Čase konce série.

  Čase konce série.

Pomazaní v čase konce.


William Branham.

Přečtěte si celý účet v...
Pomazaní v čase konce.

Matouš 24:23-24,
23 Kdyby vám v té době někdo řekl: ‚Hle, Kristus je zde!' anebo: ‚Tady je!', nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Chci, abyste si tady v Matouši 24 všimli, jak Ježíš používá termín kristové — k-r-i-s-t-o-v-é — kristové, ne Kristus, ale kristové, v čísle množném, ne v jednotném — kristové. A to slovo Kristus znamená „pomazaný”. A pak, jestliže to je pomazaný, pak nebude jen jeden, ale mnoho pomazaných — těch pomazaných, rozumíte. Jinými slovy, kdyby to On tady chtěl rozebrat, abychom to víceméně lépe pochopili. On by řekl: „V těch posledních dnech povstanou falešní pomazaní.” No, to vypadá téměř nemožné (vidíte)... Ten výraz pomazaní. Ale všimněte si hned těch dalších slov „a falešní proroci” p-r-o-r-o-c-i — číslo množné.

Tedy, pomazaný, je ten, „kdo má poselství”. A jediný způsob, jak může být přineseno poselství, je skrze někoho, kdo je pomazaný; a to bude prorok — pomazaný. „Povstanou falešně pomazaní učitelé.” A prorok vyučuje to, co říká jeho poselství — pomazaní učitelé, ale budou to lidé pomazaní falešným učením, pomazaní: kristové, číslo množné; proroci, číslo množné. A pokud tady je taková věc jako Kristus, v čísle jednotném, pak tito budou muset být pomazaní, jejichž proroctví, to co budou vyučovat, bude jiného druhu, protože to jsou pomazaní, pomazaní.

Tedy, je to lekce nedělní školy; chceme se pokusit toto přivést k opravdovému odhalení na základě Písem, ne na základě toho, co někdo jiný o tom řekl, ale jednoduše na základě čtení Písma. Můžete říci: „Jak je to možné? Můžou tito pomazaní... Kým jsou?” Kristy — k-r-i-s-t-y, pomazanými kristy a falešnými proroky. Pomazaní, ale falešní proroci. Ježíš řekl, že déšť padá na spravedlivé i nespravedlivé. Tedy, někdo mi může povědět: „Ty věříš, že to pomazání na těch lidech znamená, že to je pomazání Ducha svatého?” Ano, to je opravdový Duch svatý od Boha na dotyčné osobě, a přesto jsou falešní! No, poslouchejte pozorně a sledujte, co On řekl: „A ukážou znamení a zázraky, takže by, kdyby to bylo možné, svedli dokonce samotné vyvolené.” A oni jsou pomazáni opravdovým Duchem svatým. Vím, že to může znít velmi hloupě, ale my si dáme ten čas a vysvětlíme to pomocí Slova, že je to stoprocentně „Tak praví Pán”, že je to pravda.

-----
Matouš 5:45,
45 abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť On dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
[Déšť přichází stejně tak na zlé jako na dobré.]

Židům 6:7-8,
7 Vždyť země která pije déšť, jenž na ni často přichází, a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha;
8 ale ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí a její konec je spálení.

-----
No, porovnejme to znovu s Matoušem 5:45. Všimněte si, Ježíš řekl, že déšť a slunce přicházejí na zem, že Bůh je posílá, aby připravil pokrm a ostatní věci pro lidi na zemi. A déšť je posílán kvůli pokrmu, kvůli rostlinám. Ale koukol — plevel — nacházející se na poli, dostává tutéž věc. Tentýž déšť, který způsobuje, že roste pšenice, je tímtéž deštěm, který způsobuje růst plevelu.

-----
A proto déšť, který padá na tu přirozenou vegetaci na zemi, je předobrazem Duchovního deště, který dává věčný život a který padá na církev; protože my tomu říkáme raný a pozdní déšť. A je to déšť — vylévání Božího Ducha na Jeho církev.

Všimněte si, je to tady velice zvláštní věc, vidíte. Když tato semena padla do půdy, i když se tam dostala, byla od počátku bodláčím. Ale tam ta pšenice, která se dostala do půdy... A ty rostliny byly rostlinami od počátku. A každá rostlina, která se sama znovu reprodukuje, ukazuje, čím byla původně od počátku. „A oni svedou, kdyby to bylo možné, i vyvolené,” protože dostávají ten stejný déšť, stejná požehnání, ukazují tatáž znamení, tytéž divy, vidíte. „Oni svedou nebo by svedli, kdyby to bylo možné, i samotné vyvolené.” Tedy, trní nemůže za to, že je trním a ani pšenice nemůže za to, že je pšenicí; tak to určil Stvořitel, každého z nich od počátku. To jsou vyvolení. Tentýž déšť...

-----
Tedy, slunce přechází a přivádí zrno ke zralosti. No, ono nemůže dozrát celé najednou. A když zraje, ono stále dozrává, dokud nedospěje do plného klasu. A tak je to dnes s církví. Ona začala ve svém dětství, tam v minulosti v temném věku, kde byla pod zemí. Ona teď dorostla do zralosti. A my to můžeme dokonale vidět, jakým způsobem Bůh skrze přírodu vždycky... Nemůžete narušovat přírodu. To je to, co se dnes děje. Pouštíme bomby, někde tam v oceánu; narušujeme ji a ničíme atomovými bombami. Celou dobu produkujete víc takové špíny a vyhazujete ji tam. Kácíte stromy, odnesou vás bouřky. Přehradíte řeku, přehrada přeteče. Musíte najít Boží cestu, jak věci dělat a zůstat v tom. Rozdělili jsme lidi do denominací, církví a organizací; a podívejte, co jsme docílili! Zůstaňte na Bohem připravené cestě.

Ale vidíte, On posílá déšť (vracíme se zpět k našemu tématu) na spravedlivé i nespravedlivé. Ježíš nám tady teď v Matouši 24 říká, že to bude znamením v čase konce. Tedy, jestliže se toto znamení má ukázat jen v času konce, pak to bude muset být po otevření těchto pečetí. Je to znamení konce. To by znamenalo, že když se tyto věci dějí, bude to konec času. A to bude znamení, aby vyvolení nebyli v těchto věcech zmateni. Vidíte to? Potom to tedy musí být zjeveno, odhaleno.

Všimněte si. Oboje, pšenice i plevel, žijí díky tomu stejnému pomazání z nebe. Oba se z toho radují. Vzpomínám si na to, když se odvolávám zpět na ten příklad tam toho dne v Green's Mill. Viděl jsem přicházet to vidění, a tam byla veliká země a byla celá zoraná. A nejdříve tam vyšel rozsévač. Chci, aby to bylo před vašima očima. Pozorujte, co přichází jako první a co přichází za tím. A jak ten muž v bílém oděvu vyšel a procházel zemí a rozséval semeno... A potom za Ním přišel muž v tmavých šatech, vypadal velmi podezřele, plížil se kradmo za Ním a rozséval plevel. A když se to stalo... Pak jsem viděl obě plodiny, jak rostly. A když vyrůstaly, jedna z nich byla pšenice a ta druhá byl plevel. A nastalo sucho, že když... vypadalo to, že obě mají skloněné hlavy a volají po dešti. A pak na zemi přišel veliký mrak a začalo pršet. A pšenice se pozvedla a řekla: „Sláva Pánu! Sláva Pánu!” A plevel se postavil a křičel: „Sláva Pánu! Sláva Pánu!” Stejné výsledky, obě rostliny hynuly, obě skomíraly. Když pšenice roste, stává se žíznivá. A jelikož to bylo na tomtéž poli, v téže zahradě, na tomtéž místě, pod tímtéž zavlažením, vzešla tam pšenice a vzešel tam koukol díky tomu samému dešti. Všimněte si. Ta stejná voda pomazání, která dává růst pšenici, dává růst i plevelu.

Tentýž Duch svatý, který pomazává církev, který jim dává touhu zachraňovat duše, který jim dává moc ke konání zázraků, On padá na nespravedlivé stejně jako na ty spravedlivé — tentýž Duch. No, nemůžete docílit, aby to bylo jinak a pochopit Matouše 24:24. On řekl: „Povstanou falešní kristové” — falešní pomazaní, pomazáni tou pravou věcí, ale jsou falešnými proroky této věci, falešnými učiteli toho. A co může způsobit, že člověk chce být falešným učitelem toho, co je pravda? No, dostaneme se za několik minut ke znamení šelmy a uvidíte, že to je denominace. Falešní učitelé, falešní pomazní, pomazaní kristové, ale falešní učitelé. Je to jediný způsob, jak to můžete pochopit.

-----
Všimněte si. Ten rozdíl poznáte podle toho, co se na něm urodí. „Podle jejich ovoce,” řekl Ježíš, „je poznáte.” Člověk nesbírá hrozny z bodláku, i kdyby ten bodlák byl rovnou v révě. To by mohlo být, ale ovoce to ukáže. A co je ovoce? Slovo pro tento... Ovoce pro to období; to je to: jejich učení. A učení čeho? Učení toho období, jaký je čas: lidské nauky, denominační nauky, nebo Boží Slovo pro to období. No, čas nám tak rychle ubíhá, že... Mohli bychom se u toho zdržet dlouhou dobu, ale jsem si jist, že vy, kteří jste tady přítomni; a jsem si jist, že i vy po celém národě, můžete vidět to, co se vám snažím říct, protože nemáme více času, abychom se tím zabývali.

Ale můžete vidět, že pomazání přichází na nespravedlivé, na falešné učitele a způsobuje, že dělají přesně to, co jim Bůh řekl, aby nedělali; ale oni to přesto budou dál dělat. Proč? Oni za to nemůžou! Jak může být bodlák něčím jiným než bodlákem? Nezáleží na tom, jak hojně byl zavlažen dobrým deštěm, on musí být bodlákem. Proto Ježíš řekl, že budou tak blízko, že by to svedlo i samotné vyvolené, (kteří jsou v těch kořenech), kdyby to bylo možné. Ale to není možné. Pšenice nemůže dělat nic, než zrodit pšenici; to je jediné, co ona může zrodit.

Přečtěte si celý účet v... Pomazaní v čase konce.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

A sedmý anděl zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.

Zjevení 11:15


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

Pomazaní v čase
konce.
(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.
(PDF Angličtina)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.