Oppstandelsen serien indeksen.

Indeks.

neste >>

Oppstandelse - Skriftene.
Oppstandelse. - Bevis .
Har disiplene stjele bort kroppen?

   Oppstandelse serien.

Oppstandelse - Skriftene.


David Shearer.

Oppstandelsens profetier.

Apostlenes-gjerninge 2:25-27.
25 For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øine, for han er ved min høire hånd, forat jeg ikke skal rokkes; 26 derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, ja endog mitt kjød skal legge sig til hvile med håp; 27 for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse;

Apostlenes-gjerninge 2:31.
så var det om Messias' opstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse.

Jesus forutsier sin egen oppstandelse.

Matteus 16:21
Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag.

Matteus 17:22-23
22 Men mens de ferdedes i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, 23 og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Og de blev meget bedrøvet.

Lukas 9:22
og han sa: Menneskesønnen skal lide meget og forkastes av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag.

Markus 9:9
Og da de gikk ned av fjellet, bød han dem at de ikke skulde fortelle nogen hvad de hadde sett, før Menneskesønnen var opstanden fra de døde.

Vantro spørsmålet Jesus...

Matteus 22:23,28.
23 Samme dag kom nogen sadduseere til ham, de som sier at det ikke er nogen opstandelse, og de spurte ham og sa:... 28 Men i opstandelsen, hvem av de syv skal da få henne til hustru? for de har jo hatt henne alle sammen.

Jesus svarer dem...

Matteus 22:30-32.
30 For i opstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til ekte, men de er som Guds engler i himmelen. 31 Men om de dødes opstandelse, har I da ikke lest hvad som er sagt eder om den av Gud, som sier: 32 Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.

Lukas 20:37.
Men at de døde står op, det har også Moses gitt til kjenne, der hvor det tales om tornebusken, når han kaller Herren Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud;

Resultatet av vantro.

Lukas 16:31.
Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Dissipler er vitner om oppstandelsen.

Apostlenes-gjerninge 1:22.
like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.

Apostlenes-gjerninge 2:30-33.
30 da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone, 31 så var det om Messias' opstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse. 32 Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om. 33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Apostlenes-gjerninge 17:32.
Da de hørte om dødes opstandelse, spottet nogen, men andre sa: Vi vil høre dig ennu en gang om dette.

Paulus trodde på oppstandelsen.

Apostlenes-gjerninge 23:6.
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten.

Apostlenes-gjerninge 23:8.
For sadduseerne sier at det ikke er nogen opstandelse, heller ikke nogen engel eller ånd; men fariseerne lærer begge deler.

Paulus' vitnesbyrd til Feliks.

Apostlenes-gjerninge 24:21.
uten det skulde være for dette ene ord som jeg ropte da jeg stod iblandt dem: For de dødes opstandelse står jeg idag for retten iblandt eder.

Det er en del av evangeliet.

Lukas 7:15.
Og den døde reiste sig op og begynte å tale; og han gav ham til hans mor.

Matteus 11:5.
blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Lukas 7:22.
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I har sett og hørt: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Apostlenes-gjerninge 4:2.
de harmedes over at de lærte folket og forkynte i Jesus opstandelsen fra de døde,

Apostlenes-gjerninge 4:33.
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle.

Apostlenes-gjerninge 17:18-19.
18 Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen. 19 Så tok de ham ved hånden og førte ham op på Areopagus, og sa: Kan vi få vite hvad dette er for en ny lære som du forkynner?

Det er bevis på Jesu guddom.

Romerne 1:4.
som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre,

Apostlenes-gjerninge 2:24.
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Det er vårt håp...

Romerne 6:5.
For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse,

Apostlenes-gjerninge 24:15.
og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en opstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige.

1 Peters 1:3.
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Tessalonikerne 4:13-14.
13 Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. 14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.

Hvis det ikke er oppstandelse, er tro forgjeves.

1 Korintierne 15:12-13.
12 Men forkynnes det om Kristus at han er opstanden fra de døde, hvorledes kan da nogen iblandt eder si at det ikke er nogen opstandelse av døde? 13 Men er det ikke nogen opstandelse av døde, da er heller ikke Kristus opstanden;

1 Korintierne 15:16-19.
16 For dersom de døde ikke opstår, da er heller ikke Kristus opstanden; 17 men er Kristus ikke opstanden, da er eders tro unyttig, da er I ennu i eders synder, 18 da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus. 19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.

Original synd er grunnen til at Kristus ble reist.

1 Korintierne 15:21.
For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske;

1 Korintierne 15:42-43.
42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft;

Paulus ønske...

Filippenserne 3:10-11.
10 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, 11 om jeg dog kan vinne frem til opstandelsen fra de døde.

En grunnleggende doktrin om troen.

Hebrews 6:1-3.
1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom 3 Og dette vil vi gjøre, om Gud gir lov til det.

Oppstandelse skjedde i fortiden.

Hebrews 11:35.
kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse;

Matteus 27:52-53.
52 og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op, 53 og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange.

Marta trodde på oppstandelsen.

Johannes 11:24-27.
24 Marta sier til ham: Jeg vet at han skal opstå i opstandelsen på den ytterste dag. 25 Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve, 26 og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? 27 Hun sier til ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.

Lasarus hevet før vitner...

Johannes 12:1.
Seks dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lasarus var, han som Jesus hadde opvakt fra de døde.

Johannes 12:9.
En stor mengde av jødene fikk da vite at han var der, og de kom, ikke bare for Jesu skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde opvakt fra de døde.

Johannes 12:17.
Den hop som var i følge med ham, vidnet da at han hadde kalt Lasarus ut av graven og opvakt ham fra de døde;

Dåpen representerer oppstandelse.

1 Peters 3:21.
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

Oppstandelse - en fremtidig begivenhet.

2 Timoteus 2:18.
som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.

Belønninger ved oppstandelsen.

Lukas 14:14.
så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

Lukas 20:35-36.
35 men de som aktes verdige til å få del i hin verden og i opstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte eller gis til ekte; 36 for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er Guds barn, idet de er opstandelsens barn.

Johannes 5:29.
og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse.

2 generelle oppstandelser.

Apenbaring 20:5-6.
5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.


Kristi mysterium.

Engelsk Nyhetsbrev nettsted.

Noahs Arken.

Gud og Vitenskap
Indeks. - Arkeologi.

Rapturen kommer.

 

Viktigste lære av meldingen.

Gode Nyheter.
Jesus døde for dine synder.

Vann dåpen.

 
 

Overnaturlige Skyen.

Ildstøtte.

Levende ord serien.
- Et Paradoks.

Graven er tom.
Han lever.

Endetiden serien.

Gud og Historie
Serien Indeks. Daniel.

Opprinnelige synd.
Var det et eple?

Guds navn.
Hva er Guds navn?

Bibelsk Geologi.

Gud og Vitenskap.
Dinosaurens myte.

Arkeologi.
Sodoma og Gomorra.

  Skriften sier...

For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.

Salme 16:10


Klikk på et bilde for å laste ned full størrelse bilde eller PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Engelsk)

Chapter 9 - The Third Pull

(PDF Engelsk)

Før...

Etter...

William Branham
Life Story.

(PDF Engelsk)

How the Angel came
to me.
(PDF Engelsk)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engelsk)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Engelsk)


Melding Hub... Velg ditt språk og last ned gratis meldinger fra Bror Branham.