Су шомылдыру рәсімі.


  Христиан жүру серия.

Жол мынау, сонымен жүріңдер!

Ишая 55:6-7,
6 Әлі кеш болмай тұрғанда Жаратқан Иеге бет бұрып, мойынсұныңдар! Иеміз құлақ салуға дайын тұрған осы кезде Оған сиынып жалбарыныңдар!
7 Азғын адам теріс жолынан қайтып, әділетсіз жан өз ойларынан бас тартсын! Бәрі Жаратқан Иеге бет бұрсын, сонда Иеміз мейірімділік танытады. Олар Құдайымызға қайта оралсын, өйткені Ол жомарттықпен кешіреді

Себебі біз бәріміз күнәкарпыз.

Римдіктерге 3:23,
бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды.

Римдіктерге 3:10,
Киелі жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер бар: Бірде-бір әділ кісі жоқ,

Біз бәріміз тәубеге келуіміз керек.

Лұқа 13:3
Жоқ, деймін сендерге, олай емес. Егер сендер теріс жолдарыңнан қайтып, Құдайдың жолына түспесеңдер, бәрің де осылай құрисыңдар!

Елшілердің істері 3:19,
Сондықтан теріс жолдан қайтыңдар! Сонда Құдай Ие күнәларыңды кешіріп,

Тіпті шіркеулер де өкінуі керек.

Аян 2:1,5,
1 Ефестегі қауымның періштесіне былай деп жаз:...
5 Өзіңнің қандай биіктіктен құлдырағаныңды ойлашы! Өкініп, теріс жолыңнан қайтып, алғашқыдағы игі істеріңді жасай бер! Әйтпесе саған жуырда келемін де, шам қойғышыңды (қауымдардың арасындағы) орнынан алып тастаймын. Егер өкініп, теріс жолыңнан қайтпасаң, осылай істеймін.

Аян 3:19,
Мен сүйетіндерімді әшкерелеп, тәртіпке шақырамын. Енді ынталы болып, өкініп, теріс жолдан қайт!

Біз шомылдыру рәсімінен өтуіміз керек.

Марқа 16:16,
Кім сеніп, шомылдыру рәсімінен өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады.

Петірдің 3:21,
Бұл жайт қазіргі замандағы суға шомылдыру рәсімінің алдын ала берілген белгісі болды. Осы рәсім денеміздегі кірді жуып тазартуды емес, Құдайдан таза ар-ұждан сыйлауын өтінуді білдіреді. Осылай ол сендерді Иса Мәсіхтің өліп, қайта тірілуі арқылы күнәнің құлдығынан құтқарады.

Суға төмен түсу арқылы.

Жохан 3:23,
Жақия пайғамбар да Сәлім қаласына жақын Енонда осы рәсімді орындап жүрді, өйткені ол жерде су мол еді. Көп адамдар оған келіп, рәсімнен өтті.

Елшілердің істері 8:36-39,
36 Жолда осылай келе жатып, олар бір суға тап болды. Уәзір сонда: - Мынау су ғой, менің шомылдыру рәсімінен өтуіме болмай ма? - деп өтінді.
37 (Філіп: - Шын жүректен сенсеңіз, болады, - деп жауап берді. Бұған ол: - Мен Исаның Құдайдың рухани Ұлы екеніне сенемін, - деді.)
38 Уәзір күймені тоқтатуға бұйырды. Екеуі суға түсіп, Філіп уәзірді суға шомылдыру рәсімінен өткізді.
39 Олар судан шыққанда, Жаратқан Иенің Рухы Філіпті білдірмей алып кетті. Содан қайтып уәзір оны көрген жоқ. Солай болса да, ол қуанышқа кенеліп, өз жөніне кетті.

Апостолдық үлгісіне сәйкес.

Царств 15:22,
...Мойынсұну Оған артық сый-тарту атаулыдан, Еркіне бағыну қошқар майынан ұнамды Оған!

Лұқа 24:45-49,
45 Киелі жазбаларды түсінуге олардың саналарын оятты. Тағы сөзін жалғастырып:
46 - Былай деп жазылған ғой: Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс.
47 Оның атынан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан адамдардың күнәларын Құдай кешіреді деген Ізгі хабарды жариялау да қажет. 48 Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен көрген куәгерлерсіңдер.
49 Міне, Мен Әкем уәде еткен Киелі Рухын сендерге жіберемін. Ол көктен түсіп, сендерді Өзінің құдіретіне бөлегенше Иерусалимде болыңдар!» - деді.

Елшілердің істері 2:36-39,
36 Сондықтан бүкіл Исраил халқы мынаны анық білсін: Құдай сендер айқышқа шегелеткен осы Исаны «Иеміз» және «Мәсіх» етіп тағайындады!
37 Халық мұны естігенде жүректері қарс айырылып, опық жеді. Олар Петір мен басқа елшілерден: - Ағайындар-ау, біз енді не істеуіміз керек? - деп сұрады.
38 Петір оларға былай деп жауап берді: - Әрқайсың күнәларыңның кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен шомылдыру рәсімінен өтіңдер! Сонда сендер Құдайдың сыйын - Оның Киелі Рухын қабылдайсыңдар.
39 Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа және алыстағылардың бәріне: Құдайымыз - Жаратқан Ие шақыратын барлығына да арналған. -

Шомылдыру рәсіміненбегендер шын атын пайдалану,
қайта шомылдыру рәсімінен өтуге бұйырылды.

Елшілердің істері 8:14-17,
14 Иерусалимдегі елшілер «Самарияның халқы Құдайдың Ізгі хабарын қабыл алды» дегенді естігенде, оларға Петір мен Жоханды жіберді.
15 Екеуі келген соң, Киелі Рухты қабылдасын деп солар үшін сиынып мінажат етті.
16 Себебі Киелі Рух әлі олардың ешқайсысына қонбаған еді. Олар тек Иеміз Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткен болатын.
17 Екі елші олардың үстеріне қолдарын қойғанда, самариялық сенушілер де Киелі Рухты қабылдады.

Елшілердің істері 19:1-6,
1 Аполлос Қорынтта болған кезде, Пауыл Кіші Азияның таулы өңірлерін аралап жүріп, соңында Ефеске жетті. Сол жерде ол Иеміздің бірнеше шәкірттеріне кездесті.
2 Пауыл олардан: - Сендер сенген кезде Киелі Рухты қабылдадыңдар ма? - деп сұрады. Шәкірттер: - Киелі Рухтың бар екендігі туралы естіген де емеспіз, - деп жауап берді.
3 Ал Пауыл: - Кімнің суға шомылдыру рәсімінен өттіңдер? - деп сұрады. Олар: - Жақияның рәсімінен, - деп жауап қайтарды.
4 Сонда Пауыл былай деп түсіндірме берді: - Жақия адамдарды теріс жолдан қайтарып шомылдыру рәсімінен өткізгенде оларға: «Менен кейін келетін Кісіге сеніңдер!» деп айтты. Сол Кісі Иса болатын.
5 Шәкірттер осыны естігенде Иеміз Исаның атымен шомылдыру рәсімінен өтті.
6 Пауыл үстеріне қолын қойғанда, оларға Киелі Рух қонды; содан бұлар бөтен тілдерде сөйлеп, Құдайдың хабарларын жеткізе бастады.

Елшілердің істері 10:48,
оларды Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткізуге бұйырды...

Мен қай шіркеуге қосылуым керек?
Ешқайсысы. - Иса Мәсіхке қызмет етіңіз.

Жохан 3:3,
Иса: - Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын: кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың Патшалығын көре алмайды, - деді.

Ғалаттықтарга 1:8,
Егер біздер немесе тіпті «көктен түскен періште» сендерге бұрын уағыздағандарымызға қайшы өзге бір «ізгі хабарды» уағыздайтын болсақ, онда солай істегенімізді Құдайдың қарғысы атпақ.

Тіпті пайғамбар да Қасиетті жазу келісуі керек.

Қорынттықтарга 14:37,
Біреу Құдайдың хабарын жеткізушімін немесе Киелі Рухқа кенелдім деп ойласа, менің жазып отырғанымды Иеміздің өсиеті деп ұғынсын.

Біз Киелі Рухты алуымыз керек.

Елшілердің істері 1:4-5,
4 Бірде Иса елшілерімен дастарқан басында жиналған кезде оларға былай деп бұйырды: - Иерусалимнен кетпей, Әкенің өз уәдесін орындауын тосыңдар! Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой.
5 Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал енді біраз күнде сендер Киелі Рухпен шомылдырыласыңдар. -

Елшілердің істері 5:32,
Біз де, Киелі Рух та бұл оқиғаларға куәміз. Құдай осы Киелі Рухын Өзіне бой ұсынғандарға сыйға береді.

Жохан 16:7-14,
7 Сендерге шындығын айтайын: Менің кететінім сендер үшін жақсы! Себебі Мен кетпесем, сендерге Қамқоршыларың (Құдай Рухы) келмейді; ал Мен барған соң, Оны сендерге жіберемін.
8 Құдай Рухы келген соң, Ол осы дүниенің күнәсінің, Менің әділдігімнің және Құдайдың сотының қандай екендігіне адамдардың көздерін жеткізеді:
9 олардың күнәсі - Маған сенбейтіндіктері;
10 әділдігімнің дәлелі - Менің Әкеге баратыным және сендердің бұдан былай Мені көрмейтіндіктерің;
11 ал сот - осы күнәкар дүниенің әміршісінің (яғни әзәзіл шайтанның) сотталғандығы.
12 Сендерге айтарым әлі де көп, бірақ қазір оның бәрін тыңдауға төзімдерің жете қоймас.
13 Алайда шындықты білдіретін Құдай Рухы келгеннен кейін сендерді бар шындыққа жеткізеді. Себебі Ол Өзінен шыққан сөзді емес, көктегі Әкемнен естігенін айтады және болашақта не болатынын сендерге хабарлайды.
14 Құдай Рухы Менің ұлылығымды көрсетеді, себебі Ол Менен қабылдаған хабарларды сендерге жеткізбек.

Елшілердің істері 1:8,
Бірақ Киелі Рух өздеріңе қонғанда Оның құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яһудея мен Самария аймақтарында және жердің шетіне дейін Маған куә боласыңдар.

Римдіктерге 8:9-11,
9 Бірақ Құдайдың Рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнәкар болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің Киелі Рухы жоқ адам - Мәсіхтің адамы емес.
10 Егерде Мәсіх (Өзінің Рухы арқылы) өмірлеріңнен орын алған болса, онда тәндерің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен, рухтарың ақталудың арқасында мәңгілік өмірге ие.
11 Өлімнен Иса Мәсіхті қайта тірілткен Құдайдың Киелі Рухы өмірлеріңнен орын алды. Сондықтан Құдай бойларыңда тұратын Өзінің Киелі Рухы арқылы сендердің денелеріңді де өлімнен тірілтіп алатын болады.

Елшілердің істері 10:44-48,
44 Петір осы сөздерді әлі айтып тұрған кезде, Ізгі хабарды тыңдап тұрғандардың бәріне Киелі Рух қонды.
45 Петірмен бірге келген сенуші яһудилер Құдайдың басқа ұлт адамдарының да үстіне Өзінің Киелі Рухын құйып сыйлағандығына қатты таңғалды.
46 Себебі олар солардың түрлі тілдерде сөйлеп, Құдайды мадақтап тұрғандарын естіді. Сонда Петір:
47 - Мыналардың суға шомылдыру рәсімінен өтулеріне тыйым салуға бола ма? Олар да Киелі Рухты біз сияқты қабылдады ғой! - деп жауап беріп,
48 оларды Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткізуге бұйырды.

Біз жүруіміз керек Сөздің негізінде.

Жоханның 1:5-7,
5 Біз Мәсіхтен естіп, сендерге білдіріп отырған хабар мынау: Құдай - Нұр, Оның ішінде ешқандай түнек жоқ.
6 Егер біз «Құдаймен байланыстамыз» дей тұра, түнекте жүрсек, өтірікші боламыз, әрі өміріміз шындыққа сай болмай қалады.
7 Ал егер Құдайға ұқсап нұрда тұрсақ, онда өзара байланыста боламыз және Оның рухани Ұлы Исаның төгілген қаны бізді барлық күнәларымыздан тазартады.

Құдайыңды қарсы алуға дайындал. (Амос 4:12)

Тракт-тен... Бұл жол. Бұған жаяу жүріңіз.
жазылған... S.E. Johnson.


Ағылшын
жаңалықтары сайты.

Құдай мен ғылым.
- Археология.

Ілияс пайғамбар.

Жақсы жаңалық.
Иса сенің күнәларың
үшін қайтыс болды.

Су шомылдыру рәсімі.

 

Керемет бұлт.

От бағанасы.

  Қасиетті жазу дейді...

Исадан басқа ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған!

Елшілердің істері 4:12


Толық өлшемді сурет немесе PDF жүктеу үшін кескінді нұқыңыз.


Acts of the Prophet

(PDF Ағылшын)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Ағылшын)

Бұрын...

Кейін...

William Branham
Life Story.

(PDF Ағылшын)

How the Angel came
to me.

(PDF Ағылшын)


Хабар хабы... Хабарламаларды жүктеңіз уағыздады Іні Бранхэм.