Vann dåpen.


  Christian walk-serien.

Dette er veien, gå på den!

Esaias 55:6-7,
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme sig over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate.

Fordi vi er alle syndere.

Romerne 3:23,
alle har syndet og fattes Guds ære,

Romerne 3:10,
...Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en;

Vi må alle omvende oss.

Lukas 13:3
Nei, sier jeg eder; men dersom I ikke omvender eder, skal I alle omkomme likedan.

Apostlenes-gjerninge 3:19,
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Selv kirker må omvende seg.

Apenbaring 2:1,5,
Skriv til engelen for menigheten i Efesus:...
Kom derfor i hu hvad du er falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger! ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender dig.

Apenbaring 3:19,
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Vi må bli døpt.

Markus 16:16,
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

1 Peters 3:21,
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

Ved nedsenking i vann.

Johannes 3:23,
Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe;

Apostlenes-gjerninge 8:36-39,
Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt? Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Og han bød vognen holde, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede.

Ifølge apostoliske mønster.

1 Samuels 15:22,
...Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer;

Lukas 24:45-49,
Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. I er vidner om dette. Og jeg sender over eder det som min Fader har lovt; men I skal bli i byen inntil I blir iklædd kraft fra det høie.

Apostlenes-gjerninge 2:36-39,
Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre? Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

De som ikke ble døpt i det sanne Navnet
ble befalt å bli døpt igjen.

Apostlenes-gjerninge 8:14-17,
Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; disse kom ned og bad for dem, forat de skulde få den Hellige Ånd; for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn. De la da sine hender på dem, og de fikk den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 19:1-6,
Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, efterat han hadde vandret igjennem de øvre landskaper. Der fant han nogen disipler og sa til dem: Fikk I den Hellige Ånd da I kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt om den Hellige Ånd er kommet. Han sa da: Hvad dåp blev I da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. Da sa Paulus: Johannes, han døpte med omvendelses dåp, idet han sa til folket at de skulde tro på den som kom efter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de sig døpe til den Herre Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

Apostlenes-gjerninge 10:48,
Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn.

Hvilken betegnelse skal jeg bli med?
Ingen. - tjene Jesus Kristus.

Johannes 3:3,
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Galaterne 1:8,
Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!

Selv en profet må ikke være uenig med skriften.

1 Korintierne 14:37,
Tror nogen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til eder, er Herrens bud.

Vi må motta Den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 1:4-5,
Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig; for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.

Apostlenes-gjerninge 5:32,
Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

Johannes 16:7-14,
Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: om synd, fordi de ikke tror på mig; om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.

Apostlenes-gjerninge 1:8,
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Romerne 8:9-11,
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Apostlenes-gjerninge 10:44-48,
Mens Peter ennu talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, blev forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene; for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi? Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn.

Vi må gå i lys av Ordet.

1 Johannes 1:5-7,
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Gjør dig rede til å møte din Gud,... Amos 4:12

Fra pakningsvedlegget... Dette er veien, gå på den!
ved S.E. Johnson.Melding Hub... Velg ditt språk og last ned gratis meldinger fra Bror Branham.


Kristi mysterium.

Engelsk Nyhetsbrev nettsted.

Noahs Arken.

Gud og Vitenskap
Indeks. - Arkeologi.

Rapturen kommer.

 

Viktigste lære av meldingen.

Gode Nyheter.
Jesus døde for dine synder.

Vann dåpen.

 
 

Overnaturlige Skyen.

Ildstøtte.

Levende ord serien.
- Et Paradoks.

Graven er tom.
Han lever.

Endetiden serien.

Gud og Historie
Serien Indeks. Daniel.

Opprinnelige synd.
Var det et eple?

Guds navn.
Hva er Guds navn?

Bibelsk Geologi.

Gud og Vitenskap.
Dinosaurens myte.

Arkeologi.
Sodoma og Gomorra.

Klikk på et bilde for å laste ned full størrelse bilde eller PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Engelsk)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Engelsk)

Før...

Etter...

William Branham
Life Story.

(PDF Engelsk)

How the Angel came
to me.
(PDF Engelsk)

  Skriften sier...

Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Apostlenes-gjerninge 4:12