cei ce ascultau Cuvîntul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au văzut că darul Duhului Sfînt s'a vărsat şi peste Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: ,,Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, cari au primit Duhul Sfînt ca şi noi?`` Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos...

Noi trebuie să umblăm în lumina Cuvântului.

1 Ioan 1:5-7,
Vestea, pe care am auzit -o dela El şi pe care v'o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întunerec. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întunerec, minţim, şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

Pregăteşte-te să întîlneşti pe Dumnezeul tău... Amos 4:12

Din tractul... Iată drumul, mergeţi pe el!
de S.E. Johnson.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Engleză)

Inainte de...

După...

Povestea Vieţii Mele.
(William Branham.)

(PDF)
 

Cum a venit Îngerul
la mine şi însărcinarea
Lui
(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.

Faptele Apostolilor 4:12Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.