Šekinah Sláva Boží.


   Boží obydlí.

Boží stánek na poušti.

(Externí odkaz.)
Obrázek v plné velikosti dostupný od...


Svatostánek Mojžíšův po poušti.
www.selahart.com

(Umělec - Norbert McNulty)
(Copyright - Mark and Jody McNulty)

Svatostánek Boha v poušti byl stan jako struktura, navrženy tak, aby být rozebrán a přesunut k dalšímu destinace, jak lidé cestovali do zaslíbené země.Bůh dal plán Mojžíšovi v 2.Mojžišova 25:8-9,

8 I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich.
9 Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství všech nádob jeho, tak uděláte.

Šalamounův chrám.

David chtěl postavit Pánu stálý chrám ale byl předešel od dělání tak. Bůh mu to řekl v 1.Kronická 28:6

A řekl mi: Šalomoun syn tvůj, ten mi vzdělá dům můj a síně mé; nebo jsem jej sobě zvolil za syna, a já budu jemu za otce.

Druhý chrám.

Když se lidé vrátili ze zajetí v Babylonu, přestavěli chrám. To trvalo 49 let stavět, toto číslo je důležité, protože určuje časové období pro proroctví v Danielovi 9:25 nastat. Sedm týdnů na přestavbu chrámu. 1 týden = 7 let (nebo 1 den = 1 rok). To nám umožňuje vypočítat čas když se Mesiáš objeví v Jeruzalémě. 7 týdnů plus 62 týdnů = 483 let. To bylo, když přišel Kristus (Jeho křest) a pak byl ukřižován uprostřed sedmdesátého týdne. To ponechává půl týdne (3,5 roku), stále dochází k Židům.

Je třeba zmínit, že písma řekl (Daniel 9:25),

„Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude téhodnů sedm, potom téhodnů šedesáte dva, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní.“

Byly tam 4 vyhlášky, tři vyhlášky k obnově chrámu v Jeruzalémě, (Ezdráš 6:14), ale jen jedna vyhláška přestavět Jeruzalém. (Nehemiáš 2:7). Je to čtvrtá, že proroctví se vztahuje.

Herodesův chrám.


Model Herodova chrámu. Circa 30ad.

Herodes přidal do druhého chrámu. To umožnilo, aby byl obnoven do původní výšky, jak je vyroben Solomona.

Kde Bůh přebývat dnes?

Ve Skutcích kapitole 2, je událost zaznamenána, kde Bůh (Duch Svatý) přišel ve formě „Ohnivých jazyků“, a spočíval na hlavě každého věřícího. Pro křesťana se to nazývá „Křest Duchem svatým“. To je pro každého jednotlivého věřícího, jak řekl Petr ve Skutky Apoštolů 2:38,

„Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého.“


3 říše člověka.

Stažení...

65-1128M  Jediné Bohem připravené místo k uctívání.
59-1216  Co je Duch Svatý.
59-1217  K čemu byl dán Duch Svatý?.
65-1121  Jaký dům mi postavíte?.
(PDF Angličtina)
55-1110  A hidden life in Christ.

Význam designu chrámu.

Chrám v Jeruzalémě měl vnější dvůr, svaté místo, a nejsvatější místo. Velekněz sem vstoupil jednou za rok, s krví smíření za hříchy lidu. Chrámová struktura představuje lidskou bytost s tělem (vnější soud), duch (svaté místo) a nejsvětější místo (duše) kde Šekinah sláva Bůh přebývá, a kde je uložena archa smlouvy (Boží slovo).

Mnoho lidí tvrdí, že jsou křesťané, ale nikdy neměl velekněze (Ježíše Krista) vstoupit s smírnou krev.

Mnozí křesťané mají nahoru a dolů zkušeností - podobně jako světlo ve vnějším soudu (den a noc). Někteří vstoupili na svaté místo (život v kostele) konstantní světlo, ale umělé, ze zlatého svícnu (představuje sedm církevních věků). Ale nevstoupili za závoj kde je světlo Boží přítomnost.


   Ohnivý sloup. Pilíř mraku.

Ohnivý sloup.


Bůh odpovídá Eliášovi ohněm.

Hlavní rozdíl mezi judaismem a pak křesťanství, od všech ostatních náboženství, je přítomnost „Šekinah“ Sláva Boží - Ohnivý sloup.

Bůh vedl svůj lid, Izrael, v noci ohnivým sloupem, a sloup oblaku ve dne. To muselo být nádherná podívaná. Zajímavé je, že zatímco to dalo světlo Izraeli, pro jejich nepřátele to byla intenzivní tma.

Když Eliáš obětoval na vrch Karmele, Bůh odpověděl na svou modlitbu ohněm.

Když Eliášův čas skončil na Zemi, byl chycen vozy ohně.

Když byl Ježíš přeměněn na hoře jeho tvář a šaty svítily jasně.

Pavel potkal Pána na damašské silnici, jasné zářící světlo. Řekl: „Kdo jsi, Pane?“,
„Já jsem Ježíš,“ přišla odpověď.


  Ohnivý sloup - Houston 1950.

Ohnivý sloup.


William Branham.

V Houstonu, Texasu v lednu 1950, byla pořízena úžasná fotografie podle Douglas Studios. Na fotografii se objevilo světlo nad hlavou bratra Branham v halo-jako forma. Negativní byla zkoumána George J. Lacy kdo byl vyšetřovatelem FBI z zpochybněných dokumentů. To bylo zjistit, zda je či není Světlo by mohlo být důsledkem nesprávné expozice, vyvíjení nebo retušování. Vyšetřování sloužil zcela ověřit skutečnost, že jas byl způsoben světlem zarážející negativní. Tento obrázek již visel v sále náboženské umění ve Washingtonu DC, jako jediná nadpřirozená bytost někdy fotografovaná.

Stáhnout (Angličtina)...
  53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


   Písmo říká...

Mojžíš pak pásl dobytek Jetry tchána svého, kněze Madianského, a hnav stádo po poušti, přišel až k hoře Boží Oréb.

Tedy ukázal se mu anděl Hospodinův v plameni ohně z prostředku kře. I viděl, a aj, keř hořel ohněm, a však neshořel.

2.Mojžišova 3:1-2


   Stáhnout...

V posledním
věku najdeme Ho
na vnější straně
svého vlastního
kostela se snaží
dostat zpět dovnitř.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?

Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.

1 Korintským 6:19,20


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Ohnivý sloup.
- Rameno.

Světlo kolem hlavy
Bratra Branham.

Lilie ohně.

 

Ohnivé vozy.
Eliáš je dohnán.

Ohnivý sloup.
- Houston 1950

Světlo na pyramidové hornině.

Kristus.
V zlatém svícnu.

Acts of the Prophet
Chapter 13
God is Light.

(PDF Angličtina)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.